Månedsarkiv: august 2007

Poesiens dag

I dag er det poesi­ens dag. Inspi­re­ret af Søn­dags­a­vi­sens opfor­dring, for­fat­tede jeg dette lille digt:

Poesi’r jeg elsker dig!
En gul sed­del med søde ord
En hil­sen på mit skri­ve­bord
En hvi­sken i mit øre
Kær­lig­heds­ord som kun jeg kan høre

Poesi’r jeg elsker dig!

Årskortet til ARoS er indviet nu

I dag tog vi bybus­sen ind til Maga­sin og byt­tede den aller­sid­ste gave, der skulle byt­tes og gik der­ef­ter til ARoS for at veksle vores gave­kort til et års­kort. Det var nem­lig menin­gen, at vi ville se Bjørn Nør­gaards udstil­lede kar­to­ner til Dron­nin­gens gobe­li­ner.

Udstil­lin­gen stop­per d. 9. sep­tem­ber, så det var ved at være sid­ste chance for os, da vi har pla­ner for de næste par wee­ken­der. Det samme gør udstil­lin­gen af land­skabs­ma­ler Janus la Cours male­rier — og det endte der­for med, at vi brugte 2–3 timer der­inde i sel­skab med Nør­gaards skit­ser, nota­ter, teg­nin­ger, kal­ker og far­ve­prø­ver og la Cours utro­lige, næsten foto­re­a­li­sti­ske Djursland­ska­ber. En dej­lig måde at bruge en lør­dag efter­mid­dag på. Det års­kort skal nok tjene sig selv ind!

Joakim har offentliggjort billeder

Joakim har offent­lig­gjort en række bil­le­der fra vores bryl­lup. De kan ses i hans SmugMug-galleri. Og mens vi ven­ter på, at vores offi­ci­elle foto­gra­fer ven­der hjem fra ferie, så vi kan få fat i alle portræt­bil­le­derne af gæsterne og bru­de­par­ret, sid­der vi og sor­te­rer i bil­le­der. Vi skal jo finde et godt bil­lede, som kan bru­ges til takkekortet.

 

Jeg faldt eksem­pel­vis lige over det, hvor risene vir­ke­lig har fået fart på. Foto­gra­fen er Rolf. Det gæl­der jo i øvrigt sta­dig, at hvis du har bil­le­der fra vores bryl­lup, så mod­ta­ger vi gerne en kopi.

Billeder før og efter bryllupsnatten

Om efter­mid­da­gen tog Rolf dette bil­lede uden­for kir­ken — og vi lig­ner jo en hel mil­lion. Hver. Der­ef­ter kom så bryllupsnatten.

champagneglas

Dagen derpå

Dagen derpå var vi knap så velud­se­ende, men vi smi­lede sta­dig som om hele ver­den til­hørte os. Per­son­ligt glæ­der jeg mig til at få det jak­ke­sæt på igen. Tak til Rolf for det øver­ste bil­lede og til Kas­per for at være på plet­ten, da det neder­ste bil­lede skulle skydes.

Nu er vi blevet hr. og fru Høyer Kold

… Og  vi er sta­dig ret trætte!

Vi var jo så kål­høgne at fra­vælge en gave­ko­or­di­na­tor og i lør­dags fik vi straf­fen :-) Men vi har kla­ret gave­byt­nin­gen med bra­vour. Inspira­tion og Imerco stod for stør­ste­delen af vores gave­byt­nings­b­jerg. I går fik Aalborg-afdelingerne såle­des en IKEA-pose hver med gaver, til gen­gæld fik vi til­go­de­be­vi­ser.  I dag blev Århus-afdelingerne så fre­kven­te­ret — tal­ler­ke­ner købt og Kit­che­nAid bestilt.

Ingen af os har væn­net os til at gå med ring endnu, men når vi læg­ger den om afte­nen, føles det alli­ge­vel under­ligt ikke at have den på.

Der blev taget mange bil­le­der på dagen. Da vores egen bryl­lups­fo­to­graf er på en uges ferie, må I lige vente med at se det offi­ci­elle resul­tat. Ind­til da hen­vi­ser vi til Rolfs smukke portræt af det forel­skede bru­de­par ;-)

Vi ven­der til­bage med flere min­der, histo­rier, memoi­rer og bil­le­der fra Den Store Dag, når vi får bedre over­skud. Rig­tig mange tak til alle jer, som var med til at gøre vores store dag til en fest og tak for gaverne!

Så er hun taget afsted

…og næste gang, jeg ser hende, er hun pyn­tet og klar til at blive gift. Om 2½ time er hun Malene Høyer Kold i stort bryl­lups­skrud og røde, tåre­fyldte øjne. Mine som­mer­fugle i maven er så småt ved at ind­finde sig.

I går sendte min bror Heine en SMS:

Hej bro­der… Hva så? Er man ved at kunne mærke sommerfuglene?

Hvor­til jeg på det tids­punkt kunne svare, at det havde plan­læg­nin­gen slet ikke lev­net tid til endnu. Men nu er som­mer­fug­lene ved at være her. Jeg er så spændt på at se hende skride op af kir­ke­gul­vet i hvidt — smuk som aldrig før.

Her­hjemme er der styr på alle for­be­re­del­ser — alt kører på skin­ner. Nu mang­ler vi bare, at solen duk­ker frem bag byge­sky­erne, at græs­plæ­nen tør­rer i et par timer inden gæsterne kom­mer, at Malene og jeg højlydt siger “Ja” på det rig­tige tids­punkt og gæsterne kom­mer igen­nem Lim­fjord­s­tun­nel­len i tide.

Jeg glæ­der mig til en rig­tig god dag!

Limfjordstunnelen indsnævres igen

Så kom­mer der lige en tra­fik­mel­ding til de af vore læsere, der skal til bryl­lup i det nord­jy­ske denne wee­kend og som kom­mer syd­fra: Lim­fjord­s­tun­ne­len bli­ver igen luk­ket med kun et spor far­bart i begge ret­nin­ger. Det vil sige, at der sik­kert igen kom­mer kæm­pelange køer, som det kan tage time­vis at komme igennem.

Det vil altså sige, at hvis du påreg­ner at sidde i Hal­lund Kirke kl. 13:00 på lør­dag til et bryl­lup, så kan det meget vel betale sig at holde øje med http://www.trafikken.dk og så beregne nogle ekstra halve timers kør­sel. Sid­ste wee­kend brugte vi som bekendt dob­belt så lang tid på at komme til Nord­jyl­land, som vi plejer.

God køre­tur — vi ses på lørdag!

Opskriften på Tusindfryd-småkagerne

Småka­gerne, der hed­der noget så poe­tisk som Tusind­fryd, er til­sy­ne­la­dende fra en meget gam­mel opskrift. Ikke noget nyt fusions­køk­ken med inspira­tion fra mole­kylær­bi­o­logi, japansk fiskeri eller syd­eu­ro­pæ­isk pasta­cir­kus. Det her er fra Far­mors tid.

  • 200 g hvedemel
  • 100 g kartoffelmel
  • 100 g flormelis
  • 2 tsk vanillesukker

Oven­stå­ende ingre­di­en­ser sig­tes sam­men og blan­des efter­føl­gende med:

  • 50 g hak­ket chokolade
  • 50 g hak­kede valnøddekerner
  • 50 g hak­kede røde og grønne cocktailbær
  • 250 g smør

Rul­les til en pølse (3–4 cm i dia.) og rul­les ind i køk­ken­film eller bage­pa­pir. Stil­les koldt i 1–2 timer. Skæ­res i 2mm ski­ver (har du en gam­mel Raad­vad rug­brød­s­skæ­rer, så brug den!). Bages ved 200 gra­der i 8–10 minutter.

Der er flere bil­le­der på ulrik­kold!

Grubestegt lam smager godt

Her i 11. time har vi prø­vet dele af hoved­ret­ten af til bryl­lup­pet. Det viser sig hel­dig­vis, at gru­be­stegt lam sma­ger rig­tig godt :-)

Kok­ken havde ikke prø­vet at lave gru­be­stegt lam før — men han mener selv, at det endda er let­tere end at stege pat­te­gris over bål. Skep­ti­kerne er også over­be­vi­ste. Lam­met sma­ger him­melsk, når det har lig­get i jor­den og kogt i rød­vin og kryd­derur­ter i 3–4 timer.

Vi blev inspi­re­ret af Fri­lands­ha­vens opskrift på jord­lam, som ingen af os dog havde prø­vet at smage — og vi følte der­for, at der var et vist behov for at afprøve opskrif­ten før vi ser­ve­rer ret­ten for 45 sultne gæster på lørdag.

Det var dog ikke pro­blem­frit, at nå frem til lam­met, som blev ser­ve­ret hos mine for­æl­dre, da Lim­fjord­s­tun­nel­len var spær­ret og kun havde et åbent spor i begge ret­nin­ger. På en lør­dag! Lige midt i feri­e­ti­den! For de, der ikke ved, hvilke kon­se­kven­ser det har, så vil jeg lige kort illu­strere med et par bil­le­der af lange bil­køerden Nord­jy­ske Motor­vej. Vi brugte ekstra 1½ time for at komme frem. Det vil i prak­sis sige dob­belt så lang tid. Hmprf. Og mine (kom­mende) svi­ger­for­æl­dre, som også skulle spise med, brugte 4 timer på at komme frem inklu­siv en fær­ge­tur over Lim­fjor­den, som vi håbede ville være hur­ti­gere. Tro om igen.

Men til trods for for­hin­drin­gerne nåede vi alle sam­men frem og lam­met smagte dej­ligt. Kok­ken har fået mulig­hed for at justere sin opskrift belært af erfa­rin­gerne — og vi to for­vent­nings­fulde unge, gif­te­klare men­ne­sker ved nu, hvad det er, vi kom­mer til at servere.

Vi glæ­der os til at spise jord­lam sam­men med jer på lørdag!