Tag-arkiv: billede

Tur til Stockholm, feriebilleder #4

I går tog vi med pen­deltåg til Sto­ck­holm for at opleve den sven­ske hoved­stad og bl.a. den meget omtalte Gamla Stan.

Det var desværre ikke til­ladt for os at tage bil­le­der på Det Kung­liga Mynt­ka­bi­net­tet (DA: Det kon­ge­lige mønt­ka­bi­net), så der­for kan vi ikke vise bil­le­der fra en god og under­hol­dende udstil­ling. Af en eller anden grund, så lyk­ke­des det at fast­holde inter­es­sen for penge, beta­lings­mid­ler, for­brug og inf­la­tion i mere end 5 minut­ter. Det var vidun­der­ligt fasci­ne­rende at læse histo­ri­ske fakta om beta­lings­mid­ler og bl.a. se en 1.000 mil­li­ar­der Mark-seddel fra tiden efter 1. Ver­denskrig. Det kostede 5.000 mil­li­ar­der (5 bil­li­o­ner!) Mark at veksle til een sølle dol­lar. Stak­kels tyske bor­gere, der har spa­ret op.

Vi vil gerne anbe­fale Kung­liga Mynt­ka­bi­net­tet til alle, der skal en tur til Sto­ck­holm og Gamla Stan — vi var nødsa­get af sul­ten til at haste igen­nem store dele af udstil­lin­gen, så sæt mas­ser af tid af til at gå forbi alle mon­trerne. Og hvis man ikke kan holde inter­es­sen fan­gen af “det voksne ind­hold”, så fin­des der også en bør­ne­ud­stil­ling, der hand­ler om pira­ter og deres liv og virke.

I dag har vi lavet noget helt, helt andet. Det kan I bl.a. få et hint om her på Nynäs Kajak & Upple­vel­ses blog, Nynäska­jaks blogg. Vi tog ikke selv kame­raet med ud på van­det, men glæ­der os til at se bil­le­derne og tek­sten, som vores guide Pelle lovede os. I skri­vende stund står der ikke noget om vores tur “Bland kob­ber og skär” (DA: “Blandt klip­per og skær”). Vi vil imid­ler­tid godt anbe­fale turen til alle, der har lyst til at prøve at sejle kajak. Det var vores før­ste erfa­ring med kajak — men sik­kert ikke den sidste.

Feriebilleder #3

Vores før­ste hele dag i Nynäs­hamn lak­ker mod enden. Her kom­mer de visu­elle ind­tryk, vi gerne vil give videre.

Bemærk, at det er lyk­ke­des os at komme til at bo på et hotel­væ­relse, hvor der er plads til at køre køre­stole ind og ud af døren samt at der er ræk­værk ved siden af toilet­tet. Vi er åben­bart ikke fær­dig med at bo i han­di­cap­ven­lige boliger…

Følg med her på blog­gen og få flere ind­tryk direkte fra Nynäs­hamn, Sverige.

Feriebilleder #2

Lige­som i går, så får I lige dagens input fra vores ferie.

Vi er kørt hele vejen fra Brøndby Strand til Nynäs­hamn i dag — en tur på ~640 kilo­me­ter. Det tog os ca. 8 timer at komme frem inkl. frokost-, ben­zin– og strække-ben-pauser, så vi har set rig­tig meget asfalt i dag.

Her er dagens mest inspi­re­rende indtryk.

Følg med her på blog­gen, hvor vi i mor­gen vil for­tælle mere om vores nye pensionisthybel.

Schwag fra 23 — klistermærker og t-shirt

I dag modtog Malene og jeg hver især en pakke, der inde­holdt en længe ven­tet gra­tis gave. En rek­la­me­gave fra det dan­ske firma 23. Sådanne rek­la­me­ga­ver kal­des på engelsk for Schwag.

I pak­ken var der en lille bunke kli­s­ter­mær­ker og en t-shirt. For et par dage siden blev det annon­ce­ret, at de var på vej — og de har været ven­tet siden star­ten af februar.

Nu kan vi sætte 23-klistermærker op overalt i det gan­ske dan­ske land — og bære rundt på et fint, grønt logo lige midt på maven.

T-shirt fra det danske firma 23.
T-shirt fra det dan­ske firma 23.

Det er 23, der pas­ser på vores bil­le­der på nettet.

Vi har sejlet på Ringkøbing Fjord

I dag har bragt en stor ople­velse til os. Vi har prø­vet at sejle på Ring­kø­bing Fjord.

I dag var der “tema­dag” i Ring­kø­bing og temaet var “Til lands, til vands og i luf­ten”. Med sådan et tema kan man jo til­lade sig hvad som helst, så det var lige præ­cis, hvad der gik for sig. På tor­vet star­tede Ring­kø­bing Big Band som­mer­sæ­so­nen med en flot kon­cert mens hjem­me­vær­net stolt viste deres halvau­to­ma­ti­ske rif­ler med kik­kert­sigte og andet grej frem.

Vi valgte nu at gå efter en ople­velse til vands og stil­lede os der­for op i kø til en sejl­tur. Efter en smule ven­te­tid fik vi en red­nings­vest på, og så gik turen ellers ud i fjor­den i en speedbåd.

Sådan ser det ud, når to kon­tor­mus får vind i håret.

Vi får vind i håret på spidsen af en speedbåd
Vi får vind i håret på spid­sen af en speedbåd
Malene med et smørret smil og vind i håret
Malene med et smør­ret smil og vind i håret

Og vi var ikke de ene­ste, der nød det fan­ta­sti­ske pin­se­vejr på Ring­kø­bing Fjord.

Masser af trafik på Ringkøbing Fjord.
Mas­ser af tra­fik på Ring­kø­bing Fjord.
Vi var ikke de eneste, der nød det gode vejr til søs.
Vi var ikke de ene­ste, der nød det gode vejr til søs.
Der var også sejlbåde på fjorden.
Der var også sejl­både på fjorden.

Bemærk i øvrigt, at det er byens trom­mende ung­dom, der også sej­ler. Her et bil­lede fra ‘Musik i byens gader 2009′.

Musiker og sejler - det er en sorgløs ungdom i Ringkøbing.
Musi­ker og sej­ler — det er en sorg­løs ung­dom i Ringkøbing.

Malene siger, at vi er nødt til at have en båd, når vi bor helt ude ved fjor­den. Så er det godt, at der lige er givet los for SP-opsparingerne. Hvor er mine spendérbukser?

Tre nuancer af gråt

Jeg har ikke været så super effek­tiv med det der blog­skriv­ning på det sene­ste. Jeg har sim­pelt­hen mang­let inspira­tion. Så meget ople­ver jeg altså hel­ler ikke i løbet af en arbejds­dag… Men her til aften har vi været ude at gå en tur efter des­ser­ten og aftenteen.

Med kame­raet i hån­den gik vi smut­veje, som vi ikke tid­li­gere har bet­rådt og fandt spæn­dende moti­ver, som vi ikke før har set. Så her er endnu et par bil­le­der af Ring­kø­bing fra en anden vinkel.

Et udsnit af en plakat ved Teatret OM i Ringkøbing
Et udsnit af en pla­kat ved Tea­tret OM i Ringkøbing
Mit eget spejlbillede i et knust spejl
Mit eget spejl­bil­lede i et knust spejl
En kærlighedserklæring skrevet i sand til manden i mit liv
En kær­lig­hed­ser­klæ­ring skre­vet i sand til man­den i mit liv

Sund morgenmad

Vi skal til SPOT-festival og da menuen de næste par dage nok (desværre) kom­mer til at stå på diverse fast­food, så får den ikke for lidt med sunde sager her til morgen.

Solen faldt lige ind over Ulriks skål og ind­bød til at skyde et billede…

God Kr. Himmelfartsferie!

Frugtsalat
Frugtsa­lat

Røget laks med sprødmørt grønt med hjemmelavet olieeddikedressing og smilende æg

I for­bin­delse med flyt­nin­gen holdt vi pause med vores leve­ran­cer fra Aars­ti­derne. I fre­dags har vi igen fået vores uund­vær­lige frugt– og grønt­kas­ser. Vi har dog også lige hen­tet frugt og grønt hos vores lokale øko-pusher, så vi har rige­ligt med sunde sager i disse dage. Der bli­ver lavet en masse juice på saft­cen­tri­fu­gen, smoo­t­hies og ikke mindst grønt til­be­hør til maden. I fre­dags stod menuen såle­des på Røget laks med sprød­mørt grønt med hjem­mela­vet olie­ed­di­kedres­sing og smi­lende æg. Opskrif­ten er inspi­re­ret af det hæfte, der fulgte med grøntkassen.

2 per­so­ner

Det grønne og æg

 • 3 gule­rød­der
 • 1/4 hvid­kål
 • 3 pastinak
 • 8 grønne asparges
 • 2 smi­lende æg
 • frisk timian

Olie­ed­di­kedres­sing

 • 3 spsk. rapsolie
 • 3 spsk. balsamico
 • 2 tsk. citronsaft
 • salt
 • peber 

Det grønne skr­æl­les og skæ­res i gode bid­der, asp­ar­ges knæk­kes ved roden. Koges i 5 min. med lidt salt. Van­det hæl­des fra. Drys timian over og der­ef­ter dres­sin­gen. De to smi­lende æg skæ­res i halve og arran­ge­res ovenpå. Vi spi­ste som nævnt røget laks til, men anden fisk eller bare brød kan gøre det. Man kan vælge andre typer grønt: broc­coli, bøn­ner, skorzo­ne­rød­der, por­rer, grøn­kål, løg osv.

Sprødmørt grønt med smilende æg
Sprød­mørt grønt med smi­lende æg