Tidslinje for HøyerKold bloggen

Jeg tester lige dipity.com–tids­linjen for vores blog.


Drop en kom­men­tar, hvis du har noget klogt at sige…

UPDATE: Jeg har skruet lidt på vores RSS-feed med hjælp fra Michael, såle­des at tids­linjen nu inde­hol­der alle ind­læg fra vores blog. Tak for hjælpen!

6 tanker om "Tidslinje for HøyerKold bloggen"

 1. Man kan ikke se dipity tin­gen i en RSS rea­der (eller ikke i Google Rea­der skal jeg sige). Ellers ikke så meget andet at sige at “So ein ding muss ich auch haben” :)

  For­re­sten nu jeg er igang; jeg ville have spurgt hvad du skal lave Ulrik — der­ude west på — ud over at bage lækre kager og tage flotte billeder?

 2. Hej Michael,

  tak for kom­men­ta­rerne om Dipity i RSS. Jeg kan sag­tens fore­stille mig, at det går galt i Google Rea­der — jeg har ikke lige eks­pe­ri­men­te­ret så meget med script-tags i RSS til at vide, om det går godt.

  Og med hen­syn til min gøren og laden ude west ow: jeg reg­ner med at blive i Dan­ske Banks udvik­lings­af­de­ling i Bra­brand et stykke tid endnu. Pla­nen er at pendle til Århus og arbejde der et par dage eller 3 om ugen og så pendle hjem igen og arbejde hjem­me­fra et par dage. På et tids­punkt bli­ver jeg sand­syn­lig­vis træt af det og så må jeg finde ud af, hvor jeg så skal arbejde — even­tu­elt som selv­stæn­dig. Er det noget, der kan anbe­fa­les, Michael?

  Værel­set i Århus eller omegn, som jeg vil bruge som pend­ler­væ­relse, har jeg ikke fun­det endnu, men det sat­ser jeg på at have styr på inden 1/7, da vi senest skal være ude af lej­lig­he­den i Tilst d. 15/7.

  Arbejds­plad­sen i Vestjyl­land er jeg til gen­gæld mere spændt på. Gad vide, om der er mas­ser af gode usability-stillinger der­ude? Vestas har en afde­ling i Vide­bæk, der laver noget it. Det kunne være en mulighed.

 3. Hey igen. i Dipity kan man fodre den med sin blogs word­press blogs url og så tager den arki­vet med så det ike kun er de sid­ste 10–20 items i ens RSS feed som kom­mer med i timelinjen.

  Mht. livet som selv­stæn­dig, så vil jeg da selv­føl­ge­lig anbe­fale det :) Men det er ikke et sim­pelt spørgs­mål at svare på for der er ting som kar­ri­ere, kol­le­gaer og sik­ker­hed, der skal vejes op imod fri­hed, selv­be­stem­melse og selvmotivation.

  I søn­dags sad jeg og drak øl med en ame­ri­ka­ner der arbejde som udvik­ler for en min­dre ame­ri­kansk bank. Han havde sagt sit job op for han ville til Europa. De til­byd ham at arbejde som fre­elan­cer. I dag efter 2 år i War­sawa og et halvt i Prag arbej­der han sta­dig for den samme arbejds­gi­ver. Jeg er ikke sik­ker på at Dan­ske Bank er helt så cool med at have fjer­n­ar­bej­dere, men det er da ikke umuligt.

  Jeg synes sta­dig Ste­ven Sned­kers arti­kel om fjer­n­ar­bejde fra 2002 hol­der, Pene­l­ope Trunk og mange andre gør det også.

  Kas­per G er for resten lige gået solo i København.

 4. Hej Michael,

  tak for tip­pet om Dipity! Det viste sig dog, at det ikke var URL’en, men som vi ved fæl­les hjælp fandt ud af, så var det antal­let af ind­læg i RSS-feedet, der skulle stil­les på for at få alle ind­læg med på Dipity-tidslinjen.

Der er lukket for kommentarer.