Dagsarkiv: oktober 2, 2009

Vi sætter Ørskov i bevægelse

I okto­ber måned sker der noget ekstra­or­di­nært på min arbejds­plads. Vi sæt­ter Ørskov i bevæ­gelse.

Det er et for­søg på at give os selv og ikke mindst kol­le­ga­erne energi til hver­da­gen og der­med mere lyst til at gå på arbejde og ikke mindst levere en ekstra ind­sats. Det sker gen­nem en fæl­les kon­kur­rence, der både blan­der skridt­tæl­ling og optæl­ling af det antal minut­ter, man er i bevæ­gelse om dagen.

Der er sin­drige reg­ler for omreg­ning af for­skel­lige akti­vi­te­ter til et enty­digt mål: minut­ter. Det team (vi er tre teams: Ørskov Web, Ørskov Rek­lame Mar­ke­ting og Ørskov Medier Maga­si­ner), der ved udgan­gen af okto­ber måned har opnået flest minut­ter vin­der en mid­dag. Taber­hol­det skal til gen­gæld yde en ekstra ind­sats for resten af virk­som­he­den og der er der­med et inci­ta­ment for alle — ikke blot for at prøve at vinde men også for ikke at tabe.

Tors­dag mor­gen ind­led­tes vores fæl­les rejse mod en bedre sund­hed med en smoo­t­hie og frugt i kan­ti­nen i mod­sæt­ning til det sæd­van­lige fransk­brød med hon­ning og pålægs­cho­ko­lade. Der­ef­ter ori­en­te­rede Bente og Anni om reg­lerne for måne­dens kon­kur­rence og de var begge iklædt den t-shirt der til for­må­let er ble­vet frem­stil­let til alle medarbejdere.

T-shirt med Ørskov i bevægelse trykt på brystet
T-shirt med Ørskov i bevæ­gelse trykt på brystet

Det er dej­ligt at arbejde et sted, hvor kol­le­ga­erne også tæn­ker på sund­hed og kol­le­ga­skab. Hurra!

(i dag har jeg gået mere end 7500 skridt. Der er sta­dig et godt stykke vej til mini­mum 10.000 om dagen… Bedre held i morgen)