Månedsarkiv: april 2008

Rundtur i Ringkøbing

Jeg har haft ferie i denne uge og tors­dag efter­mid­dag tog jeg der­for afsted med X-bus 952X mod Ring­kø­bing for at hjælpe Malene med at flytte hen­des ting fra det lille værelse, hun havde over Den Rig­tige Slag­ter på Algade i Ring­kø­bing og ned til vores nye lej­lig­hed midt imel­lem Aldi, Netto og Kvi­ckly — der bli­ver ikke langt til shoppingmulighederne.

Ja, jeg skrev “vores nye lej­lig­hed”, for efter at Malene har fået arbejde i Hvide Sande, har vi beslut­tet at flytte fra Tilst. Det er geo­gra­fisk set et ret stort spring, så der­for tog jeg kame­raet med i byen fre­dag for­mid­dag, hvor Malene var på arbejde, for at se, om sprin­get kul­tur­mæs­sigt ville blive lige så stort.

Lad mig starte med at afsløre, til de der ikke ved det alle­rede, Ring­kø­bing er en hyg­ge­lig køb­stad, hvor der fin­des lidt af hvert — både histo­rie og han­dels­liv. På min rund­tur i byen lyk­ke­des det mig at finde begge dele.

Da jeg star­tede, var vej­ret lidt fug­tigt. Det betød, at jeg havde mulig­he­den for at tage en række bil­le­der af fug­tige, nyud­sprungne bøge­blade, som dem, du kan se her­un­der. Flot.

Våde bøgeblade i Ringkøbing

Byens vin­han­del Spar-købmanden hand­ler også med kaffe; kaf­fe­møl­lerne snur­rede lystigt i ruden.

Kaffemøllerne snurrer i vinhandlen

Ring­kø­bing har også en slag­ter­bu­tik med en rig­tig slag­ter i. Hans butik er natur­lig­vis helt auten­tisk og der­for er han da også Den Rig­tige Slagter.

Den Rigtige Slagter-butik

På vej rundt i byen fandt jeg også en række skilte, som jeg af den ene eller den anden mere eller min­dre selv­mod­si­gende grund følte mig nødsa­get til at foto­gra­fere. Er der for eksem­pel een, der kan for­klare, hvor­for man ikke må smide sten i van­det? Det er så fri­stende at kaste en stor, tung sten højt op i luf­ten og høre den bryde van­d­over­fla­den med et stort plump.

Man må ikke smide sten i vandet i Ringkøbing havn.

Og mens jeg var nede ved hav­nen fandt jeg denne måge, der holdt vagt og sør­gede for at fart­græn­serne i hav­ne­bas­si­net blev over­holdt. Jeg er sik­ker på, at den er i gang med at skrige noget i ret­ning af “Slå så lige brem­serne i og få den plim­sol­ler ned i tom­gang, din ferskvandspirat!”.

En måge holder vagt i havnebassinet.

Inde bag en stor tøj­bu­tik i en bag­gård, som i øvrigt var fyldt med store, flotte Audi’er og des­lige, fandt jeg denne ram­po­ne­rede og rød­ma­lede port, som øjen­syn­lig er så vig­tig, at man ikke må holde foran den. Gad vide, om det er her­fra, der er udryk­ning med brand­sprøjten, når det vir­ke­lig går hedt til? Resten af byg­nin­gen var i øvrigt i værre for­fat­ning end por­ten. Der var ingen glas i ruderne og ved­ben­den på gav­len havde vok­set sig langt ind i stuen.

Man må ikke holde foran denne ramponerede port.

Men for nu at demon­strere, at det ikke blot er besyn­der­lige skilte og ram­po­ne­rede byg­nin­ger i Ring­kø­bing, så vil jeg slutte af med at vise en række byg­nin­ger og gavle, som jeg er sik­ker på, at ring­kø­bin­gen­serne har eller har haft grund til at være stolte af at vise frem. Vi star­ter med et gavlma­leri, som er malet på ende­væg­gen hos en af de lokale malere. Meget passende.

En malers endevæg

Ude ved van­det kan man også se Ringkøbing-Skjern kom­mu­nes råd­hus, som blandt andet kan afsløre, at musiks­ti­len grunge også er nået til byen.

Ringkøbing-Skjern kommunes rådhus

Sid­ste hus i ræk­ken er dette flotte rød­kal­kede og blå­ma­lede byhus, som min­der om et græsk post­kort. Eller et svensk post­kort. Eller bare et port­kort fra Ringkøbing.

Et rødkalket hus i Ringkøbing

Og til aller­sidst vil jeg lige min­des vores bryl­lup, hvor vi jo, hvis nogen sta­dig kan huske, ser­ve­rede Mar­tini Asti for vores gæster. Dem kan man mulig­vis købe i Ring­kø­bing eller omegn. I hvert fald stod der en 3–4 tomme fla­sker i en skralds­pand ved stien langs med van­det. Stor ros til de tørstige sjæle, der har husket at bruge skraldespanden.

Tomme Martini Asti-flasker i en skraldespand.

Dette er kun et lille udpluk af de bil­le­der, jeg tog den for­mid­dag i Ring­kø­bing, da jeg var alene hjemme og ville lære byen lidt bedre at kende. Man bli­ver så utro­ligt opmærk­som, når man har et kamera i hån­den. Husk, at du kan se bil­le­derne i større for­mat på 23HQ.dk.

Billeder fra Hvide Sande

Jeg har haft min før­ste arbejds­uge og er hjemme i Århus og holde wee­kend. Det har været en blid opstart på arbejde. Ons­dag afslut­tede jeg min arbejds­dag med en foto­tur langs Vester­ha­vet. Jeg tror, at jeg bli­ver afhæn­gig af at fylde lun­gerne med frisk havluft efter endt arbejdsdag…

vesterhavet ved Hvide Sande

Jeg elsker at finde moti­ver af kulørt affald i natu­ren, især ved stran­den er der altid flotte og far­ve­rige moti­ver at finde. Her er noget sam­men­fil­tret blåt garn.

Blåt garn

Og her en orange gummihandske.

Orange gummihandske i sandet

Værelse i Ringkøbing

Jeg har fået arbejde i Hvide Sande, så i den nær­me­ste frem­tid skal vi rykke telt­pæ­lene op og flytte til Ring­kø­bing. Ind­til videre har jeg fået mig et værelse (fak­tisk to) med eget bade­væ­relse og køk­ken i Ring­kø­bing City. Så sjovt er det nem­lig ikke at pendle fra Århus til Hvide Sande hver dag.

Nu skal jeg bare køre til Århus fre­dag efter­mid­dag og til­bage til Ring­kø­bing søn­dag aften. Jeg var i Ring­kø­bing i fre­dags med nogle ting, så sådan kom­mer jeg til at bo i et lille stykke tid…

Pendlerbolig i Ringkøbing

Jeg ken­der ikke rig­tig nogen i Ring­kø­bing og omegn, så jeg er åben for udvi­del­ser i net­vær­ket :-)

Gule lamper

På et tids­punkt får man nok af, kun at have inte­r­iør i neut­rale far­ver. Vi har f.eks. købt en orange blen­der, en lyse­blå køk­ken­ma­skine, en antra­cit­far­vet reol og nu er turen kom­met til lamperne.

I star­ten af året fandt jeg denne gule pen­del i Blå Kors Gen­brug i Had­sten — 30 kr!

Gul pendel

I sid­ste uge gjorde jeg endnu et gult lam­pe­køb denne gang i Shop­pit. Det var dog lidt dyrere — 200 kr…

Gul bordlampe

De lyser dej­ligt op og gør hver­da­gen lidt mere farverig.

Gode cookies

Vi lavede jo tid­li­gere en brø­ler med megacookie’en. Ulrik har nu gjort et nyt for­søg og denne gang blev kagerne fantastiske!

Opskrif­ten er fun­det i Claus Mey­ers “Lidt men godt om cho­ko­lade”. Her er vores resultat…

Cookies
Syl­ve­sts Cook­ies i vores udgave. Lækre og velsmagende

Syl­ve­sts cook­ies (ca. 12 stk.)

  • 200g mørk chokolade
  • 125g blødt, usal­tet smør
  • 1 æg
  • 200g mørk farin, evt. muscovado-rørsukker
  • ½ tsk natron
  • ½ tsk salt
  • 1 tsk vaniliesukker
  • 250g hve­de­mel
  • 100g hak­kede has­sel­nød­der, evt. mand­ler

For­varm ovnen til 190° Cel­sius. Hak cho­ko­la­den groft. Bland det bløde smør godt med æg og farin. Til­sæt de tørre ingre­di­en­ser og bland der­ef­ter nød­der og cho­ko­lade i.

Form dejen til kug­ler (12–16 stk.) og tryk dem flade. Sæt kagerne på en bage­plade beklædt med bage­pa­pir og bag dem midt i ovnen i ca. 10 minut­ter eller ind­til de er fær­dige. Afkøl kagerne på en bagerist.

Og vær­sgo, de lækre­ste kager!

Tek­sten med kur­siv er vores til­fø­jelse eller ændrin­ger fra originalopskriften.

Børnetøj i Hune

Min fæt­ter Michael Gre­ger­sen og hans kære­ste Mette Ander­sen har for nylig åbnet en bør­ne­tøjs­bu­tik i Hune ved den jyd­ske vest­kyst. Butik­ken hed­der Den Lille Drøm og vi var et smut forbi for at se loka­lerne, da vi alli­ge­vel skulle til sølv­bryl­lup i Blokhus.

Facaden på butikken Den Lille Drøm i Hune.

Inden­for i butik­ken er der en fin disk, som er teg­net og malet af en bekendt.

Den håndmalede disk i butikken.

Michael og Mette læg­ger vægt på, at varerne skal være i god kva­li­tet og til at betale. De to inde­ha­vere skri­ver selv om sortimentet:

I Den Lille Drøm er alle mær­ker og leve­ran­dø­rer nøje udvalgt, og vi sæl­ger ikke noget i butik­ken som vi ikke selv kan stå inde for. Der bli­ver lagt meget vægt på kva­li­te­ten af produkterne.

Alle varer bli­ver tjek­ket for fejl og behand­let med nøj­som umage for at sikre kun­derne den bed­ste ople­velse ved at købe bør­ne­nes tøj og til­be­hør i Den Lille Drøm.

Butikslokalet i Den Lille Drøm.

Der er kælet for bør­ne­hyg­gen i butik­ken, som ud over de to flotte pris­me­ly­se­kro­ner også har en him­mel­seng, hvor bør­nene kan se teg­ne­film, mens mor shopper.

Prøverum og himmelseng i butikken.

Og her til sidst kan vi bringe et bil­lede af de stolte, nybagte butik­sin­de­ha­vere i Den Lille Drøm: Michael og Mette.

Michael Gregersen og Mette Andersen i Den Lille Drøm i Hune.

De har god grund til at se stolte ud, for lokal­sam­fun­det har alle­rede taget godt imod dem og bragt flere artik­ler i loka­la­vi­serne. Her er blandt andet en arti­kel fra Loka­la­vi­sen Syd­ve­st­vend­sy­s­sel, der hed­der “‘Den Lille Drøm’ er ble­vet til vir­ke­lig­hed”.

Til­lykke med modet til at springe ud i det — og held og lykke med butikken!

 Bil­le­derne fra butik­ken kan ses i større udgave på 23HQ.dk/ulrikkold