Månedsarkiv: december 2007

Nytårshilsen 2007

Året 2007 får ikke lov til at for­svinde helt uden en hil­sen og et til­ba­ge­blik fra os. Her i årets sid­ste timer er vi ved at gøre klar til nytårs­fest hos Kas­per og Maria.

Vi er dybt koncetrerede om hattene.

Så fine blev de — hattene

Vores fine nytårshatte

Hat­tene er hjem­mela­vede — lige­som mange af de ting, vi i årets løb valgte at gøre eller prøve er helt og alde­les hjem­mela­vede. Eksem­pel­vis valgte vi at holde vort bryl­lup lige efter vores egne hove­der. Det var d. 18. august 2007 og gæsterne og ikke mindst vej­ret var med til at gøre dagen til en pragt­fuld milepæl for os begge to.

Bryl­lup­pet var vel nok året mest skel­sæt­tende begi­ven­hed, da det har opta­get meget af vores tid i et halvt års tid frem til Den Store Dag. Men vi har også ople­vet mange min­dre ting og besøgt mange men­ne­sker, der bety­der meget for os. Jule­af­ten fejrede vi i år hos Birte og Niels Peter Kold og vi vil i denne for­bin­delse også gerne ønske alle en glæ­de­lig jul — jule­kor­tene i år er ude­ble­vet, men til gen­gæld for­sø­ger vi at holde denne blog opda­te­ret i løbet af året.

Vi vil gerne sige tak for et dej­ligt 2007 til alle vi har tænkt på, talt med, været sam­men med og ikke mindst til alle jer, der ikke kunne fin­des en plads til i vores kalen­der i 2007. Vi håber på et godt 2008 for jer alle­sam­men og ikke mindst for os selv — det bli­ver van­ske­ligt at skabe et lige så skel­sæt­tende 2008, men ikke desto min­dre vil vi gøre vort bedste.

Godt nytår!

fra Malene og Ulrik Høyer Kold

Gør-det-selv juletræ

Så er der ble­vet pyn­tet lidt op til jul i det HøyerKold’ske hjem. I år er det ble­vet til et hjem­me­gjort jule­træ bestå­ende af: et bundt sort­ma­lede pil­e­grene fra IKEA, rød sisals­nor, røde per­ler, lidt guld jule­pynt og en lyskæde. Mere bli­ver det ikke til i år.

Hjemmegjort juletræ 2007

Næste år kunne det være sjovt med et jule­træ som det her­un­der fra Büro North. [via Baekdal.com]

Vores foretrukne pebernøddeopskrift

Peber­nød­der hører julen til og da det snart er jul, har vi natur­lig­vis bagt peber­nød­der. Det er sket efter en gam­mel opskrift, som min mor har brugt i mange år. Den er hen­tet fra en opskrift­sam­ling, der hed­der Menu og sma­ger dej­ligt af jul.

Peber­nød­der skal have lige præ­cis den stør­relse, som man for­ven­ter af en peber­nød. Ikke for stor og ikke for lille — den skal være een mund­fuld. Peber­nød­der skal være sprøde og kry­drede, men må bestemt ikke øde­lægge hver­ken tæn­der eller appe­tit, synes vi her i huset. Der­for er denne opskrift helt perfekt.

Klas­si­ske pebernødder

 • 375g smør
 • 375g suk­ker
 • 3 æg
 • 850g mel
 • 1 tsk. stødt ingefær
 • 2 tsk. stødt kardemomme
 • 1½ tsk. stødt kanel
 • 2 tsk. natron
 • 3 knsp. hvid peber
 • evt. revet citronskal

Smør og suk­ker røres blødt. Der­ef­ter røres æg i. Sigt mel m/ kryd­de­rier og natron og rør den i smør– og sukkerblandingen.

Ælt dejen og rul den ud i fin­ger­tykke pøl­ser. Lad den even­tu­elt stå koldt i et par timer, så den bli­ver let­tere at rulle ud. Skær dejen i pas­sende styk­ker og tril dem til kugler.

Læg dem her­ef­ter på en plade og husk, at de hæver en smule under bag­ning, så der skal være lidt mel­lem­rum mel­lem kuglerne.

Peber­nød­derne bages i en 200°C varm ovn i 10–12 minutter.

Når peber­nød­derne er fær­dige, tages de af pla­den og læg­ges på et sted, hvor de kan slippe af med var­men (en bage­rist med papir på eller andet)

Et eksempel på dårlig service

Er det ikke dår­lig ser­vice, når et hospice sen­der deres patienter/klienter hjem igen? Op mod hver fjerde rej­ser hjem igen, da de får det bedre, skri­ver Nyheds­a­vi­sen i dag:

Ro og omsorg gør døende så fri­ske, at de kom­mer hjem. Op til hver fjerde patient, der er ind­lagt på et hospice, kom­mer hjem igen — i live.

Og er det i vir­ke­lig­he­den ikke en kli­ent? En patient er vel noget læger har, som de for­sø­ger at holde i live?

Den bedste brownieopskrift — jagten fortsætter

På arbejde har jeg for nylig fået en helt fan­ta­stisk brow­nie, der er delt i to lag: en mørk nederst og en lys øverst. Jeg fik en fotokopi af opskrif­ten fra et gam­melt Spis Bedre fra decem­ber, 2006.

Opskrif­ten lyder som følger:

Mørk cho­ko­la­de­dej

 • 200g mørk chokolade
 • 100g blødt smør
 • 3 store æg
 • 300g rør­suk­ker
 • 5 spsk kakaopulver
 • 150g hve­de­mel
 • 1tsk bage­pul­ver

Hvid cho­ko­la­de­dej

 • 200g hvid chokolade
 • 100g blødt smør
 • 3 store æg
 • 200g suk­ker
 • 150g hve­de­mel
 • 1 tsk. bagepulver

Lav først den mørke cho­ko­la­de­dej. Hak den mørke cho­ko­lade groft og smelt den over vandbad.

Rør det bløde smør i cho­ko­la­den, så den smel­ter. Pisk æggene let sam­men i en anden skål og rør æggene i cho­ko­la­de­mas­sen lidt efter lidt. Til­sæt der­ef­ter suk­ker, kakao, mel og bage­pul­ver og rør til du får en jævn dej.

Smør en lille bra­de­pande (ca. 25 x 35cm) og hæld cho­ko­la­de­dejen deri.

Tænd ovnen på 160°C og til­be­red der­ef­ter den hvide cho­ko­la­de­dej efter nøj­ag­tig samme frem­gangs­måde som den mørke dej. Hæld der­ef­ter den hvide dej over den mørke dej i formen.

Bag ovnen i ca. en time, til den hvide dej er let gyl­den og en kød­nål kom­mer tør ud, når du prik­ker i mid­ten af kagen. Kagen skal dog sta­dig være let svam­pet indeni.

Vores erfa­ring er, at denne kage hol­der sig tung, klæg, læk­ker, fed­tet og meget andet godt i mindst en uge — så lang tid har den ind­til videre holdt. Vi kan nem­lig kun holde til at spise den i små styk­ker. Og gan­ske som mange andre brow­nies er den fak­tisk aller­bedst dagen derpå.

God for­nø­jelse!

The 4400 er en fin serie

Vi er i gang med at se The 4400 for tiden. Det er en gan­ske udmær­ket serie, som man kan sluge et par afsnit af hver aften.

Serien hand­ler om 4400 men­ne­sker, der inden­for de sid­ste 60 år er for­s­vun­det spor­løst fra Jor­dens over­flade. Plud­se­lig en dag i 2005 duk­ker de op igen og den ame­ri­kan­ske rege­ring for­sø­ger nu at finde ud af, hvor de har været.  Det viser sig ret hur­tigt, at de 4400 har spe­ci­elle evner, der ræk­ker langt ud over deres natur­lige formåen.

Her begyn­der serien at ligne X-files, da den mand­lige og den kvin­de­lige hoved­per­son sam­men rej­ser rundt i USA for at opklare mere eller min­dre mysti­ske hæn­del­ser, der kan for­bin­des med de 4400. Der er imid­ler­tid flere læn­ge­re­va­rende histo­rier, der lever igen­nem serien, såle­des, at det ikke blot er enkelt­stå­ende histo­rier, der kan over­ståes på 40 minutter.

Hvis du synes, at X-Men og X-files var inter­es­sant, så vil du mulig­vis også synes, at The 4400 er en udmær­ket serie. Vi skal i hvert fald snart i gang med 3. sæson.

Dagens gode råd: Varm kakaomælk og is

Dagens gode råd er kort og godt: lad være med at blande varm kaka­o­mælk og is med cookie dough (ubagt kage­dej, en istype, der er meget udbredt i USA. Sæl­ges blandt andet af Ben & Jerry’s). Det kan ikke anbe­fa­les, da kage­dejen bare bli­ver kli­stret og ulæk­ker i bun­den af kop­pen. En ske­fuld gan­ske almin­de­lig vani­lieis er klart at foretrække.

Så er det råd givet videre — og vi kan ikke afvise, at der kom­mer flere gode råd for efter­ti­den. Følg med på bloggen.