Månedsarkiv: juni 2007

Og en hilsen til søens folk: vor læser på Samsø

Siden vi star­tede med at bruge Google Ana­ly­tics for mere end en måned siden, har vi bemær­ket en mærk­vær­dig for­de­ling af besø­gene fra de dan­ske byer. Ud over at det lader til at Jyl­land har fået røde hunde, så er der en mar­kant plet omkring Tra­neb­jerg på Samsø.

 

Vi havde for­ven­tet besøg fra Aal­borg, Ring­kø­bing, Odense, Køben­havn, Brøndby Strand og mange andre byer i Dan­mark — men så vidt vi ved, ken­der vi ikke nogen på Samsø. Vi har en mistanke om, at det måske er Poul Krebs, der bru­ger vores blog som inspira­tions­kilde til sit næste album. Har du et godt bud på, hvor­for Samsø og Tra­neb­jerg lig­ger så højt på listen? Og glem ikke, at der er flere bil­le­der på 23hq.com/ulrikkold!

Fri mig fra min fastnettelefon!

Som vi tid­li­gere har skre­vet, så har vi fået fast­net­te­le­fon. Desværre er vi ble­vet alt for for­vænt med mobi­li­te­ten ved mobil­te­le­fo­ner, så nu går vi og kig­ger efter et sæt trå­d­løse tele­fo­ner, som vi kan ønske os til brylluppet.

Desværre er det besvær­ligt at skaffe sig et over­blik over mulig­he­derne på det trå­d­løse telefon-marked, så nu spør­ger vi læserne til råds:

  • Hvilke mær­ker er god kvalitet?
  • Hvad skal en god trå­d­løs tele­fon kunne?
  • Er det godt at have to håndsæt?

Øvrige erfa­rin­ger eller hen­vis­nin­ger mod­ta­ger vi natur­lig­vis glad og gerne.

Morgengaven er reddet!

Jeg har lige været en tur omkring MAKE Maga­zi­nes blog, hvor jeg opda­gede dette smykke, der vil passe ind i enhver (tid­li­gere) Com­mo­dore 64–ejers hjem — eller om hans kære­stes eller kom­mende kones hals. Smyk­kerne er fra Mike & Maaike — og vir­ke­lig en fryd for øjet. Sam­men med 8-bit-slipset.  Så slip­set til jak­ke­sæt­tet er også reddet.

Men jeg vil godt lige spørge igen: er mor­gen­ga­ven endnu en tra­di­tion, man kan være for­u­den? Vi har i hvert fald fra­valgt den. Bryl­lup­pets omkost­nin­ger bli­ver jo ikke min­dre af også at skulle købe mor­gen­ga­ver — men på den anden side set, så er der jo ingen, der siger, at en gave behø­ves at koste tusind­vis af kro­ner for at være beun­drings­vær­dig, roman­tisk og kunne huskes i mange år fremover.

Hvad siger du til mor­gen­ga­ver? Har du fået eller givet en mor­gen­gave, da du blev gift? For­ven­ter du selv at få eller give mor­gen­gave til dit eget bryl­lup? Jeg vil gerne høre dit bud på endnu en tradition.

Mareridt

I nat havde jeg mare­ridt om vort fore­stå­ende bryllup.

Jeg drømte, at min gode veninde Mari­anne, som har fået til opgave at ordne hår og make-up på mig på dagen, først duk­kede op et kvar­ter før bryl­lup­pet. Hun havde egent­lig mere travlt med at gøre sig selv klar, så jeg måtte hur­tigt kaste noget mascara på vip­perne og mit hår hang bare og var kedeligt.

På vej til kir­ken gik jeg forbi en tank­sta­tion med ben­zin til kr 7.00!! Og jeg var totalt ærger­lig over, at jeg ikke havde tid til eller mulig­hed for at tanke! Da jeg jo var i tids­nød, ven­tede jeg på en bil ved tank­sta­tio­nen, men hende, som jeg ville låne bilen af, kørte bare!! Så jeg måtte gå.

Da jeg kom til kir­ken var der ingen men­ne­sker. Jeg gik alene op til alte­ret og fik at vide, at jeg nu var gift. Og så tænkte jeg meget skuf­fet; var det bare det?! Senere i drøm­men, fik jeg dog at vide, at det måtte være noget, som jeg havde drømt, for jeg fik nem­lig chan­cen igen.

Det er åben­bart essen­sen af det jeg bekym­rer mig om for tiden: Bryl­lup og ben­zin­pri­ser :-D

Bryllupssnaps

Vi syn­tes, at det vil være et ander­le­des indslag at ser­vere en bryl­lups­bit­ter for bryl­lups­gæ­sterne. Og da mor Birte er en ørn til at kre­ere kryd­der­snapse, fore­slog vi hende at lave en jord­bær­snaps til Den Store Dag. I dag har vi fået mel­din­gen om, at jord­bær­rene er klar, så nu kan frem­stil­lin­gen begynde. Opskrif­ten bli­ver mulig­vis een af føl­gende: fra aperitif.no, fra drikkeabc.dk, fra Aal­borg Akvavit eller en helt fjerde. Eller også har hun sin helt egen hem­me­lige recept på rød snaps.

Vinterbillede af Hallund Kirke

Som de opmærk­somme måske har bemær­ket, så havde vi en plan om tage et smukt mid­som­mer­bil­lede af Hal­lund Kirke. Det gik imid­ler­tid i vasken. Hel­dig­vis fin­des der små alfer og hjæl­pende nis­ser ude i det dan­ske land, som har sendt os et bil­lede af Hal­lund Kirke — dæk­ket i sne. Som­mer­bil­le­det må vente. Tak for hjæl­pen, Birte.

Der er flere bil­le­der på 23, som du kan finde et link til i menuen her i siden.

Bryllupsinstruktion

I jag­ten på bryl­lups­sal­mer faldt jeg over denne glim­rende instruk­tion. Her står klart og tyde­ligt hvad præ­sten, bru­den, gom­men, bru­dens ledsa­ger og gom­mens for­lover skal gøre før, under og efter viel­sen — med teg­nin­ger og det hele. Så blev vi så kloge.

Kan så kon­sta­tere, at vi ikke har tænkt over hvem, der skal være vores navn­givne vid­ner og hvem der skal være Ulriks for­lover. SKAL der egent­lig være en forlover?

Har efter­føl­gende fun­det denne side, som for­kla­rer lidt om for­love­rens rolle. Tror nu ikke, at vi har tænkt os, at en evt. for­lover skal lave så meget. Han skal nok bare holde Ulrik ved sel­skab i den halve time, inden jeg duk­ker op.

Vi har lavet en aftale med præsten

Vi har for nylig lavet en aftale med pastor Stig Ras­mus­sen om at mødes med ham lør­dag d. 28. juli for at gen­nemgå bryl­lups­hand­lin­gen. Her skal vi også aftale med ham, hvilke sal­mer der skal syn­ges. Hvis du, kære læser, har gode ideer til bryl­lups­sal­mer, tager vi gerne imod dem.

Vi er natur­lig­vis også nødt til at lægge hove­d­erne i blød for at finde ud af, hvad han skal for­tælle om os under vielsen.

Vi havde egent­lig også tænkt os at køre forbi kir­ken for at tage bil­le­der, så I kan se, hvor hyg­ge­lig den lille lands­by­kirke er. Men kame­ra­ets bat­te­rier svig­tede os i sid­ste øje­blik og vi har ingen opla­der med — så bil­le­derne må vente til en anden god gang.