Tag-arkiv: Billeder

Gaver fra haven

I for­å­ret og den tid­lige som­mer var Malene i gang med at for­be­rede vores nyer­hver­vede have til orgie af far­ver og væk­ster. Der blev flyt­tet jord og sten og bestilt frø på net­tet.

image

Da plan­terne var kom­met op var det en stor ople­velse at kunne plukke sine egne blom­ster og høste egne grønsa­ger lige uden­for hoveddøren.

image

image

Den mest over­væl­dende ople­velse er måske, at de 3 hok­kai­do­græskar­plan­ter har over­ta­get det meste af ter­ras­sen. Næste år plan­ter vi lige lidt færre frø.

image

Honning fra Voldsgaard giver oplevelser

Dette ind­læg hand­ler om mad. Men det hand­ler også om ople­vel­ser. Bare ikke ople­vel­ser med smag. Men om for­tæl­lin­ger, mer­værdi og story tel­ling.

For nylig købte jeg et glas hon­ning fra Volds­gaard Hon­ning. Det så pænt og nyde­ligt ud med en lille hånd­teg­net bi på eti­ket­ten og tek­sten “Kold­pres­set hon­ning”, men det vir­ke­ligt inter­es­sante skete først, da jeg vendte glas­set om og læste på bag­si­den. Læs resten

Den gang man kunne cykle fra Ringkøbing til Hvide Sande

I dagens udgave af Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern skri­ver avi­sens udsendte om deres “polar­eks­pe­di­tion” over isen på cykel fra Borg­mester­hav­nen i Ring­kø­bing til Tysker­hav­nen (æ Tysker­havn) i Hvide Sande.

Vi har nem­lig gået og joket med, at vi engang om mange år ville kunne berette for vores bør­ne­børn, om “Den vin­ter, hvor det frøs så meget, at man kunne gå fra Ring­kø­bing til Hvide Sande…”

Det kunne være fedt at svæve over Ring­kø­bing Fjord og se, om hele fjor­den var fros­set. Nu er der så nogle nogle modige mænd, der har taget turen over fjor­den og rap­por­te­ret undervejs.

Læs mere om turen på Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern og nyd endnu et par smukke bil­le­der fra Ring­kø­bing (is)Fjord.

Eftermiddagssol over Ringkøbing Fjord
Efter­mid­dags­sol over Ring­kø­bing Fjord
Lange skygger på isen i Ringkøbing Lystbådehavn
Lange skyg­ger på isen i Ring­kø­bing Lystbådehavn

Billeder af is og sne fra Ringkøbing

Mens nord­jy­derne sner inde, så kom­mer der her lidt ude­bil­le­der fra Ring­kø­bing Fjord.

Her spil­ler far og søn ‘sne­bold’ på isen, der til­sy­ne­la­dende er tyk nok.

Far og søn spiller snebold på isen
Far og søn spil­ler ‘sne­bold’ på isen

Bemærk her, hvor­dan isen atter er fros­set til efter at være sprækket.

Isen er sprækket og frosset til igen.
Isen er spræk­ket og fros­set til igen.

Den nys­ger­rige gla­cio­log under­sø­ger isen, hvor van­det står blank oven på isen. Bemærk, hvor­dan isen er begyndt at ‘pakke’ op mod kanten.

Malene studerer en våge i isen.
Malene stu­de­rer en våge i isen.

Isen pak­ker i meget større omfang læn­gere ude.

Isen pakker på Ringkøbing Fjord.
Isen pak­ker på Ring­kø­bing Fjord.

Et alter­na­tivt sol­fil­ter: Et stykke fjor­dis fra Ring­kø­bing Fjord.

Solen set gennem et stykke is.
Solen set gen­nem et stykke is.

Og så lidt bio­logi: Isfug­len til­hø­rer skri­ge­fug­lene, der oftest er meget far­ve­strå­lende tro­pe­fugle. Her­hjemme kan de ses over hele lan­det, men ses hyp­pigst i Midt– og Østjyl­land. Hvis du aldrig har set en isfugl før, så giver vi dig her chan­cen. Vi var hel­dige at have kame­raet fremme, da et enkelt eksem­plar fløj rundt ved en lille våge i Ring­kø­bing Fjord.

En isfugl over en våge i isen i Ringkøbing Fjord.
En isfugl over en våge i isen i Ring­kø­bing Fjord.
Endnu et billede af den lille isfugl
Endnu et bil­lede af den lille isfugl
Isfuglen sidder stille på en sten.
Isfug­len sid­der stille på en sten.

Weekend med ild og sværdkamp

Denne wee­kend har stået i de pri­mi­tive ople­vel­sers tegn. Fre­dag aften drog vi afsted på vores før­ste lejr med Klan Waingunga. Det var Male­nes før­ste ople­velse med en spej­der­lejr. Hun kla­rede den med bra­vour. Jeg er så stolt af hende!

Jeg har jo været spej­der og med­lem af KFUM-Spejderne i Dan­mark i næsten 20 år, men var sta­dig spændt på at tage afsted på lejr sam­men med Klan Waingunga for før­ste gang. Det er trods alt kun 2. gang vi mødes og det var der­for spæn­dende at til­bringe et døgns tid i hin­an­dens selskab.

Som man kan se på bil­le­derne her­over, så morede vi os og til­bragte en masse tid omkring bålet med at lære hin­an­den at kende, lave mad over bål, snakke gamle spej­der­hi­sto­rier, dis­ku­tere kla­nens frem­tid og stra­te­gien for at få flere med­lem­mer. Hvis du er inter­es­se­ret i at lave spej­der­ar­bejde på “de voks­nes” præ­mis­ser i Vestjyl­land, så kan du kon­takte os på Face­book, sende en mail til kontakt@ulrikkold.dk eller lægge en kom­men­tar her på blog­gen, så ven­der vi til­bage til dig hur­tigst muligt.

Vi kom hjem fra klan­lej­r­tur alle­rede igen lør­dag efter­mid­dag og brugte derpå resten af lør­da­gen på at ind­hente det energi– og søvnun­der­skud, der var opstået efter før­ste uge på arbejde og en lejrtur.

Søn­dag tog vi til vikin­ge­mar­ked i Bork Vikin­ge­havn for at få en ople­velse af, hvor­dan livet var for mere end 1.000 år siden i Danmark.

Vi kom omkring kl. 12:00, hvor den før­ste omgang Kamp var annon­ce­ret. Vi nåede at tage en del bil­le­der af de kæm­pende kri­gere, der ivrigt opild­nede til­sku­erne til at råbe og huje med. Det fore­gik på dansk, tysk og engelsk, så alle mar­keds­gæ­ster havde en mulig­hed for at for­stå, hvad der foregik.

Der­ef­ter gik vi en tur blandt mar­ked­stel­tene og kig­gede på vikin­ge­smyk­ker, –sværd, skjolde, naturind­far­vet garn, flad­brød, mjød og meget mere.

Desværre begyndte det at regne midt under opto­get, der bragte en ny figur af Frej til viet (et hel­ligt offer­sted) i Bork Vikin­ge­havn, så vi valgte at tage hjem lidt før det ellers var pla­nen. Vi havde (opti­misk nok) ikke taget noget regntøj eller andet over­tøj med, så vi fortrak fra ste­det og blev enige med os selv om, at næste år tager vi regntøj med.

Museumsture til Ringkøbing-Skjern Museum

Vi har købt et års­kort til Ringkøbing-Skjern Museum og der­for har vi nu ube­græn­set adgang til alle muse­ets besøgs­ste­der resten af 2009.

I ferien har vi besøgt tre af muse­ets afde­lin­ger, nem­lig Dejb­jerg Jer­nal­der, Bunds­bæk Mølle og Ring­kø­bing Museum. Bil­le­derne her­un­der er fra Bunds­bæk Mølle og Dejb­jerg Jernalder.

Bunds­bæk Mølle har en udstil­ling om natio­nale og regio­nale tra­di­tio­ner året rundt med for­kla­rin­ger på deres oprin­delse og betyd­ning. Det var stærkt fasci­ne­rende at lære om hvor­for det hed­der “at maje sig ud”, om nytårs­fort­sæt­ter, og om oprin­del­sen for bl.a. Mors og Fars dag. Alt i alt en udbyt­te­rig tur, der gjorde os klogere.

Gåtu­ren rundt i Bjør­ne­mo­sen ud til Rak­ker­hu­set var lige hvad vi trængte til efter flere timers tra­ven rundt i udstil­lin­gerne om rak­kerne hhv. traditionerne.

Vi kan anbe­fale at tage en tur til Bunds­bæk Mølle og Dejb­jerg Jer­nal­der og tage mad­kur­ven med — for der er risiko for at nå at blive sul­ten inden turen går hjemad igen.

Vi havde kun en time til­bage inden luk­ke­tid til at nå at besøge Dejb­jerg Jer­nal­der og gik der­for hur­tigt igen­nem udstil­lin­gen om Dejbjerg-vognen og livet i jer­nal­de­ren (ca. 500 f.Kr. til ca. 1.050 e.Kr.) og besøgte leven­de­gø­rel­sen af landsbyen.

En lille pige sad og lavede ler­tøj og vi spurgte hende, hvad det skulle bru­ges til. Hun for­stod ikke dansk og talte kun tysk. Hun for­talte, at hun holdt en uges ferie i lands­byen sam­men med sin familie.

Det er åben­bart udbredt at tage til Dejb­jerg og holde som­mer­fe­rie dér, for det gik op for os, at samt­lige 5 fami­lier, der boede i lands­byen var tyske.

Et af målene for dette års som­mer­fe­rie var at besøge nogle af vore lokale attrak­tio­ner og vi kan nu med stolt­hed sætte kryds ud for mindst 3 af dem.

Har du besøgt et lokalt museum i din ferie?

Hjemtur fra Nynäshamn, feriebilleder #6

Vores tur hjem fra Nynäs­hamn har det taget et par dage at komme over. Der­for får I først nu bil­le­derne fra man­da­gens hjem­tur gen­nem det sven­ske landskab.

Vi kørte til Göte­borg, sej­lede til Fre­de­riks­havn og over­nat­tede hos Birte og Niels.

Dagen efter læn­sede vi hin­d­bær– og sol­bær­bu­skene, plyn­drede tomat­plan­terne og tog et par roser i lom­men for så at køre mod Ringkøbing.

Vi var godt trætte og mætte af ind­tryk og klar til at slappe af med 1½ uges ophold i og omkring Ringkøbing.

Feriebilleder #5

Vores sid­ste hele dag på ferie i Sve­rige brugte vi på at gå en tur i Käring­boda Natur­re­ser­vat, der lig­ger ikke så langt fra Nynäs­hamn.

Dagens vig­tig­ste lek­tie må være, at man skal være var­som med mad på tube!

Og husk at kon­trol­lere arme, ben, arm­hu­ler og i øvrigt resten af krop­pen, når du har været en tur i sko­ven. Man ved aldrig, hvor mange sko­v­flå­ter, man kan slæbe med hjem.

Langt ude på spid­sen af en halvø i den sven­ske skær­gård kan man godt opgive at par­kere ulov­ligt. Vi mødte en par­ke­rings­vagt yderst på Torö. Torö er i øvrigt mæg­tigt kede­lig, med min­dre man har adgang til alle de afspær­rede områ­der eller er på vej til Ojö/Landsort. Vi kan ikke anbe­fale yder­spid­sen af Torö som turist­mål — men den skulle efter sigende være et vig­tigt svensk sur­fer­om­råde. Vi så ingen sur­fere, så hvem ved…

I mor­gen ven­der vi snu­den hjemad mod Ring­kø­bing igen, men hold øje med blog­gen her — vi ven­der sik­kert til­bage med flere rej­se­er­fa­rin­ger fra ind– og udland.

Tur til Stockholm, feriebilleder #4

I går tog vi med pen­deltåg til Sto­ck­holm for at opleve den sven­ske hoved­stad og bl.a. den meget omtalte Gamla Stan.

Det var desværre ikke til­ladt for os at tage bil­le­der på Det Kung­liga Mynt­ka­bi­net­tet (DA: Det kon­ge­lige mønt­ka­bi­net), så der­for kan vi ikke vise bil­le­der fra en god og under­hol­dende udstil­ling. Af en eller anden grund, så lyk­ke­des det at fast­holde inter­es­sen for penge, beta­lings­mid­ler, for­brug og inf­la­tion i mere end 5 minut­ter. Det var vidun­der­ligt fasci­ne­rende at læse histo­ri­ske fakta om beta­lings­mid­ler og bl.a. se en 1.000 mil­li­ar­der Mark-seddel fra tiden efter 1. Ver­denskrig. Det kostede 5.000 mil­li­ar­der (5 bil­li­o­ner!) Mark at veksle til een sølle dol­lar. Stak­kels tyske bor­gere, der har spa­ret op.

Vi vil gerne anbe­fale Kung­liga Mynt­ka­bi­net­tet til alle, der skal en tur til Sto­ck­holm og Gamla Stan — vi var nødsa­get af sul­ten til at haste igen­nem store dele af udstil­lin­gen, så sæt mas­ser af tid af til at gå forbi alle mon­trerne. Og hvis man ikke kan holde inter­es­sen fan­gen af “det voksne ind­hold”, så fin­des der også en bør­ne­ud­stil­ling, der hand­ler om pira­ter og deres liv og virke.

I dag har vi lavet noget helt, helt andet. Det kan I bl.a. få et hint om her på Nynäs Kajak & Upple­vel­ses blog, Nynäska­jaks blogg. Vi tog ikke selv kame­raet med ud på van­det, men glæ­der os til at se bil­le­derne og tek­sten, som vores guide Pelle lovede os. I skri­vende stund står der ikke noget om vores tur “Bland kob­ber og skär” (DA: “Blandt klip­per og skær”). Vi vil imid­ler­tid godt anbe­fale turen til alle, der har lyst til at prøve at sejle kajak. Det var vores før­ste erfa­ring med kajak — men sik­kert ikke den sidste.

Feriebilleder #3

Vores før­ste hele dag i Nynäs­hamn lak­ker mod enden. Her kom­mer de visu­elle ind­tryk, vi gerne vil give videre.

Bemærk, at det er lyk­ke­des os at komme til at bo på et hotel­væ­relse, hvor der er plads til at køre køre­stole ind og ud af døren samt at der er ræk­værk ved siden af toilet­tet. Vi er åben­bart ikke fær­dig med at bo i han­di­cap­ven­lige boliger…

Følg med her på blog­gen og få flere ind­tryk direkte fra Nynäs­hamn, Sverige.