Kategoriarkiv: Mad

Grillstegt kanin

I star­ten af februar havde vi gæster her i vores hybel midt i Ring­kø­bing. Det var et skøn­somt udvalg af for­e­nin­gen Tvær­fag­ligt Net­værk, der her ved vin­ter­tid havde fun­det vej til duf­ten af mad over grill.

Tvær­fag­ligt Net­værk er en for­e­ning, der dan­ner ramme om for­skel­lige arran­ge­men­ter — eksem­pel­vis virk­som­heds­be­søg, tea­ter­ture, kuli­na­ri­ske ople­vel­ser af for­skel­lige karak­ter og ikke mindst en masse hygge og soci­alt samvær.

Da vi sidst var sam­let (i okto­ber) til sådan en kuli­na­risk aften, kom jeg til at fore­slå, at der skulle kanin på bor­det næste gang, vi mød­tes. Det var der enig­hed om, at det kunne være spæn­dende at prøve. Jeg var udmær­ket klar over, at det ville blive i januar eller februar, så jeg skyndte mig at til­føje, at så skulle det også være grills­tegt. Det blev dog en sand­hed med modi­fi­ka­tio­ner. Læs resten

Den store Pandekagedag 2010

I dag er det Pan­de­ka­ge­da­gen 2010. Den har vi natur­lig­vis del­ta­get i ved at lave pan­de­ka­ger til aftensmad.

Posted using Mobypicture.com
Ulrik og Malene bager pan­de­ka­ger til Pan­de­ka­ge­da­gen 2010.

Som fyld til pan­de­ka­gerne lavede vi en por­tion hak­ket okse­kød med løg, hvid­løg, ½ dåse hak­kede toma­ter, tomat­puré, en smule chi­li­ket­chup og så kry­dre med salt og peber. Der­til blen­dede vi en por­tion gua­ca­mole og snit­tede tomat, agurk og feta i små tern. Køle­ska­bet gemte også lidt ruco­la­sa­lat, der også røg med.

Det mæt­ter godt, så nu slår vi lige lidt mave, inden vi fin­der isen frem fra fry­se­ren og sæt­ter pan­de­ka­gerne på bor­det igen.

Senere på året kom­mer der også Den Store Bage­dag — men den har ikke noget med Pan­de­ka­ge­da­gen at gøre, så der­for kom­mer der her en kanin med en pan­de­kage på hovedet.

Kaninen Oolong med en pandekage på hovedet.
Kani­nen Oolong har intet med Pan­de­ka­ge­da­gen 2010 at gøre — men den har en pan­de­kage på hovedet.

Opskrift på risdessert med svesker

I mit barn­doms hjem blev (og bli­ver) der ser­ve­ret “gam­mel­dags ris­des­sert” jule­af­ten. Ingen ris á la mande. Ingen risen­grød. Bare sve­sker og ris kogt sam­men til en vels­ma­gende og nærende grød. Sve­skerne hjæl­per maven på vej i denne fede flæ­ske­festi­val, vi kal­der jul.

Den ser ud som det vises på bil­le­det her­un­der. Efter bil­le­det kom­mer der en opskrift. Læs resten

Opskrift på hvid glögg

Julen er glög­gens tid. Og glögg kan laves på rig­tig mange for­skel­lige måder. Her leve­rer vi en opskrift på en hvid glögg, der efter vores mening er “let­tere” end en typisk rød­vins­ba­se­ret glögg.

Et glas hvid glögg
Et glas hvid glögg

Hvid glögg

Glög­ge­s­sens laves af:

 • 1 liter æblemost
 • 2 kanelstæn­ger
 • 1 ps. pomeransskal
 • 1 spsk. kar­de­momme (i en te– eller kaf­fepose, så det er til at tage op igen)
 • saft fra 1 lime. Evt. også skal­len, hvis det er en øko-lime.
 • 1 tsk. revet ingefær
 • sukker/honning/sirup efter smag
 • Evt. andre “julede” kryd­de­rier: stjer­ne­a­nis, nel­li­ker, osv.

Lad essen­sen koge ved svag varme i mindst et par timer. Lad den der­ef­ter trække køligt i mindst et døgn.

Der­ef­ter kan essen­sen sies og blan­des op med fyld, hvid­vin og snaps efter eget ønske.

Fyl­det kan laves således:

 • tør­rede abri­ko­ser i tern
 • lyse rosi­ner, der evt. træk­ker i rom i et døgns tid
 • syl­tet inge­fær i små tern
 • hak­kede, smut­tede mandler
 • en appelsin i tynde skiver

God for­nø­jelse med at holde var­men her i den kolde tid!

Opskrift på en klassisk julelikør

I år har vi for før­ste gang prø­vet kræf­ter med den klas­si­ske jule­li­kør, der også går under øge­navne som “40”, “den med ‘40’” og andre lig­nende navne.

Opskrif­ten er så sim­pel, at man burde kunne huske den uden at skrive ned. Men da vi ved, at men­ne­sker i vor tid ikke tror på noget med min­dre det er at finde på skrift, så skyn­der jeg mig at give denne videre herunder

Julelikør
Jule­li­kør — her har vi kun lavet likør af en halv fla­ske snaps.
Læs resten

Brød med skolddejning

I et stykke tid har jeg gået og skæ­vet til en opskrift, der invol­ve­rer skold­dej­ning. Det er en gam­mel bage­tek­nik, hvor man over­hæl­der en del af melet og ker­nerne til brø­det med kogende vand inden man bager af det.

På den måde udvik­les sma­gen i brø­det og hold­bar­he­den skulle også blive bedre. Det er ikke et emne, det er ret let at finde noget om på inder­næd­ded, så der­for for­sø­ger jeg her at give mine erfa­rin­ger videre med skolddejning.

Jeg er helt vild med lang­tids­hæv­ning af brød og der­for er jeg natur­lig­vis også nødt til at prøve skold­dej­ning, der også anbe­fa­ler at lade dejen stå i ½-1 døgn.

Wee­ken­dens bage­pro­jekt blev et rug­brød lavet med skold­dej­ning, som sma­ger helt fan­ta­stisk. Du kan se mere og læse flere opskrif­ter her neden­for.
Læs resten

Jeg er vild med sort peber

Jeg har i læn­gere tid været vild med duf­ten af frisk­kvær­net sort peber. Og nu har jeg mulig­vis fun­det ud af hvorfor.

Sort peber
Sort peber

For­le­den fandt jeg et blo­gind­læg på life­ha­cker, der for­talte, at peber er med til at for­bedre krop­pens optag af nærings­stof­fer i maden, vi ind­ta­ger. De refe­re­rede til et ind­læg på wise­bread, der for­talte en masse om bio­til­gæn­ge­lig­hed (eller på engelsk: bio­a­vai­la­bi­lity) og hvor­dan for­skel­lige mad­va­rer og ingre­di­en­ser påvir­ker vores krops evne til at optage nærings­stof­ferne i maden.

De for­tæl­ler blandt andet om C-vitaminer (i citrus­frug­ter),  lyco­pen (i toma­ter), beta­ka­ro­ten (i gule­rød­der) og sunde, natur­lige fedt­stof­fer (i bl.a. avo­cado) og så til sidst om sort peber og pipe­rin, der er en bestand­del af peber.

Jeg har over­sat afsnit­tet om sort peber til dansk:

Sort peber er ikke kun et smagsstof

Hvis man bru­ger et strejf af sort peber, så gør mere end at glæde dine smagsløg. Pipe­ri­nen i sort peber øger bio­til­gæn­ge­lig­he­den af mange nærings­stof­fer via en masse cool pro­ces­ser, som resul­te­rer i at flere nærings­stof­fer når dine cel­ler. Ikke kun det, men vid­ste du, at pipe­rin kan fun­gere som et anti-depressivt mid­del, et smer­testil­lende mid­del, og anta­cid, styrke hjer­nens funk­tion, og hjælpe dig med at sove?!

Nu tror jeg, at jeg har fun­det ud af, hvor­for jeg synes, at sort peber duf­ter så dej­ligt: Det er gan­ske sim­pelt min krop, der for­tæl­ler mig, at den har brug for sort peber. Det er krop­pens alarm­sy­stem — lige­som at være tørstig, når man har behov for vand og sul­ten, når man har behov for mad.

Er du også vild med en eller anden helt spe­ciel ingrediens?

Banan-mousse au chocolat

For et stykke tid siden kom jeg til at læse i bogen ‘Ker­nes­und Fami­lie’ igen. Det førte mig forbi afsnit­tet med des­ser­ter og søde sager. Og den slags kan være far­ligt. Eller læk­kert alt efter hvor­dan man ser på det.

Poin­ten er i hvert fald, at jeg kom forbi opskrif­ten der hed­der “cho­ko­la­de­mousse”. Jeg har valgt at døbe den “banan-mousse au cho­co­lat”, da den væsent­lig­ste del af opskrif­ten er banan og chokolade.

Du kan finde opskrif­ten og tip til en vari­ant lige efter denne tekst.

Læs resten

Eksperimenter med havtorn

Ind­til for et halvt år siden kendte jeg ikke til eksi­sten­sen af hav­torn. Lige ind­til vores lokale øko-pusher gav smags­prøve på hav­torns­aft med æble.  Jeg købte en fla­ske, som blev druk­ket hur­tigt og så tænkte jeg ikke mere over mit fund.

Under vores som­mer­fe­rie i Sve­rige stødte jeg igen på hav­torn. Denne gang i form af mar­me­lade, men jeg fik aldrig købt et glas (det kostede ca.  90 SEK for et lille glas!!).

Vi lever jo i en Google-alder, så jeg har efter­føl­gende søgt lidt info omkring hav­torn. Det viser sig at det er noget af et vita­min­tilskud. Hav­tor­n­bær­rene inde­hol­der blan­det andet, udover en stor mængde C-vitamin (et bær giver lige så meget C-vitamin som en hel appelsin!), også A–, B–, E– og P–vitaminer! Læs mere om hav­torn på Havenyt.dk

Det viser sig, at her­ude vestpå, der tri­ves hav­torn rig­tig godt, så der var ikke langt fra tanke til hand­ling. Vi måtte ud at finde nogle buske!

Lige præ­cis i september-oktober er bær­rene modne. Dog ikke lige til at plukke. Der er grund til at det hed­der hav­TORN. Vi fandt en busk, hvor vi bræk­kede 5–8 kvi­ste af, som vi tog med hjem og så var det ellers bare med at gå i gang med at klippe hver enkelt bær af…

Havtornkviste med bær
Hav­tor­n­k­vi­ste med bær

Det tog 1½ time at klippe 800 g bær af. Så det er ikke bare noget man kaster sig over…

820 g havtornbær
820 g havtornbær

Bær­rene blev hældt i en gryde og dæk­ket med vand

Havtornbær i gryde
Hav­tor­n­bær i gryde

Bær­rene kogte i ca. 15 minut­ter. Her­ef­ter blev skal­ler og ker­ner siet fra.

Skaller og kerne sies fra
Skal­ler og ker­ner sies fra

Halv­de­len af saf­ten blev kogt sam­men med 2–3 hele æbler skå­ret i tern.

Havtornsaft koges med æbler til marmelade
Hav­torns­aft koges med æbler til marmelade

500 g suk­ker blev til­sat og kogte op og til­sat geleringsmiddel.

Og voila! Havtorn-æblemarmelade. Det sma­ger fan­ta­stisk, især på blåskimmelost.

Havtorn-æblemarmelade
Havtorn-æblemarmelade

De fra-siede skal­ler, ker­ner og den anden halv­del af saf­ten til­satte jeg ca. 5 dl vand og kogte op sam­men med et par æbler skå­ret i både.

Det hele blev siet igen, hældt til­bage i gry­den og kogt sam­men med ca. 350 g rørsukker.

Og voila! Hav­torns­aft med æble. Godt at blande med vand eller som et vitaminshot.

Havtornsaft med æble
Hav­torns­aft med æble

Vestjylland går i fisk

I går star­tede Turist­grup­pen Vestjyl­land temau­gen omkring fiskeri. Så jeg vil lige benytte lej­lig­he­den til at gøre lidt reklame.

Hvad enten du er gar­vet sport­s­fi­sker, hob­by­fi­sker eller nybe­gyn­der, kan du finde fiskeud­for­drin­ger i Vestjyl­land. Her er der ekstra­or­di­nære ople­vel­ser for hele fami­lien – både store og små. Ja, også for dig, der sæt­ter den frisk­fan­gede fisk på bor­det. Har du lyst til at snuse til ukendte inter­es­se­om­rå­der, lære at flå fisken, opdage nye fiske­me­to­der og fiske­ret­ter eller bare blive bedre, så kan du her lære fra de rig­tig dyg­tige, når Vestjyl­land sæt­ter fokus på fiskeri i en hel uge.

Et af arran­ge­men­terne fore­går i Hvide Sande i aften og er fuldt boo­ket op — nem­lig sushi-kursus i Fiske­ri­ets Hus . Jeg har lok­ket Ulrik med - ikke at der skulle lok­kes sær­ligt meget…

Har du også lyst til et sushi-kursus er der sta­dig plads på sushi-kurset i Holste­bro på søn­dag d. 13. september.

Jeg synes, at I skal gå ind på qualitytime.dk og tjekke fiske­te­mau­gen ud. Du kan også direkte til de for­skel­lige fiske­re­la­te­rede akti­vi­te­ter.

Vi tager kamera med i aften, så der skal nok blive nogle fine sushi-motiver til et senere blogindlæg…

I uge 37 star­ter temau­gen om fugle, så der er også ople­vel­ser for fugleinteresserede