Månedsarkiv: april 2009

Ting, der ikke passer sammen

  1. Er det vort dan­ske svar på heste­h­vi­ske­ren?
  2. Jeg får lyst til at fotografere
  3. Jeg går alt for lidt med slips. Gad vide om det er fordi, jeg aldrig har lært, hvor­dan man gør?
  4. Find og lyt til musik på net­tet med Gro­oves­hark.
  5. Tag på motor­cy­kel til Cher­no­byl med Elena. En hår­rej­sende tur i ulveland.

Og så lige en 6-ordsroman til at runde af med.

Slut. Han skred. Mage­løs i Seattle.” –Ulrik Høyer Kold

Malenes automatiske telefonsygepasser

Dette er Male­nes auto­ma­ti­ske tele­fon­sy­ge­pas­ser. Det er ikke muligt at tale med Malene lige nu, da hun har kril­ler i hal­sen og mulig­vis (slet over­ho­ve­det ikke) har pådra­get sig svineinfluenza.”

Følg også med i de nye­ste Twe­ets (beske­der på Twit­ter — mikro­blog­gen, du ved!) om svi­ne­in­flu­enza. [Via Microformats.dk]

Vi er på nettet igen

Hej Ver­den!

I efter­mid­dags lyk­ke­des det os at komme på net­tet igen. Det ver­den­s­oms­pæn­dende Inder­næd, altså.

I går rin­gede jeg og talte med TDC Sup­port for at få dem til at hjælpe mig, da der til­sy­ne­la­dende ikke var liv igen­nem fra rou­te­ren og til tele­fon­kab­let. Jeg lavede en aftale med den rare TDC-supporter (som det viste sig, at jeg havde gået i fol­ke­skole sam­men med!) og i mor­gen tid­lig skulle der være kom­met en TDC-tekniker.

Det viste sig imid­ler­tid at være fuld­stæn­dig unød­ven­digt for efter at have sys­let lidt med rou­te­ren og der­ef­ter ladet den stå og hvile nat­ten over (altså rou­te­ren), så ville den plud­se­lig gerne være med til at ser­vi­cere os med net­værk. Meget mystisk, når der nu i går var abso­lut mini­malt tegn på liv.

Under alle omstæn­dig­he­der bety­der det, at vi nu kan begynde at blogge mere regel­mæs­sigt igen. Og der er skam sket noget at blogge om. Læs med her på bloggen!

Knæknavneord på sprogmuseet

Delte ord (eller sam­men­satte ord) har en ten­dens til at springe i øjnene hos en spro­gen­tu­si­ast — spe­ci­elt hvis det er gjort for­kert. Via Blog­bog­sta­ver fandt jeg denne arti­kel på Sprog­mu­seet om nav­ne­ord, der knækker.

Jeg ved ikke, om det er fordi ordene bli­ver alt for lange og ikke er i stand til at holde sig selv oppe og der­for knæk­ker midt­vejs? Eller om det er fordi det er meget let­tere at over­skue korte ord, når man skal stave til dem?

I Toppens Isbar i Søndervig kan man købe fad øl.
I Top­pens Isbar i Søn­der­vig kan man købe fad øl.

Men det mest pud­sige ved artik­len var nok, at de også havde fun­det skil­tet i Søn­der­vig hos Top­pens Isbar, hvor man kan købe fad øl. Hvem i alver­den gider drikke den slags? Jeg vil hel­lere have een med noget brus i. Ikke for meget.

Læs mere hos Sprog­mu­seet [via Blog­bog­sta­ver]

Kirsebærblomstte

Jeg drik­ker for det meste hvid eller grøn te — kun hvis der ikke er andet, kan jeg en sjæl­den gang nøjes med posete med lemonsmag.

I dag har jeg smagt en helt ny te, Sweet Sakura Tea. Det er japan­ske kir­se­træb­lom­ster, der er kon­ser­ve­ret på en bestemt måde, så de kan put­tes i varmt vand og drik­kes som te. Blom­sten lig­ger i en luft­tæt pose i noget suk­ker­lage, så man skal tage den ud med den med­føl­gende pind. Lige­som for­skel­lige grønne og hvide te-typer, fol­der de sig ud, når de kom­mer i van­det. Blom­sten spi­ses bag­ef­ter og skulle gøre godt for huden.

Du kan bestille teen via oven­stå­ende link.

Forelsket i en vampyr

Vi var i Ring­kø­bing Bio i fre­dags og se ung­doms­vam­py­r­fil­men Twi­light. Det ville nok ikke være en film, som vi var taget ind at se, men Ulrik skulle have sin før­ste kioskvagt og jeg tog med for at se filmen.

Fil­men hand­ler om Bella, der flyt­ter fra Arizona til sta­ten Was­hin­g­ton og bli­ver dra­get af en mær­ke­lig fyr på det nye gym­na­sium og han af hende. De bli­ver selv­føl­ge­lig kære­ster, men kan det lade sig gøre, når den ene er en vampyr?

Jeg må indrømme, at det er en film, jeg godt kunne fore­stille mig at se igen på DVD. For det før­ste var det super­flotte bil­le­der hele fil­men igen­nem og for det andet blev en af hoved­rol­lerne spil­let af en for mig helt ukendt sku­e­spil­ler — Robert Pat­tin­son. Ikke siden Leo­nardo DiCaprio, i Baz Luhr­mans Romeo & Juliet, er jeg fal­det så pla­dask for en karak­ter på film! Der var bare så meget karisma over den knægt!!

Jeg glæ­der mig til at se mere til ham!

Ringkøbing Kirke bruger et af vores billeder

I går aftes rin­gede Merete Ørskov, sog­ne­præ­sten i Ring­kø­bing sogn for at høre, om hun ikke måtte bruge et eller flere bil­le­der, som hun havde fun­det af Ring­kø­bing Fjord med mit navn på. Hun var nem­lig i gang med at rek­la­mere for pil­grims­van­drin­gerne rundt om Ring­kø­bing Fjord på Ring­kø­bing sogns hjem­meside. Van­drin­gerne fin­der sted i for­bin­delse med temau­gen om van­dre­ture i Vestjyl­land. Bil­le­det kan ses på 23 og ser sådan ud:

En mystisk rute ud i det glå.
En mystisk rute ud i det grå.

Vores bil­le­der på 23 er alle­sam­men fri­gi­vet under Cre­a­tive Com­mons–licen­sen Attribution-NonCommercial-ShareAlike, der bety­der, at man(!) må bruge bil­le­derne, hvis bru­gen lever op til føl­gende krav:

  • Navn­gi­velse (Nav­net på foto­gra­fen skal fremgå)
  • Ikke-kommerciel brug (bil­le­det må ikke bru­ges til at tjene penge)
  • Del på samme vil­kår (hvis bil­le­det ændres eller anven­des i andre kre­a­tive vær­ker, så skal disse fri­gi­ves under samme vilkår)

Eller som der står hos CreativeCommons.dk:

Denne licens til­la­der, at andre bear­bej­der, her­un­der ændrer og til­pas­ser, dit værk med et ikke-kommercielt sigte på betin­gelse af, at de kre­di­te­rer dig og licen­se­rer det nye værk på til­sva­rende vil­kår. Andre kan down­lo­ade og sprede dit værk til offent­lig­he­den lige­som ved by-nc-nd licen­sen, men de må også over­sætte, ændre og for­fatte nye vær­ker base­ret på dit værk. Alle nye vær­ker base­ret på dit værk skal licen­se­res under en til­sva­rende licens, hvor­for enhver bear­bej­delse også vil for­blive ikke-kommerciel.” –http://www.creativecommons.dk/om/

Jeg glæ­der mig i mit stille sind over, at der er nogen, der har glæde af de bil­le­der vi går og tager.

Få motion og viden på samme tid i Vestjylland

Vandring ved Vestjylland
Van­dring i Vestjylland

Jeg bli­ver lige nødt til at lave lidt rek­lame for min arbejds­plads. Vi har nem­lig et pro­jekt i gang, der hed­der 100 Sunde Ople­vel­ser. En del af pro­jek­tet er temau­ger der skal afhol­des i løbet af dette og de næste to år (og for­hå­ben­ligt i flere år frem­over). I uge 21 er temaet Van­dring i Vestjyl­land. Bliv inspi­re­ret af tek­sten her­un­der eller gå ind på QualityTime.dk.

Hvis du vil opleve Vestjyl­land på nært hold, så find van­dresko­ene frem. Se den høje him­mel over det åbne land­skab, oplev kystens kilo­me­ter­lange sand­strande eller mærk hedens spe­ci­elle atmos­fære på din van­dre­tur. Hvad enten du er til van­dring, trek­king, pil­grims­van­dring eller stav­gang vil Vestjyl­lands fan­ta­sti­ske natur danne ram­men om din aktive ferie.

Du væl­ger selv om du vil følge pil­grims­ru­ten omkring Ring­kø­bing Fjord, wal­ka­bout, lange van­dre­ture med over­nat­ning eller få kul­tur­hi­sto­ri­ske ople­vel­ser ude i natu­ren med de mange arran­ge­rede ture i uge 21. Van­dre­stier igen­nem stor­slået natur med rigt plante– og dyre­liv. Pil­grims­ru­ter med mulig­hed for for­dy­belse. Til dig med lyst til at slide på van­dre­støv­lerne byder Vestjyl­land på kilo­me­ter­lange vandreture.

Hol­der du af at gå i natu­ren, langs havet, gen­nem heden, rundt om søen og fjorde og over bak­ker og dale er Vestjyl­land det helt rette sted for dig, din fami­lie og ven­ner. Rundt i den vstjy­ske natur er van­dre­sti­erne mar­ke­ret og det er kun dig selv der sæt­ter kilo­me­ter­græn­sen. At van­dre i Vestjyl­lands mang­fol­dige natur giver ikke bare sund motion, men har også en posi­tiv effekt på humør og sind. Den vestjy­ske natur er både afstres­sende og bero­li­gende for sjæ­len. At gå er god og nem motion.

Sæt kryds i kalen­de­ren i og omkring Kri­sti Him­mel­fart­s­fe­rien. Ønsker du et pro­gram til­sendt, så kan du skrive til mig i kommentarfeltet.

Der­u­d­over er der temaugerne

  • Fiskeri i Vestjyl­land i uge 37
  • Fugle i Vestjyl­land i uge 39

Pro­gram til disse kom­mer senere, men du kan læse om ugerne på qualitytime.dk.