Månedsarkiv: oktober 2008

Brainstorm-webservice på dansk

Hej dan­ske blogosfære,

jeg har netop været til Nor­di­CHI 2008 i Lund, Sve­rige. Der fik jeg ideen til at lave et dansk­spro­get brainstorm/idé-website à la ideashower.com, ideastorm.com eller owela.vtt.fi, hvor bru­gerne igen­nem del­ta­gende design (par­ti­ci­pa­tory design) kan udvikle ideer, der kan udvik­les og blive til noget.

Der er en række for­mål med at lave en dansk­spro­get pen­dant til ovennævnte:

 • Objek­tivt set giver det mening at have sådan et site for ikke-engelsktalende. Og hvor­for skal man være begræn­set blot fordi man ikke taler eller for­står engelsk?
 • Jeg har ikke fun­det spe­ci­elt mange sites af denne type. Og slet ikke noget på dansk.
 • Og så den per­son­lige: Jeg har lyst til at kode noget, der har noget par­ti­ci­pa­tory web over sig!

Sitet skal natur­lig­vis vink­les såle­des, at der er en unik mulig­hed i mit system — noget som ingen af de andre til­by­der (helt så godt). Det der på nudansk hed­der et Unique Sel­ling Point.

Hvis du har en hold­ning, et for­slag, et spørgs­mål eller even­tu­elt et godt navn til min idé, så byd alle­rede nu ind i kommentarerne.

Hvis du synes det på for­hånd er en døds­sej­ler fordi Dan­mark er aaalt for lille til den slags (med hen­vis­ning til Mor­ten Gades kom­men­tar til kol­lek­tiv fil­tre­ring) eller hvad du nu mener, så begrund ende­lig hvor­for du mener det. Ellers bli­ver ingen af os klogere.

The Jedi Song

Jeg sid­der lige og ser rek­lame for Star Wars V: The Empire Stri­kes BackTV2. Og så kom­mer jeg i tanke om den uma­n­er­ligt under­hol­dende (og nør­dede) rek­la­me­vi­deo, der blev lavet for nogle år tilbage.

Rek­lame?! For hvad?” tæn­ker du måske. Jo, en rek­lame for at blive Jedi-ridder! Den er under­hol­dende skre­vet, sun­get, spil­let og teg­net, så jeg synes den fortje­ner at blive vist frem.

Jeg har tid­li­gere blog­get om den min egen blog, så nu er det tid at finde den frem igen: The Jedi Song.

Klik på lin­ket “Watch This Movie!” i øver­ste højre hjørne hos New­Gro­unds for at se videoen.

Billeder af bits og bytes

Har du altid ønsket dig at se, hvor­dan dine filer eller pro­gram­mer ser ud, så har du nu chan­cen via Bita­lizer.

Brian Rea­vis fra Inwo fik en idé til visu­a­li­se­ring af bits og bytes. En fil bli­ver sim­pelt­hen tyg­get igen­nem bit for bit og byte for byte. Hvis en bit er ‘1’, så bli­ver stre­gen på teg­nin­gen bøjet ned. Hvis den er ‘0’, bli­ver stre­gen bøjet op. Og for hver 8. bit (altså en hel byte), så bli­ver den netop teg­nede streg far­vet i far­ven, som byte-værdien sva­rer til. Brian har en — måske mere pæda­go­gisk og kor­rekt — for­kla­ring på siden, som du kan læse.

Under alle omstæn­dig­he­der er det sjovt at se data repræ­sen­te­ret på anden vis end det, den var tiltænkt.

Her kom­mer eksem­pel­vis Opera 9.62 (opera.exe):

Se Bitalizer-billedet af Opera 9.62
Se Bitalizer-billedet af Opera 9.62

Bemærk de smukke buer, der stræk­ker sig over store dele af teg­nin­gen. Dej­lige regu­lære dele af koden.

Og til sam­men­lig­ning kom­mer her Inter­net Expl­o­rer 6.0 (iexplore.exe):

Se Bitalizer-billedet af Internet Explorer 6.0 (iexplore.exe)
Se Bitalizer-billedet af Inter­net Expl­o­rer 6.0 (iexplore.exe)

Hvil­ken af disse to brow­sere vil du helst bruge?

Jeg har for­søgt at fodre Bita­lizer med et bil­lede fra Bitalizer-galleriet, men min maskine havde til­sy­ne­la­dende ikke nok hukom­melse. Det ville ellers have været en fin feed­back til systemet.

Link til Bita­lizer [via Infosthe­tics]

Opdatering af arkiv-siderne

Jeg har leget lidt med arki­vet for vores blog. Når du klik­ker dig vej til arki­vet for et nøg­le­ord eller en kate­gori, vil du i bun­den af siden finde links til resten af verden.

Der­fra er der let adgang til andre sites, der har infor­ma­tion om samme nøg­le­ord eller kate­gori. Det kan eksem­pel­vis være Tech­norati, Youtube eller Fli­ckr, der har infor­ma­tion om emnet usa­bi­lity.

Prøv det og se, om det giver mening!

Dagens gode råd: Skriv en kommentar på din bestilling

Hvis du bestil­ler en vare på inter­net­tet til leve­ring på en fir­maadresse samme dag, så husk at skrive en kom­men­tar om, at det er en virk­som­hed, hvor med­ar­bej­derne nok går hjem inden kl. 17:15!

I for­mid­dags bestilte jeg en buket til min kære kone hos Inter­fl­ora. Jeg ville gerne have den leve­ret til hen­des arbejds­plads i dag — men havde ikke lige for­ud­set, at Inter­fl­ora i Hvide Sande først ville levere buket­ten efter at langt de fle­ste var gået hjem. Nu står buket­ten jo og bli­ver kede­lig ind­til i morgen.

Dagens Gode Råd er der­for: Sørg for at skrive en kom­men­tar om, at det er en virk­som­heds­adresse og at du gerne vil have den leve­ret inden eks. kl. 14!

Jeg har lært af det. Suk.

NordiCHI 2008 — onsdag med afslutning

Sid­ste dag på Nor­di­CHI 2008 bød natur­lig­vis også på en key­note. Denne gang med endnu et dansk islæt, da den blev holdt af Mari­anne Gra­ves Peter­sen fra Cen­ter for Inte­r­a­ctive Spa­cesÅrhus Uni­ver­si­tet. Opsum­me­rin­gen af den sid­ste key­note må imid­ler­tid vente lidt, for stik imod de fore­gå­ende dage, så var før­ste ses­sion en paper session.

Når en væsent­lig del af af kon­fe­ren­ce­del­ta­gerne er kom­met sent i seng og i øvrigt har fået en solid dosis alko­hol inden­for vesten afte­nen før, så skal man ikke pla­cere de spæn­dende ting alt for tid­ligt. Til trods for den pri­o­ri­te­ring, så var det inter­es­sante oplæg, jeg over­væ­rede i før­ste ses­sion. Oplægs­hol­derne var spr­æl­ske og veloplagte:

 • Undo for mobile pho­nes: does your mobile phone need an undo key? Do you? Et stu­die af, hvad en undo–knap på mobil­te­le­fo­nen kan gøre og hvad kon­se­kven­serne af sådan en knap skal være. Det er jo inter­es­sant med inter­ak­tion, der invol­ve­rer andre end mig. Hvad sker der, hvis jeg sen­der en besked til det for­kerte num­mer? Eller SMS-køber det for­kerte pro­dukt? Eller læg­ger på midt i mit opkald?
 • Impro­ved word list orde­ring for text entry on ambi­guous key­pads. En supero­p­lagt Scott MacK­en­zie for­talte om for­sø­gene på at opti­mere ord­li­sterne på tve­ty­dig tekstin­put. Det vil i prak­ti­ske og dan­ske ord sige, hvilke ord skal din mobil­te­le­fons ord­bog fore­slå dig, når du taster løs? Og hvor få taster kan vi nøjes med, før det ikke læn­gere giver mening? Stu­diet er fore­stået af Jun Gong fra Google.
 • Pas­sSha­pes — Uti­lizing stroke based aut­hen­ti­ca­tion to increase pas­sword pas­sword memora­bi­lity. Et inter­es­sant for­søg på at bruge for­mer og figu­rer i ste­det for mær­ke­lige tal– og bog­stav­kom­bi­na­tio­ner. Det min­der i vir­ke­lig­he­den meget om den til­gang, som Google har valgt med Android — nem­lig at trække et møn­ster på en touch screen. Jeg ser det som et skridt i den rig­tige ret­ning — men er det nem­mere at huske mange, lange, kom­plekse figu­rer fra hin­an­den end det er at huske mange, lange, kom­plekse tal– og bog­stav­kom­bi­na­tio­ner fra hinanden?

Efter de her 3 inter­es­sante og vel­o­p­lagte præ­sen­ta­tio­ner var dagen spar­ket godt i gang. Der­ef­ter hørte jeg Jan Gul­lik­sen give en præ­sen­ta­tion af, hvor­le­des 7 større, sven­ske insti­tu­tio­ner havde valgt at gøre usa­bi­lity til en del af deres orga­ni­sa­tion. Det var inter­es­sant i det per­spek­tiv, at Dan­ske Bank også er en stor orga­ni­sa­tion, der sik­kert godt kan lære noget af disse store, stats­lige organisationer.

Der­ef­ter blev det tid til en omgang frokost med en lille afstik­ker ned i Lunds Dom­kir­kes krypt for at se på Jät­ten Finn, der har byg­get dom­kir­ken. Vi tog også et bil­lede af dom­kir­kens Kol­lek­to­mat™, som jeg for­ven­ter at skrive mere om senere. Der­ef­ter var det fluks afsted til sid­ste key­note fra Mari­anne Gra­ves Peter­sen. Den hand­lede kort sagt om frem­ti­dens hjem og hvor­for vi skulle have lyst til at bo der.

Hen­des tale hand­lede om forsk­ning, der foku­se­rer på at skabe hjem, hvor man ikke føler sig over­vå­get eller effek­ti­vi­se­ret. Et hjem, der er til at leve i og ikke til at leve med.

Det er befri­ende dej­ligt at høre om forsk­ning, der hand­ler om de dér bløde, uhånd­gri­be­lige kva­li­te­ter ved det at leve. I skri­vende stund er Mari­an­nes sli­des­how sta­dig ikke til­gæn­ge­ligt fra NordiCHI2008.org, men hvis du synes det lyder spæn­dende, så tag dig ende­lig tid til at kigge på hen­des abstract og hold så øje med websitet.

Efter denne sid­ste key­note gik tak­ker­un­den i gang. Tak til alle arran­gø­rer og for­mænd for for­skel­lige komi­teer. Tak til de fri­vil­lige. Tak til del­ta­gerne fra hele ver­den. Tak til … tak til … tak til. Og så ordet til arran­gø­rerne for Nor­di­CHI 2010 i Reykjavik. Rek­lame, rek­lame, rek­lame. Ende­lig holdt det op.

Vi, min kol­lega Anders Mik­kel­sen og jeg, fik chan­cen for at tage et tid­li­gere tog hjem til Århus, så vi drog afsted mod toget. Og fik et par sid­de­plad­ser på 1. klasse fra Køben­havn H til Århus. Vi var godt brugte og helt fyldt op rent fagligt.

Det var en fasci­ne­rende ople­velse at være med på en inter­na­tio­nal, viden­ska­be­lig kon­fe­rence for før­ste gang. Jeg kan kun anbe­fale det til andre, hvis I får chan­cen og har inter­es­sen. Få et ind­skud akademia-vitaminer. Oplev den hek­ti­ske stem­ning i pau­serne foran posters og demon­stra­tio­ner. Hør folk stille spørgs­mål, du aldrig havde drømt at stille selv. Og husk at møde andre mennesker!

Såle­des nåede jeg enden af mine beret­nin­ger fra Nor­di­CHI 2008. Jeg håber, du er ble­vet klo­gere. Eller bare underholdt.

NordiCHI 2008 — tirsdag med konferencemiddag

Jeg er kom­met en smule bagud med at blogge om Nor­di­CHI 2008. Både på grund af strøm­pro­ble­mer med den bær­bare og på grund af sim­pel træt­hed. Sent i seng tirs­dag, ingen strøm om ons­da­gen og ikke mindst travlhed på både job og hjem gør, at det først er i dag, lør­dag, hvor jeg kan læne mig til­bage og for­søge at samle alle mine ind­tryk til noget fornuftigt.

Jeg tror på, at den tan­ke­pro­ces, jeg går igen­nem for at skrive om Nor­di­CHI, kan hjælpe mig til at skabe et over­blik, så jeg i langt højere grad kan over­skue, hvad jeg egent­lig har haft ud af Nor­di­CHI på et fag­ligt plan. På det per­son­lige plan har jeg mødt en del men­ne­sker, som jeg vil vende til­bage til i beret­nin­gen fra onsdag.

Nå, men lad mig nu vende til­bage til tirs­da­gens ople­vel­ser. Tirs­dag mor­gen star­tede med en key­note af Ger­hard Fis­cher, der talte om del­ta­gende kul­tu­rer. Altså en kul­tur, hvor vi ved fæl­les hjælp i højere grad kan nå målet ved hjælp af hin­an­dens sam­lede evner. Hans forsk­ning (og key­note) hand­ler altså om at nå det niveau, hvor sum­men af delene bli­ver større end hel­he­den.

Helt kon­kret arbej­der han med to begre­ber: meta-design og social cre­a­ti­vity. Meta-design hand­ler om at skabe design til desig­nere. Eller på dansk: at lave løs­nin­ger, der kan anven­des til at skabe. Wikipe­dia eller Fli­ckr er gode eksemp­ler på, hvor­dan nogen har lavet en ramme for at skabe ny infor­ma­tion eller viden.

Mange vil vælge at kalde det Web 2.0 — men Ger­hard anvendte begre­bet par­ti­ci­pa­tory web. Det dæk­ker i mine øjne langt bedre den udvik­ling, der er sket med for­ret­nings­mo­del­lerne der­ude. Vi er gået fra at være for­bru­gere (consu­mers) af et web­s­ite til også at være kre­a­tø­rer (pro­du­cers) — et begreb, han kaldte en pro-sumer. Jeg væl­ger den dan­ske over­sæt­telse krea-bruger. Det skulle give den samme mening, men i ste­det skal vi dan­ske nok finde et helt andet begreb: Den ska­bende bru­ger eller den for­bru­gende kre­a­tør. Det er mulige bud.

Ger­hard sagde mange inter­es­sante ting i løbet en time, så hvis du skulle have lyst til at læse hans sli­des, så kan de fin­des på Nor­di­CHI 2008-sitet.

Tirs­dag skulle vise sig at byde på et meget vari­e­ret udbud af præ­sen­ta­tio­ner. I mine øjne, var disse de mest bemærkelsesværdige:

 • Lär­mome­ter — A Mobile Noise Map­ping Appli­ca­tion. Et pro­jekt, der benyt­tede bru­ger­nes mobil­te­le­fo­ner til at måle støj på loka­tio­ner rundt om i byli­vet for der­ef­ter at gøre disse data til­gæn­ge­lige via et Google-kort. Det var bru­ger­sam­ar­bejde med en meget fysisk fak­tor. Jeg fin­der det meget inter­es­sant at koble den vir­ke­lige ver­den med den digi­tale verden.
 • Gate Reviews and Usa­bi­lity. Et stu­die i, hvor­dan man kan anvende eks­pert­vur­de­rin­ger af usa­bi­li­typro­ble­mer til at inklu­dere usa­bi­lity i fase­re­views. Det her er direkte prak­tisk anven­de­ligt og en let spi­se­lig form til at få mere usa­bi­lity i en udviklingsproces.
 • Indu­strial Expe­ri­ence: Eva­lu­at­ing Novel Inte­r­a­ction Sty­les. To TeliaSonera-medarbejdere har under­søgt, hvor­dan man kan bruge acce­lero­me­tre i  mobil­te­le­fo­ner til at lave spil, der min­der meget om Nin­tendo Wii-spil.
 • Brin­ging the web to the shop floor. Her havde to sven­ske piger gjort sig erfa­rin­ger med at tage webs­hop­pen helt ned i den fysi­ske butik, så kun­derne kan kom­bi­nere den digi­tale med den fysi­ske shop­pingop­le­velse. De kan altså både føle på varen og shoppe uden at skulle stå i kø. Hvis Dan­ske Bank (eller andre ban­ker) skulle ønske at udvide net­bank– og hæveau­to­mat­kon­cep­terne, så kunne det vel være en gan­ske udmær­ket idé at have net­bank­funk­tio­na­li­tet nede i eller ved fili­a­lerne. Det kræ­ver natur­lig­vis en sik­ker­heds­løs­ning, der kan tage højde for dette. Den kom­mende nye offent­lige digi­tale sig­na­tur, der kan tages med, kunne imid­ler­tid godt være med til at gøre dette stu­die til virkelighed.
 • Comba: Cust­o­mizing Hardware as an appro­ach towards uni­ver­sal design. Manuel Gros­smann havde desig­net en meget modu­lær mobil­te­le­fon, som han også frem­vi­ste i sin demo i pau­serne. Han kaldte den Comba, da den havde form som en seks­kan­tet bikube (på engelsk: comb). Den min­dede mig meget om et andet mobilt pro­jekt, som jeg desværre ikke kan finde mere infor­ma­tion om nu. Her var ideen også, at man kunne skille mobi­len ad i sepa­rate dele og selv sam­men­sætte de dele, var nød­ven­dige til en given situ­a­tion. Dvs. lade ciffer-tasterne ligge hjemme, hvis man kun ville mod­tage opkald. Eller sætte flere “skærm-moduler” sam­men, hvis man ville se og høre video sam­men med ven­nerne. Alt i alt meget interessant.
 • Sur­face inte­r­a­ction to sup­port col­la­bo­ra­tive mul­ti­me­dia live per­for­man­ces. Sidst men ikke mindst havde Rikard Lin­dell et pro­jekt, der godt kunne sam­men­tæn­kes med Peter Ben­netts Beat­Bea­ring, som jeg så om man­da­gen. Ideen, som han også demon­stre­rede i pau­serne, var at man ved hjælp af en tou­chscreen kunne under­støtte en fæl­les digi­tal optræ­den med musik (DJ’ing) og video (VJ’ing). Dej­ligt intuitivt

Dagens sid­ste ses­sion var endnu en key­note fra dan­ske Hotel Pro Forma, der er en tea­ter­gruppe, som

…for­ryk­ker tea­trets græn­ser til nye områ­der mel­lem kunst og ikke-kunst, tea­ter og ikke-teater, mel­lem det fysi­ske og det meta­fy­si­ske udtryk. Fore­stil­lin­gerne befin­der sig et sted mel­lem kon­struk­tion og sans­ning, bevidst­hed og intu­i­tion, mel­lem kon­kret og abstrakt. Hotel Pro Forma bevæ­ger sig på tværs af gen­rer inden for tea­ter, opera, bil­led­kunst og kon­cert. Hver fore­stil­ling er en dob­belt isce­ne­sæt­telse: dels af rum, form og ind­hold, dels af tea­ter som begreb.

De var repræ­sen­te­ret ved deres visu­elle kunst­ner Kir­sten Dehl­holm og arki­tekt Ralf Richardt Strø­bech, der har det kunst­ne­ri­ske ansvar for grup­pens fore­stil­lin­ger. De for­talte om, hvor­dan deres fore­stil­lin­ger ofte for­sø­ger at strække den tra­di­tio­nelle anven­delse af tek­no­logi, så de ska­ber ople­vel­ser for til­sku­e­ren. Deres key­note bestod nu mest af fore­vis­ning af en række videoklip fra tre fore­stil­lin­ger (Site See­ing Zoom, The­re­min og relief).

Det var en meget ander­le­des præ­sen­ta­tion, når vi nu var vant til viden­ska­be­lige for­kla­rin­ger, bevis­fø­relse og under­sø­gel­ser i lange baner. Ikke desto min­dre var det inspi­re­rende at opleve deres nytæn­kende til­gang til tea­te­ro­p­le­vel­ser. Jeg spurgte efter­føl­gende Kir­sten Dehl­holm, hvad der var deres bud­skab for denne key­note, og hun måtte med ned­slået blik og en hoved­rysten erkende, at det havde de haft meget svært ved at finde ud af selv. Det var meget opløf­tende for min ople­velse: det var rart at få bekræf­tet, at det ikke blot var fordi jeg ikke kunne se poin­ten med deres præsentation.

Der­for vil jeg da gerne rette en ven­lig opfor­dring til alver­dens arran­gø­rer, der beder nogen om at være oplægs­hol­dere: sørg for at de ved, hvem deres mål­gruppe er!

Natur­lig­vis er det lige så meget oplægs­hol­ders opgave at finde ud af, hvem mål­grup­pen er, men jeg mener også, at det må være arran­gø­rens opgave at sikre, at oplægs­hol­der har den infor­ma­tion. Kir­sten og Ralf for­talte mig, at de havde for­søgt at finde den infor­ma­tion på web­s­i­tet, men de var ikke ble­vet meget klogere.

Da dagens sid­ste key­note var fær­dig og jeg trå­dte ud i den fri­ske skån­ske luft, beslut­tede jeg mig for at gå hjem og få en lur, så jeg kunne være klar til afte­nens kon­fe­ren­ce­mid­dag, der skulle finde sted i stu­den­ter­for­e­nin­gens loka­ler. Til trods for de gode inten­tio­ner, så endte jeg med at bruge tiden til at skrive om man­da­gens ople­vel­ser og fik der­for ingen hvile.

Mid­da­gen om afte­nen var (efter min erfa­ring med stormid­dage) gan­ske vel­plan­lagt og gen­nem­ført. Den star­tede dog lidt ned­tryk­kende, da der ikke var en vel­komstdrink. Jeg hørte sure miner her og der, men tænkte, at den sven­ske kul­tur jo ikke nød­ven­dig­vis byder på velkomstdrinks.

Da vi satte os til bor­det var der kun eet ving­las (til en tre­ret­ters menu) og kun en lät­tøl pr. 4 mand. Det vakte opsigt og lav­mælt for­ar­gelse ved bor­dene. Der skulle helt sik­kert mere alko­hol til for at til­freds­stille den inter­na­tio­nale skare af tørstige aka­de­mi­kere. Nå, for at gøre en lang histo­rie kort, så endte det med, at der blev lagt pres på hove­d­ar­ran­gø­ren og kok­ken gav der­ef­ter los af både øl– og vin­la­ger. Hoved­ret­ten smagte dej­ligt, øllet var gan­ske udmær­ket og vinen var lidt tynd og kede­lig. Til des­sert kom der en fabel­ag­tig cho­ko­la­de­kage, der næsten smel­tede for øjnene af os. Den blev ledsa­get af kaffe og te.

Afte­nens under­hold­ning bestod af et mid­delal­der­kor, der sang et bredt udvalg af viser om både druk og utro­skab. Gan­ske under­hol­dende og infor­ma­tivt, da kor­le­de­ren for­talte om kostu­merne, der var tids­sva­rende til sangene.

Da under­hold­ning og des­sert var over­stået, for­svandt gæsterne enten hjem til deres senge for at hvile ud til dagen efter — eller for at få en øl i det alt andet end pul­se­rende nat­te­liv i Lund. Jeg endte på The Bis­hops Arms, hvor øllene havde en rime­lig (svensk!) pris og sel­ska­bet var beha­ge­ligt. Ved mid­nat­s­tid luk­kede bar­ten­de­ren bik­sen og bad os gå hjem. Jeg gjorde som anbe­fa­let og gik rask til gen­nem de stille gader. Hjem for at sove til næste mor­gen og være klar til kon­fe­ren­cens sidse præsentationer.

I mor­gen ven­der jeg til­bage med sid­ste del af beret­nin­gen fra Nor­di­CHI 2008.

NordiCHI 2008 — mandag er første officielle dag

Den før­ste offi­ci­elle dag på Nor­di­CHI 2008 er i dag. Det vil sige, at der lige plud­se­lig står ekstra 200 kon­fe­ren­ce­del­ta­gere, der er klar til at lytte til key­no­tes (en tale, der skal “slå tonen an” for kon­fe­ren­cen), poster ses­sions, panel discus­sions, paper ses­sions, inte­r­a­ctive demos og meget, meget mere. Der er et helt sær­ligt kon­fe­ren­ce­sprog, som man er nødt til at tale eller i det mind­ste blot for­stå, hvis man skal gøre sig håb om at begå sig. Og jeg kom­mer sik­kert til at bruge nogle fag­ud­tryk i min beret­ning fra Nor­di­CHI. Mit håb er dog, at jeg kan afmysti­fi­cere begre­bet “viden­ska­be­lig kon­fe­rence” og for­midle mine erfa­rin­ger og ind­tryk til almin­de­lige, døde­lige dans­klæ­sende men­ne­sker, der ikke har for­ud­sæt­ning for at vide, hvad der fore­går sådan et sted.

Dagens pro­gram har været tæt­pak­ket med ople­vel­ser. Lige nu sid­der jeg og for­sø­ger at samle nogle af alle disse ind­tryk, så jeg bli­ver i stand til at for­tælle om dem. Grund­læg­gende har der været rig­tig mange præ­sen­ta­tio­ner af artik­ler og efter­føl­gende dis­kus­sio­ner af dem. For mit ved­kom­mende var det meget lige­som dagen i går — men med flere del­ta­gere og større vari­a­tion i emnerne for præsentationerne.

Set fra mit syns­punkt, så var et af dagens mest inter­es­sante emner den arti­kel, der hand­lede om for­sø­get på at skabe et værk­tøj til at under­støtte web­ud­vik­lere og –desig­nere i deres arbejde. I dag er det alt for svært at hjælpe desig­nere og udvik­lere med at lave web­græn­se­fla­der, så hvis man kan lave et værk­tøj, der kan “beregne kva­li­te­ten” af en bru­ger­græn­se­flade og for­tælle designer/udvikler resul­ta­tet inden det bli­ver imple­men­te­ret og der­med bli­ver dyrt at lave om, så kan vi spare en masse tid og penge.

Der­u­d­over fulgte jeg en hel ses­sion om tvær­kul­tu­relle udfor­drin­ger. Det var under­sø­gel­ser af om viden­ska­be­lige meto­der, der er udvik­let i den vest­lige kul­tur (spe­ci­fikt: tænke-højt-afprøvning) er anven­de­lig i en asiatisk/østlig kul­tur. Det viser sig inter­es­sant nok, at man ikke direkte kan over­tage meto­den. Det er jo også inter­es­sant for et inter­na­tio­nalt fore­ta­gende som Dan­ske Bank, der har med­ar­bej­dere (og der­med poten­ti­elle tænke-højt-testdeltagere) i mange for­skel­lige lande og kulturer.

Der­u­d­over blev stan­dar­derne for han­di­cap­ven­lige web­s­i­tes (WCAG 1.0) sat under lup. Kon­klu­sio­nen er, at de pro­ble­mer, som han­di­cap­pede (syns-, moto­ri­ske– eller andre typer) ople­ver slet ikke bli­ver “fan­get” af WCAG-standarderne, som de ser ud i ver­sion 1.0. Hel­dig­vis er ver­sion 2.0 godt på vej. Det bli­ver spæn­dende at se dem efter i sømmene.

Jakob Niel­sens (for nogen) vel­kendte ret­nings­li­nier for bru­ger­ven­lige web­s­i­tes blev også sat under lup­pen i en test af Face­book, hvor det viste sig, at selv om Face­book ikke over­hol­der ret mange (kun 2) af de 10 ret­tes­nore, så synes bru­gerne sta­dig, at det er et fedt web­s­ted. Måske vir­ker de snart 20 år gamle ret­nings­li­nier ikke for denne nye type appli­ka­tio­ner? Eller måske er bru­gerne gene­relt ble­vet bedre til at gen­nem­skue bru­ger­græn­se­fla­der? Eller måske over­dø­ver glæ­den ved at bruge et anven­de­ligt system i vir­ke­lig­he­den beho­vet for bru­ger­ven­lig­hed? Det sid­ste er jo næsten blas­fe­misk at skrive, hvis nu andre bru­ger­ven­lig­heds­nør­der skulle læse det her — men poin­ten er vel, at bru­gerne kan have meget glæde af et system og der­med være klar til at finde sig i rig­tig meget?

(Jeg havde lovet mig selv, at dette kun skulle blive en kort opda­te­ring, menæh… det kan jeg vist godt glemme nu!)

Dagens poster ses­sions (en præ­sen­ta­tion af, hvad ens forsk­ning har dre­jet sig om — præ­sen­te­ret på een pla­kat i stor stør­relse) og inte­r­a­ctive demos (en prak­tisk demon­stra­tion af ens forsk­nings­re­sul­ta­ter) bragte også mange inter­es­sante emner med sig.

Fra et prof­fes­sio­nelt syns­punkt var det forsk­ning i et fra­mework til at lave mul­ti­touch (efter­hån­den vel­kendt fra iPhone), der vir­kede mest rele­vant. Fra et per­son­ligt syns­punkt var det helt sik­kert pro­jek­tet Beat­Bea­ring, der vakte størst begej­string. Beat­Bea­ring er en fysisk trom­mecom­pu­ter, der også har vakt opsigt hos gør-det-selv– og dim­se­nør­derne på net­tet. Den bru­ger kugle­le­jer (bea­rings) i en matrix til at skabe rytme — meget som monome også gør det. Her er der blot en endnu stær­kere fysisk ople­velse af at inter­a­gere med maski­nen, når man læg­ger og flyt­ter kugle­le­jerne på plads i matricen.

Det er fedt at stå omkring Beat­Bea­ring og få en fæl­les ople­velse med en fuld­stæn­dig frem­med om at skabe en fed rytme. Hvis min beskri­velse slet ikke giver mening, så kan du se med på videoen her nedenfor.

Beat­Bea­ring — en hånd­gri­be­lig trommemaskine

Dagen slut­tede med en lyn­hur­tig tur — man fri­stes til ikke engang at kalde det et besøg — på Museum for Skit­ser her i Lund. Det er en sam­ling af kunst­ne­res for­stu­dier til deres kunst­vær­ker. Nu bli­ver jeg nødt til at tage til Lund igen en anden gang for at se nær­mere på udstil­lin­gen, for den meget lille smags­prøve vi fik til aften var inter­es­sant nok.

I mor­gen er det tirs­dag — endnu en key­note ven­ter. To, fak­tisk. Og mas­ser af papers, mas­ser af nye posters og nye inte­r­a­ctive demos. Og så skal jeg lige have kig­get lidt mere på bogen Pro­ces­sing om pro­gram­me­rings­spro­get Pro­ces­sing. Måske skal den med hjem til hyl­den. Spro­get lyder i al fald spændende.

Og så har jeg slet ikke skre­vet om Jonas Bir­ger­s­sons key­note, der hand­lede om good design vs. bad design eller mere kor­rekt om per­fect design vs. evil design. Jeg vil for­søge at frem­skaffe hans key­note sli­des, så jeg kan vise dem frem her på blog­gen. Det var en dej­ligt og vel­o­p­lagt tale at starte kon­fe­ren­cen med. Det må der komme mere om senere. Jeg lover at vende til­bage i mor­gen med flere beret­nin­ger fra Nor­di­CHI 2008. Og husk, at du kan læse mine ind­tryk og tan­ker fra kon­fe­ren­cen på min Jaiku stream.

Juicy juice og tør pulp

Så har vi ende­lig fået en jui­ce­ma­skine igen. Den før­ste fik vi i bryl­lups­gave, men pga. plads­man­gel pri­o­ri­te­rede vi i ste­det en Kit­che­nAid køk­ken­ma­skine. Vi har ikke fået mere plads siden — tvær­ti­mod. Men i kraft af at være pendler-par har vi to køk­ke­ner, så Ulrik har plads til den i sit køk­ken. Lige nu står den dog sta­dig i Ring­kø­bing, så jeg kan have glæde af den lidt læn­gere :-)

Vi har været i gang med at lave juice et par gange eller tre — og sikke nogle far­ver frugt og grønt har! Man kan bruge pul­pen til mad­lav­ning: i tomatsovs, bag­værk osv.

Man kan også bare tage bil­le­der af det, som vi har gjort og nyde far­verne i denne mørke tid.