Månedsarkiv: juli 2009

Museumsture til Ringkøbing-Skjern Museum

Vi har købt et års­kort til Ringkøbing-Skjern Museum og der­for har vi nu ube­græn­set adgang til alle muse­ets besøgs­ste­der resten af 2009.

I ferien har vi besøgt tre af muse­ets afde­lin­ger, nem­lig Dejb­jerg Jer­nal­der, Bunds­bæk Mølle og Ring­kø­bing Museum. Bil­le­derne her­un­der er fra Bunds­bæk Mølle og Dejb­jerg Jernalder.

Bunds­bæk Mølle har en udstil­ling om natio­nale og regio­nale tra­di­tio­ner året rundt med for­kla­rin­ger på deres oprin­delse og betyd­ning. Det var stærkt fasci­ne­rende at lære om hvor­for det hed­der “at maje sig ud”, om nytårs­fort­sæt­ter, og om oprin­del­sen for bl.a. Mors og Fars dag. Alt i alt en udbyt­te­rig tur, der gjorde os klogere.

Gåtu­ren rundt i Bjør­ne­mo­sen ud til Rak­ker­hu­set var lige hvad vi trængte til efter flere timers tra­ven rundt i udstil­lin­gerne om rak­kerne hhv. traditionerne.

Vi kan anbe­fale at tage en tur til Bunds­bæk Mølle og Dejb­jerg Jer­nal­der og tage mad­kur­ven med — for der er risiko for at nå at blive sul­ten inden turen går hjemad igen.

Vi havde kun en time til­bage inden luk­ke­tid til at nå at besøge Dejb­jerg Jer­nal­der og gik der­for hur­tigt igen­nem udstil­lin­gen om Dejbjerg-vognen og livet i jer­nal­de­ren (ca. 500 f.Kr. til ca. 1.050 e.Kr.) og besøgte leven­de­gø­rel­sen af landsbyen.

En lille pige sad og lavede ler­tøj og vi spurgte hende, hvad det skulle bru­ges til. Hun for­stod ikke dansk og talte kun tysk. Hun for­talte, at hun holdt en uges ferie i lands­byen sam­men med sin familie.

Det er åben­bart udbredt at tage til Dejb­jerg og holde som­mer­fe­rie dér, for det gik op for os, at samt­lige 5 fami­lier, der boede i lands­byen var tyske.

Et af målene for dette års som­mer­fe­rie var at besøge nogle af vore lokale attrak­tio­ner og vi kan nu med stolt­hed sætte kryds ud for mindst 3 af dem.

Har du besøgt et lokalt museum i din ferie?

Sesamkiks — en hjemmelavet lækkerbisken

Her i de varme lunkn.. kølige som­me­dage er det vel på sin plads at ser­vere en hjem­me­bagt sesam­kiks til et lille mel­lem­må­l­tid (på nydansk: en snack).

Hjemmelavede sesamkiks på dåse
Hjem­mela­vede sesam­kiks på dåse

Sesam­kiks, ~50 stk

 • 250g hve­de­mel
 • 50g fuld­korns­mel
 • 125g smør
 • 75g sesam­frø
 • 1tsk hjor­te­taksalt
 • ½tsk salt, eller min­dre hvis smør­ret er salt.
 • ca. 3/4 dl vand

Bland de to slags mel i en skål og smuldr smør­ret heri. Til­sæt sesam­frø, hjor­te­taksalt, salt og vand og ælt dejen sam­men. Lad dejen hvile koldt, så den bli­ver til at rulle ud. Gerne en times tid eller to.

Del dejen i min­dre por­tio­ner og rul disse por­tio­ner ud så tyndt som muligt på et mel­drys­set bord eller mel­lem to styk­ker bage– eller mad­pa­pir. Prik dejen med en gaf­fel, så den ikke bob­ler op under bag­ning. Skær dejen i fir­kan­ter (eller cirk­ler, tre­kan­ter, figu­rer… sålænge de er nogen­lunde lige store) med en kage­spore, et pizza­hjul eller en kniv.

Skær kiksene ud med en kniv, en kagespore eller som her: et pizzahjul
Skær kik­sene ud med en kniv, en kage­spore eller som her: et pizzahjul

Bag kik­sene på mid­ter­ste rille i ovnen i 10–12 minut­ter ved 200 gra­der Cel­sius. Lad kik­sene køle af på en bage­rist og pak dem for­sig­tigt væk.

Husk at lægge en suk­ker­k­nald eller et stykke rug­brød ned til kik­sene, så even­tuel fugt kan hol­des væk og kik­sene kan for­blive sprøde.

Vid­ste du i øvrigt at:

Hjor­te­taksalt er et hæve­mid­del, der er vel­eg­net til flade … kager”, citat: Dr. Oet­ker

Er det ikke en selv­mod­si­gelse at lave hæve­mid­ler til flade kager?

God for­nø­jelse med sommerbagningen!

Hjemtur fra Nynäshamn, feriebilleder #6

Vores tur hjem fra Nynäs­hamn har det taget et par dage at komme over. Der­for får I først nu bil­le­derne fra man­da­gens hjem­tur gen­nem det sven­ske landskab.

Vi kørte til Göte­borg, sej­lede til Fre­de­riks­havn og over­nat­tede hos Birte og Niels.

Dagen efter læn­sede vi hin­d­bær– og sol­bær­bu­skene, plyn­drede tomat­plan­terne og tog et par roser i lom­men for så at køre mod Ringkøbing.

Vi var godt trætte og mætte af ind­tryk og klar til at slappe af med 1½ uges ophold i og omkring Ringkøbing.

Feriebilleder #5

Vores sid­ste hele dag på ferie i Sve­rige brugte vi på at gå en tur i Käring­boda Natur­re­ser­vat, der lig­ger ikke så langt fra Nynäs­hamn.

Dagens vig­tig­ste lek­tie må være, at man skal være var­som med mad på tube!

Og husk at kon­trol­lere arme, ben, arm­hu­ler og i øvrigt resten af krop­pen, når du har været en tur i sko­ven. Man ved aldrig, hvor mange sko­v­flå­ter, man kan slæbe med hjem.

Langt ude på spid­sen af en halvø i den sven­ske skær­gård kan man godt opgive at par­kere ulov­ligt. Vi mødte en par­ke­rings­vagt yderst på Torö. Torö er i øvrigt mæg­tigt kede­lig, med min­dre man har adgang til alle de afspær­rede områ­der eller er på vej til Ojö/Landsort. Vi kan ikke anbe­fale yder­spid­sen af Torö som turist­mål — men den skulle efter sigende være et vig­tigt svensk sur­fer­om­råde. Vi så ingen sur­fere, så hvem ved…

I mor­gen ven­der vi snu­den hjemad mod Ring­kø­bing igen, men hold øje med blog­gen her — vi ven­der sik­kert til­bage med flere rej­se­er­fa­rin­ger fra ind– og udland.

Tur til Stockholm, feriebilleder #4

I går tog vi med pen­deltåg til Sto­ck­holm for at opleve den sven­ske hoved­stad og bl.a. den meget omtalte Gamla Stan.

Det var desværre ikke til­ladt for os at tage bil­le­der på Det Kung­liga Mynt­ka­bi­net­tet (DA: Det kon­ge­lige mønt­ka­bi­net), så der­for kan vi ikke vise bil­le­der fra en god og under­hol­dende udstil­ling. Af en eller anden grund, så lyk­ke­des det at fast­holde inter­es­sen for penge, beta­lings­mid­ler, for­brug og inf­la­tion i mere end 5 minut­ter. Det var vidun­der­ligt fasci­ne­rende at læse histo­ri­ske fakta om beta­lings­mid­ler og bl.a. se en 1.000 mil­li­ar­der Mark-seddel fra tiden efter 1. Ver­denskrig. Det kostede 5.000 mil­li­ar­der (5 bil­li­o­ner!) Mark at veksle til een sølle dol­lar. Stak­kels tyske bor­gere, der har spa­ret op.

Vi vil gerne anbe­fale Kung­liga Mynt­ka­bi­net­tet til alle, der skal en tur til Sto­ck­holm og Gamla Stan — vi var nødsa­get af sul­ten til at haste igen­nem store dele af udstil­lin­gen, så sæt mas­ser af tid af til at gå forbi alle mon­trerne. Og hvis man ikke kan holde inter­es­sen fan­gen af “det voksne ind­hold”, så fin­des der også en bør­ne­ud­stil­ling, der hand­ler om pira­ter og deres liv og virke.

I dag har vi lavet noget helt, helt andet. Det kan I bl.a. få et hint om her på Nynäs Kajak & Upple­vel­ses blog, Nynäska­jaks blogg. Vi tog ikke selv kame­raet med ud på van­det, men glæ­der os til at se bil­le­derne og tek­sten, som vores guide Pelle lovede os. I skri­vende stund står der ikke noget om vores tur “Bland kob­ber og skär” (DA: “Blandt klip­per og skær”). Vi vil imid­ler­tid godt anbe­fale turen til alle, der har lyst til at prøve at sejle kajak. Det var vores før­ste erfa­ring med kajak — men sik­kert ikke den sidste.

Feriebilleder #3

Vores før­ste hele dag i Nynäs­hamn lak­ker mod enden. Her kom­mer de visu­elle ind­tryk, vi gerne vil give videre.

Bemærk, at det er lyk­ke­des os at komme til at bo på et hotel­væ­relse, hvor der er plads til at køre køre­stole ind og ud af døren samt at der er ræk­værk ved siden af toilet­tet. Vi er åben­bart ikke fær­dig med at bo i han­di­cap­ven­lige boliger…

Følg med her på blog­gen og få flere ind­tryk direkte fra Nynäs­hamn, Sverige.

Feriebilleder #2

Lige­som i går, så får I lige dagens input fra vores ferie.

Vi er kørt hele vejen fra Brøndby Strand til Nynäs­hamn i dag — en tur på ~640 kilo­me­ter. Det tog os ca. 8 timer at komme frem inkl. frokost-, ben­zin– og strække-ben-pauser, så vi har set rig­tig meget asfalt i dag.

Her er dagens mest inspi­re­rende indtryk.

Følg med her på blog­gen, hvor vi i mor­gen vil for­tælle mere om vores nye pensionisthybel.

Betræk til sammenklappelige madrasser

Jeg kan ikke klare var­men, så i dag trak jeg inden­døre for at gøre et pro­jekt færdigt.

Da vi flyt­tede til Ring­kø­bing købte vi et par sam­men­klap­pe­lige madras­ser og jeg har længe haft pla­ner om at sy et betræk til dem, for den ene er blå og den anden sort og det syn­tes jeg ikke så så fancy ud… Efter en dags anstren­gel­ser, er jeg ret stolt af mig selv.

Der er brugt:

 • En rest møn­stret IKEA-stof
 • Sort stof
 • Rød bæn­del
 • 2 tryk­k­nap­per
 • Sort og hvid sytråd
 • En por­tion tålmodighed
 • En Rock i Ringkøbing-koncert i bag­grun­den, bl.a. Poul Krebs
 • Diverse mad og drikke til anstrengelserne
Betræk til madrasser
Betræk til madrasser
Et kig ind til madrasserne
Et kig ind til madrasserne
Detalje med rød bændel
Detalje med rød bændel