Kategoriarkiv: Ting og sager

I dag er det HC’s fødselsdag, hurra, hurra, hurraaaa!

Jeg er lige ble­vet opmærk­som på, at een af vore store dan­ske viden­skabs­mænd i dag har fød­sels­dag. H.C. Ørsted kunne i dag være fyldt 232 år — og det er ikke så ringe endda.

Jeg blev opmærk­som på hans fød­sel­dag, da jeg så dagens fine Google-logo:

Specielt Google-logo for H.C. Ørsteds fødselsdag.

Hvis du ikke lige kan din natur­vi­den­skabs­hi­sto­rie på rygra­den, så kan du læse mere om H.C. Ørsted på Wikipe­dia:

Hans Chri­stian Ørsted (14. august 1777 i Rud­kø­bing9. marts 1851 i Køben­havn) var en dansk fysi­ker og kemi­ker. Han var bror til poli­ti­ke­ren og juri­sten A.S. Ørsted. Han udgav natur­fi­lo­so­fi­ske afhand­lin­ger m.m. og stif­tede Sel­ska­bet for Natur­læ­rens Udbre­delse i 1824. End­vi­dere var han stif­ter af for­lø­berne til Mete­o­r­o­lo­gisk Insti­tut og Patent­di­rek­to­ra­tet. H.C. Ørsted var en nær ven af H.C. Ander­sen[1]. Ørsted betrag­tes også som en af den dan­ske gul­dal­ders hovedpersoner.

Ting, der ikke passer sammen

 1. Jeg er ble­vet ny web­ma­ster på Fjordnet.dk efter den tid­li­gere for­mand, Per Elbæk Nielsen
 2. Et stykke af Danmark
 3. Mest rov­dyr eller mest hus­dyr? Mest doven.
 4. Sjov med grafer
 5. Sådan ser en drink ud før den bli­ver druk­ket.
 6. Mær­ke­lige lister med 5 punkter

Ting, der ikke passer sammen

 1. Er det vort dan­ske svar på heste­h­vi­ske­ren?
 2. Jeg får lyst til at fotografere
 3. Jeg går alt for lidt med slips. Gad vide om det er fordi, jeg aldrig har lært, hvor­dan man gør?
 4. Find og lyt til musik på net­tet med Gro­oves­hark.
 5. Tag på motor­cy­kel til Cher­no­byl med Elena. En hår­rej­sende tur i ulveland.

Og så lige en 6-ordsroman til at runde af med.

Slut. Han skred. Mage­løs i Seattle.” –Ulrik Høyer Kold

Påskeferien er startet

Hvis man leder en smule på 23 efter bil­le­der fra Ring­kø­bing, så fin­der man hur­tigt disse fine bil­le­der fra 2008, hvor Andreas Bucher-Mack har taget bil­le­der af Ring­kø­bing Torv.

Påskebillede fra Ringkøbing, 2008.
Påske­bil­lede fra Ring­kø­bing, 2008.

Det er værd at bemærke, at træ­erne på tor­vet er udsmyk­ket med påskeæg, der er udsmyk­ket af byens yngre beboere.

Flere påskeæg i træerne på Ringkøbing Torv, 2008.
Flere påskeæg i træ­erne på Ring­kø­bing Torv, 2008.

I år er træ­erne også udsmyk­ket — men vi har desværre ikke haft tid til at tage bil­le­der endnu. Vej­ret har ikke været så godt endnu. Vi håber og tror dog på, at fre­dag kan bringe så godt vejr, at vi kan tage et flot panora­ma­bil­lede af Ring­kø­bing Torv og de påskeudsmyk­kede træer.

Ting, der ikke passer sammen

Her er den næste omgang af ting, der ikke pas­ser sam­men:

Det var alt for denne gang. Hvis du har kom­men­ta­rer, for­slag eller andet, så er du vel­kom­men til at lægge en kommentar.

Ny Nike+

Jeg købte jo en Nike+ for nogle mine jule­ga­ve­penge. Efter at have løbet ca. 30 km fik jeg denne besked på min iPod-skærm:

The sen­sor bat­tery is run­ning low. Replace the sen­sor soon”.

Hvis der er noget der kan hidse mig op, så er det når jeg ikke for­står, hvor­for ting ikke vir­ker! Så jeg satte selv­føl­ge­lig Ulrik til at finde ud af hvad der kunne være galt. Efter lidt søgen på net­tet fandt han ud af, at det åben­bart ikke er et ukendt fæno­men, at en Nike+ løber tør for bat­teri før tid. Der loves, at man kan bruge den i 1000 timer og jeg havde kun brugt den i knap fire timer!

I dag er den ble­vet byt­tet uden kny i den lokale Sport­s­ma­ster. Det ser ud som om, at de data jeg har gemt fra tid­li­gere løb kan bru­ges sam­men med den nye sen­sor. I mor­gen fin­der jeg ud af, om det også vir­ker i praksis.

Ting, der ikke passer sammen

Dette ind­læg er kraf­tigt inspi­re­ret af Uffe Sten­strops til­ba­ge­ven­dende ind­læg med tit­len “5 ting, der ikke har noget med hin­an­den at gøre”. Hans links er som regel enten under­hol­dende, tan­ke­væk­kende, flotte, musi­kal­ske — eller flere af disse på samme tid. Og jeg ple­jer at synes, at de er spændende.

Der­for brin­ger jeg her den før­ste liste over Ting, der ikke pas­ser sam­men. Med min­dre, natur­lig­vis, at man hed­der Ulrik Høyer Kold og synes, at alle disse ting er spæn­dende. Så pas­ser de jo meget godt sammen.

 1. En jazzet cover-udgave af Don’t Stop the Music. Ori­gi­na­len syn­ger Rihanna. Jeg fandt The Bird & The Bee via Spinner’s Clash of the Cover Songs.
 2. The Boston Glo­bes sam­ling af bil­le­der af Jor­den set fra him­me­len. Jeg kan ikke bestemme mig for, hvil­ket af bil­le­derne, jeg synes bedst om. Bil­le­derne min­der mig om Jan Kofod Wint­hers bog Him­melskud.
 3. Hvad kan man fange i en flad­grube?
 4. En smuk video med alle ændrin­ger i Open­Stre­et­Map i 2008. Jeg fandt lin­ket via Infor­ma­tion Aesthe­tics.
 5. En sol­dat fra Star Wars på afveje. Er bil­le­det redi­ge­ret? Eller har han en dragt på?

Hvis du har tips til sider, kom­men­ta­rer eller andet, så er du vel­kom­men til at lægge en kommentar.