Dagsarkiv: oktober 24, 2009

En hel dag med korsang og rytmer

Ringkøbing-Skjern Musiks­kole invi­te­rede til Store Kor Dag i dag — en hel dag med rytme og kor­sang ledet af pro­fes­sor Jim Daus Hjer­nøe fra Nord­jysk Musik­kon­ser­va­to­rium i Aal­borg. Jim er kor­le­der af koret Vox­North, der er et af ver­dens før­ende kor inden­for gen­ren Folk/World og circle songs.

Malene havde invi­te­ret mig med til en vokal ople­velse og jeg sagde ja, for det er længe siden, jeg havde brugt min stemme til rig­tig at synge med.

Dagen var udfor­met som en wor­ks­hop med del­ta­gere fra nær og fjern. Det var en skøn blan­ding af ung og gam­mel, erfa­ren og nybe­gyn­der, node­læ­sere og utræ­nede san­gere. Vi var omkring 90 san­gere — langt stør­ste­delen var kvin­der — og kun 3 bas­san­gere, hvor jeg var een af dem.

Jim gui­dede os kyn­digt igen­nem de fire sange i sang­bla­det og udnyt­tede sine stærke pæda­go­gi­ske kom­pe­ten­cer til at give alle en for­nem­melse af, at vi havde styr på san­gene hele vejen igennem.

Vi star­tede kl. 10 om for­mid­da­gen og med to større pau­ser (frokost og kaffe) i løbet af dagen havde vi fak­tisk kun 5 timer til at blive gode til at synge de plan­lagte fire numre. Det gik forrygende!

Kl. 16:30 duk­kede ven­ner og fami­lie op til en lille kon­cert, så vi fik en chance for at vise, at vi fak­tisk havde lært noget i løbet af dagen. Der duk­kede omkring 50 til­hø­rere op, som fik en kon­cert, de aldrig har hørt mage til. Tror jeg da.

Malene og jeg morede os dej­ligt og vil stærkt anbe­fale, at du benyt­ter dig af chan­cen til at del­tage i en kor-workshop, hvis du over­ho­ve­det har inter­esse i at synge. Vi vil med stor sand­syn­lig­hed del­tage igen næste gang chan­cen opstår.