Kategoriarkiv: Oplevelser

Nissepigen Eva

Eva er nu ble­vet 3 måne­der gam­mel og netop i dag har vi hørt hen­des før­ste klu­k­lat­ter. Det var så utro­lig smit­tende, at vi bare måtte grine sam­men med hende. Det var en fan­ta­stisk for­nem­melse! Det må være hen­des jule­gave til os.

Eva i nissehuen
Eva i nissehuen

I løbet af den sid­ste måned er der sket mange ting i den lille fami­lie. Senest er hun ble­vet vac­ci­ne­ret og det gjorde ondt dybt ind i mode­rens hjerte at se sin dat­ter græde så tåre­væ­det. Hel­dig­vis blev den kede­lige ople­velse hur­tigt glemt igen.

Malene er med i en mødre­gruppe, som hun er glad for. Ulrik har haft Eva og Malene med til jule­frokost hos Ørskov Grup­pen. Og Eva har haft begge sine for­æl­dre med til sølv­bryl­lup, så hun kunne blive vist frem og beundret.

I mor­gen fejrer vi den før­ste jul som for­æl­dre med vores lille pige. Det bli­ver helt sik­kert magisk og sik­kert også helt ander­le­des end det ple­jer. Hun er den bed­ste jule­gave, vi kunne ønske os.

Glæ­de­lig jul til jer alle og tak for året, der gik.

Evas mange ansigter

Som småbørns­for­æl­dre er der utro­ligt mange ansigts­ud­tryk, man skal for­holde sig til. Man skal lære sit barn at kende — og bar­net skal lære sine for­æl­dre at kende.

Her hos os har vi knip­set et par eksemp­ler på nogle udtryk, man skal tolke og for­hå­bent­lig også for­stå. Nogle af dem er svæ­rere end andre.

Eva Høyer Kold græder
Eva græ­der
Eva Høyer Kold er overrasket
Eva er overrasket
Eva Høyer Kold undres
Eva undres
Eva Høyer Kold er glad
Eva er glad og godt tilpas

Livet som småbørns­for­æl­dre byder på lidt af hvert :-)

Eva blev 1 måned gammel i går

Tiden går hur­tigt, når man morer sig — eller arbej­der hårdt. Og begge dele gør sig gæl­dende, nu hvor vi har fået Eva til at holde os med sel­skab her i Ringkøbing.

Hun hol­der os beskæf­ti­get det meste af dagen, spi­ser som hun skal, og ser i det hele taget ud til at nyde livet sam­men med sine forældre.

Nu er der alle­rede gået en hel måned sam­men med hende og der er sket utro­lige for­an­drin­ger. Vi nyder tiden og gri­ner af de små og store ople­vel­ser, hun giver os under­vejs. Eksem­pel­vis den sjove lyd, det giver, når hun lig­ger på maven og hikker.

Vi har døbt den “Hik­ke­fug­len”:

Sandskulpturfestival i Søndervig

Søn­der­vig har i mange år (der er snart 10 års jubilæum) lagt loka­li­tet til Inter­na­tio­nal Sand­skul­p­tur­festi­val. Festi­va­len går ud på at skul­p­tø­rer (vi kan kalde dem kunst­nere) laver store skul­p­tu­rer i sand.

I år var festi­va­lens tema “Ægyp­tens myste­rier” og det ses hel­dig­vis tyde­ligt i de mange både store og små skul­p­tu­rer, der spandt vidt fra myter, reli­gi­øse moti­ver og mystik. Hvis du får tid, så burde du tage en time eller to ud af kalen­de­ren og køre til Søn­der­vig for at se de flotte skul­p­tu­rer. Her neden­for kan du se skul­p­tu­rerne på vores bil­le­der, men sørg nu for selv at komme ansigt til ansigt med skor­piong­u­din­der, vind­møl­ler, Nefer­titi, vind­tørre mumier, mave­dan­se­rin­der og meget mere…

T-shirt fra Hipstery.com

For nylig hørte jeg Anders Høgh Nis­sen (@4nd3rs), der er vært på DR Hard­di­sken, for­tælle fra kon­fe­ren­cen NEXT i Ber­lin, hvor det helt store emne var crowd sourcing. Ved crowd sourcing læg­ger man eks. pro­dukt– eller kon­cep­t­ud­vik­ling ud til brugerne/læserne/de besø­gende på ens website.

En reklame for Hipstery
En rek­lame for Hipstery

Med sådan en mega­trend i sigte, vil det betyde, at vi hele tiden skal tage stil­ling til nye ting, stemme for at bestemme, give vores mening til kende eller på anden måde del­tage for at få lov til at købe ind eller for­bruge. Og når udbud­det af pro­duk­ter, pro­duk­tva­ri­an­ter, alter­na­tive pro­duk­ter hele tiden bli­ver større og større, så bli­ver det svæ­rere og svæ­rere for for­bru­gerne at købe.

Det tyske firma Hip­stery (et ord­spil på hip­ster — en ‘smart fyr’ — og mystery) for­sø­ger at vende denne trend helt på hove­det og væl­ger selv et pas­sende pro­dukt for for­bru­ge­ren. Det ene­ste, jeg skal gøre for at handle hos Hip­stery, der sæl­ger t-shirts, er at for­tælle dem, hvil­ken stør­relse jeg ønsker min t-shirt i og ind­ta­ste min adresse. Der­ef­ter bli­ver jeg bedt om at svare på 6 simple spørgs­mål, som skal hjælpe Hip­stery med at afgøre hvil­ken t-shirt, jeg vil finde interessant.

Hip­stery bru­ger nu denne viden om min smag til at sende mig t-shirts, der er ind­købt på et eller flere af de mange, mange web­s­i­tes, der sæl­ger t-shirts.

For nylig kastede jeg mig der­for ud i uvi­den­he­dens ocean og bestilte to t-shirts fra Hip­stery. Det var 5 ner­vepi­r­rende dage inden der lå en mystisk kuvert i postkassen.

Posted using Mobypicture.com
En mystisk kuvert i min postkasse

Kuver­ten var fra Hip­stery — og inden i den var der to fede t-shirts. Den ene var fra det kæm­pe­store udbud på Thre­ad­less.

En t-shirt fra Thre­ad­less — købt via Hipstery.com

Den anden t-shirt var fra Tee Fury. Jeg ville aldrig selv have valgt nogle af disse t-shirts, men “t-shirt-videnskabsmændene” (t-shirt sci­en­ti­sts, som Hipstery-folkene kal­der sig selv) havde udvalgt disse to og jeg syn­tes egent­lig, de er flotte.

En t-shirt fra Tee Fury — købt via Hipstery.com

Det var imid­ler­tid ikke det ene­ste, der var i den pak­kede kuvert. Hvis man skal gøre sig håb om at være en hip og moderne virk­som­hed, så må man skabe en ople­velse. Det gør Hip­stery ved at putte ekstra ting i kuverten.

Posted using Mobypicture.com
De ekstra ting, Hip­stery havde put­tet i min kuvert. (læg hove­det lidt på skrå, så går det bedre med at se. Eller klik på bil­le­det — på Moby­Pi­c­ture kan du rotere billedet…)

I kuver­ten var der føl­gende ekstra ting:

  • Et rundt kli­s­ter­mærke med den pibe­ry­gende Hipstery-mand
  • Et Hipstery-certifikat, der for­tæl­ler mig, at jeg er en ægte hip­ster fordi jeg tør!
  • En tysk teg­ne­se­rie fra 1983.
  • En 3D-brille
  • Et gam­melt post­kort med motiv fra en skibakke.
  • Et stykke papre­k­lame for en tysk portrætfotograf

Og såle­des har Hip­stery sik­ret sig, at jeg bestil­ler hos dem mere end en gang: for hvad er der mon i pak­ken næste gang?

Mht. den pibe­ry­gende Hipstery-mand, så er han også afbil­det på for­si­den af Hipstery-certifikatet.

Posted using Mobypicture.com
Den pibe­ry­gende Hipstery-mand har ret. Fordi han ryger pibe. Og sik­kert peger med den.

Og jeg tror på ham, for “folk, der peger med piber har altid ret”.

Jeg ønsker Hip­stery al mulig held og lykke med deres glim­rende forretningsidé.

Honning fra Voldsgaard giver oplevelser

Dette ind­læg hand­ler om mad. Men det hand­ler også om ople­vel­ser. Bare ikke ople­vel­ser med smag. Men om for­tæl­lin­ger, mer­værdi og story tel­ling.

For nylig købte jeg et glas hon­ning fra Volds­gaard Hon­ning. Det så pænt og nyde­ligt ud med en lille hånd­teg­net bi på eti­ket­ten og tek­sten “Kold­pres­set hon­ning”, men det vir­ke­ligt inter­es­sante skete først, da jeg vendte glas­set om og læste på bag­si­den. Læs resten

Stranden ved Søndervig er sneklædt

I søn­dags gik vi en tur på stran­den i Søn­der­vig. Lige nu er den dæk­ket af is og sne på grund af den kolde vin­ter, vi har haft i Dan­mark i de sid­ste par måneder.

Hel­dig­vis var vin­den i nor­døst og der­for var der læ og dej­ligt vejr på stran­den. Det betød, at vi fik mulig­hed for at tage nogle dej­lige vin­ter– og sne­bil­le­der, som du kan se ovenfor.

Årets Grænsebryder 2009

Ons­dag d. 27. januar 2010 deltog jeg i et spæn­dende og innova­tivt pro­jekt her i Ringkøbing-Skjern Kom­mune. Det var den årlige kåring af Årets Græn­se­bry­der, der blev afholdt af Jyske Bank, Dag­bla­det Ringkøbing/Skjern og Tvær­fag­ligt Net­værk.

Kårin­gen af Årets Græn­se­bry­der er en del af langstrakt pro­jekt, der skal ændre fokus fra “det mørke Jyl­land” til “det lyse Jyl­land”. Måske er vi ikke altid gode nok til at for­tælle de mange histo­rier, der vid­ner om driv­kraft, moti­va­tion, gå-på-mod, utra­di­tio­nelle valg, ube­t­rå­dte stier og suc­ces? Der­for iværk­satte Tvær­fag­ligt Net­værk i 2002 en kåring, der nu har udpe­get 54 vestjy­der i områ­det omkring Ring­kø­bing Fjord, der fortje­ner tit­len som Græn­se­bry­der.
Læs resten

Billeder af is og sne fra Ringkøbing

Mens nord­jy­derne sner inde, så kom­mer der her lidt ude­bil­le­der fra Ring­kø­bing Fjord.

Her spil­ler far og søn ‘sne­bold’ på isen, der til­sy­ne­la­dende er tyk nok.

Far og søn spiller snebold på isen
Far og søn spil­ler ‘sne­bold’ på isen

Bemærk her, hvor­dan isen atter er fros­set til efter at være sprækket.

Isen er sprækket og frosset til igen.
Isen er spræk­ket og fros­set til igen.

Den nys­ger­rige gla­cio­log under­sø­ger isen, hvor van­det står blank oven på isen. Bemærk, hvor­dan isen er begyndt at ‘pakke’ op mod kanten.

Malene studerer en våge i isen.
Malene stu­de­rer en våge i isen.

Isen pak­ker i meget større omfang læn­gere ude.

Isen pakker på Ringkøbing Fjord.
Isen pak­ker på Ring­kø­bing Fjord.

Et alter­na­tivt sol­fil­ter: Et stykke fjor­dis fra Ring­kø­bing Fjord.

Solen set gennem et stykke is.
Solen set gen­nem et stykke is.

Og så lidt bio­logi: Isfug­len til­hø­rer skri­ge­fug­lene, der oftest er meget far­ve­strå­lende tro­pe­fugle. Her­hjemme kan de ses over hele lan­det, men ses hyp­pigst i Midt– og Østjyl­land. Hvis du aldrig har set en isfugl før, så giver vi dig her chan­cen. Vi var hel­dige at have kame­raet fremme, da et enkelt eksem­plar fløj rundt ved en lille våge i Ring­kø­bing Fjord.

En isfugl over en våge i isen i Ringkøbing Fjord.
En isfugl over en våge i isen i Ring­kø­bing Fjord.
Endnu et billede af den lille isfugl
Endnu et bil­lede af den lille isfugl
Isfuglen sidder stille på en sten.
Isfug­len sid­der stille på en sten.