Månedsarkiv: august 2008

Rugbrød, æblerov og vikinger

Så fik jeg det ende­lig gjort!

I mange år har jeg kig­get på lækre rug­brøds­op­skrif­ter og tænkt: “Det vil jeg også prøve at bage en dag!”. Nu har jeg ende­lig taget mig sam­men til at lave rug­brød helt fra bun­den. Ikke noget med en Amo-brødblanding, men med min egen egen sur­dej. Det føles godt at pro­du­cere selv :-) Og det sma­ger til­med godt!

I skal selv­føl­ge­lig ikke sny­des for resultatet…

Vi har nydt solen i wee­ken­den og gjort gla­de­ligt brug af vores over­dæk­kede ter­rasse eller have­stue om man vil. Her­fra kan man følge med i Ring­kø­bings pul­se­rende liv og holde øje med, hvor mange der er taget på lør­dag­sind­køb ud fra antal­let af par­ke­rede biler. På græs­plæ­nen, som I måske kan skimte i bag­grun­den, har vi to fine æble­træer, som vi har glæde af i denne tid. Vi skal dog være hur­tig ude og hente æbler, for vores naboer fyl­der deres rola­tor­kurve op, inden dug­gen er fordampet.

I dag har vi været til til­flyt­te­rar­ran­ge­ment. Først til formiddagskaffe/te/rundstykker på Fahl Kro, hvor vi tryk­kede hånd med sel­ve­ste borg­meste­ren. Her­ef­ter en tur i Bork Vikin­ge­havn, som er et mini Hjerl Hede, bare med vikin­ger. Hende på bil­le­det her­un­der, var ikke én af de vikin­ger vi mødte, selvom hun ser lidt far­lig ud :-)

Kernesunde Høyer Kold

Jeg har hørt så meget om bogen “Ker­nes­und Fami­lie Sådan!”. Har hørt, at mange tager bogen med ind i hel­se­kost­bu­tik­ker og går sla­visk efter ind­købs­li­sten deri.

For et par uger siden fandt jeg bogen i Netto til 95 kr. Nu skal jeg have stil­let min nys­ger­rig­hed! Hvad er det med den bog, der er så fan­ta­stisk? Jeg er nu kom­met to tred­je­del ind i bogen og det er godt nok tan­ke­væk­kende læsning.

Vi synes begge, at vi lever ret sundt og fejler ikke noget spe­ci­elt — udover, at vi begge er kro­nisk små­for­kø­lede og så skulle det vist være godt at holde sig fra mælk..? Så det kan nok godt blive bedre…

Men hvor­dan er det at leve uden suk­ker, mælk og glu­ten, når man som os godt kan lidt et godt stykke cho­ko­lade, ikke kan und­være en por­tion müsli med mælk om mor­ge­nen og elsker at bage brød?

Og hvor­dan tack­ler man det, når man skal spise uden for egne rammer?

Nå, men det kan vel ikke skade at prøve…?

Skal bare lige have tømt suk­ker– og hve­de­melsla­ge­ret, druk­ket mæl­ken, for­tæ­ret cho­ko­la­den osv… For man smi­der jo ikke bare mad ud.

Så om et par uger er jeg klar! :-)

Er der nogen som har gode erfa­rin­ger, de vil dele?

Papirbryllup

I går fejrede vi vores papir­bryl­lup — 1 års bryl­lups­dag, for selvom det egent­lig er i dag, så er vi i hver sin ende af lan­det. Malene i Hvide Sande og Ulrik i Køben­havn og kan der­for ikke fejre hin­an­den sammen…

Vi var spændte på at finde bryl­lup­ska­gen frem fra fry­se­ren og om den sta­dig smagte lige så godt. Men den smagte hel­dig­vis sta­dig supergodt!

Bryllupskagen et år efter brylluppet
Bryl­lup­ska­gen et år efter brylluppet

Lør­dag aften var vi ude at spise på den lokale Kræs Café/Restaurant, der lig­ger ved lystbå­de­hav­nen i Ring­kø­bing. Deres Kræs Bur­ger til 135 kr smagte dej­ligt og kan helt sik­kert anbefales!

Vi har haft et dej­ligt før­ste år som hr og fru Kold og ser frem til flere!

Kransekagefigurerne fra bryllupskagen
Kran­se­kage­fi­gu­rerne fra bryllupskagen

Opgradering af WordPress

To korte nyhe­der her fre­dag mor­gen: En oplys­ning til læserne om blog­gen (OLB) og der­ef­ter en nør­det orientering.

Først en OLB: Jeg har opgra­de­ret blog­mo­to­ren bag Høy­er­Kold fra ver­sion 2.3.3 til nye­ste ver­sion (Word­Press 2.6.1). Det gik rime­ligt smer­te­frit. Sam­ti­dig opgra­de­rede jeg de plu­gins, vi bru­ger, der også havde en opda­te­ring til­gæn­ge­lig. Det bety­der, at vi nu er langt mere drifts­sikre og for­hå­bent­lig også hur­ti­gere. Sig ende­lig til, hvis I ople­ver det mod­satte eller fin­der uoverensstemmelser.

Og så den nør­dede ori­en­te­ring: Udover at opgra­dere til Word­Press 2.6.1 instal­le­rede jeg to nye plu­gins: Word­Press Auto­ma­tic Upgrade og Plu­gin Cen­tral.

Det gik min­dre godt. De to plu­gins kræ­ver skri­ve­ret­tig­he­der til ser­ve­ren. De spør­ger også begge to pænt efter bru­ger­navn, adgangs­kode og meget andet godt. Ingen pro­blem med det.

Pro­ble­met opstår først i det sekund, de to plu­gins prø­ver at gemme noget på ser­ve­ren. Når PHP kører i safe mode (som man bør!), så kan de ikke få lov til at gemme noget på ser­ve­ren. Der­med er de ikke meget værd.

Det kan da godt ske, at jeg har over­set en mulig­hed i opsæt­nin­gen af PHP, men når jeg ikke selv sty­rer ser­ve­ren — og min udby­der skri­ver, at jeg kan IKKE slå safe mode fra — så er der ikke mange muligheder.

Der­for blot en kort ori­en­te­ring til alle, der over­ve­jer at instal­lere Word­Press Auto­ma­tic Upgrade eller Plu­gin Cen­tral: Tænk lige først over safe mode og skri­ve­ad­gang. Det kan spare ca. et kvar­ters hoved­brud. Og til kon­su­lent­løn kan det nok godt betale sig :-)

Smukke billeder af Large Hadron Collider

Den store par­ti­kelac­ce­le­ra­tor, Large Hadron Col­li­der, hos CERN i Schweiz er snart klar til at starte. Den ame­ri­kan­ske avis The Boston Tri­bune har fået lov til at tage nogle utro­ligt smukke bil­le­der af tek­nik­ken. Det er jo næsten kunst. Bli­ver tek­nik smuk­kere end det her? [via Hackszine.com]

2 historier fra hverdagen

Den for­s­vundne bankbog

Min mor er sådan én, som hæver penge i ban­ken med sin bank­bog et par gange om måne­den. Da de besøgte mig til min fød­sels­dag blev jeg bega­vet med lidt kon­tan­ter, som var ble­vet hævet vha. oven­nævnte bank­bog. Deværre var hun så uhel­dig at miste bank­bo­gen omtrent samme dag.

I går aftes var jeg forbi den kine­si­ske restau­rant i Ring­kø­bing, hvor vi havde spist til aften på min fød­sels­dag, for at høre om de evt. havde fun­det en bankbog.

Bank­bog???”… Den lille kine­ser­pige så meget forun­dret på mig og jeg tænkte: er det fordi hun ikke for­står mig (hun talte med accent) eller ved hun bare ikke hvad en bank­bog er?

Ja…”, fik jeg frem­stam­met, “sådan en lille bog, som man bru­ger til at hæve penge i ban­ken med… Det, man brugte før man fik Dankort…”.

Nej”, sagde hun… men jeg er sta­dig ikke over­be­vist om, at hun vid­ste, hvad jeg spurgte om.…

Foden i gulvet

Jeg ple­jer at være en ret tole­rant per­son, når jeg står i kø. For her­re­gud, hvad går der af mig, hvis én eller anden sni­ger sig foran mig i køen. Men nylig erfa­ring fra mit arbejde har lært mig, at jeg lade være med at være så for­sig­tig, lade være med at give andre så meget plads, så jeg selv for­svin­der… Der­for man­dede jeg mig op i går, da en far med sin lille dat­ter snød sig foran mig på apo­te­ket (bare fordi jeg stod bag diskre­tions­linjen, som man jo helst skal. Og jeg var lige­som den ene­ste, der stod i kø — så usyn­lig er jeg vel hel­ler ikke).

Jeg skal betale for…” (mere nåede han ikke at sige, for her brød jeg ind):
“Ja, det er så vist først min tur! ”

Jeg var stolt af mig selv. Tænk, at jeg turde gøre det! Og det gjorde slet ikke ondt! Fik bare lidt røde kinder…