Månedsarkiv: januar 2010

Ombetrækning af farmors gamle stol

Så fik jeg det ende­lig gjort! I mange år har jeg haft lyst til at ombe­trække en gam­mel stol, som jeg arvede af far­mor. Betræk­ket var efter­hån­den så slidt på sædet, at pol­strin­gen tit­tede ud.

I efter­å­ret var jeg i IKEA og købe stof til sto­len, for nu skulle jeg rig­tig i gang! Jeg fik vasket stof­fet. Jeg lånte en bog om ompol­string og ombe­træk­ning på bibli­o­te­ket. Jeg købte møbel­søm og hæf­te­ma­skine. Jeg fik klip­pet stof­fet ud. Og så fik det ellers lov til at ligge, for jeg mistede plud­se­lig modet. Det så meget mere besvær­ligt ud end forventet…

Men jeg tænkte, at det kunne vel ikke blive værre end, at jeg kunne slæbe sto­len ned til den lokale møbel­pol­strer, hvis det ikke fungerede.

Før­ste trin blev synin­gen af betræk­ket til sædet. Jeg målte op efter sædet og sju­s­sede mig frem. Betræk­ket blev hæf­tet fast under sædet. Resul­ta­tet blev ikke helt skidt efter en lør­dag efter­mid­dags arbejde…

Andet trin var jeg lidt læn­gere om at gå i krig med. Efter jule­fe­rien fik jeg hevet en masse små søm ud og fik pil­let stof­fet på for­si­den af sto­le­ryg­gen af og fik der­med en idé om, hvor­dan jeg skulle gribe opga­ven an.  Bag­si­de­stof­fet måtte jeg lade sidde på.

I et par uger gik jeg om den varme grød og tog mig ende­lig sam­men til trin tre: ombe­træk­ning af sto­le­ryg­gen. Over­ra­skende nok tog det kun en for­mid­dag at fær­dig­gøre pro­jek­tet — trods mange høje irri­te­rede brøl over bøjede søm.  Jeg beholdt pol­strin­gen på de gamle knap­per, for at skabe lidt kontrast.

Her­un­der ser I sto­le­pro­jek­tet før og nu:

Farmors gamle stol før ombetrækning
Far­mors gamle stol før ombetrækning
Farmors gamle stol i nye IKEA-klæder
Far­mors gamle stol i nye IKEA-klæder
Detalje med knapper fra gammel polstring
Detalje med knap­per fra gam­mel polstring

Den gang man kunne cykle fra Ringkøbing til Hvide Sande

I dagens udgave af Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern skri­ver avi­sens udsendte om deres “polar­eks­pe­di­tion” over isen på cykel fra Borg­mester­hav­nen i Ring­kø­bing til Tysker­hav­nen (æ Tysker­havn) i Hvide Sande.

Vi har nem­lig gået og joket med, at vi engang om mange år ville kunne berette for vores bør­ne­børn, om “Den vin­ter, hvor det frøs så meget, at man kunne gå fra Ring­kø­bing til Hvide Sande…”

Det kunne være fedt at svæve over Ring­kø­bing Fjord og se, om hele fjor­den var fros­set. Nu er der så nogle nogle modige mænd, der har taget turen over fjor­den og rap­por­te­ret undervejs.

Læs mere om turen på Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern og nyd endnu et par smukke bil­le­der fra Ring­kø­bing (is)Fjord.

Eftermiddagssol over Ringkøbing Fjord
Efter­mid­dags­sol over Ring­kø­bing Fjord
Lange skygger på isen i Ringkøbing Lystbådehavn
Lange skyg­ger på isen i Ring­kø­bing Lystbådehavn

Billeder af is og sne fra Ringkøbing

Mens nord­jy­derne sner inde, så kom­mer der her lidt ude­bil­le­der fra Ring­kø­bing Fjord.

Her spil­ler far og søn ‘sne­bold’ på isen, der til­sy­ne­la­dende er tyk nok.

Far og søn spiller snebold på isen
Far og søn spil­ler ‘sne­bold’ på isen

Bemærk her, hvor­dan isen atter er fros­set til efter at være sprækket.

Isen er sprækket og frosset til igen.
Isen er spræk­ket og fros­set til igen.

Den nys­ger­rige gla­cio­log under­sø­ger isen, hvor van­det står blank oven på isen. Bemærk, hvor­dan isen er begyndt at ‘pakke’ op mod kanten.

Malene studerer en våge i isen.
Malene stu­de­rer en våge i isen.

Isen pak­ker i meget større omfang læn­gere ude.

Isen pakker på Ringkøbing Fjord.
Isen pak­ker på Ring­kø­bing Fjord.

Et alter­na­tivt sol­fil­ter: Et stykke fjor­dis fra Ring­kø­bing Fjord.

Solen set gennem et stykke is.
Solen set gen­nem et stykke is.

Og så lidt bio­logi: Isfug­len til­hø­rer skri­ge­fug­lene, der oftest er meget far­ve­strå­lende tro­pe­fugle. Her­hjemme kan de ses over hele lan­det, men ses hyp­pigst i Midt– og Østjyl­land. Hvis du aldrig har set en isfugl før, så giver vi dig her chan­cen. Vi var hel­dige at have kame­raet fremme, da et enkelt eksem­plar fløj rundt ved en lille våge i Ring­kø­bing Fjord.

En isfugl over en våge i isen i Ringkøbing Fjord.
En isfugl over en våge i isen i Ring­kø­bing Fjord.
Endnu et billede af den lille isfugl
Endnu et bil­lede af den lille isfugl
Isfuglen sidder stille på en sten.
Isfug­len sid­der stille på en sten.