Dagsarkiv: marts 24, 2009

Boom Blox til Nintendo Wii er et godt puzzlespil

I dag har jeg mod­ta­get en SMS fra Ring­kø­bing Bibli­o­tek med beske­den om, at Boom Blox til Nin­tendo Wii, som jeg reser­ve­rede for 1½ måned siden og blev #6 i køen, nu ende­lig er klar til afhentning.

Jeg hen­tede spil­let og satte det for­vent­nings­fuldt i maski­nen. Spil­let er desig­net af Ste­ven Spi­el­berg for Electro­nic Arts (EA Games) og kan i grove træk beskri­ves som en vari­ant over det kendte spil Klod­s­ma­jor. Det hand­ler om at fjerne klod­ser eller brik­ker fra de for­skel­lige baner. Det kan ske på for­skel­lig vis: med en hånd, hvor man på van­lig Klodsmajor-manér træk­ker brik­kerne fri fra stak­ken. Eller med ten­nis­bolde, der skal kastes efter brik­kerne, så de bli­ver skub­bet væk. En vari­ant over det tema er den eks­plo­sive ten­nis­bold, der spræn­ger i luf­ten, når den ram­mer en klods. For slet ikke at nævne laser­pi­sto­len og sik­kert en hel lang række dim­ser, jeg slet ikke har set endnu.

Der er natur­lig­vis et stort antal for­skel­lige ‘modes’ (til­stande) som spil­let kan spil­les i. Man kan både spille mod andre og alene og som de bed­ste puzz­le­spil (Tetris, etc.) så er spil­let utro­ligt hur­tigt at lære men bli­ver ved med at holde inter­es­sen fan­get fordi det er så svært at blive rig­tig god til. Ind­til videre har jeg kun brugt en times tid på at prøve at spille alene, men inden længe skal jeg have Malene lok­ket til at spille mod mig. Der er ingen tvivl om, at hun også hur­tigt vil kunne mestre spillet.

Det dan­ske spil­site Gamers Globe giver spil­let 8 ud af 10 mulige og omta­ler spil­let som et godt puzzle, der “fortje­ner en ekstra omgang i kon­sol­len.” og jeg tøver ikke med at fort­sætte de rosende ord. Inter­na­tio­nale sites vur­de­rer spil­let til føl­gende karak­te­rer: Meta­cri­tic giver 85 ud af 100. 1Up giver A+ til Boom Blox. Games­pot giver 7.0 ud af 10 og IGN giver 8.0 ud af 10.

Hvis du spør­ger mig (eller sta­dig læser denne anmel­delse) så synes jeg, at Boom Blox skal prø­ves. Det er for­sø­get værd at finde ud af, om du kan fan­ges af simple spil. Gå ned på dit nær­me­ste bibli­o­tek og reservér spil­let, hvis du er i tvivl. Ja, for det er sik­kert alle­rede lånt ud.

Og kryds så fin­gre for, at der ikke er store, fede rid­ser i den udgave, du låner. Det er en klar ulempe ved at låne CD’er, DVDer og kon­sol­spil på bibli­o­te­ket: Dem der har lånt spil­let før dig har sik­kert lavet rid­ser i ski­ven. *suk*