Månedsarkiv: juni 2009

I dag er jeg blevet onkel

I dag er jeg ble­vet onkel. Hurra! :-)

Jakob og Helena er i dag ble­vet for­æl­dre til en lille pige. Så nu slut­ter ung­dom­men og for­æl­d­re­li­vet tager over. Plud­se­lig skal de til at vænne sig til at være tre i ste­det for blot to. De skal til at cen­trere deres eget liv omkring den lille ny. Og resten af fami­lien kom­mer nok hel­ler ikke uden om at foku­sere på prin­ses­sen. Hun skal nok blive for­kælet. Også selv om for­æl­drene sik­kert vil gøre hvad de kan for at bestemme, hvad hun skal spise, have i gave, have lov til, osv.

Og jeg skal være onk­len, der for­tæl­ler røver­hi­sto­rier og dår­lige vit­tig­he­der. Det er noget af et for­vent­nings­pres at leve op til, så jeg må hel­lere øve mig alle­rede nu:

Hvad er det, der går og går og ingen vegne kom­mer? Et ur.

Det er en drøj start, men jeg er også nødt til at passe på næsen: Hvis man for­tæl­ler dår­lige vit­tig­he­der er man til­sy­ne­la­dende i fare for at få tæv!

Vi ven­der til­bage med flere dår­lige vit­tig­he­der i disci­pli­nen Onkel-træning. Ind­til da, kan du for­nøje dig med Connery.dk’s sam­ling af dår­lige vit­tig­he­der. Og husk, at hvis du har en dår­lig vit­tig­hed, så er du vel­kom­men til at skrive den i kommentarerne!

Et år ældre… dog uden Michael Jacobsen

Vej­ret er fan­ta­stisk og det kan KUN skyl­des, at jeg har fød­sels­dag i dag :-) Jeg siger tak for de mange hils­ner ind­til videre — for jeg sat­ser da på flere:-) Dagen er ikke ovre endnu.

Jeg kører til Skjern og fejrer dagen med Ulriks arbejde, det havde de da ikke behø­vet (eller også faldt deres som­mer­fest bare på samme dag).

I aften er det også 17 år siden, at det dan­ske fod­bold­lands­hold blev europamestre!

I dag er dog også dagen, hvor ver­den går med sør­ge­bind… R.I.P Jacko.

Det gode vejr forhindrer blogging

Når det er godt vejr, så er det svært at tage sig sam­men til at skrive et blogindlæg.

I dag er den før­ste aften i denne uge, hvor vi ikke har sid­det ude og gril­let sam­men med ven­ner eller naboer. Man­dag aften var vi i Røj­klit Havn for at grille med Fjord­net. Vi var godt for­blæ­ste, da vi kom hjem, så det var sjovere at lægge sig under dynen end at sidde og skrive blogindlæg.

Tirs­dag aften var det jo Sankt Hans aften og vi var sam­let med ven­ner i Søn­der­vig. Vi kom først hjem op mod kl. 23, da vi havde fået en kop kaffe/te og noget for­trin­lig tri­fli (sig det tre gange hur­tigt efter hin­an­den: “for­trin­lig trifli-fortrinlig trifli-fortrinlig tri­fli!”). Dynen trak mere end et blogindlæg.

Ons­dag aften var det vores egen grill, der blev tændt op og lagt til rette i går­den. Vi ban­kede på hos nabo­erne og fik sel­skab til solen var for­s­vun­det bag hus­ta­gene og skyg­gen blev lidt for kold.

Der­for er det først i aften, der bli­ver over­skud til at blogge. Gad vide om vi snart må erkende, at “et blo­gind­læg om dagen” snart er gået fløjten?

I mor­gen er det Male­nes fød­sels­dag (“hurra, hurra, hur­raaaaa!”) og der er som­mer­fest hos Ørskov Grup­pen, så da er vi hel­ler ikke hjemme.

God mid­som­mer, i øvrigt!

Grillaften i Røjklit Havn med Tværfagligt Netværk

I aften har vi været ude for at grille.

Hel­dig­vis var vej­ret godt, for vi havde beslut­tet os for at tage en tur til Røj­klit Havn for at grille sam­men med Tvær­fag­ligt Net­værk. Turen var lyn­hur­tigt arran­ge­ret (“Jeg tager kul med, så skal I andre bare huske det I kan spise og drikke og vil lave på en grill!”) og det blev en hyg­ge­lig aften selv om nor­den­vin­den sled godt i os.

En 18-års fødselsdag i provinsen

Vi deltog i min kusine Cat­hri­nes 18-års fød­sels­dag. Vej­ret var godt, maden var god (omend ikke så rige­lig, som vær­tin­den havde håbet ;-) ) og så var gæsterne jo en væsent­lig del af festlighederne.

Her kom­mer der bil­le­der af afte­nens mest dra­ma­ti­ske indslag:
Og afte­nens dyri­ske indslag:


Og så hjem­tu­rens motions­indslag:


På vej mod Ring­kø­bing fra Fjer­rits­lev (et sted uden­for Thi­sted) blev vi holdt til­bage af en hjem­me­værns­be­tjent. Det var nok godt nok, at vi ikke kom i vejen for disse travle mænd.


Dagens avisudklip: hamburryg

I Ring­kø­bing sæl­ger de kød i Super­Brugsen. Blan­det andet denne nye udskæ­ring af grisen.Nu er det jo let at gøre grin med andre folks sta­ve­ev­ner. Måske skal jeg i dag blot nøjes med at gøre grin med kor­rek­tur­læs­nin­gen på denne annonce for kød­pro­duk­tet “hamburryg”.

Er der nogen, der har prø­vet ham­bur­ryg? Ved nogen, hvor­dan ham­bur­ryg sma­ger? I mine øjne lig­ner det umi­sken­de­ligt en ham­bur­ger­ryg? Men det kan selv­føl­ge­lig være, at der her er tale om en ham­bur­ger­ryg uden helt så meget saltvand­s­ind­sprøjt­ning. Altså et bedre kødprodukt?

På den anden side set: til den pris, 22kr pr. ½kg, så hol­der den teori ikke. Og hvem siger egent­lig også “ham­bur­ger­ryg”? Det er der jo ikke nogen, der gør. Hvor­for kal­der vi det egent­lig ikke bare for en “hamburryg”?

Vi ven­der til­bage med flere smags­prø­ver på ele­gant avis­stav­ning. Bliv hængende!

Megaciabatta

I vores hus­hold­ning kan bag­værk til­sy­ne­la­dende ikke blive stort nok, så der­for vil jeg gerne til­føje Mega­ci­a­batta til sam­lin­gen af Mega­bag­værk.Opskrif­ten til dette mega­ci­a­batta stam­mer fra Wen­che Frøli­chs bog “Brød”. Opskrif­ten star­ter med at lave en sur­dej, der skal stå i mindst 24 timer. Der­ef­ter rører man en dej op (meget blød) som skal stå i mindst et halvt døgn. Det fik lov til at stå i et helt døgn.

Der­ef­ter skal dejen deles i en række klum­per, der skal for­mes som lange brød og sæt­tes på en plade dæk­ket med durum­mel for at efter­hæve i mindst et par timer.

Det er med andre ord brød, der har været længe under­vejs. Så nu håber vi, at de sma­ger godt. De duf­ter i hvert fald mindst lige så godt, som de ser ud EFTER at de er ble­vet bagt.

Cykeltur i Nationalpark Skjern Å

Opda­te­ring: Turen er desværre ble­vet udskudt ind­til august, da Eva Kan­strup er ble­vet for­hin­dret. Nær­mere besked om dato kom­mer senere. Følg med på www.fjordnet.dk.

Kort over Nationalpark Skjern Å
Kort over Natio­nal­park Skjern Å

På næste man­dag arran­ge­rer Tvær­fag­ligt Net­værk (Fjord­net) en cykel­tur rundt i Natio­nal­park Skjern Å sam­men med Eva Kan­strup, der er kåret som Årets Græn­se­bry­der 2008 i områ­det omkring Ring­kø­bing Fjord.

Billede af Skjern Å
Bil­lede af Skjern Å

Eva Kan­strup er direk­tør for Miljø og Tek­nik i Her­ning Kom­mune og har haft en stor fin­ger med i spil­let om til­bli­vel­sen af Natio­nal­park Skjern Å. Turen er en gen­ta­gelse af den gui­dede cykel­tur, som i sin tid over­be­vi­ste Fol­ke­tin­gets Miljø– og Pla­n­ud­valg om at Skjern Å-dal skulle blive til Dan­marks næste nationalpark.

Vi tager med på cykel­tu­ren, der fin­der sted man­dag d. 22. juni kl. 18:30 — 20:30 fra Løn­borg­gård. Arran­ge­men­tet er gra­tis for med­lem­merne af Tvær­fag­ligt Net­værk, men for­me­delst DKK 300,- kan man blive med­lem af for­e­nin­gen og få lov til at del­tage i flere arran­ge­men­ter helt frem til april 2010, hvor der igen vil være generalforsamling.

Vi glæ­der os meget til at komme ud i natu­ren sam­men med andre nys­ger­rige og har alle­rede meldt os til, så nu er der kun 23 plad­ser til­bage — skynd dig at læse mere om turen, og meld dig til hos Karin Odgaard, hvis du også synes, det lyder spændende.

Vi ses derude!

Natsværmer

Hvor er natu­ren dog farverig!

Dagens bio­lo­gilek­tion: En Dueurt­svær­mer (Deilep­hila elpenor).

Dueurtsværmer
Dueurt­svær­mer

NATSVÆRMER
(Voss-H.U.G. / H.U.G. 1992)

Går ud langs havet
i den grønne blæst
hvor længs­len skyl­ler ind i menneskesind

Hvert bøl­ge­slag
et møl­le­hjul af savn
hvi­sker for din fod

Er du dig selv? hvad er dit navn? hvad gør du her?
? jeg tyst lig­ger for din fod hvem er du egent­lig?
bag dit kød og blod

Da du kom til mig Lille natsvær­mer
star­tede din vej væk Lille natsvær­mer
kun et kort sekund Lille natsvær­mer
hvor kær­lig­he­den bræn­der gør det altid ondt

På aften­him­len fly­ver blanke spyd
i sol­ned­gan­gens sid­ste gule blik
langt borte rej­ser tan­ker uden lyd
og som dagen gik endnu læn­gere ud den fløj

Er du dig selv? hvad er dit navn? hvad gør du her?
? jeg tyst lig­ger for din fod hvem er du egent­lig?
bag dit kød og blod

Da du kom til mig Lille natsvær­mer
star­tede din vej væk Lille natsvær­mer
kun et kort sekund Lille natsvær­mer
hvor kær­lig­he­den bræn­der gør det altid ondt

Da du kom til mig Lille natsvær­mer
star­tede din vej væk Lille natsvær­mer
du nåede aldrig ind Lille natsvær­mer
driv­gods af silke Natsvær­mer blind

Da du kom til mig Lille natsvær­mer
star­tede din vej væk Lille natsvær­mer
du nåede aldrig ind Vi går alle ud

Opskrift på svensk pølseret med pasta

I mit barn­doms­hjem lavede min far fra tid til anden en dej­lig svensk pøl­se­ret med spa­ghetti. I mange år tro­ede jeg, at svensk pøl­se­ret var med spa­ghetti og jeg blev dybt forun­dret, da jeg før­ste gang så en opskrift med kartoffelstykker.

For nylig købte vi en stor kasse grill­pøl­ser og opda­gede først bag­ef­ter, at deres hold­bar­hed var begræn­set. Vi skyndte os at pakke dem i pla­stikpo­ser og fryse dem ned for at kunne bruge dem senere. Blandt andet til svensk pølseret.

Svensk pølseret med pasta
Svensk pøl­se­ret med pasta

Det er åben­bart ret umu­ligt at finde en opskrift på svensk pøl­se­ret med pasta (spa­ghetti, maca­roni, lasag­ne­pla­der, etc.), så jeg har skruet en opskrift sam­men, som jeg gerne vil dele med jer. Opskrif­ten lig­ner (sjovt nok) meget dem, jeg har fun­det med kar­to­f­ler, men der er alli­ge­vel små forskelle.

Svensk pøl­se­ret med pasta

4 per­so­ner

  • 2 løg
  • 4 gril­l­me­di­ster eller 8 hotdogpølser
  • 1dl piske­fløde
  • nok pasta til at mætte 4 (5–600 gram?)
  • tomat­puré
  • ket­chup
  • 1 spsk paprika
  • salt og peber
  • 1 tsk eddike / fiskesauce

Skræl og skær løgene i styk­ker. Groft eller fint, småt eller stort, som du har lyst til. Snit også pøl­serne i styk­ker, der er til­pas mund­rette i størrelsen.

Sæt nu vand over i en gryde til pasta (evt. med en bou­il­lon­ter­ning) og en anden gryde over til at svitse løgene i — denne sid­ste gryde skal bru­ges til at blande det hele i til sidst, så vælg en stor. Når løgene er svit­set klare, så tag dem op og hæld paprika i gry­den, så det kan svit­ses sam­men med pøl­serne. Når pøl­serne har fået lidt farve og er var­met igen­nem, så hæld en ordent­lig klat tomat­puré og noget fløde i gry­den sam­men med de stegte løg. Lad det stå og simre ind­til sovsen har fået lidt kon­si­stens og smag det så til med salt, peber, eddike/fiskesauce eller andet godt. Hvis det er for tykt, kan der spæ­des til med lidt bou­il­lon­vand fra pasta eller blot lidt koldt vand fra hanen.

Når pastaen er klar, hæl­des van­det fra og den kogte pasta hæl­des ned til pøl­ses­ovsen. Rør rundt og ser­ver straks. Velbekomme!

Kom­men­ta­rer til opskrif­ten mod­ta­ges gerne i kommentarerne.