Månedsarkiv: oktober 2009

Banan-mousse au chocolat

For et stykke tid siden kom jeg til at læse i bogen ‘Ker­nes­und Fami­lie’ igen. Det førte mig forbi afsnit­tet med des­ser­ter og søde sager. Og den slags kan være far­ligt. Eller læk­kert alt efter hvor­dan man ser på det.

Poin­ten er i hvert fald, at jeg kom forbi opskrif­ten der hed­der “cho­ko­la­de­mousse”. Jeg har valgt at døbe den “banan-mousse au cho­co­lat”, da den væsent­lig­ste del af opskrif­ten er banan og chokolade.

Du kan finde opskrif­ten og tip til en vari­ant lige efter denne tekst.

Læs resten

En hel dag med korsang og rytmer

Ringkøbing-Skjern Musiks­kole invi­te­rede til Store Kor Dag i dag — en hel dag med rytme og kor­sang ledet af pro­fes­sor Jim Daus Hjer­nøe fra Nord­jysk Musik­kon­ser­va­to­rium i Aal­borg. Jim er kor­le­der af koret Vox­North, der er et af ver­dens før­ende kor inden­for gen­ren Folk/World og circle songs.

Malene havde invi­te­ret mig med til en vokal ople­velse og jeg sagde ja, for det er længe siden, jeg havde brugt min stemme til rig­tig at synge med.

Dagen var udfor­met som en wor­ks­hop med del­ta­gere fra nær og fjern. Det var en skøn blan­ding af ung og gam­mel, erfa­ren og nybe­gyn­der, node­læ­sere og utræ­nede san­gere. Vi var omkring 90 san­gere — langt stør­ste­delen var kvin­der — og kun 3 bas­san­gere, hvor jeg var een af dem.

Jim gui­dede os kyn­digt igen­nem de fire sange i sang­bla­det og udnyt­tede sine stærke pæda­go­gi­ske kom­pe­ten­cer til at give alle en for­nem­melse af, at vi havde styr på san­gene hele vejen igennem.

Vi star­tede kl. 10 om for­mid­da­gen og med to større pau­ser (frokost og kaffe) i løbet af dagen havde vi fak­tisk kun 5 timer til at blive gode til at synge de plan­lagte fire numre. Det gik forrygende!

Kl. 16:30 duk­kede ven­ner og fami­lie op til en lille kon­cert, så vi fik en chance for at vise, at vi fak­tisk havde lært noget i løbet af dagen. Der duk­kede omkring 50 til­hø­rere op, som fik en kon­cert, de aldrig har hørt mage til. Tror jeg da.

Malene og jeg morede os dej­ligt og vil stærkt anbe­fale, at du benyt­ter dig af chan­cen til at del­tage i en kor-workshop, hvis du over­ho­ve­det har inter­esse i at synge. Vi vil med stor sand­syn­lig­hed del­tage igen næste gang chan­cen opstår.

Eksperimenter med havtorn

Ind­til for et halvt år siden kendte jeg ikke til eksi­sten­sen af hav­torn. Lige ind­til vores lokale øko-pusher gav smags­prøve på hav­torns­aft med æble.  Jeg købte en fla­ske, som blev druk­ket hur­tigt og så tænkte jeg ikke mere over mit fund.

Under vores som­mer­fe­rie i Sve­rige stødte jeg igen på hav­torn. Denne gang i form af mar­me­lade, men jeg fik aldrig købt et glas (det kostede ca.  90 SEK for et lille glas!!).

Vi lever jo i en Google-alder, så jeg har efter­føl­gende søgt lidt info omkring hav­torn. Det viser sig at det er noget af et vita­min­tilskud. Hav­tor­n­bær­rene inde­hol­der blan­det andet, udover en stor mængde C-vitamin (et bær giver lige så meget C-vitamin som en hel appelsin!), også A–, B–, E– og P–vitaminer! Læs mere om hav­torn på Havenyt.dk

Det viser sig, at her­ude vestpå, der tri­ves hav­torn rig­tig godt, så der var ikke langt fra tanke til hand­ling. Vi måtte ud at finde nogle buske!

Lige præ­cis i september-oktober er bær­rene modne. Dog ikke lige til at plukke. Der er grund til at det hed­der hav­TORN. Vi fandt en busk, hvor vi bræk­kede 5–8 kvi­ste af, som vi tog med hjem og så var det ellers bare med at gå i gang med at klippe hver enkelt bær af…

Havtornkviste med bær
Hav­tor­n­k­vi­ste med bær

Det tog 1½ time at klippe 800 g bær af. Så det er ikke bare noget man kaster sig over…

820 g havtornbær
820 g havtornbær

Bær­rene blev hældt i en gryde og dæk­ket med vand

Havtornbær i gryde
Hav­tor­n­bær i gryde

Bær­rene kogte i ca. 15 minut­ter. Her­ef­ter blev skal­ler og ker­ner siet fra.

Skaller og kerne sies fra
Skal­ler og ker­ner sies fra

Halv­de­len af saf­ten blev kogt sam­men med 2–3 hele æbler skå­ret i tern.

Havtornsaft koges med æbler til marmelade
Hav­torns­aft koges med æbler til marmelade

500 g suk­ker blev til­sat og kogte op og til­sat geleringsmiddel.

Og voila! Havtorn-æblemarmelade. Det sma­ger fan­ta­stisk, især på blåskimmelost.

Havtorn-æblemarmelade
Havtorn-æblemarmelade

De fra-siede skal­ler, ker­ner og den anden halv­del af saf­ten til­satte jeg ca. 5 dl vand og kogte op sam­men med et par æbler skå­ret i både.

Det hele blev siet igen, hældt til­bage i gry­den og kogt sam­men med ca. 350 g rørsukker.

Og voila! Hav­torns­aft med æble. Godt at blande med vand eller som et vitaminshot.

Havtornsaft med æble
Hav­torns­aft med æble

Kulturfestival Mørket — en tur i kælderen i Ringkøbing

I aften har vi været en tur rundt i en række vidt for­skel­lige kæl­dre i Ringkøbing.

Som en del af Kul­tur­festi­va­len Mør­ket, der fin­der sted i okto­ber måned, havde Ring­kø­bing Beva­rings­for­e­ning arran­ge­ret van­dre­tu­ren “I en kæl­der sort som kul — Ring­kø­bing under jor­den”.

Det gav os lej­lig­hed til at kigge ind i luk­kede rum, der ellers ikke er offent­ligt til­gæn­ge­lige. Vi var en tur i Ring­kø­bings gamle soda­vands­fa­brik, der nu til dags er ble­vet til festsal. Vi besøgte kom­man­do­bun­ke­ren i Ring­kø­bing, der har stået tom i mere end ti år og er for­fal­det til ukendelighed.

Vi fik også histo­rien om ølde­po­tet og elek­tri­ker­værk­ste­det, der lå lige ved siden af hin­an­den — og øjen­syn­ligt sup­ple­rede hin­an­den godt. Og sidst men ikke mindst var vi i kæl­de­ren under een af byens tid­li­gere køb­mands­gårde, der nu til dags rum­mer et showroom i irsk pubstil.

Det er spæn­dende at høre histo­ri­erne — hvor­når har du sidst hørt over­ra­skende histo­rier om dit eget lokalområde?

Opsang til teenagere i alle aldre

I wee­ken­den var vi en tur på Fyn for at besøge ven­ner og fami­lie. Det førte os til Svend­borg, der jo blandt andet er kendt for revyen Rottefælden.

Vi så nu ikke som­mer­revy, men der­i­mod fore­stil­lin­gen Opsang, der er en kær­lig men vel­ment øje­åb­ner. Fore­stil­lin­gen kom­mer snart til Ring­kø­bing og i den for­bin­delse vil vi da gerne lige gøre opmærk­som på den.

Styk­ket hand­ler om de 7 døds­syn­der og for­tæl­ler 7 kor­tere histo­rier om 7 tee­na­gere, der alle ender deres liv i lig­hu­set på grund af deres let­sin­dige liv. De glem­mer, at der er en grund til, at før­ste sta­velse i døds­syn­der er “død”.

Og det er den opsang, vi andre får.

Tea­tret Mungo Park i Køben­havn har også opført styk­ket og hos dem kan man læse omta­len og se publi­kums umid­del­bare reaktioner.

Styk­ket har fuld fart frem alle­rede fra før­ste færd og blan­der under­vis­ning og musi­cal i noget, de selv kal­der musi­cal lec­ture. Vi blev blæst ned af sto­lene af det hæs­blæ­sende tempo og tøver ikke med at gå ind og se fore­stil­lin­gen igen. Vi vil råde dig til at gøre det samme, hvis du har muligheden.

Og som lidt ekstra guf får I her en video med den nord­jy­ske trou­ba­dur Per Worm, der spil­ler et nyt num­mer, der hed­der Opsang.

Dagens avisudklip: Pinotex-vinderen

Når jeg sid­der og blad­rer i en loka­la­vis, fal­der jeg en gang i mel­lem over notit­ser, hvor jeg tæn­ker: “Hvad skal jeg bruge den viden til??!”. Den tanke faldt mig ind i dag, da jeg sad med VesterhavsPosten.

Hvis der ikke havde været en under­tekst ville jeg have troet, at det var ver­dens mest betyd­nings­fulde stykke papir, som Sussi (og Leo) gav til en fisker­type fra et Michael Ancher-billede.

Her er hvad mine øjne mødte:

Sussi og Michael Ancher-fisker deler et stykke papir
Sussi og Michael Ancher-fisker deler et stykke papir

Vi sætter Ørskov i bevægelse

I okto­ber måned sker der noget ekstra­or­di­nært på min arbejds­plads. Vi sæt­ter Ørskov i bevæ­gelse.

Det er et for­søg på at give os selv og ikke mindst kol­le­ga­erne energi til hver­da­gen og der­med mere lyst til at gå på arbejde og ikke mindst levere en ekstra ind­sats. Det sker gen­nem en fæl­les kon­kur­rence, der både blan­der skridt­tæl­ling og optæl­ling af det antal minut­ter, man er i bevæ­gelse om dagen.

Der er sin­drige reg­ler for omreg­ning af for­skel­lige akti­vi­te­ter til et enty­digt mål: minut­ter. Det team (vi er tre teams: Ørskov Web, Ørskov Rek­lame Mar­ke­ting og Ørskov Medier Maga­si­ner), der ved udgan­gen af okto­ber måned har opnået flest minut­ter vin­der en mid­dag. Taber­hol­det skal til gen­gæld yde en ekstra ind­sats for resten af virk­som­he­den og der er der­med et inci­ta­ment for alle — ikke blot for at prøve at vinde men også for ikke at tabe.

Tors­dag mor­gen ind­led­tes vores fæl­les rejse mod en bedre sund­hed med en smoo­t­hie og frugt i kan­ti­nen i mod­sæt­ning til det sæd­van­lige fransk­brød med hon­ning og pålægs­cho­ko­lade. Der­ef­ter ori­en­te­rede Bente og Anni om reg­lerne for måne­dens kon­kur­rence og de var begge iklædt den t-shirt der til for­må­let er ble­vet frem­stil­let til alle medarbejdere.

T-shirt med Ørskov i bevægelse trykt på brystet
T-shirt med Ørskov i bevæ­gelse trykt på brystet

Det er dej­ligt at arbejde et sted, hvor kol­le­ga­erne også tæn­ker på sund­hed og kol­le­ga­skab. Hurra!

(i dag har jeg gået mere end 7500 skridt. Der er sta­dig et godt stykke vej til mini­mum 10.000 om dagen… Bedre held i morgen)