Kategoriarkiv: Sprog

Julekalender — 21. december

Jeg bryg­ger på et sne­digt sne­digt i anled­ning af års­ti­den og vej­r­li­get. Det komme til at inde­holde rim og rem­ser. Som optakt får du her sne­bil­le­der fra arkivet.

Ulrik står på toppen af en begravet bunker i Hvide Sande. Der er sne på bunkeren.
Jeg står på en bun­ker­top // og kig­ger på det sner…
Solnedgang ved Ringkøbing Fjord d. 2. januar 2009.
Sol­ned­gang ved Ring­kø­bing Fjord d. 2. januar 2009

Der er flere bil­le­der efter lin­ket… Læs resten

Haiku på en regnvejrsdag

Vi har tid­li­gere blog­get om haiku-digte, så nu er det vist tid til et par styk­ker mere…

I går da det reg­nede, sad vi nem­lig og haiku-hyggede og her­un­der ser I resultaterne.

Først en sød:

Jeg elsker dig skat
helt op til stjer­nerne og
til­bage igen

Så en dramatisk:

Kys mig nu min skat
sagde hun idet han skred
som­me­ren er slut

Så en fræk:

Ledig stil­ling i
vor sex­bu­tik, du rin­ger
bare lidt i sex

Så med reg­len, at vi skif­tes til at skrive et ord af gangen:

Glas­set run­ger hult
mod kan­ten af afgrun­den
plonk lyder det nu

Og en til:

Aldrig havde han
set så langt ud mod kan­ten
wow for en udsigt!

Og så den sidste:

Hvor gemte hunden
benet? Al lær­dom viser
hvor blom­sterne er

Man kan dis­ku­tere den kunst­ne­ri­ske kva­li­tet af disse digte, men for at blive dyg­tig er man nødt til at øve sig.

Vi havde det i hvert fald sjovt og er i øvrigt ikke de ene­ste, der for­sø­ger os med let klun­tede haiku. Dette er tyv­stjå­let fra Rolf Nel­son på Thre­ad­less:

Hai­kus are easy
but some­ti­mes they don’t make sense
Refrigerator

Dagens avisudklip: hamburryg

I Ring­kø­bing sæl­ger de kød i Super­Brugsen. Blan­det andet denne nye udskæ­ring af grisen.Nu er det jo let at gøre grin med andre folks sta­ve­ev­ner. Måske skal jeg i dag blot nøjes med at gøre grin med kor­rek­tur­læs­nin­gen på denne annonce for kød­pro­duk­tet “hamburryg”.

Er der nogen, der har prø­vet ham­bur­ryg? Ved nogen, hvor­dan ham­bur­ryg sma­ger? I mine øjne lig­ner det umi­sken­de­ligt en ham­bur­ger­ryg? Men det kan selv­føl­ge­lig være, at der her er tale om en ham­bur­ger­ryg uden helt så meget saltvand­s­ind­sprøjt­ning. Altså et bedre kødprodukt?

På den anden side set: til den pris, 22kr pr. ½kg, så hol­der den teori ikke. Og hvem siger egent­lig også “ham­bur­ger­ryg”? Det er der jo ikke nogen, der gør. Hvor­for kal­der vi det egent­lig ikke bare for en “hamburryg”?

Vi ven­der til­bage med flere smags­prø­ver på ele­gant avis­stav­ning. Bliv hængende!

Dagens avisudklip: Børn bliver yngre

Læst i Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern d. 3. juni 2009 under over­skrif­ten “De små vil være med på net­tet”:

Der er ikke lavet nogen under­sø­gel­ser om, hvor­for børn bli­ver yngre og yngre, når de får en social pro­fil på net­tet, men…

Og jeg, der gik og tro­ede at ung­dom­men havde så travlt med at blive ældre og voksne?

Knæknavneord på sprogmuseet

Delte ord (eller sam­men­satte ord) har en ten­dens til at springe i øjnene hos en spro­gen­tu­si­ast — spe­ci­elt hvis det er gjort for­kert. Via Blog­bog­sta­ver fandt jeg denne arti­kel på Sprog­mu­seet om nav­ne­ord, der knækker.

Jeg ved ikke, om det er fordi ordene bli­ver alt for lange og ikke er i stand til at holde sig selv oppe og der­for knæk­ker midt­vejs? Eller om det er fordi det er meget let­tere at over­skue korte ord, når man skal stave til dem?

I Toppens Isbar i Søndervig kan man købe fad øl.
I Top­pens Isbar i Søn­der­vig kan man købe fad øl.

Men det mest pud­sige ved artik­len var nok, at de også havde fun­det skil­tet i Søn­der­vig hos Top­pens Isbar, hvor man kan købe fad øl. Hvem i alver­den gider drikke den slags? Jeg vil hel­lere have een med noget brus i. Ikke for meget.

Læs mere hos Sprog­mu­seet [via Blog­bog­sta­ver]

Korte, danske romaner på blot seks ord

Hem­ingway opfandt den meget korte roman­form på blot 6 ord. Efter sigende var det på grund af et væd­de­mål, hvor han blev udfor­dret på netop det: At skrive en histo­rie på blot 6 ord. For nylig har Uffe Sten­strop taget skri­ve­sti­len op sit Twitter-feed og jeg har nydt at læse dan­ske, korte histo­rier. Skri­ve­sti­len pas­ser utro­ligt godt til vor tids mest hypede medie: mikrobloggen.

Der­for har jeg nu tænkt, at jeg her på blog­gen vil bidrage med en eller flere 6-ordsromaner. Ini­ti­a­ti­vet har alle­rede tid­li­gere været taget op (blandt andet hos Sten­strop), men en god ting kan aldrig over­dri­ves og i mine øjne så er leg med det dan­ske sprog en god ting.

En god histo­rie skal for­tælle noget og gerne inde­holde en udvik­ling. Men det er ikke altid nød­ven­digt at beskrive denne udvik­ling. Eksem­pel­vis histo­rien her fra Robert Piil:

Det kunne have været så godt.” –hen­tet fra før­nævnte side hos Stenstrop

Det står hen i det uvisse, hvad det er, der kunne have været bedre. Men det er helt sik­kert, at tin­gene ikke er opti­male. Langt de fle­ste nor­male men­ne­sker kan med meget stor sand­syn­lig­hed nikke gen­ken­dende til histo­rien uden præ­cist at vide, hvad den hand­ler om.

Som afrun­ding på dette ind­læg vil jeg gerne frem­vise en 6-ordsroman fra hen­holds­vis Malene og jeg:

Og sådan blev jeg konge her.” –Ulrik Høyer Kold

Honey, I’m home.” “Oh, shit” –Malene Høyer Kold

Har du nogle 6-ordsromaner, der er bedre, så læser vi dem gerne i kommentarerne.

Dagens avisudklip

Dagens udklip kom­mer fra Oh Dan­mark i en ældre udgave af Poli­ti­ken. Under redak­tio­nens over­skrift Hvor kært har Jyd­ske­Ve­st­ky­sten skre­vet følgende:

Poli­tiet vil puste tyvene i nak­ken hele sommeren.

Og indrøm­met, det lyder da dej­ligt sådan at blive holdt kølig i som­mer­var­men. Lige nu er der frost på bilerne her i Ring­kø­bing, så det varer nok et stykke tid inden nogen bli­ver pustet i nakken.

Sprogblomster fra avisen

Hver gang jeg når til bag­si­den af Poli­ti­ken og fin­der sek­tio­nen Oh Dan­mark, så glæ­der jeg mig til at få et godt grin. Fak­tisk er det en af de sek­tio­ner, jeg glæ­der mig mest til i avi­sen. Oftest er de leve­rings­dyg­tige i udklip fra mange af lan­dets større og min­dre medier og udklip­pene er altid flan­ke­ret af en over­skrift fra Oh Danmark-redaktøren.

Det kan eksem­pel­vis være føl­gende udklip fra Nyheds­a­vi­sen under Oh Danmark-overskriften “Bon­dam slår til igen”:

Nye skral­des­pande kan rumme op til 500 liter skrald, og det er otte gange mere end alm. skral­des­pande, og så er de nye skral­des­pande ikke engang sær­lig meget større end de gamle, selv om de kun er lidt større end de normale.

Sort snak? Tja, men det har åben­bart stået i Nyheds­a­vi­sen. I denne uge er det imid­ler­tid den lokale Vester­havsPo­sten, der leve­rer stof til dagens ind­læg her på Høyer Kold-bloggen under føl­gende overskrift.

Stor inter­esse for køre­kort til husdyr

Og så er det, at jeg undrer mig over hvor­dan man laver teo­re­tisk køre­prøve med en flok unglam?

Der­u­d­over må jeg lige hen­vise til en side med udklip fra Oh Dan­mark. God læse– og grinelyst!