Tag-arkiv: Wii

Boom Blox til Nintendo Wii er et godt puzzlespil

I dag har jeg mod­ta­get en SMS fra Ring­kø­bing Bibli­o­tek med beske­den om, at Boom Blox til Nin­tendo Wii, som jeg reser­ve­rede for 1½ måned siden og blev #6 i køen, nu ende­lig er klar til afhentning.

Jeg hen­tede spil­let og satte det for­vent­nings­fuldt i maski­nen. Spil­let er desig­net af Ste­ven Spi­el­berg for Electro­nic Arts (EA Games) og kan i grove træk beskri­ves som en vari­ant over det kendte spil Klod­s­ma­jor. Det hand­ler om at fjerne klod­ser eller brik­ker fra de for­skel­lige baner. Det kan ske på for­skel­lig vis: med en hånd, hvor man på van­lig Klodsmajor-manér træk­ker brik­kerne fri fra stak­ken. Eller med ten­nis­bolde, der skal kastes efter brik­kerne, så de bli­ver skub­bet væk. En vari­ant over det tema er den eks­plo­sive ten­nis­bold, der spræn­ger i luf­ten, når den ram­mer en klods. For slet ikke at nævne laser­pi­sto­len og sik­kert en hel lang række dim­ser, jeg slet ikke har set endnu.

Der er natur­lig­vis et stort antal for­skel­lige ‘modes’ (til­stande) som spil­let kan spil­les i. Man kan både spille mod andre og alene og som de bed­ste puzz­le­spil (Tetris, etc.) så er spil­let utro­ligt hur­tigt at lære men bli­ver ved med at holde inter­es­sen fan­get fordi det er så svært at blive rig­tig god til. Ind­til videre har jeg kun brugt en times tid på at prøve at spille alene, men inden længe skal jeg have Malene lok­ket til at spille mod mig. Der er ingen tvivl om, at hun også hur­tigt vil kunne mestre spillet.

Det dan­ske spil­site Gamers Globe giver spil­let 8 ud af 10 mulige og omta­ler spil­let som et godt puzzle, der “fortje­ner en ekstra omgang i kon­sol­len.” og jeg tøver ikke med at fort­sætte de rosende ord. Inter­na­tio­nale sites vur­de­rer spil­let til føl­gende karak­te­rer: Meta­cri­tic giver 85 ud af 100. 1Up giver A+ til Boom Blox. Games­pot giver 7.0 ud af 10 og IGN giver 8.0 ud af 10.

Hvis du spør­ger mig (eller sta­dig læser denne anmel­delse) så synes jeg, at Boom Blox skal prø­ves. Det er for­sø­get værd at finde ud af, om du kan fan­ges af simple spil. Gå ned på dit nær­me­ste bibli­o­tek og reservér spil­let, hvis du er i tvivl. Ja, for det er sik­kert alle­rede lånt ud.

Og kryds så fin­gre for, at der ikke er store, fede rid­ser i den udgave, du låner. Det er en klar ulempe ved at låne CD’er, DVDer og kon­sol­spil på bibli­o­te­ket: Dem der har lånt spil­let før dig har sik­kert lavet rid­ser i ski­ven. *suk*

World of Goo til Wii ser fedt ud

Den anden dag sad jeg og læste mig igen­nem stak­ken af nyhe­der på Wiinyt.dk og fandt en omtale af spil­let World of Goo, som jeg synes ser super­spæn­dende ud.

Det er et puzz­le­spil med en fysisk dimen­sion i den for­stand, at det dre­jer sig om at få en række kli­strede klat­ter til at holde en kon­struk­tion sam­men i kamp mod tyng­de­kraf­ten ind­til man kan opfylde hver enkelt banes mål: at få sam­let de små kli­strede slim­k­lat­ter op i en slags støvsuger.

Det lyder måske ikke så lige­til — og det er det vist hel­ler ikke. Udfor­drin­gen består natur­lig­vis i at rage fri af for­hin­drin­ger og tænke sig om inden man hoved­løst kaster sig ud i opga­ven. Se selv videoen her nedenfor.

Spil­let har sco­ret gan­ske godt i anmel­del­serne rundt omkring: 94/100 hos Meta­cri­tic, Nin­tendo Wii Fan­boy har givet spil­let 9.5/10, Very Good hos Popzara og 9.0/10 hos Games­pot. Det ser jo alt sam­men meget lovende ud.

Spil­let er til­gæn­ge­ligt til både Mac og PC udover Wii. På Wii koster det 1500 Wii point (sva­rende til 15$), så måske har det noget med spil­lets score at gøre: at den bil­lige pris giver meget under­hold­ning for pen­gene og der­for beløn­nes med en høj karak­ter. Anmel­del­serne lyder nu rime­ligt enige om, at det her er et veltænkt og udfor­drende spil, så jeg tror nu nok, at spil­let skal være 1500 Wii point værd.

Jeg har i hvert fald tænkt mig at købe spil­let, når jeg igen kom­mer i nær­he­den af vores Wii.

The Unfinished Swan — et nyt spil til Nintendo Wii

Det er længe siden vi sidst har skre­vet om Nin­tendo Wii. Lige for tiden er den ikke meget tændt — men mon ikke det kom­mer, når de kolde og mærke afte­ner nu er her. Jeg snub­lede nær­mest over en begej­stret for­om­tale til et kom­mende spil til Wii.

Det kom­mende spil The Unfi­nis­hed Swan er et skyde-og-find-vej-ud-af-labyrinten-spil. Det vil sige, at det træk­ker på de klas­si­ske sky­de­spil i før­ste per­son (Duke Nukem, Doom, Wol­fenstein, Quake, etc.), hvor det dybest set hand­ler om at finde ud af en “labyrint” (et gam­melt hus, en nazi­fæst­ning, et for­ladt rum­skib, etc.). Blot er der (så vidt jeg kan se på spil­lets dem­ovi­deoer) ingen mon­stre i labyrin­ten. Og til en start er der kun een farve. Enten sort eller hvid.

Som spil­ler er man der­for udsty­ret med en slags paintball-pistol i form af Wii­mo­ten. Den kan sende far­ve­kug­ler afsted i den mod­satte farve, som den labyrint, man befin­der sig i. Det vil sige, at i en sort labyrint sky­der man med hvide kug­ler og omvendt.

Nu gæl­der det om at skyde væg­gene fulde af farve, så man kan skelne dem fra hin­an­den og der­i­gen­nem navi­gere igen­nem labyrin­ten. Lyder det kompliceret?

Jeg er vild med den fly­dende spi­l­op­le­velse (der er også kun to far­ver at vise!) og det super­simple gameplay.

Se mere i videoen her nedenfor.


The Unfi­nis­hed Swan — Tech Demo 9/2008 from Ian Dal­las on Vimeo.

Det er da kre­a­tivt og super­sim­pelt. Og nær­mer sig kunst.

Link til videoen [via Digi­tal Tools]