Månedsarkiv: december 2008

Julehilsen 2008

2008 har været endnu et skel­sæt­tende år for os. Den mest cen­trale for­an­dring er, at vi nu er flyt­tet til Ring­kø­bing. I mere end et halvt år har vi nu boet i een af Dan­marks smuk­ke­ste køb­stæ­der. Se bare tor­vet ved juletid.

Jule­træet på tor­vet i Ringkøbing

Vi er flyt­tet her­til fordi Malene i april måned fik en stil­ling som pro­jek­tas­si­stent hos Turist­grup­pen Vestjyl­land. Ulrik arbej­der sta­dig i udvik­lings­af­de­lin­gen hos Dan­ske Bank i Bra­brand ved Århus. Det med­fø­rer en del kør­sel frem og til­bage tværs over Jyl­land. Hel­dig­vis har han en kæl­der­lej­lig­hed i Århus, så køre­tu­rene kun sker tors­dag efter­mid­dag (til Ring­kø­bing) og søn­dag aften (fra Ring­kø­bing). På den måde kan vi sta­dig se noget til hinanden.

Malene er begyndt at synge i Kvin­de­ko­ret i Ring­kø­bing — og har alle­rede sun­get til to offi­ci­elle arran­ge­men­ter. Der­u­d­over for­sø­ger vi at del­tage i det kul­tu­relle liv i omeg­nen, hvil­ket har ført os til Poe­try slam og kam­mer­kon­cert i Ring­kø­bing råd­hus samt til for­tæl­lefesti­val på Nr. Vos­borg her­re­gård og meget mere. Det har der stået meget mere om her på blog­gen i løbet af året.

I år skal vi fejre jul hos Male­nes for­æl­dre i Fjel­lerup, hvor­ef­ter vi tager nordpå til Ulriks for­æl­dre ved Hal­lund og slap­per af i jule­da­gene. Tho­mas og Karin i Dron­ning­lund får også et besøg. Der­ef­ter skal vi lige hjem og skifte tøj inden vi tager til Tern­d­rup og fejrer nytår­s­af­ten med Per, Maria, Ida og Aksel.

Når 2008 så udrin­der om lidt over en uge, kan vi kigge til­bage på et år, der har bragt meget og givet os mod på endnu mere. Vi vil gerne sige tak for et lyk­ke­ligt 2008 år til jer, vi har talt med, været sam­men med og tænkt på. Tak for de gode stun­der vi har måt­tet være sam­men med jer. Og mange tak til jer, der har sendt os jule­kort, som vi ikke har besva­ret per­son­ligt. Det var­mer, at I tæn­ker på os.

Da vi flyt­tede til Ring­kø­bing kendte vi ikke et øje her­ude. I løbet af et halvt års tid er vi nu kom­met til at kende nogle styk­ker. Hvis du er fra Ring­kø­bing eller omegn er du mere end vel­kom­men til lægge en kom­men­tar eller kon­takte os på anden vis. For husk, at en frem­med er en ven, du blot ikke har mødt endnu.

Glæ­de­lig jul og godt nytår 2008!

Huskøb og budget

Vi over­ve­jer at købe hus i Ring­kø­bing. Vi har fun­det huset. Vi har talt med ban­ken.
Men vores rådig­heds­be­løb bli­ver langt lavere, end vi er vant til. 
I går aftes sad vi der­for og fed­tede med reg­ne­ark og fandt ud af, hvad vores penge går til.
Kon­klu­sion: Vi klat­ter for mange penge væk, så nu skal der spares!!

Men først skal julen lige over­stås :-)