HøyerKolds bryllupsblog er gået i luften!

Her er det før­ste blo­gind­læg på vores nye, fæl­les blog, som i over­ve­jende grad kom­mer til at handle om det fore­stå­ende bryl­lup, vi skal holde i august måned.

Og hvem er “vi” så? Malene Høyer og Ulrik Kold, to forel­skede tur­tel­duer, der for et par måne­der siden beslut­tede sig for at blive gift d. 18. august 2007. Det må være nok om os lige nu. Der kom­mer sik­kert flere, lange histo­rier om vores for­hold, vejen til bryl­lup­pet og den efter­føl­gende hverdag.

Tan­ken er, at vi mini­mum en gang om ugen vil skrive om små og store udfor­drin­ger, over­ra­skel­ser, over­vej­el­ser og plan­læg­ning i for­bin­delse med at blive gift og sme­det sammen.

Vi håber og tror på, at ven­ner og fami­lie samt andre inter­es­se­rede vil finde for­nø­jelse ved at følge med her på bloggen.

Vel­kom­men til!