Månedsarkiv: juli 2007

Så er præsten også taget i ed

I går var vi hos præ­sten for at få et lyn­kur­sus i at blive gift. Viel­ses­an­mel­del­sen blev udfyldt, de ret­mæs­sige vid­ner blev note­ret, bryl­lup­skoreo­gra­fien (som vi tid­li­gere har nævnt) blev gen­nem­gået og så talte vi om, hvilke sal­mer, der skulle syn­ges. Vi fik at vide, at vi enten kunne vælge 3 eller 4, så det blev et udskil­lel­ses­løb, hvor vi i for­vejen havde kig­get på og nedskre­vet 6 sal­mer. Vi valgte føl­gende sal­mer, som også vil blive sun­get i denne rækkefølge:

Se nu sti­ger solen af havets skød” er jo en dej­lig mor­gensalme, som hand­ler om troen på Gud og det gode liv og ikke mindst håbet om, at der er en mening med livet. Og så kan vi i øvrigt bedst lide Lars Niel­sens melodi fra 1891, så det bli­ver natur­lig­vis den, der bli­ver spillet.

Spænd over os dit him­mel­sejl” er Birte Kolds bud på en nyere salme, som kan være med til at udvide vores syn på det dan­ske udvalg af sal­mer — hvis man som os ikke går i kirke meget mere end een gang om året. Og ja, det er til jul. Hvor sal­meud­bud­det er ret fast­lagt. Vi skal lige have lært melo­dien, så vi er sikre d. 18. august.

Vi plø­jed og vi så’de” er en del af Ulriks arv. Omkvæ­det Alle gode gaver//de kom­mer ovenned//så tak da Gud//ja pris dog Gud//for al hans kær­lig­hed har været en cen­tral bord­bøn i hans barn­doms­hjem, så der­for får hele sal­men — som også hører høst­ti­den til — plads ved vores vielse.

Det er så yndigt at føl­ges ad” hører jo helt tra­di­tio­nelt til ved et bryl­lup. Det er mindst een tra­di­tion, vi ikke har tænkt os at bryde. Malene siger, at det er een af grun­dene til, at vi skal holde et kir­ke­bryl­lup: for at få lov til at gå ned af kir­ke­gul­vet, når org­let spil­ler “Det er så yndigt…”

I øvrigt aftale vi med præ­sten, at vi (meget tra­di­tio­nelt) hol­der os helt uden for at sørge for udsmyk­ning af kir­ken. Såfremt nogen ønsker at lave pæne blom­ster­buket­ter eller andet smukt til kir­ke­rum­met, da skal de tage kon­takt til deg­nen i Hal­lund sogn, som vil sørge for at skaffe adgang til kir­ken. Deg­nen kan kon­tak­tes gen­nem menig­heds­rå­det, der belej­ligt nok har Niels Peter Kold som formand.

Skulle uhel­det nu være ude og der kom­mer en begra­velse i vejen lør­dag for­mid­dag, da kan bryl­lups­udsmyk­nin­gen af kir­ken lør­dag lige over mid­dag godt blive en smule hek­tisk. Men så tager vi den ople­velse med. Som brud og brudgom skal vi alli­ge­vel ikke være i kir­ken før 10–15 minut­ter før for Ulriks ved­kom­mende og meget kort før kl. 13:00 for Male­nes ved­kom­mende :-)

Vel mødt om min­dre end tre uger. Vi glæ­der os til at se jer!

Test af chokoladekager 4. del

Det fjerde afsnit i føl­je­to­nen om den per­fekte cho­ko­la­de­kage vil vi til­skrive dette flade eksem­plar uden mel. Kagen inde­hol­der kun føl­gende ingredienser:

  • 100g smør
  • 100g cho­ko­lade
  • 200g suk­ker
  • 3 æg

Gør som føl­ger, hvis du vil gøre os kun­sten efter: smelt cho­ko­lade og smør og rør det sam­m­men. Vi brugte et vand­bad — men en mikro­ovn eller en tyk­bun­det gryde er sik­kert lige så godt. Pisk suk­ker og æg sam­men til en luf­tig masse. Vend til sidst cho­ko­lade– og smør­blan­din­gen i ægge­mas­sen og hæld det hele i en form. Nu skal den bages ved 175 gra­der Cel­sius i 25–30 minut­ter. Resul­ta­tet kom­mer til at se nogen­lunde sådan ud.

 

Kagen skal være kon­fek­t­ag­tig og ikke helt så smat­tet, som den her er. Det bety­der, at du nok skal give den tæt­tere på 30 minut­ter end de cirka 25 minut­ter, vi gav vores. Men den sma­ger godt, det vil jeg godt til­føje. Og den kræ­ver et stykke is, creme frai­che eller andet syrligt.

Opskrif­ten er i øvrigt hen­tet fra Alt for damer­nes mad­sek­tion fra num­mer 42, årgang 2002 og hed­der “suveræn cho­ko­la­de­kage”. Man kan godt gemme en opskrift meget længe uden at prøve den af. Nu kan vi sætte et “kan godt laves igen”-mærke ud for den opskrift.

Er du troende?

På lør­dag skal vi mødes med præ­sten, så vi kan få styr på den kir­ke­lige hand­ling, hvilke sal­mer der skal syn­ges og hvad præ­sten skal sige i sin tale til os.

Vil præ­sten mon spørge os om, hvor­vidt vi er kristne? Vi er lige så tro­ende som den gen­nem­snit­lige dan­sker og går kun i kirke jule­af­ten samt ved de tra­di­tio­nelle fami­liære begi­ven­he­der: bar­nedåb, kon­fir­ma­tion, bryl­lup og begra­velse. Men kan man som næsten-ikke-troende til­lade sig at blive kir­ke­ligt viet?

Det mener vi jo hel­dig­vis godt, at man kan, for hos os opfat­ter vi i lige så høj grad kir­ken som et stykke af vores dan­ske kul­tur og ikke kun en del af vor reli­gi­øse bag­grund. Det bety­der, at vi i højere grad tager del i en kul­tu­rel end en kir­ke­lig og reli­giøs handling.

Jeg glæ­der mig meget til den kir­ke­lige hand­ling — selve høj­ti­de­lig­he­den ved den. Jeg vil gerne kunne sige to run­gende ja’er når præ­sten spørger:

Ligeså til­spør­ger jeg dig Aninguak Malene Høyer vil du have Ulrik Kold som hos dig står til din ægte­mand?” — JA!

Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i med­gang og mod­gang, i hvad lykke Gud den Almæg­tige vil til­skikke jer, som en ægte­hu­stru bør leve med sin ægte­mand ind­til døden skil­ler jer ad?” — JA!

Der bli­ver med garanti ikke et øje tørt. Hos mig.

Musikalske indlæg henviser vi til pianisten

Hvis I, kære gæster til vor bryl­lups­re­cep­tion, har fest­lige ind­læg, som invol­ve­rer musi­kalsk under­læg­ning, så vil vi gerne hen­vise til dagens pia­nist, Benny Wag­ner. Benny vil gerne vide på for­hånd, om der er numre, han skal være klar til at inklu­dere i sit repertoire.

Hans tele­fon­num­mer og e-mailadresse fin­des på hjem­mesi­den http://bennywagner.dk.

Test af chokoladekager 3. del

Tredje afsnit i føl­je­to­nen om afprøv­ning af cho­ko­la­de­ka­ger til bryl­lup­pet førte os til en chili-brownie. Den ser sådan ud:

Kagen levede desværre ikke helt op til for­vent­nin­gerne. Udgangs­punk­tet for kagen er, at cho­ko­lade og chi­lif­rug­ter sup­ple­rer hin­an­den godt. Opskrif­ten er også for­holds­vis sim­pel (kig i album­met på 23HQ), men sma­gen og kon­si­sten­sen er bestemt ikke, som vi for­ven­ter det af en brow­nie. Kagen er alt for porøs og chi­lis­ma­gen er alt for stærk til vores smag. I hvert fald i det her forsøg.

Vi lok­kede nabo­erne til at smage på kagen sam­men med os. Vi til­fø­jede et stykke vani­lieis til anret­nin­gen og det hjalp på ople­vel­sen. Resul­ta­tet var alli­ge­vel et stort glas mælk til den ene og et lev­net stykke hos den anden. Ikke lige­frem en ube­tin­get suc­ces­op­le­velse. Det kan mulig­vis skyl­des, at vi i ste­det for den angivne Santa Maria-chiliblanding valgte at bruge en kom­bi­na­tion af det chi­li­pul­ver og cayenne-peber, vi havde tilbage.

Hvis vi væl­ger at bage kagen igen — eller hvis andre vil gøre os kun­sten efter — da vil jeg anbe­fale, at man ikke benyt­ter cayenne-peber i dejen. Den por­øse blan­ding har jeg dog ikke en god løs­ning på. Jeg synes, der mang­ler noget væde, da dejen er meget tung og tør alle­rede inden man sæt­ter den i ovnen.

Det bli­ver ikke denne kage, vi sæt­ter på bor­det til bryl­lup­pet. Vi afven­ter resul­ta­tet af næste for­søg. Følg med her på bloggen…

Om én måned sker det :-)

Så siger kalen­de­ren 18/7, så der er kun en måned til vi bli­ver hr og fru Høyer Kold :-) Det bety­der også, at det i dag er sid­ste frist for til­mel­ding… Kon­tak­t­mu­lig­he­der fin­der I her. I kan også klikke på kom­men­tar her­un­der og give os besked på den måde.

I dag er for­mid­da­gen gået med at få ansigts­be­hand­ling hos Tilst Wel­l­ness - dej­ligt at blive for­kælet i en times tid. Man skal vel være lidt læk­ker til brylluppet :-)

Et kort med interessante steder ifm. vores bryllup

Vi har styk­ket et Google-kort sam­men — som også er lin­ket fra vores side om over­nat­ning. På kor­tet kan du se — hvis du ikke er så vel­be­van­dret udi det nord­jy­ske — hvor du kan finde overnatningsmuligheder.

Hvis du bru­ger Google Earth, er det inter­es­sant at hente den KML-fil, der bli­ver lin­ket til fra kor­tet. Så kan du få en rund­tur til stederne.

Test af chokoladekager 2. del

Vi har jo givet os selv den utak­nem­me­lige opgave at finde en cho­ko­la­de­kage til vort bryl­lup :-) I går kastede vi os ud i en Gua­najakage uden mel fra Claus Mey­ers “Lidt men godt om cho­ko­lade”. Opskrif­ten fin­des også her. Min invol­ve­ring bestod i at beklæde en bage­plade med bage­pa­pir og så gik jeg ind i stuen med et: “Du kal­der, hvis du skal have hjælp!” Der er nem­lig ikke køk­ken­bord­plads til, at to per­so­ner kan være i gang på samme tid.

Ulrik hak­kede cho­ko­lade, kom det i vand­bad, piskede ægge­hvi­der, piskede ægge­blom­mer, rev marci­pan, blan­dede det sam­men, som skulle blan­des sam­men, så det så ud til, at alt var i den skøn­ne­ste orden, så jeg behø­vede jo ikke at blande mig.

Plud­se­lig lød der et brøl fra køk­ke­net. Ulrik havde brændt sig på vand­ba­det. Da jeg jo godt kunne regne ud, at han havde brændt sig, behø­vede jeg jo ikke at spørge, hvad der var sket. I ste­det råbte jeg: “Vil du have tips? (som i gode køk­ken­råd)”. Hvor­til han sva­rede irri­te­ret: ” Jeg vil ikke have chips, jeg vil have hjælp!” Ja, sådan kan man blive mis­for­stået i kam­pens hede… Så jeg måtte i køk­ke­net og redde ham ;-) Jeg tog mig af den smel­tede cho­ko­lade og ryd­dede op, så der blev lidt bord­plads igen. Og voilà efter 15 min. i ovnen var kagen klar, hvil­ket var halvt så lang tid som forberelsen.

Som I måske kan for­stå, så får kagen ikke gode karak­te­rer for sin bru­ger­ven­lig­hed, der skulle bru­ges for mange skåle :-) Kagen egner sig des­u­den mere som “lag­ka­ge­bunde”, da den er max. 1½ cm høj og fly­der ud på 3/4 af bage­pla­den. Så den sco­rer hel­ler ikke på æste­ti­ken. Men det skal dog siges, at den er rig­tig saf­tig og fast. Den blev i hvert fald spist med vel­be­hag. Lidt oran­ge­s­mag ville klæde den godt og så skal den helst spi­ses med is/creme fraî­che til.

Inden vi spi­ser det hele, er der lagt noget på frys, så des­ser­ten til næste uges gæster er kla­ret :-)