Månedsarkiv: februar 2009

Fjordløbet 2009 ved Ringkøbing Fjord

Den 10. maj 2009 er der Fjord­lø­bet 2009. Det er 30. gang, der skal løbes Fjord­lø­bet. Vi reg­ner med at løbe med på 10 km-ruten.

Løbet fin­der sted ved Ring­kø­bing Sta­dion på Kon­ge­vejen og bli­ver arran­ge­ret af Ring­kø­bing Atle­tik & Motion (RAM), der er en under­af­de­ling af Ring­kø­bing Idræts­for­e­ning.


Vis stort kort

Pri­serne for del­ta­gelse er mel­lem 25 og 50 kro­ner alt efter løbe­rens alder og den valgte distance. De nær­mere detal­jer kan man finde i fol­de­ren, der kan hen­tes på RAMs hjem­meside (PDF). Der er til­mel­ding inden d. 1. maj 2009 — ellers koster det DKK 20,- ekstra i deltagergebyr.

Vi ses derude!

Den Danske Encyklopædi/Den Store Danske — helt gratis på nettet

Jeg har tit tænkt på, at det ville være fedt med et læk­kert lek­si­kon. Men jeg gider sim­pelt­hen ikke at have en lek­si­kon­sam­ling på 54 kg, som Den Dan­ske Encykl­o­pædi fra Gyl­den­dal. Der­for glæ­der det mig usi­ge­ligt, at før­nævnte lek­si­kon er kom­met på net­tet til fri afbe­nyt­telse. Inspi­re­ret af det bru­ger­sty­rede Wikipe­dia kan man selv være med til at skabe ind­hol­det, dog sid­der der en flok på 1100 fri­vil­lige eks­per­ter og tjek­ker ind­hol­det før­end det frigives.

Ifølge Poli­ti­ken er Den Store Dan­ske med sine 161.000 artik­ler alle­rede større end det dan­ske Wikipe­dia, som ‘kun’ har 103.780 artikler.

Tjek beta-versionen (test-version) ud på denstoredanske.dk.

Sig farvel til Internet Explorer 6

Som en bevidst web­ud­vik­ler og –nørd er jeg nødt til at hen­vise til Søren Hug­ger Møl­lers side om at opgra­dere Inter­net Expl­o­rer 6 til enten ver­sion 7 eller 8.

Inter­net Expl­o­rer 6 er fra 2001, og er i dag for­æl­det på mange områ­der. Inter­net Expl­o­rer 6 har pro­ble­mer med at vise moderne web­s­i­tes og er også bagud sikkerhedsmæssigt.

via drop-ie6.dk — Sig far­vel til Inter­net Expl­o­rer 6.

Latterfremkaldende læsning i Politiken

Jeg er i gang med at læse mig igen­nem en stor mængde trykte udga­ver af omni­bus­a­vi­sen Poli­ti­ken, som jeg har gemt siden som­me­ren 2008 (ja, jeg er dår­lig til at læse mine avi­ser!). I den for­bin­delse er jeg nu kom­met til Nils Thor­sen og Keld Hybels rej­se­be­ret­ning “Jor­den rundt i fire dage”.

D’herrer Thor­sen og Hybel er jour­na­li­ster på Poli­ti­ken. Par­ret fik et beske­dent beløb, et antal arbejds­dage og opga­ven: Find ud af, hvad det gør ved men­ne­sket at rejse. De kom til­bage med den sur­re­a­li­sti­ske rej­se­be­ret­ning i tre kapit­ler. De skal huske den jour­na­li­sti­ske vin­kel, der består de tre sæl­gende fak­to­rer: Almin­de­lige men­ne­sker, kendte ansig­ter og sex.

På nuvæ­rende tids­punkt mang­ler jeg sta­dig at læse tredje del af histo­rien, men alle­rede nu har jeg under­trykt en hel del lat­ter­ud­brud. Det skulle jo nødigt hedde sig, at Poli­ti­ken er lat­ter­væk­kende læs­ning :-)

Hvis nogen er i tvivl om, at vi er ovre i den sati­ri­ske genre, så kan jeg hjælpe med at skrive, at Keld Hybel er een af de faste for­fat­tere til spal­ten Ugen, der gik i Poli­ti­ken. Lige­som Huxi Bachs Uge­revy på DRs P3, så er Ugen der gik et sati­risk blik på ugens mest frem­træ­dende eller betyd­nings­fulde begi­ven­he­der. Nils Thor­sen har desværre ikke tid­li­gere været på min radar.

Jeg kan med stor glæde anbe­fale rej­se­be­ret­nin­gen Jor­den rundt i fire dage i tre dele.

1. del: Ud med Knud

2. del: Gen­nem glasvæggen

3. del: Jeg har aldrig rejst med nogen, jeg kunne lide bagefter

Supernem rugbrødsopskrift

Jeg har tid­li­gere skre­vet om mit nybagte rug­brød, der­for har vi tit besø­gende på blog­gen, der søger efter rug­brøds­op­skrif­ter. Men de må føle sig ret snydt, for jeg har ikke skre­vet en opskrift på rug­brød. Nu vil jeg hjælpe alle de rug­brøds­hungrende læsere… Jeg har fun­det denne super­nemme opskrift i koge­bog­s­klas­si­ke­ren God Mad — Let At Lave.

Hur­tigt Rug­brød (1 stk.)

Aflang form, 1½ liter

Ingre­di­en­ser

 • 25 g gær
 • 1 dl lun­kent vand
 • 3 dl kærnemælk
 • 1 tsk salt
 • 250 g groft rugmel
 • ca. 275 g sigtemel

Frem­gangs­måde

 • Rør gæren ud i lun­kent vand
 • Til­sæt kær­ne­mælk, salt og rugmel
 • Slå dejen godt sam­men (eller gør som jeg: smid det hele i KitchenAid’en)
 • Til­sæt lidt af sigtemelet
 • Tag dejen ud på et mel­drys­set bord og ælt den igen­nem med så meget mel, at den sta­dig er smi­dig (bare ælt videre i KitchenAid’en)
 • Sæt dejen til hæv­ning et lunt sted ca. 1 time
 • Slå dejen ned
 • Form dejen til et brød
 • Læg brø­det i en smurt form
 • Lad det efter­hæve i ca. 30 minutter
 • Tænd ovnen på 200 grader
 • Prik brø­det med en gaf­fel og pensl med koldt vand
 • Bag brø­det på neder­ste ribbe i ca. 60 minut­ter (Brug evt. ste­ge­ter­mome­ter ved bag­ning. Cen­trum­tem­pe­ra­tu­ren skal i rug­brød være 88 til 90 grader)
 • Tag straks brø­det ud af for­men, når det er bagt
 • Lad det køle af på en rist

Krus i Pantone-farver

I snart 4 uger har jeg arbej­det hos Ørskov Web. Det bety­der, at jeg til dag­lig omgås dyg­tige folk, der tæl­ler Pho­tos­hop og Illu­stra­tor (og resten af Adobe Cre­a­tive Suite) som deres vig­tig­ste værk­tø­jer. Som nye­ste mand i virk­som­he­den må jeg natur­lig­vis spille efter de reg­ler og bruge den jar­gon, der fin­des på ste­det. Design, lay­out, for­mer, far­ver, udtryk, indtryk.

Der­for ser jeg frem til at for­tælle mine kol­le­gaer om det far­ve­strå­lende tekrus, som Malene har givet mig som et pla­ster på såret, da min “rig­tige” fød­sels­dags­gave endnu ikke er kom­met med posten (noget med en for­hand­ler, der ikke har helt styr på sin kundekontakt).

Tekruset Pantone 549 C Pale Blue fra Whitbread Wilkinson.
Tekru­set Pan­tone 549 C Pale Blue fra Whit­bread Wilkinson.

Kru­set er fra engel­ske Whit­bread Wil­kin­son og for­hand­les i Europa af Het­land Nor­dic. Kru­set er i den lyse­blå tone, der i fags­pro­get ken­des som Pan­tone 549 C Pale Blue og er ellers fuld­stæn­dig almin­de­ligt. Det fan­ta­sti­ske ved at eje et krus i Pantone-farveskalaen er, at der her bli­ver lej­lig­hed til at sam­men­blande nør­de­ver­den og dag­lig­dag. Lige­som at tage en Fire­fox t-shirt på — eller kli­stre en geocaching-streamer op i bilens bagr­ude. Det sid­ste har vi ikke gjort endnu, men geo­ca­ching er een af de ting, jeg kunne tænke mig at prøve i 2009.

Der er mindst 9 andre far­ver krus at samle på — så jule– og fød­sels­dags­ga­verne er red­det de næste mange år :-)

Oprydningssalg

Jeg har fået en mail om opryd­nings­salgs hos Lotte Kjær. Jeg kan dog ikke åbne mai­len, men i emne­fel­tet står der:

Kom og gør en god handel!

Update ons­dag d. 25/2: Jeg har nu set en annonce for opryd­nings­sal­get i loka­la­vi­sen. Det varer fra i dag til fre­dag d. 27/2, kl. 14–20!!

Hvis du kom­mer omkring Holste­bro, vil jeg der­for anbe­fale dig at smutte omkring Lotte Kjærs butik. Der­u­d­over har hen­des kunst­hånd­vær­ker­bu­tik har åbent hver tors­dag fra kl. 14.00 – 18.00 eller efter aftale. Butik­ken byder på unikt kunst­hånd­værk, blandt andet:

 • Lotte Kjær Design — strik med skæve vink­ler og personlighed.
 • Mette Ploug — nuno­fil­tet unikabeklædning.
 • Por­ce­linge — smyk­ker og brugskeramik.
 • Bodil Kel­dorff — gum­mi­ta­sker og brocher.

Upside of Anger er en overraskelse

Vi pak­kede pla­stik­ken af en af de DVD-film, der står i vores film­hylde. På dansk hed­der den Det Ku’ Ikke Være Bedre men på engelsk hed­der den Upside of Anger. En meget bedre og mere sigende titel.

Fil­men hand­ler om en midal­drende kvinde, Terry Ann (spil­let af Joan Allen), der har fire unge eller voksne døtre. I star­ten af fil­men erfa­rer vi, at hen­des mand har for­ladt hende — sand­syn­lig­vis med hans sven­ske sekre­tær. Vor hoved­per­son bli­ver nu en bit­ter, aldrende kvinde, der ved hjælp af drinks og galde hol­der smer­ten fra døren. Hun bærer følel­serne og smer­ten udenpå, lige­som døtrene også gør det. Det udlø­ser natur­lig­vis en lang række konflikter.

Under­vejs i dette drama får een af døtrene, Andrea — kal­det Andy, et job på en lokal radio­sta­tion, hvor pro­du­ce­ren Shep (spil­let af instruk­tø­ren Mike Bin­der) ansæt­ter hende og kort efter bli­ver kære­ste med hende. Shep er over 40 og Andy er 20 år yngre. Det huer natur­lig­vis ikke Terry at se hen­des unge, dyg­tige dat­ter arm i arm med en selvg­lad sjover der er dob­belt så gammel.

Fil­men viser sig — udover den dra­ma­ti­ske ramme — at rumme en række komi­ske indslag, hvor vi til­sku­ere er nødt til et grine af Terry og hen­des ulykke. Det viser sig imid­ler­tid også, at Terry har en stærk indre kraft, der får hende til at behandle ulyk­kerne både i drømme og i dagslys.

Vi mær­ker og ser Ter­rys stærke fru­stra­tion, da hun over­ra­sker Shep og Andrea i seng sam­men og det går op for hende, at dat­te­ren ikke blot hol­der i hånd og går i bio­gra­fen med manden.

Sekun­det senere spi­ser fami­lien aftens­mad (Kevin Cost­ner spil­ler Terry Anns nye ven) og her kom­mer fil­men til et ven­de­punkt, da der plud­se­lig bli­ver brugt helt andre vir­ke­mid­ler end vi reg­ner med. Se selv med neden­for. Og prøv at over­be­vise mig om, at du havde for­ud­set den drejning.

Fil­men kan anbe­fa­les. Jeg vil nok give den. 4 ud af 7 stjer­ner for histo­rien men en enkelt stjerne mere for udførs­len. Mike Bin­der får for­talt en film, der for os til at tænke over vor egen indig­na­tion og anta­gel­ser om tin­ge­nes sammenhæng.

Mmm mangomousse

Her i anled­nin­gen af Ulriks fød­sels­dag har det stået i madens tegn. Vi har nem­lig haft for­æl­dre­be­søg, så der er ble­vet trak­te­ret. Blandt meget andet er der ble­vet ser­ve­ret mangomousse.

Mang­o­mousse (4 personer)

Ingre­di­en­ser

 • 5 blade husblas
 • 2 modne mangofrugter
 • saf­ten af 1 appelsin
 • ca. 125 g sukker
 • 3 ægge­blom­mer (evt. pasteuriserede)
 • 2 dl piskefløde
 • 1 spsk sukker
 • 1 lime­frugt
 • 2 spsk orangelikør

Frem­gangs­måde

 • Skær mango­erne igen­nem på langs af frug­terne (skær ned på begge sider af den store sten). Skær det kød, der sid­der på ste­nene, af. skræl tre af de halve mangof­rug­ter (den den sid­ste halve i køle­ska­bet) og skær kødet i min­dre stykker.
 • Læg hus­blas­sen i blød i koldt vand.
 • Kom 1/3 af mango­kø­det i en kas­serolle med appels­in­s­aft, spsk. vand og halv­de­len af suk­ke­ret ( af de 125 g!).
 • Læf låg på og bring det i kog. Lad det koge gan­ske svagt i ca. 10 min. til en slags kom­pot. Tag kas­serol­len af blusset.
 • Vrid van­det af hus­blas­sen og rør den i kompotten.
 • Kom resten af det rå mango­kød i blen­de­ren med kom­pot­ten. Eller bland kom­pot og mango­kød i kas­serol­len og blend med hånd­b­len­der. Blend til en jævn puré.
 • Hæld pureen til­bage i kas­serol­len (hvis du altså har brugt en blen­der og ikke en håndblender…).
 • Til­sæt resten af suk­ke­ret og æggeblommerne.
 • Sæt det over på lavt blus.
 • Rør i det kon­stant, ind­til det tyk­ner som en creme. Det må på intet tids­punkt nærme sig kogepunktet.
 • Tag kas­serol­len af blus­set (fort­sæt med at røre).
 • Afkøl cre­men til den er lun­ken. Rør i den jævnligt.
 • Pisk flø­den stiv med en spsk suk­ker og vend den i mango­cre­men sam­men med likø­ren og reven skal af halv­de­len af limefrugten.
 • For­del cre­men i glas og stil den koldt i mindst 6–7 timer.
 • Skær den sid­ste halve mango i tynde strim­ler og ser­ver den oven på mous­sen med lidt reven limeskal over.
Mangomousse
Mang­o­mousse