Tag-arkiv: beta-karoten

Jeg er vild med sort peber

Jeg har i læn­gere tid været vild med duf­ten af frisk­kvær­net sort peber. Og nu har jeg mulig­vis fun­det ud af hvorfor.

Sort peber
Sort peber

For­le­den fandt jeg et blo­gind­læg på life­ha­cker, der for­talte, at peber er med til at for­bedre krop­pens optag af nærings­stof­fer i maden, vi ind­ta­ger. De refe­re­rede til et ind­læg på wise­bread, der for­talte en masse om bio­til­gæn­ge­lig­hed (eller på engelsk: bio­a­vai­la­bi­lity) og hvor­dan for­skel­lige mad­va­rer og ingre­di­en­ser påvir­ker vores krops evne til at optage nærings­stof­ferne i maden.

De for­tæl­ler blandt andet om C-vitaminer (i citrus­frug­ter),  lyco­pen (i toma­ter), beta­ka­ro­ten (i gule­rød­der) og sunde, natur­lige fedt­stof­fer (i bl.a. avo­cado) og så til sidst om sort peber og pipe­rin, der er en bestand­del af peber.

Jeg har over­sat afsnit­tet om sort peber til dansk:

Sort peber er ikke kun et smagsstof

Hvis man bru­ger et strejf af sort peber, så gør mere end at glæde dine smagsløg. Pipe­ri­nen i sort peber øger bio­til­gæn­ge­lig­he­den af mange nærings­stof­fer via en masse cool pro­ces­ser, som resul­te­rer i at flere nærings­stof­fer når dine cel­ler. Ikke kun det, men vid­ste du, at pipe­rin kan fun­gere som et anti-depressivt mid­del, et smer­testil­lende mid­del, og anta­cid, styrke hjer­nens funk­tion, og hjælpe dig med at sove?!

Nu tror jeg, at jeg har fun­det ud af, hvor­for jeg synes, at sort peber duf­ter så dej­ligt: Det er gan­ske sim­pelt min krop, der for­tæl­ler mig, at den har brug for sort peber. Det er krop­pens alarm­sy­stem — lige­som at være tørstig, når man har behov for vand og sul­ten, når man har behov for mad.

Er du også vild med en eller anden helt spe­ciel ingrediens?