Månedsarkiv: september 2009

Om at være tilflytter på P4 Midt & Vest

I mor­ges stod jeg op kl. 05:45 for at spise tid­lig mor­gen­mad, så jeg kunne stå på kajen i Ring­kø­bing og tale med Mari­anne Jonas­sen fra Dan­marks Radio P4 Midt & Vest om at være til­flyt­ter i Ringkøbing.

Jeg blev inter­viewet live i mor­gen­ra­dioen ca. kl. 06:43 hvor jeg talte om hvor­for jeg var flyt­tet til Ring­kø­bing, hvad jeg syn­tes om byen, hvor­dan vi har skabt os et net­værk her­ude og ikke mindst om hvor­dan Tvær­fag­ligt Net­værk, Ring­kø­bing Fjord­net kan være med til at give til­flyt­tere til byen en god start.

Ring­kø­bings til­flyt­ter­kon­su­lent, Mari­anne Møl­ler, var også invi­te­ret ned på hav­nen i mor­ges for at tale om, hvad der er til­flyt­nings­kon­su­len­ter­nes opgave. Jeg var desværre nødt til at cykle hjem, så jeg fik ikke lej­lig­hed til at høre Mari­anne tale om sit job og hvor vig­tigt det er at tage godt imod nye bor­gere i kom­mu­nen. I mine øjne laver til­flyt­nings­kon­su­len­terne præ­cis dét, som idræts­for­e­nin­gerne, brid­ge­klub­berne og for­æl­dre­rå­dene har gjort i mange år: ska­ber grund­la­get for et net­værk for folk.

Ved at melde sig ind i en for­e­ning får man jo kick­star­tet sit net­værk og det har vi selv benyt­tet os af. Vi har meldt os ind i den lokale bio­graf­for­e­ning, Malene har sun­get i kvin­de­kor i en hel sæson, og vi er begge meldt ind i Fjord­net. I Fjord­net får vi lej­lig­hed til at arran­gere virk­som­heds­be­søg, tage på udflugt i natu­ren, besøge udstil­lin­ger, samle svampe, høre lokale ildsjæle tale om deres pro­jek­ter, og meget mere. Det giver alt sam­men inspira­tion og mod på at blive i området.

Det kan desværre ikke lade sig gøre at høre mit mor­ge­nin­ter­view på net­tet — så du må nøjes med at tro på mig, når jeg siger, at jeg var der :-)

Vestjylland går i fisk

I går star­tede Turist­grup­pen Vestjyl­land temau­gen omkring fiskeri. Så jeg vil lige benytte lej­lig­he­den til at gøre lidt reklame.

Hvad enten du er gar­vet sport­s­fi­sker, hob­by­fi­sker eller nybe­gyn­der, kan du finde fiskeud­for­drin­ger i Vestjyl­land. Her er der ekstra­or­di­nære ople­vel­ser for hele fami­lien – både store og små. Ja, også for dig, der sæt­ter den frisk­fan­gede fisk på bor­det. Har du lyst til at snuse til ukendte inter­es­se­om­rå­der, lære at flå fisken, opdage nye fiske­me­to­der og fiske­ret­ter eller bare blive bedre, så kan du her lære fra de rig­tig dyg­tige, når Vestjyl­land sæt­ter fokus på fiskeri i en hel uge.

Et af arran­ge­men­terne fore­går i Hvide Sande i aften og er fuldt boo­ket op — nem­lig sushi-kursus i Fiske­ri­ets Hus . Jeg har lok­ket Ulrik med - ikke at der skulle lok­kes sær­ligt meget…

Har du også lyst til et sushi-kursus er der sta­dig plads på sushi-kurset i Holste­bro på søn­dag d. 13. september.

Jeg synes, at I skal gå ind på qualitytime.dk og tjekke fiske­te­mau­gen ud. Du kan også direkte til de for­skel­lige fiske­re­la­te­rede akti­vi­te­ter.

Vi tager kamera med i aften, så der skal nok blive nogle fine sushi-motiver til et senere blogindlæg…

I uge 37 star­ter temau­gen om fugle, så der er også ople­vel­ser for fugleinteresserede

Økologisk høstmarked i Forundringens Have

I dag har vi været til øko­lo­gisk høst­mar­ked i Forun­drin­gens Have ved Vestjyl­lands Højskole lidt uden for Ring­kø­bing. Det var et hyg­ge­ligt arran­ge­ment med boder, der solgte kryd­derur­ter, friskpres­set æbleju­ice, hånd­skårne knive, Søbogaard-saft og meget mere. Og der­næst var det mulig­he­den for at gå en tur rundt i Forun­drin­gens Have, der rum­mer alskens mere eller min­dre alter­na­tive for­søg på at udnytte natu­rens kræf­ter bedre.

I haven fore­går der blandt andet eks­pe­ri­men­ter med jord­tage, der efter sigende kan redde vort pres­sede klo­ak­sy­stem. Der er afprøv­ning af for­skel­lige træ­sor­ters hold­bar­hed og ikke mindst udnytte en eller flere natur­lige meto­der til at for­længe holdbarheden.

Der­u­d­over er der en astro­no­misk have, hvor plan­terne bli­ver sået, plan­tet, ple­jet, van­det, nus­set og høstet efter Maria Thuns prin­cip­per. Nu bli­ver det mere alter­na­tivt: Maria Thun er bio­dy­na­mi­ker og plan­læg­ger sine såtids­punk­ter efter him­mel­le­ge­mer­nes pla­ce­ring. Hvert år udgi­ver hun en såka­len­der (der over­sæt­tes til 20 sprog for­u­den dansk!) såle­des at bio­dy­na­mi­kere ver­den over kan plante, høste, pleje og så på de rig­tige tids­punk­ter i for­hold til månen, solen og alle de andre stjer­ners placering.

På en lidt mere hånd­gri­be­lig skala, så giver det øko­lo­gi­ske høst­mar­ked mulig­hed for, at man kan tage sine æbler fra træet med og presse dem til juice.

Æbler presses til juice i Forundringens Have
Æbler pres­ses til juice i Forun­drin­gens Have

Og så præ­sen­te­res årets høst­kunst­værk, der frem­stil­les af års­ti­dens frugt og grønt.

Årets høstkunstværk
Årets høst­kunst­værk

Der var også mulig­hed for at bage sno­brød, smage urtesuppe og pan­de­ka­ger og klappe både hunde, kani­ner og katte. Og lad os så lige slutte igen i den alter­na­tive ende med et spørgs­mål: Hvor­for sæt­ter man 20 kal­keng­le­fi­gu­rer op på et hjørne af en bygning?

Kalkengle på en husgavl
Kal­kengle på en husgavl

Vi tager gla­de­ligt imod gode forklaringer.

Fransk løgsuppe

Vi fik et kæmpe løg fra Aars­ti­derne for over en uge siden. Da vi ikke lige skulle holde hot­dog­fest, bestemte vi os for at lave en løgsuppe.

Vi fandt opskrif­ten her­un­der og den kan helt klart anbe­fa­les. En dej­lig fløjls­blød suppe. Den ene­ste juste­ring fra vores side er, at bou­il­lo­nen er Her­ba­mare urte­bou­il­lon, og at vi ikke smagte til med salt eller peber.

Fransk løgsuppe — opskrift på Fransk løgsuppe

Bon appe­tit!