Månedsarkiv: januar 2009

Musikken fra World of Goo gratis tilgængeligt

For snart 14 dage siden skrev jeg om spil­let World of Goo til Nin­tendo Wii. I går læste jeg så nyhe­den om, at Kyle Gab­ler — der er den ene del af spil­fir­maet 2D Boy, der har udgi­vet World of Goo — har fri­gi­vet musik­ken fra World of Goo til gra­tis down­load.

Musik­ken er hen­tet fra hele Kyle Gab­lers kar­ri­ere som musi­ker og hen­ter inspira­tion i mange, MANGE for­skel­lige gen­rer. Som han selv skriver:

Influ­en­ces include Danny Elf­man, Van­ge­lis, Ber­nard Her­r­mann, Hans Zim­mer, Ennio Mor­ri­cone, and all the big movie guys. I grew up liste­ning to them, and they remain a big influ­ence in eve­ryt­hing I write.” — Kyle Gab­ler, http://kylegabler.com/WorldOfGooSoundtrack/

Men ikke nok med det. Der er også et num­mer, der oprin­de­ligt blev skre­vet til et spil til den før­ste Nin­tendo 8-bit kon­sol (NES).

18. My Vir­tual World of Goo Cor­pora­tion
Ori­gi­nally writ­ten for a friend’s NES game Dikki Painguin.”

Jeg sid­der sta­dig og lyt­ter til musik­ken. Den min­der mig om stem­nin­gen i lydsi­den til spil­lene Worms og Can­non Fod­der. Jeg bli­ver helt nostal­gisk og kan kun sige “Tak, Kyle Gabler”.

Link: World of Goo Sound­track hos Kyle Gab­ler fra 2D Boy.

Det er så dejligt at løbe!

For snart et år siden købte jeg mig et par Nike løbe­sko, der var Nike+ kom­pa­tible. Tan­ken var at købe en iPod og der­med sætte løbe­tu­rene i system og moti­vere mig selv til at løbe hur­ti­gere og læn­gere. Nu er iPod og Nike+ som nævnt anskaf­fet og prø­ve­lø­bet et par gange. Og det virker!

Jeg har ellers altid set skævt til dem der løb med musik i ørerne, for jeg vil have mulig­hed for at høre natu­rens lyde, når jeg løber: Fug­le­nes fløjten (eller nær­mere måger­nes skri­gen her­ude) og bøl­ger­nes brusen.

Nu skal jeg så eks­pe­ri­men­tere med gode løbe­sange og finde min Power­song. Har du erfa­rin­ger med nogle gode løbe­ryt­mer, så smid en kommentar.

I dag fandt jeg i hvert fald ud af, at føl­gende sange var gode:

Daft Punk /Around the world
Daft Punk / Har­der, bet­ter, faster, stron­ger
Cas­sius / La Mou­che
The Pro­digy / Firestarter

Næste gang skal føl­gende sange med på løbespillelisten:

Tur­bowe­e­kend / Into you
Kings og Leon / Sex on fire

Et lille moti­va­tor: Hvis du har svært ved at komme ud at løbe, så husk på, hvor dej­ligt du har det efter løbe­tu­ren ;-)

Ting, der ikke passer sammen

Dette ind­læg er kraf­tigt inspi­re­ret af Uffe Sten­strops til­ba­ge­ven­dende ind­læg med tit­len “5 ting, der ikke har noget med hin­an­den at gøre”. Hans links er som regel enten under­hol­dende, tan­ke­væk­kende, flotte, musi­kal­ske — eller flere af disse på samme tid. Og jeg ple­jer at synes, at de er spændende.

Der­for brin­ger jeg her den før­ste liste over Ting, der ikke pas­ser sam­men. Med min­dre, natur­lig­vis, at man hed­der Ulrik Høyer Kold og synes, at alle disse ting er spæn­dende. Så pas­ser de jo meget godt sammen.

 1. En jazzet cover-udgave af Don’t Stop the Music. Ori­gi­na­len syn­ger Rihanna. Jeg fandt The Bird & The Bee via Spinner’s Clash of the Cover Songs.
 2. The Boston Glo­bes sam­ling af bil­le­der af Jor­den set fra him­me­len. Jeg kan ikke bestemme mig for, hvil­ket af bil­le­derne, jeg synes bedst om. Bil­le­derne min­der mig om Jan Kofod Wint­hers bog Him­melskud.
 3. Hvad kan man fange i en flad­grube?
 4. En smuk video med alle ændrin­ger i Open­Stre­et­Map i 2008. Jeg fandt lin­ket via Infor­ma­tion Aesthe­tics.
 5. En sol­dat fra Star Wars på afveje. Er bil­le­det redi­ge­ret? Eller har han en dragt på?

Hvis du har tips til sider, kom­men­ta­rer eller andet, så er du vel­kom­men til at lægge en kommentar.

Biscotti med pistacienødder

Biscotti er en dej­lig helårs­småkage lige­som Tusind­fryd. Denne opskrift er endnu en fra udklips­gem­merne, som jeg ikke aner hvor kom­mer fra. Vi bagte dem i fre­dags og halv­de­len er alle­rede spist :-):

Biscotti med pista­ci­e­nød­der (40–45 stk)

 • 250 g hvedemel
 • 250 g sukker
 • 1 tsk bagepulver
 • 2 æg str. M
 • 100 g smut­tede, ristede mandler
 • 50 g pistacienødder
 • reven skal af 1 appelsin
 • Evt. 1 æg til pensling

Bland mel, suk­ker og bage­pul­ver.
Til­sæt æggene, bland det hele godt og ælt mand­ler og pista­cier i til sidst.

Form dejen til lange stæn­ger, ca. 5 cm brede og 2 cm høje.
Pensl stæn­gerne med æg og bag dem i 20 minut­ter ved 180 grader.

Lad stæn­gerne afkøle lidt, inden de skæ­res i tynde ski­ver på skrå, og der­ef­ter bages endnu engang i ca. 20 minut­ter ved 150 gra­der, til de er hårde og sprøde.
Lad kagerne køle helt af, før de læg­ges i dåse. 

Biscotti med pistacienødder
Biscotti med pistacienødder

Jeg havde ikke andet end ‘grov’, mørk rør­suk­ker. Måske der­for, at dejen var så svær at samle. Jeg put­tede der­for et æg mere i. Kagerne er også mere por­øse end de ple­jer at være og det gør egent­lig ikke noget, for de kan godt blive ret hårde.

Brug BonkEnc til musikfilkonvertering

Malene skrev for nylig, at hun havde købt en iPod Nano. I den for­bin­delse er det jo nær­mest en selv­følge, at hun også bru­ger iTu­nes. Nu er pro­ble­met bare, at vi har rip­pet al vores musik til FLAC-formatet, som Sque­eze­Cen­ter er vild med. FLAC rimer der­i­mod ikke ret godt på iTu­nes. Det bety­der, at hvis Malene ønsker at få noget af al den gode musik, vi har købt både sam­men og hver for sig gen­nem årene, så er det nød­ven­digt, at kon­ver­tere FLAC-filerne til noget, der kan læses og for­ståes af iTunes.

Nu har jeg efter­hån­den brugt en del timer på at lede efter et pro­gram, der gør det let, hur­tigt og bru­ger­ven­ligt at kon­ver­tere fra et åbent for­mat (FLAC, Ogg, etc.) til et luk­ket for­mat, som iTu­nes er i stand til at for­stå (til­sy­ne­la­dende helst noget AAC).

I den for­bin­delse vil jeg gerne lige dele mine erfa­rin­ger med resten af ver­den: iPod Nano 4G for­står ikke Ogg Vorbis-formatet, så det kan ikke betale sig at kon­ver­tere til Ogg Vor­bis med pro­gram­met ogg­dro­pXPd, der ellers kla­rer opga­ven vha. drag-and-drop.

Jeg har der­for prø­vet med for­skel­lige andre pro­gram­mer og er nået frem til at kon­ver­te­rin­gen kan kla­res rime­ligt sim­pelt med Bon­kEnc, som både er gra­tis og rime­ligt lettilgængeligt.

Når filen er over­sat kan den hel­dig­vis kopi­e­res til iPod’en vha. en række for­skel­lige pro­gram­mer. Jeg opda­gede, at det ikke var noget pro­blem at trække en musik­fil fra en mappe på skri­ve­bor­det og ind i iTu­nes. Der­ef­ter kopi­e­rer iTu­nes filen ind på iPod’en og den er klar til afspilning.

Hvis man gerne vil klare sig uden iTu­nes (som jeg har en stærk trang til), så kan det lade sig gøre at bruge både Floola og Sha­rePod til at kopi­ere musik­fi­len med. Begge pro­gram­mer kla­rer opga­ven gan­ske udmærket.

Det var dagens tip til musi­kel­skere, der bru­ger FLAC til arki­ve­ring og gerne vil bruge iPod til afspil­ning: kon­ver­te­ring fra FLAC til AAC kan kla­res vha. Bon­kEnc og der­ef­ter kopi­e­ring til iPod med Sha­rePod eller Floola.

Hvis nogen ved, om man kan kon­ver­tere til Ogg Vor­bis og bruge det på iPod, så er de vel­komne til at lægge en kom­men­tar. Og hvis I vil høre mere om hvor­dan man kan leve med både Sque­eze­Cen­ter og iTu­nes instal­le­ret, så skriv gerne en kommentar.

Pigesur bøsse

I nat på et eller andet ukendt tids­punkt blev jeg væk­ket af en høj, skin­ger og skæl­dende man­destemme, som var på vej hjem fra en lille-fredags bytur. Først blev jeg ærger­lig over at være ble­vet væk­ket, men jo mere jeg lyt­tede, desto mere blev jeg glad for at være ble­vet væk­ket. Jeg lå gri­nede for mig selv og var på nip­pet til at vække Ulrik, så han også kunne følge med i “samtalen”.

Ud fra deres stem­mer fore­stil­lede jeg mig en lille tynd fyr i start-tyverne, en lille hid­sig ter­rier ( i hvert fald når han bli­ver fuld), som står og gør, men ikke har noget at have det i. Kære­sten er en hyg­ge­lig bam­se­fyr med begge ben på jor­den -  der skal meget til før­end han hid­ser sig op. Mod­sæt­nin­ger mødes og sød musik opstår :-)

Sam­ta­len” lød ca. sådan her:

Ter­ri­e­ren: “Nej, jeg gider altså ikke at gå hen til bilen. Og det var MIG der fore­slog, at vi skulle par­kere LIGE HER, så der ikke var så langt, når vi skulle hjem. Så kunne vi bare sætte os ind og KØRE!! Og komme hjem og SOVE! Men jeg kan jo ikke køre, for jeg er FULD! Ring så efter en taxa! Men det kan du jo ikke finde ud af! Og jeg sagde jo, at vi skulle par­kere her! Og nu hol­der vi bare langt væk! Har du rin­get efter en taxa? Nej, det kan du jo hel­ler ikke finde ud af! Så kunne vi have været hjemme, men nu er vi bare her! Ring så efter den taxa! Ihh altså, hvis du bare havde par­ke­ret her! Men det kunne du jo ikke finde ud af! Ring så efter den taxa!” osv. osv. i samme rille.

Efter den lange ene­tale er kære­sten ved at være grun­dig træt af at blive kaldt udu­e­lig, men ikke om han hæver stem­men! Med dyb, rolig stemme udbry­der for før­ste gang:

Bam­se­fy­ren: “Nu fal­der du lige ned!”

Kort efter hører jeg ham ringe efter en taxa (det kunne han altså godt finde ud af…)

Plud­se­lig vil den pige­sure bøsse hen til en kon­tan­tau­to­mat og hæve penge og hans stemme for­svin­der ud i den ring­kø­bin­gen­si­ske nat — og jeg var ble­vet beri­get med en sjov ople­velse :-)

Haiku om mad

Reg­lerne for haiku er ikke så svære — hvis man lige væl­ger den lette udgave: 5, 7 og 5 sta­vel­ser. Den svære, tra­di­tions­rige udgave rum­mer mange flere reg­ler: Refe­rence til natur, refe­rence til en års­tid, skal foregå i nutid, osv.

Vi har skre­vet et haiku hver — inspi­re­ret af den fed­tede, utro­ligt lækre Cho­ko­la­de­ka­gen fra Hen­rik Boserups bog Mad. Man kan blive helt hen­ført og poe­tisk, når der invol­ve­res læk­ker mad.

For­tæl ende­lig i kom­men­ta­rerne, hvad I synes om vores digte-/madkunst. Der er flere digte på lager, der bare ven­ter på at komme ud.

Kage­haiku #1

Kage sma­ger godt
Især når det er fed­tet
“Tag et stykke til”

–Ulrik, 14. dec. 2008

Kage­haiku #2

Lort og lag­kage
sma­ger ikke godt med løg.
Fjern lort og løg. Spis!

–Malene, 14. dec. 2008

Suppe og bio

Ret­telse: Nu vir­ker links.
Jeg har haft en aktiv aften, men nu er jeg godt nok også træt. Efter arbejde har jeg nået at:

 • handle
 • vaske tøj
 • lave mad (bil­lede og opskrift kom­mer herunder)
 • hjælpe i vores lille for­e­nings­drevne bio­graf og se fil­men Ama­zing Grace (om sla­ve­ri­ets afskaf­felse i Storbritannien)
 • tørre tøj (må vente til i mor­gen med at lægge det sammen)
 • lave fransk­brød­s­dej (som skal stå i køligt nat­ten og for­hå­bent­lig bages i mor­gen tidlig)
 • vaske op
 • skrive dette indlæg
Gulerodssuppe
Gulero­d­s­suppe

Jeg fandt opskrif­ten på denne Aro­ma­ti­ske Gulero­d­s­suppe i Poli­ti­ken på et eller andet tids­punkt. Nu var det tid til at afprøve den. Og den kan bestemt anbefales!

 • ½ liter vand
 • 2 fed hvid­løg, knuste
 • 5–10 g frisk inge­fær, grofthakket
 • 1 tsk. Her­ba­mara (urtesalt)
 • 1/4 tsk. fish sauce
 • 1/4 stang vanille eller vanil­le­pul­ver (ikke vanillesukker!)
 • hav– eller stensalt
 • frisk­kvær­net rosen­pe­ber (jeg brugte nu almin­de­lig peber)
 • 300 g gule­rød­der, skå­ret i grove tern
 • 50 g rød peberfrugt
 • 1 tsk. fen­ni­kel­frø (jeg havde ikke noget, så jeg brugte lidt frisk fennikel)
 • 1 tsk. kori­an­der (havde jeg ikke)
 • 2 spsk. ekstra jom­fru­se­sa­mo­lie (jeg havde kun almin­de­lig sesamolie)
 • 1 spsk. friskpres­set citron– eller limesaft

Bring van­det i kog med Her­ba­mara, hvid­løg, inge­fær, fish sauce, vanille, salt, rosen­pe­ber. Til­sæt gule­rød­der og lad dem koge i præ­cis 3 minut­ter. Blend gule­rød­der og al væsken samt kryd­de­ri­erne fra gry­den sam­men med rød peber­frugt, fen­ni­kel­frø, kori­an­der­frø, sesa­mo­lie og citronsaft.

Umh, en him­mer­rigs­mund­fuld. Jeg kan især godt lide den stærke smag af inge­fær og at der lidt ‘bid’ i sup­pen pga. af halvrå gule­rød­der. Jeg spi­ste rug­brød til med pea­nut­but­ter (det har jeg fun­det ud af sma­ger helt vildt godt!!).

Nytårsstatistik

Jeg kan se, at vores ind­læg Et over­blik over fon­due har vakt opmærk­som­hed op til nytår. Det kunne tyde på, at der igen dette nytår er for­tæ­ret mange olie-, rød­vins– og cho­ko­la­de­op­var­mede kød-, frugt– eller grønts­tyk­ker på de dan­ske festborde.

Siden ind­læg­get blev skre­vet i slut­nin­gen af februar 2008, så har der været i alt 380 vis­nin­ger. Deraf har de 167 (~44%) været i decem­ber måned.

Statistik for indlægget Et overblik over fondue. Billedet er klippet ud af WordPress.com statistikvisning.
Sta­ti­stik for ind­læg­get Et over­blik over fon­due. Bil­le­det er klip­pet ud af WordPress.com statistikvisning.

Mon ikke fon­due bli­ver ved at være en efter­trag­tet spise også de næste mange år? Jeg glæ­der mig til at følge sta­ti­stik­ken for dette ind­læg i en årrække fremover.

Korsang

Jeg har ikke sun­get i kor siden 5. klasse og ind­til for et halvt år siden, sang jeg kun for mig selv, for det lyder ikke godt… Men så flyt­tede jeg til Ring­kø­bing og blev lok­ket med i Kvin­de­ko­ret af en kol­lega. Der­for går jeg nu til kor hver man­dag og er lige kom­met hjem. Igen er jeg kom­met hjem med en dej­lig følelse af glæde efter sådan en gang kor­sang! Sid­ste man­dag og i aften sang vi neden­stå­ende sang og i aften lød det bare fan­ta­stisk - dog ikke så godt som Uni­ver­sity of Johan­nes­burg Choirs udgave :-)

I får tek­sten her (linje 4 syn­ges dog ikke af koret):

Ukut­hula

 1. Ukuthula(peace) kulo mhlaba wezono igazi lika Jesu linyeneyz’
 2. Usindiso(redemption) kulo mhlaba wezono igazi lika Jesu linyeneyz’
 3. Ukubonga(praise) kulo mhlaba wezono igazi lika Jesu linyeneyz’
 4. Ukukholwa(faith) kulo mhlaba wezono igazi lika Jesu linyeneyz’
 5. Ukunqoba(victory) kulo mhlaba wezono igazi lika Jesu linyeneyz’
 6. Induduzo(comfort) kulo mhlaba wezono igazi lika Jesu linyeneyz’
 7. Ukuthula(peace) kulo mhlaba wezono igazi lika Jesu linyeneyz’

Opda­te­ring: Nu med video: