Tag-arkiv: blog

Det gode vejr forhindrer blogging

Når det er godt vejr, så er det svært at tage sig sam­men til at skrive et blogindlæg.

I dag er den før­ste aften i denne uge, hvor vi ikke har sid­det ude og gril­let sam­men med ven­ner eller naboer. Man­dag aften var vi i Røj­klit Havn for at grille med Fjord­net. Vi var godt for­blæ­ste, da vi kom hjem, så det var sjovere at lægge sig under dynen end at sidde og skrive blogindlæg.

Tirs­dag aften var det jo Sankt Hans aften og vi var sam­let med ven­ner i Søn­der­vig. Vi kom først hjem op mod kl. 23, da vi havde fået en kop kaffe/te og noget for­trin­lig tri­fli (sig det tre gange hur­tigt efter hin­an­den: “for­trin­lig trifli-fortrinlig trifli-fortrinlig tri­fli!”). Dynen trak mere end et blogindlæg.

Ons­dag aften var det vores egen grill, der blev tændt op og lagt til rette i går­den. Vi ban­kede på hos nabo­erne og fik sel­skab til solen var for­s­vun­det bag hus­ta­gene og skyg­gen blev lidt for kold.

Der­for er det først i aften, der bli­ver over­skud til at blogge. Gad vide om vi snart må erkende, at “et blo­gind­læg om dagen” snart er gået fløjten?

I mor­gen er det Male­nes fød­sels­dag (“hurra, hurra, hur­raaaaa!”) og der er som­mer­fest hos Ørskov Grup­pen, så da er vi hel­ler ikke hjemme.

God mid­som­mer, i øvrigt!

Tre nuancer af gråt

Jeg har ikke været så super effek­tiv med det der blog­skriv­ning på det sene­ste. Jeg har sim­pelt­hen mang­let inspira­tion. Så meget ople­ver jeg altså hel­ler ikke i løbet af en arbejds­dag… Men her til aften har vi været ude at gå en tur efter des­ser­ten og aftenteen.

Med kame­raet i hån­den gik vi smut­veje, som vi ikke tid­li­gere har bet­rådt og fandt spæn­dende moti­ver, som vi ikke før har set. Så her er endnu et par bil­le­der af Ring­kø­bing fra en anden vinkel.

Et udsnit af en plakat ved Teatret OM i Ringkøbing
Et udsnit af en pla­kat ved Tea­tret OM i Ringkøbing
Mit eget spejlbillede i et knust spejl
Mit eget spejl­bil­lede i et knust spejl
En kærlighedserklæring skrevet i sand til manden i mit liv
En kær­lig­hed­ser­klæ­ring skre­vet i sand til man­den i mit liv

Vi er på nettet igen

Hej Ver­den!

I efter­mid­dags lyk­ke­des det os at komme på net­tet igen. Det ver­den­s­oms­pæn­dende Inder­næd, altså.

I går rin­gede jeg og talte med TDC Sup­port for at få dem til at hjælpe mig, da der til­sy­ne­la­dende ikke var liv igen­nem fra rou­te­ren og til tele­fon­kab­let. Jeg lavede en aftale med den rare TDC-supporter (som det viste sig, at jeg havde gået i fol­ke­skole sam­men med!) og i mor­gen tid­lig skulle der være kom­met en TDC-tekniker.

Det viste sig imid­ler­tid at være fuld­stæn­dig unød­ven­digt for efter at have sys­let lidt med rou­te­ren og der­ef­ter ladet den stå og hvile nat­ten over (altså rou­te­ren), så ville den plud­se­lig gerne være med til at ser­vi­cere os med net­værk. Meget mystisk, når der nu i går var abso­lut mini­malt tegn på liv.

Under alle omstæn­dig­he­der bety­der det, at vi nu kan begynde at blogge mere regel­mæs­sigt igen. Og der er skam sket noget at blogge om. Læs med her på bloggen!

1-års fødselsdag for vores blog

Lige præ­cis i dag er det et år siden vi skrev det før­ste ind­læg, “Høy­er­Kolds bryl­lups­blog er gået i luf­ten”, her på Høy­er­Kold Blog. Dette ind­læg er en opsum­me­ring af året, der er gået og et kig på de mange sjove søge­ord, der er ble­vet brugt for at finde frem til os.

De ti mest brugte søge­fra­ser, der er ble­vet brugt til at finde frem til vores blog er:

  1. cho­ko­la­de­kage
  2. dan­sesko
  3. fon­due
  4. bryl­lups­sal­mer
  5. stof og stil
  6. male­rier
  7. cho­ko­la­de­ka­ger
  8. jule­ga­veøn­sker
  9. bryl­lup­skage
  10. malene høyer

Intet bemær­kel­ses­vær­digt ved det — men lige uden for top ti fin­der vi blandt andet “vores bryl­lup”, “gulero­d­s­suppe” og “plan­ke­værk”. Vi har mere end en enkelt gang undret os over, hvor­for nogen bru­ger “vores bryl­lup” som søge­frase. Hvil­ken infor­ma­tion er det, man ønsker at finde, når man søger på “vores bryllup”?

Vores over­sigt over nøg­le­ord viser, at det sta­dig er bryl­lup, der er vores mest anvendte nøg­le­ord. Siden blog­gen star­tede har vi plan­lagt bryl­lup­pet i august, vi har skre­vet en masse om alle for­be­re­del­serne (afprøve cho­ko­la­de­ka­ger og gru­be­lam) og ikke mindst ble­vet gift.

Siden bryl­lup­pet har vi så til gen­gæld skre­vet en masse om vores fæl­les liden­skab mad. Vi har afprø­vet opskrif­ter, over­sat opskrif­ter og ikke mindst hen­vist til opskrif­ter. Som regel har opskrif­terne haft en sød vin­kel og været kry­dret med bil­le­der, der alle kan fin­des på 23HQ.dk/ulrikkold.

Malene har også fået arbejde i Hvide Sande og der­for er vores store, fæl­les pro­jekt lige for tiden at flytte. Malene er alle­rede flyt­tet ind i vores nye lej­lig­hed i hjer­tet af Ring­kø­bing. Vi har endnu ikke fast­sat en dato for flyt­ning af resten af vores habengut her fra Stavns­vej, men lej­lig­he­den her er alle­rede sagt op, så det kom­mer med garanti ikke til at tage mere end 2 måne­der, da vi skal være ude senest d. 15. juli.

Du kan der­for for­vente at se langt flere bil­le­der fra vest­ky­sten og køb­sta­den Ring­kø­bing her på siden i fremtiden.

Og hvad var det så med de dér sjove søge­fra­ser? Jo, i årets løb er der kom­met besø­gende her­til med søge­ord som “bag cho­ko­la­de­kage med cho­ko­lade og mange æg” og “ræk­ke­følge bryl­lups­sal­mer”. For ikke at tale om “anton bergs mar­keds­fø­ring”, “appelsin+citron+hverdag”, “bil­le­der af vores ter­rasse” og “feje­ko­ste til stomp”. For nylig blev vi fun­det med denne frase, som jeg per­son­ligt synes rum­mer en histo­rie, der mang­ler at blive for­talt: “pas er ble­vet vasket”. Hvis du sid­der der­ude og ved, at du har besøgt vores blog på grund af en søg­ning efter ordene “pas er ble­vet vasket”, så vil jeg meget gerne høre om det i kommentarerne.

Vi har tænkt os at blive ved med at for­søde jeres hver­dag med bil­le­der af både mad, kul­tur­liv, natur, hin­an­den og vores omgi­vel­ser i tiden der kom­mer. Jeg kan kun glæde mig til at følge endnu et år her på Høy­er­Kold Blog.

Vi har snart rundet 10.000 sidevisninger

I dag bli­ver vist dagen, hvor vi run­der 10.000 side­vis­nin­ger her på blog­gen. Mange af dem kom­mer nok fra spam­ro­bot­ter, der har høstet og spist løs af vores hen­vis­nin­ger og tekst her på siden. Men hel­dig­vis har vi den rare Akis­met spam­be­skyt­telse, der nu har holdt mere end 5.000 spam­kom­men­ta­rer fra døren.

Jeg har også instal­le­ret et antal plu­gins — blandt andet et, der burde kunne holde styr på, hvor mange af jer læsere, der abon­ne­rer på vores nyhe­der via RSS nyheds­fe­eds. Jeg er dog ikke sik­ker på, om den helt kan holde styr på det, så der­for vil jeg gerne høre fra dig i en kom­men­tar til dette ind­læg, hvis du læser denne blog via RSS.

Og så vil jeg gerne lige gøre opmærk­som på, hvor stolt jeg er af min kone, der har taget det flotte bil­lede, du kan se i ind­læg­get “Smukt smykke”. Det ser top­pro­fes­sio­nelt ud!

Og en hilsen til søens folk: vor læser på Samsø

Siden vi star­tede med at bruge Google Ana­ly­tics for mere end en måned siden, har vi bemær­ket en mærk­vær­dig for­de­ling af besø­gene fra de dan­ske byer. Ud over at det lader til at Jyl­land har fået røde hunde, så er der en mar­kant plet omkring Tra­neb­jerg på Samsø.

 

Vi havde for­ven­tet besøg fra Aal­borg, Ring­kø­bing, Odense, Køben­havn, Brøndby Strand og mange andre byer i Dan­mark — men så vidt vi ved, ken­der vi ikke nogen på Samsø. Vi har en mistanke om, at det måske er Poul Krebs, der bru­ger vores blog som inspira­tions­kilde til sit næste album. Har du et godt bud på, hvor­for Samsø og Tra­neb­jerg lig­ger så højt på listen? Og glem ikke, at der er flere bil­le­der på 23hq.com/ulrikkold!

Om HøyerKold

Vi hed­der Malene og Ulrik Høyer Kold. Denne hjem­meside star­tede som en bryl­lups­blog i måne­derne op til vort bryl­lup i august 2007. Nu er vi ble­vet gift, men blog­gen fort­sæt­ter. Tan­ken er, at vi vil skrive om små og store begi­ven­he­der som ægte­folk. Det kom­mer til at inklu­dere kul­tur– og kon­cer­top­le­vel­ser, madop­skrif­ter, bil­le­der af stort og småt og meget mere! Den 23. sep­tem­ber 2010 blev vi for­æl­dre til Eva, så der sni­ger sig nok også nogle ind­læg ind om det.

Efter knap 3 år i Ring­kø­bing har vi købt hus i Gudum­holm 15 km syd-øst for Aal­borg. Vi vil gerne lære nye men­ne­sker at kende i loka­l­om­rå­det, så bor du i Gudum­holm og omegn, så kon­takt os gerne. For husk, at en frem­med er en ven, du blot ikke har mødt endnu!

Vi håber og tror på, at ven­ner og fami­lie samt andre inter­es­se­rede vil finde for­nø­jelse ved at følge med her på bloggen.

M: tlf. 22636083 / malene (snabel-A) hoey­er­kold (prik) dk

U: tlf. 24408448 / ulrik (snabel-A) hoey­er­kold (prik) dk