Månedsarkiv: juni 2008

Tillykke til mig!

Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig­Til­lykke til mig!!!!!!!!!!!!

Dannebrog

Jeg bli­ver sørme 33 år i dag! Hvor er tiden ble­vet af??

Tanker efter flytning

Så er vi flyt­tet til Ring­kø­bing! Og vi har fået inter­net — yiha!

Jeg går og nus­ser med de sid­ste ting, tæn­ker store indret­ning­s­tan­ker, meget af det kan jeg selv, men når det kom­mer til at bore med den store slag­bo­re­ma­skine, så siger jeg altså stop. Hos os står jeg der­for med støv­su­ge­ren og suger beton­stø­vet væk inden det ram­mer gul­vet. Meget piget :-)

Vi har dog fun­det ud af, at vi endnu en gang er flyt­tet ind et sted hvor væg­gene er helt vildt dumme!! Så de gal­le­ri­li­ster, som skulle op at hænge må vi droppe i denne omgang…

Det har været lidt af en udfor­dring at flytte til noget lidt min­dre og med meget min­dre opma­ga­si­ne­rings­plads, men hel­dig­vis er vi gode til at kas­sere ting, som vi ikke har brugt det sene­ste år… og lidt til…

Vi er jo flyt­tet i ældre­bo­lig, i olde­kolle, tri­net før ple­je­hjem­met. Vi reg­ner ikke med, at vi kom­mer til at blive gene­ret af naboer, der spil­ler musik til langt ud på nat­ten eller hol­der fest… Næ næ pro­ble­met med larm i denne byg­ning har en helt anden karak­ter: TV-APPARATER DER ER SKRUET HELT VILDT HØJT OP, FORDI ELLERS KAN DE JO IKKE HØRE HVAD DER SKER INDE I FJERNSYNET!!

Men jeg brok­ker mig ikke, for det er nær­mest det ene­ste bevis på, at vi har nogle naboer. Og så møder vi hjem­me­hjæl­pere i opgan­gen i ny og næ.

Men ellers er det en dej­ligt sted lige midt i Ring­kø­bing, lige mel­lem Netto, Kvi­ckly og Aldi og tæt på gågaden.

Det sjove­ste ved at bo i en ældre­bo­lig er indret­nin­gen: ingen dør­karme, sky­de­døre i ste­det for almin­de­lige døre, en kon­ge­stol af et toilet (meget godt hvis man bli­ver lidt træt der­ude, så kan man lige læne sig op ad arm­læ­nene). Det vær­ste er, at der kun er én køk­ken­skuffe — til bestik. Alle under­skabe og skuf­fer under køk­ken­bor­dene er fjer­net til for­del for et køre­stols­ven­ligt miljø. Så igen alt for lidt opmagasineringsplads…

Nå, det jeg egent­lig ville, var at vise jer et billede…

Toiletrulleholderaskebæger

Det er de små ting i hver­da­gen, der gør livet lidt sjovere :-) Og her­med har vi intro­du­ce­ret vores toile­trul­le­hol­de­ra­ske­bæ­ger. OG SKRU NED FOR DET FJERNSYN!!

Vi holder (måske) en pause

I skri­vende stund er vi i gang med at pakke det sid­ste ned her i vores hjem i Tilst. Malene ryd­der op, smi­der ud og put­ter i kas­ser og jeg er i gang med at ordne det aller­sid­ste inden PC’en her bli­ver sluk­ket og pak­ket ned. På man­dag burde TDC have lavet ny bred­bånds­for­bin­delse til os i Ring­kø­bing. Ingen ved, om det bli­ver realiteterne.

Der­for offent­lig­gør vi her en kort række bil­le­der, som Malene har taget i Ring­kø­bing for nylig. Efter en tung regn­byge brød solen igen­nem igen — og foto­gra­fen følte sig kal­det til at tage en serie billeder.

Solen bryder igennem efter en tung regnbyge i Ringkøbing

Solen bryder igennem efter en tung regnbyge i Ringkøbing

Solen bryder igennem efter en tung regnbyge i Ringkøbing

Det er med andre ord TDC, der bestem­mer om I kan få lov til at se resten af bil­led­se­rien, hvis det har inter­esse. Af samme grund kan der være lange svar­ti­der på mails, vi får til­sendt på den fæl­les mailadresse.

Der­u­d­over kan jeg kon­sta­tere, at jeg nok skal gøre et eller andet aktivt for at ind­drage del­ta­gerne i min sta­fet­leg. Der har ikke været den store respons endnu, så ind­til vi snak­kes ved igen, så må jeg hel­lere for­søge det.

Ind­til vi ses igen: Hav det godt og husk at besøge os i Ring­kø­bing — vi har et gæste­væ­relse til rådig­hed. Nyd nu som­me­ren og dem I hol­der af.

Online stafetleg — vil du lege med?

Jeg har fået sådan en væl­dig lyst til at lege sta­fet eller “fan­ge­leg” på net­tet. Jeg har ikke fun­det andre, der har en god dansk over­sæt­telse af begrebe, men det kan ople­ves under begre­bet “at tagge andre”. Jeg har kaldt det en sta­fet­leg — selv om den mere direkte dan­ske over­sæt­telse vel egent­lig er fan­ge­leg. Det hand­ler ikke om at fange andre, men om at give noget videre. Læs med her, hvis du undrer dig.

Det går i al sin enkel­hed ud på, at jeg nu nedskri­ver en række reg­ler for hvor­når jeg må give sta­fet­ten videre. Der­ef­ter giver jeg sta­fet­ten videre til  5 men­ne­sker jeg ken­der, som jeg gerne vil have med i legen. Der­ef­ter er det et eks­pe­ri­ment at se, om sta­fet­ten bli­ver taget op og om mine“legekammerater” vil lege med.

Reg­lerne for at give sta­fet­ten videre er følgende:

 1. Vælg et kul­tu­rar­ran­ge­ment i den nær­me­ste for­tid eller fremtid
 2. For­tæl (kort?) om kulturarrangementet
  1. Var du/skal du være del­ta­ger, til­skuer eller måske arrangør?
  2. Hvor fandt/finder arran­ge­men­tet sted?
  3. Hvor­for fik/får dette arran­ge­ment andel i din spar­somme fritid?
  4. Hvad fik/får du ud af arrangementet?
  5. Hvor­for skal andre (ikke) gøre det samme som du?
 3. Giv der­ef­ter sta­fet­ten videre til 5 andre — husk at linke til den, der gav dig stafetten

Jeg star­ter selv med at over­holde mine reg­ler og giver der­ef­ter sta­fet­ten videre.

ad 1) I den kom­mende wee­kend, fra tors­dag d. 5. juni 2008 og frem til lør­dag, skal jeg til Spot Festi­val 2008. Den har vist den offi­ci­elle titel Spot 08, så det vil jeg kalde den herefter.

ad 2) Spot 08 er et festi­val i Århus for nyere dansk og nor­disk musik. Festi­va­len kører nu på 14. år og er ble­vet større og større gen­nem tiden. I år kom­mer der 116 større eller min­dre bands og kunst­nere. Det dre­jer sig om at høre noget nyt musik, “være med på bea­tet”, sidde i solen med en øl og ikke mindst nyde noget nyt musik. Jeg ved godt, den er der to gange — men det er også vig­tigt på en musikfestival.

ad 2.1) Jeg skal igen i år være almin­de­lig, døde­lig publi­kum og give DKK 495,- for at høre alt musik, jeg over­ho­ve­det gider og kan komme til. Jeg kom­mer ikke til at for­tryde det.

ad 2.2) Spot 08 fore­går på 14 sce­ner rundt om i Århus. I år har Musik­hu­set mulig­hed for at lægge endnu flere sce­ner til, så jeg vil skyde på, at det i år bli­ver endnu mere kon­cen­tre­ret om Musik­hu­set end det har været de fore­gå­ende år.

ad 2.3) Jeg tager til Spot 08 fordi jeg er begej­stret for musik — og fordi Spot Festi­va­len giver mig mulig­hed for at høre nogle bands, kunst­nere og kon­stel­la­tio­ner, som jeg ellers aldrig ville falde over i min fær­den i musik­bu­tik­ker og på net­tet. Og så fordi Spot 08 er lige i nærheden.

ad 2.4) Jeg bli­ver opda­te­ret på musik og jeg har mødt ind­til flere rare men­ne­sker, som jeg håber at se igen i år til Spot.

ad 2.5) Jeg synes helt sik­kert, at man skal tage med til Spot, hvis man har mulig­he­den for det. Altså hvis man er inter­es­se­ret i nyere dansk og nor­disk musik. Og godt tør tage nogle udfor­drin­ger på musiks­ma­gen. Tag dog med!

Dine svar på oven­stå­ende spørgs­mål behø­ves ikke blive stil­let så fir­kan­tet op, som jeg her har gjort for at illu­strere kon­cep­tet. Du bestem­mer helt selv for­men så længe ind­hol­det er der. Jeg erklæ­rer her­med sta­fet­le­gen åben!

For at få legen star­tet godt op, giver jeg her­med sta­fet­ten videre til en lang række men­ne­sker. Lad mig starte med stu­di­e­kam­me­ra­ter fra Informatik-studiet: Andreas Haugs­trup, Michael Carøe, Anders Bøgh Mor­ten­sen, Hen­rik Farre, Hen­rik Jep­sen, Lars Søren­sen, Kas­per Gar­næs og Kas­per Duhn. Der­u­d­over skal Joakim Recht, Rolf Njor Jen­sen, Tho­mas Ledet, Søren Han­sen og min æld­ste lil­le­bror Jakob Kold også have en sta­fet. Jeg håber, I vil lege med — og i øvrigt opda­ger, at I er med i legen!

Du kan i øvrigt læse mine anmel­del­ser af Spot 2007 og Spot 2006 på min helt egen pri­vate, per­son­lige (og nu til dags ret hem­me­lige) blog på http://ulrikkold.dk/blog