Kategoriarkiv: Kultur

Julekalender — 12. december

Billede af Julemandens postkasse i Nuuk.
BjørnG har taget bil­le­det af Jule­man­dens postkasse.

Hvert år til jul huse­rer der en histo­rie, der for­sø­ger at for­klare, at Jule­man­den ikke fin­des. Den for­kla­ring byg­ger på for­skel­lige viden­ska­be­lige teo­rier om at jule­man­den slet ikke kan bevæge sig så hur­tigt, at han kan nå at komme hele ver­den rundt med gaver.

For­kla­rin­gen er sådan set gyl­dig nok, men for­ud­sæt­nin­gerne for for­kla­rin­gen er for­kert. Det kunne forskning.no afsløre alle­rede til­bage i 2009. Den dan­ske pen­dant, Videnskab.dk, fulgte hur­tigt histo­rien op og gav histo­rien videre til dan­skerne under over­skrif­ten “Selv­føl­ge­lig fin­des jule­man­den”.

I artik­len udta­ler en række frem­træ­dende nor­ske viden­skabs­folk sig sag­ligt og auto­ri­ta­tivt om Jule­man­dens eksi­stens. Det bed­ste citat fra den oplagte arti­kel er:

Det fin­des som sagt en række use­ri­øse og spe­ku­la­tive påstande om Jule­man­den. Den mest uhold­bare af disse er nok, at jule­man­den sim­pelt­hen er far, som klæ­der sig om ude i garagen.

Så er tonen sat og du kan nu læse resten af artik­len om bevi­set for Jule­man­dens eksi­stens på videnskab.dk: Selv­føl­ge­lig fin­des Julemanden

Det viser sig end­vi­dere, at nu, da Jule­man­dens Post­kon­tor i Nuuk er luk­ket, så er Jule­man­den flyt­tet til Nord­s­jæl­land og har nu kon­tor i Vig. Find ruten til Jule­man­den på findvej.dk.

Julekalender — 11. december

image

image

I den store kasse med jule­pynt lig­ger der fire små nis­ser og hyg­ger sig. De kom­mer frem ved sær­lige lej­lig­he­der og pas­ser på fami­lien her.
Det er fire nis­ser, der er lavet af Hanne i Højer. Malene har tid­li­gere skre­vet om sin tur til det søn­derjy­ske for at tale med Hanne om hen­des kunst­hånd­værk.
Nis­serne er lavet af uld og er klædt i uju­lede far­ver, så de kan holde øje med os året rundt uden at vække opmærksomhed.

Julekalender — 10. december

image

image

image

Dagens jule­ka­len­der er ble­vet for­sin­ket med ca. 24 timer. Det er blot et tegn på, at julen er hjer­ter­nes fest og at pri­o­ri­te­terne der­for lader fami­lien komme i før­ste række. Jule­træet er ble­vet pyn­tet fær­dig og står flot midt i stuen.
Det holdt imid­ler­tid kun kort tid, da Eva har fun­det ud af, at det er let at pille pyn­ten af træet igen. Hjer­ter, nis­ser, rens­dyr og andet godt blev flået af træet og kastet på gul­vet eller bare kastet over skul­de­ren. Vi skal nok pynte træet hver dag frem til jul. Næste år er det for­hå­bent­lig ander­le­des :-)

Julekalender — 8. december

image

image

image

image

De sid­ste par år har vi her­hjemme lavet en enkelt slags jule­kon­fekt: marci­pan­kug­ler med Bailey’s.
I år var der imid­ler­tid ikke nok spi­ri­tus til­bage i fla­sken med Bailey’s, så vi måtte ty til den næste på hyl­den. Det var en madeira, der var ble­vet brugt til at hælde over noget af efter­å­rets høst af kir­se­bær.
Et halvt kilo marci­pan blev vædet i madeiraen og der­ef­ter for­met til små kon­fekt­kug­ler, som blev sat på køl, så de var let­tere at dyppe i cho­ko­lade og rulle i kaka­o­pul­ver.
Mmm, opskrif­ten er her­med givrt videre, men kan også fin­des på net­tet. Gæt selv, hvad du skal søge på.

Julekalender — 6. december

image

image

Peber­nød­der hører til jule­ba­ge­tra­di­tio­nerne. Punk­tum. Af en eller anden grund er det på det nær­me­ste umu­ligt at skaffe peber­nød­der uden­for høj­ti­den. Men der er jo intet, der hol­der hver­ken dig eller mig til­bage fra at bage disse dej­lige småka­ger året rundt. Vi har tid­li­gere skre­vet om peber­nød­derne og opskrif­ten kan du finde her. Den her por­tion er sik­kert spist inden jule­af­ten :-)

Julekalender — 5. december

I dag faldt den før­ste sne i vin­te­ren 2011–2012. Det kom som sæd­van­lig bag på en stor del af dan­skerne — ikke mindst os. Der­for skyndte vi os over til vores hjælp­somme nabo, der har et auto­værk­sted for at høre, om han havde mulig­hed for at hjælpe os med den per­nible kom­bi­na­tion: som­mer­dæk på vin­ter­g­lat vej.

Det kunne han hel­dig­vis godt — så et par timer senere var vi igen sik­kert kørende. Hurra for de små lokal­sam­fund! Og tak for hjæl­pen, Karsten!

Sne og hagl i indkørslen
Sne og hagl i indkørslen
Sne og hagl på havebordet
Sne og hagl på havebordet
Kirsebærtræ i mørke uden blitz
Kir­se­bærtræ i mørke uden blitz

Det sid­ste bil­lede er taget med for at vise, hvor sære bil­le­der, man kan lave ved nat­te­tide med lang luk­ke­tid og ingen blitz :)

Julekalender — 4. december

image

image

image

I dag har vi haft besøg af fami­lien. På denne tid af året er det vig­tigt at få noget motion, da vi dels ophol­der os meget inden­dørs og dels spi­ser mere end vi ple­jer på grund af julema­den.
Der­for tog vi over­tø­jet på og gik en tur i sko­ven. Sid­ste søn­dag gik en vold­som storm over Dan­mark og i sko­ven fandt vi blandt andet dette træ, der var flæk­ket og væl­tet.
Da næsen og kin­derne var ble­vet røde, vendte vi hjemad igen og smagte på den hvide glögg og æbleski­verne. Mmm, en dej­lig søn­dag i fami­li­ens favn.

Julekalender — 3. december

image

image

image

Til de dan­ske jule­tra­di­tio­ner hører der æbleski­ver. Dem kan man vælge at købe for at spare tid og kræf­ter. Men med de nye fedt– og suk­ker­af­gif­ter (som hver­ken slan­ker dan­skerne, statskas­sen eller føde­va­re­pro­du­cen­ter­nes bureau­kra­ti­ske byrde)  er pri­serne på æbleski­ver jo ikke hvad de har været.

Der­for valgte vi i år at bage vores egne. Nu er der en stor sta­bel æbleski­ver klar i køle­ska­bet. Vi får nem­lig advents­gæ­ster i mor­gen. Vi glæ­der os :-)