Månedsarkiv: februar 2010

Grillstegt kanin

I star­ten af februar havde vi gæster her i vores hybel midt i Ring­kø­bing. Det var et skøn­somt udvalg af for­e­nin­gen Tvær­fag­ligt Net­værk, der her ved vin­ter­tid havde fun­det vej til duf­ten af mad over grill.

Tvær­fag­ligt Net­værk er en for­e­ning, der dan­ner ramme om for­skel­lige arran­ge­men­ter — eksem­pel­vis virk­som­heds­be­søg, tea­ter­ture, kuli­na­ri­ske ople­vel­ser af for­skel­lige karak­ter og ikke mindst en masse hygge og soci­alt samvær.

Da vi sidst var sam­let (i okto­ber) til sådan en kuli­na­risk aften, kom jeg til at fore­slå, at der skulle kanin på bor­det næste gang, vi mød­tes. Det var der enig­hed om, at det kunne være spæn­dende at prøve. Jeg var udmær­ket klar over, at det ville blive i januar eller februar, så jeg skyndte mig at til­føje, at så skulle det også være grills­tegt. Det blev dog en sand­hed med modi­fi­ka­tio­ner. Læs resten

Stranden ved Søndervig er sneklædt

I søn­dags gik vi en tur på stran­den i Søn­der­vig. Lige nu er den dæk­ket af is og sne på grund af den kolde vin­ter, vi har haft i Dan­mark i de sid­ste par måneder.

Hel­dig­vis var vin­den i nor­døst og der­for var der læ og dej­ligt vejr på stran­den. Det betød, at vi fik mulig­hed for at tage nogle dej­lige vin­ter– og sne­bil­le­der, som du kan se ovenfor.

Den store Pandekagedag 2010

I dag er det Pan­de­ka­ge­da­gen 2010. Den har vi natur­lig­vis del­ta­get i ved at lave pan­de­ka­ger til aftensmad.

Posted using Mobypicture.com
Ulrik og Malene bager pan­de­ka­ger til Pan­de­ka­ge­da­gen 2010.

Som fyld til pan­de­ka­gerne lavede vi en por­tion hak­ket okse­kød med løg, hvid­løg, ½ dåse hak­kede toma­ter, tomat­puré, en smule chi­li­ket­chup og så kry­dre med salt og peber. Der­til blen­dede vi en por­tion gua­ca­mole og snit­tede tomat, agurk og feta i små tern. Køle­ska­bet gemte også lidt ruco­la­sa­lat, der også røg med.

Det mæt­ter godt, så nu slår vi lige lidt mave, inden vi fin­der isen frem fra fry­se­ren og sæt­ter pan­de­ka­gerne på bor­det igen.

Senere på året kom­mer der også Den Store Bage­dag — men den har ikke noget med Pan­de­ka­ge­da­gen at gøre, så der­for kom­mer der her en kanin med en pan­de­kage på hovedet.

Kaninen Oolong med en pandekage på hovedet.
Kani­nen Oolong har intet med Pan­de­ka­ge­da­gen 2010 at gøre — men den har en pan­de­kage på hovedet.

Årets Grænsebryder 2009

Ons­dag d. 27. januar 2010 deltog jeg i et spæn­dende og innova­tivt pro­jekt her i Ringkøbing-Skjern Kom­mune. Det var den årlige kåring af Årets Græn­se­bry­der, der blev afholdt af Jyske Bank, Dag­bla­det Ringkøbing/Skjern og Tvær­fag­ligt Net­værk.

Kårin­gen af Årets Græn­se­bry­der er en del af langstrakt pro­jekt, der skal ændre fokus fra “det mørke Jyl­land” til “det lyse Jyl­land”. Måske er vi ikke altid gode nok til at for­tælle de mange histo­rier, der vid­ner om driv­kraft, moti­va­tion, gå-på-mod, utra­di­tio­nelle valg, ube­t­rå­dte stier og suc­ces? Der­for iværk­satte Tvær­fag­ligt Net­værk i 2002 en kåring, der nu har udpe­get 54 vestjy­der i områ­det omkring Ring­kø­bing Fjord, der fortje­ner tit­len som Græn­se­bry­der.
Læs resten