Månedsarkiv: marts 2008

Antoniuuuuuus!!!

Tid­li­gere er vi stødt på et mær­ke­ligt natur­fæ­no­men hos os — se bil­le­det her­un­der — hvor vi skrev til Skov– og Natursty­rel­sen og spurgte, om der fand­tes van­drende pinde i Dan­marks frie natur. Det gør der ikke, med­min­dre de er flyg­tet fra deres fangenskab…

Vandrende pind

Nu tum­ler vi med et nyt myste­rium her på matriklen…

Sid­ste uge blev områ­det omkring vores ter­rasse og hoved­dør sky­de­skive for kon­ky­lier og andre strand­skal­ler. Først tro­ede vi, at det var nogen af nabo­er­nes børn, som syn­tes, at det var sjovt at kaste ting ind på vores ter­rasse. Før­ste gang det skete, kig­gede Ulrik ud af vin­duet for at se, om det var bør­nene, der lavede løjer. Men der var ingen at se! Så skete det igen et kvar­ter efter. Så gik jeg ud på ter­ras­sen for at skælde even­tu­elle bal­la­de­ma­gere ud… Men igen, ingen at se eller høre…

Vores teori er, at det er områ­dets ska­der og kra­ger, der har sid­det og gjort tagren­der rene og kastet kon­ky­li­erne “over­bord”. Men hvem har lagt dem der? Vi bor trods alt knap 8 km fra Århus Bugt og gider måger eller lig­nende at flyve så langt for at spise snegle i fred?

Ken­der nogen sva­ret? Ellers må vi spørge Skov– og Natursty­rel­sen igen.

Her får I det sam­lede bevismateriale.

Konkylier i haven

En blondinevits

Føl­gende blon­di­ne­vits fandt vej til Male­nes tele­fon i dag:

Blon­di­nen har fået en rød Fer­rari af sin gifte elsker. Ude på motor­vejen skal hun prøve den af. Ved et uheld kom­mer hun til at over­hale en poli­ti­bil. Da hun bli­ver stop­pet, ser hun en blond, kvin­de­lig betjent stige ud af patrul­je­vog­nen. Tjah, så kan hun jo ikke rig­tig bruge tri­cket med at løsne en knap :-)

Den kvin­de­lige betjent beder om at se hen­des køre­kort. Hun gri­ber tasken og roder søgende i den efter køre­kor­tet. Efter en tid for­bar­mer betjen­ten sig og siger “dit køre­kort er et stykke pla­stik med dit bil­lede på”. Blon­di­nen lyser op og ræk­ker fluks sit hånd­spejl til betjen­ten. Betjen­ten kig­ger på spej­let, suk­ker og siger “Du skulle da bare have sagt, at du var betjent, så kunne vi have und­gået al besvæ­ret. Hav en god dag!”

Det er da meget skægt :-)

Aflysning af Michael Carøe Show

Vi skulle have været til Michael Carøe Show (ja, vi er ved at være satte…) i Musik­hu­set d. 25. april. Men men, Michael skal åben­bart være vært i et nyt pro­gram på TV2, så fore­stil­lin­gerne er aflyst.

Jeg havde ellers glæ­det mig til at gen­høre Mark Linns sprøde stemme. Egent­lig var det mest pga. ham, at jeg fik lok­ket Ulrik med ;-)

Håber, at Musik­hu­set får en aftale med trioen igen…