Dagsarkiv: december 12, 2011

Julekalender — 12. december

Billede af Julemandens postkasse i Nuuk.
BjørnG har taget bil­le­det af Jule­man­dens postkasse.

Hvert år til jul huse­rer der en histo­rie, der for­sø­ger at for­klare, at Jule­man­den ikke fin­des. Den for­kla­ring byg­ger på for­skel­lige viden­ska­be­lige teo­rier om at jule­man­den slet ikke kan bevæge sig så hur­tigt, at han kan nå at komme hele ver­den rundt med gaver.

For­kla­rin­gen er sådan set gyl­dig nok, men for­ud­sæt­nin­gerne for for­kla­rin­gen er for­kert. Det kunne forskning.no afsløre alle­rede til­bage i 2009. Den dan­ske pen­dant, Videnskab.dk, fulgte hur­tigt histo­rien op og gav histo­rien videre til dan­skerne under over­skrif­ten “Selv­føl­ge­lig fin­des jule­man­den”.

I artik­len udta­ler en række frem­træ­dende nor­ske viden­skabs­folk sig sag­ligt og auto­ri­ta­tivt om Jule­man­dens eksi­stens. Det bed­ste citat fra den oplagte arti­kel er:

Det fin­des som sagt en række use­ri­øse og spe­ku­la­tive påstande om Jule­man­den. Den mest uhold­bare af disse er nok, at jule­man­den sim­pelt­hen er far, som klæ­der sig om ude i garagen.

Så er tonen sat og du kan nu læse resten af artik­len om bevi­set for Jule­man­dens eksi­stens på videnskab.dk: Selv­føl­ge­lig fin­des Julemanden

Det viser sig end­vi­dere, at nu, da Jule­man­dens Post­kon­tor i Nuuk er luk­ket, så er Jule­man­den flyt­tet til Nord­s­jæl­land og har nu kon­tor i Vig. Find ruten til Jule­man­den på findvej.dk.