Honning fra Voldsgaard giver oplevelser

Dette ind­læg hand­ler om mad. Men det hand­ler også om ople­vel­ser. Bare ikke ople­vel­ser med smag. Men om for­tæl­lin­ger, mer­værdi og story tel­ling.

For nylig købte jeg et glas hon­ning fra Volds­gaard Hon­ning. Det så pænt og nyde­ligt ud med en lille hånd­teg­net bi på eti­ket­ten og tek­sten “Kold­pres­set hon­ning”, men det vir­ke­ligt inter­es­sante skete først, da jeg vendte glas­set om og læste på bag­si­den.På bag­si­den bli­ver kold­pres­set uddy­bet med en kort tekst, der for­tæl­ler at kold­pres­set hon­ning bli­ver pres­set i ste­det for at blive slyn­get som anden hon­ning. På denne måde inde­hol­der hon­nin­gen flere pol­len og — under­for­stået natur­lig­vis — der­med også flere sunde næringsstoffer.

Eti­ket­ten fort­sæt­ter med at for­tælle om sma­gen og kon­si­sten­sen for til sidst at skrive webadres­sen www.voldsgaardshonning.dk og angive et tap­pe­num­mer, som jeg kan taste ind på før­nævnte webside.

Og nu sker magien: Nu går min ople­velse af hon­nin­gen som pro­dukt fra at være begræn­set til glas, eti­ket og ind­hold til rent fak­tisk også at blive en vir­tuel oplevelse!

En skematisk fremstilling af smagen på min honning.
En ske­ma­tisk frem­stil­ling af sma­gen på min honning.

Når man går ind på www.voldsgaardshonning.dk og ind­ta­ster sit tap­pe­num­mer (prøv med mit glas, det har tap­penr. 70039), så bli­ver man præ­sen­te­ret for en side, der for­tæl­ler noget om hon­nin­gen: farve, duft, kon­si­stens, smag og efter­s­mag. Til sidst bli­ver også den biav­ler, der har leve­ret hon­ning til præ­cis dette glas, præ­sen­te­ret med navn, bil­lede, et kort til hans bigård og en for­tæl­ling om hans for­hold til bier og biavl.

Man kan sige meget om udse­en­det og præ­sen­ta­tio­nen af det kon­krete ind­hold på hjem­mesi­den, men inten­tio­nen er der ikke noget i vejen med. Målet er helt klart at skabe en ople­velse der går ud over det umid­del­bare pro­dukt. Som for­bru­ger skal jeg føle et til­hørs­for­hold til pro­du­cen­ten Volds­gaard Honning.

Hon­ning fra Volds­gaard Hon­ning er i for­vejen et deli­ka­tes­se­pro­dukt, der kun kan købes i udvalgte spe­ci­al­bu­tik­ker og den kold­pres­sede hon­ning bli­ver kun frem­stil­let i et meget begræn­set lager (101 kg. er der lavet af tap­ning nr. 70039 — se selv efter på siden!), så som for­bru­ger har jeg alle­rede inve­ste­ret meget i val­get af denne honning.

På hjem­mesi­den bli­ver jeg nu præ­sen­te­ret for histo­rien om biav­le­ren, den visu­elle frem­stil­ling af hon­nin­gens smag og meget mere detai­l­in­for­ma­tion, der bety­der, at jeg nu i endnu højere grad føler mig knyt­tet til det lille firma med ambi­tio­nerne om at sælge god hon­ning til danskerne.

Jeg må abso­lut rose Volds­gaard Hon­ning for at skabe en god ople­velse omkring deres pro­duk­ter. Jeg må anbe­fale at tage en tur omkring deres hjem­meside og læse meget mere om hon­ning, bier, biavl og ikke mindst deres pro­duk­ter. Så kan du jo selv afgøre, om du er inter­es­se­ret i at købe deres varer.

God for­nø­jelse med den søde tand…