Kategoriarkiv: Shopping

T-shirt fra Hipstery.com

For nylig hørte jeg Anders Høgh Nis­sen (@4nd3rs), der er vært på DR Hard­di­sken, for­tælle fra kon­fe­ren­cen NEXT i Ber­lin, hvor det helt store emne var crowd sourcing. Ved crowd sourcing læg­ger man eks. pro­dukt– eller kon­cep­t­ud­vik­ling ud til brugerne/læserne/de besø­gende på ens website.

En reklame for Hipstery
En rek­lame for Hipstery

Med sådan en mega­trend i sigte, vil det betyde, at vi hele tiden skal tage stil­ling til nye ting, stemme for at bestemme, give vores mening til kende eller på anden måde del­tage for at få lov til at købe ind eller for­bruge. Og når udbud­det af pro­duk­ter, pro­duk­tva­ri­an­ter, alter­na­tive pro­duk­ter hele tiden bli­ver større og større, så bli­ver det svæ­rere og svæ­rere for for­bru­gerne at købe.

Det tyske firma Hip­stery (et ord­spil på hip­ster — en ‘smart fyr’ — og mystery) for­sø­ger at vende denne trend helt på hove­det og væl­ger selv et pas­sende pro­dukt for for­bru­ge­ren. Det ene­ste, jeg skal gøre for at handle hos Hip­stery, der sæl­ger t-shirts, er at for­tælle dem, hvil­ken stør­relse jeg ønsker min t-shirt i og ind­ta­ste min adresse. Der­ef­ter bli­ver jeg bedt om at svare på 6 simple spørgs­mål, som skal hjælpe Hip­stery med at afgøre hvil­ken t-shirt, jeg vil finde interessant.

Hip­stery bru­ger nu denne viden om min smag til at sende mig t-shirts, der er ind­købt på et eller flere af de mange, mange web­s­i­tes, der sæl­ger t-shirts.

For nylig kastede jeg mig der­for ud i uvi­den­he­dens ocean og bestilte to t-shirts fra Hip­stery. Det var 5 ner­vepi­r­rende dage inden der lå en mystisk kuvert i postkassen.

Posted using Mobypicture.com
En mystisk kuvert i min postkasse

Kuver­ten var fra Hip­stery — og inden i den var der to fede t-shirts. Den ene var fra det kæm­pe­store udbud på Thre­ad­less.

En t-shirt fra Thre­ad­less — købt via Hipstery.com

Den anden t-shirt var fra Tee Fury. Jeg ville aldrig selv have valgt nogle af disse t-shirts, men “t-shirt-videnskabsmændene” (t-shirt sci­en­ti­sts, som Hipstery-folkene kal­der sig selv) havde udvalgt disse to og jeg syn­tes egent­lig, de er flotte.

En t-shirt fra Tee Fury — købt via Hipstery.com

Det var imid­ler­tid ikke det ene­ste, der var i den pak­kede kuvert. Hvis man skal gøre sig håb om at være en hip og moderne virk­som­hed, så må man skabe en ople­velse. Det gør Hip­stery ved at putte ekstra ting i kuverten.

Posted using Mobypicture.com
De ekstra ting, Hip­stery havde put­tet i min kuvert. (læg hove­det lidt på skrå, så går det bedre med at se. Eller klik på bil­le­det — på Moby­Pi­c­ture kan du rotere billedet…)

I kuver­ten var der føl­gende ekstra ting:

 • Et rundt kli­s­ter­mærke med den pibe­ry­gende Hipstery-mand
 • Et Hipstery-certifikat, der for­tæl­ler mig, at jeg er en ægte hip­ster fordi jeg tør!
 • En tysk teg­ne­se­rie fra 1983.
 • En 3D-brille
 • Et gam­melt post­kort med motiv fra en skibakke.
 • Et stykke papre­k­lame for en tysk portrætfotograf

Og såle­des har Hip­stery sik­ret sig, at jeg bestil­ler hos dem mere end en gang: for hvad er der mon i pak­ken næste gang?

Mht. den pibe­ry­gende Hipstery-mand, så er han også afbil­det på for­si­den af Hipstery-certifikatet.

Posted using Mobypicture.com
Den pibe­ry­gende Hipstery-mand har ret. Fordi han ryger pibe. Og sik­kert peger med den.

Og jeg tror på ham, for “folk, der peger med piber har altid ret”.

Jeg ønsker Hip­stery al mulig held og lykke med deres glim­rende forretningsidé.

Betræk til sammenklappelige madrasser

Jeg kan ikke klare var­men, så i dag trak jeg inden­døre for at gøre et pro­jekt færdigt.

Da vi flyt­tede til Ring­kø­bing købte vi et par sam­men­klap­pe­lige madras­ser og jeg har længe haft pla­ner om at sy et betræk til dem, for den ene er blå og den anden sort og det syn­tes jeg ikke så så fancy ud… Efter en dags anstren­gel­ser, er jeg ret stolt af mig selv.

Der er brugt:

 • En rest møn­stret IKEA-stof
 • Sort stof
 • Rød bæn­del
 • 2 tryk­k­nap­per
 • Sort og hvid sytråd
 • En por­tion tålmodighed
 • En Rock i Ringkøbing-koncert i bag­grun­den, bl.a. Poul Krebs
 • Diverse mad og drikke til anstrengelserne
Betræk til madrasser
Betræk til madrasser
Et kig ind til madrasserne
Et kig ind til madrasserne
Detalje med rød bændel
Detalje med rød bændel

Ting, der er sket de sidste par dage

Jeg vil også ha’ en liste! Så her kom­mer den. Dag­bog i punktform:

3 kulørte gaveidéer

Jeg faldt over en tysk design­hjem­meside — ex49.com ‚ der fun­ge­rer som udstil­lings­vin­due og salgska­nal for talent­fulde desig­ne­res pro­duk­ter. Jeg har forel­sket mig i disse tre ting:

Badehætte syet om til en toilettaske
Bade­hætte syet om til en toilet­ta­ske fra Pen­sion für Produkte

 

Gule gummistøvler med hank
Gule gum­mi­støv­ler med hank fra svpd

 

iPod -omme i orange filt
iPod Sle­eve fra redmaloo

Battlestar Galactica sæson 3 til salg

I for­mid­dag kom posten med en pakke fra Laser­di­sken. Vi havde bestilt Her­oes sæson 2 og Batt­lestar Gala­ctica sæson 3. Da vi havde åbnet for Batt­lestar pak­ken og sat den før­ste DVD i maski­nen, fandt vi ud af, at vi fak­tisk alle­rede både har købt og set den :-(

Stor var skuf­fel­sen — især for ham,  der havde kon­sta­te­ret, at den havde vi ikke og der­ef­ter havde spen­de­ret 350 kr for endnu en sæson 3. Så nu har vi altså en Batt­lestar Gala­ctica sæson 3 til salg.

Hel­dig­vis havde vi endnu ikke set Her­oes 2, så efter­mid­da­gen er gået med at pløje gen­nem disc 1 :-)

Dej­lig måde at holde lør­dag på. Især når man har god samvit­tig­hed. Vi har nem­lig vasket tøj, støv­su­get, gjort bade­væ­relse rent og været på gen­brugs­plad­sen inden vi gik igang med marathonkiggeriet.

Oprydningssalg

Jeg har fået en mail om opryd­nings­salgs hos Lotte Kjær. Jeg kan dog ikke åbne mai­len, men i emne­fel­tet står der:

Kom og gør en god handel!

Update ons­dag d. 25/2: Jeg har nu set en annonce for opryd­nings­sal­get i loka­la­vi­sen. Det varer fra i dag til fre­dag d. 27/2, kl. 14–20!!

Hvis du kom­mer omkring Holste­bro, vil jeg der­for anbe­fale dig at smutte omkring Lotte Kjærs butik. Der­u­d­over har hen­des kunst­hånd­vær­ker­bu­tik har åbent hver tors­dag fra kl. 14.00 – 18.00 eller efter aftale. Butik­ken byder på unikt kunst­hånd­værk, blandt andet:

 • Lotte Kjær Design — strik med skæve vink­ler og personlighed.
 • Mette Ploug — nuno­fil­tet unikabeklædning.
 • Por­ce­linge — smyk­ker og brugskeramik.
 • Bodil Kel­dorff — gum­mi­ta­sker og brocher.

Indkøbnet vs. Octopus

Jeg blad­rede i en gam­mel Poli­ti­ken og fandt en annonce for sorte ind­købs­net fra Dansk Røde Kors, desig­net af ni dan­ske desig­nere i sam­ar­bejde med det dan­ske modei­kon Uffe Buchard. Sådan én måtte jeg da ha’!

I dag kom der et ind­købs­net med dette design (for­side og bagside):

Indkøbsnet fra Dansk Røde Kors
Ind­købs­net fra Dansk Røde Kors

Ind­købs­net­tet, som jeg også har tænkt mig at bruge som taske, koster kun 50 kr, hvil­ket er en del bil­li­gere end den Octo­pus har­lekin­ta­ske, jeg har forel­sket mig i (kan ikke lige finde et bil­lede af den…).

Din gamle uldnisse!

Den beskedne mængde jule­pynt, som vi enten har haft til at stå fremme eller hængt op er nu pak­ket ned i en junior-flyttekasse. (Det er spæn­dende hvor jule­py­n­ten skal stil­les til skue næste jul!) Til­bage er en Quick skra­be­ka­len­der, som ven­ter på at blive ombyt­tet til hele 25 kr! Så hel­ler ikke i år blev det til den helt store præ­mie. Jeg var ellers ét rens­dyr fra at vinde 5.000 kr og det er jo også en pæn sjat penge!

Helårsnisser
Helårsnis­ser

Til­bage er også disse fine uld­nis­ser. De skal blive på hyl­den, for det er helårsnis­ser. Jeg købte dem hos Hanne i Højer i sep­tem­ber måned, da jeg var nede og inter­viewe hende til en arti­kel om kvin­de­lige tekstil­kunst­hånd­vær­kere i Vestjyl­land. Hun har en rig­tig fin butik og kom­mer du på disse kan­ter, så er det bestemt et besøg værd!

Fløjl og honning til øregangene

Jeg fik en Cre­a­tive mp3-afspiller af Ulrik i jule­gave, men det var ikke nok for fru Kold, så jeg smed nogle jule­ga­ve­penge oveni og byt­tede den til en iPod Nano og en Nike+ iPod Sport Kit til løbeskoene.

Her til aften har jeg så prø­vet at shoppe på iTu­nes. Det blev til et helt album med Justin Nozuka — Holly, som jeg længe har ønsket mig. En ung japansk-canadisk gut, som syn­ger fan­ta­stisk!! Og så skulle jeg lige have en sang med The Cine­ma­tic Orche­stra — Bre­athe. Jeg hørte den i De Sorte Spej­dere en efter­mid­dag på vej til Århus og var helt for­tryl­let, så jeg måtte hur­tigt finde ud af, hvem der sang. Hør den her og svæv!