Tag-arkiv: bloggen

Vi er på nettet igen

Hej Ver­den!

I efter­mid­dags lyk­ke­des det os at komme på net­tet igen. Det ver­den­s­oms­pæn­dende Inder­næd, altså.

I går rin­gede jeg og talte med TDC Sup­port for at få dem til at hjælpe mig, da der til­sy­ne­la­dende ikke var liv igen­nem fra rou­te­ren og til tele­fon­kab­let. Jeg lavede en aftale med den rare TDC-supporter (som det viste sig, at jeg havde gået i fol­ke­skole sam­men med!) og i mor­gen tid­lig skulle der være kom­met en TDC-tekniker.

Det viste sig imid­ler­tid at være fuld­stæn­dig unød­ven­digt for efter at have sys­let lidt med rou­te­ren og der­ef­ter ladet den stå og hvile nat­ten over (altså rou­te­ren), så ville den plud­se­lig gerne være med til at ser­vi­cere os med net­værk. Meget mystisk, når der nu i går var abso­lut mini­malt tegn på liv.

Under alle omstæn­dig­he­der bety­der det, at vi nu kan begynde at blogge mere regel­mæs­sigt igen. Og der er skam sket noget at blogge om. Læs med her på bloggen!

Kære Dagbog…

Vi har jo valgt at skrive et blo­gind­læg om dagen, hvil­ket bety­der, at vi hver skal skrive et ind­læg hver anden dag.

I denne tid er jeg rime­ligt hængt op arbejds­mæs­sigt, så det kan være ret svært at sætte sig ned og tænke kre­a­tive tan­ker og lave inspi­re­rende ind­læg.  Sætningen:

Åh, det er min tur til at skrive blo­gind­læg i dag!”, efter­fulgt af et: “Hvad skal jeg dog skrive om?!”

…er røget ud af min mund nogle gange efter­hån­den. Jeg kunne da også bare skrive en masse ind­læg, som kunne ligge og vente. Men sådan er jeg ikke ind­ret­tet. Jeg vil gerne skrive dag­bogsind­læg. For­tælle hvad jeg har ople­vet eller lavet. Det er bare ikke altid, at ens hver­dag er det mest ophid­sende at for­tælle om. Og det er begræn­set, hvor per­son­lig jeg har lyst til at være her på blog­gen. Der­for kan det nemt blive overfladisk…

Lidt rodede tan­ker fra en pt. rodet hjerne…

Nanoblogg er den nye mikroblog

Jeg ser en udvik­ling her, som er værd at gå videre med.

Først havde vi blog­gen. En lang stribe ord — som regel sammenhængende.

Der­ef­ter kom mikro­blog­gen. Den redu­ce­rede mæng­den af ord til 140 tegn. Man kan sige utro­ligt meget med 140 tegn, hvis man tæn­ker sig om inden man skriver.

Nu er nanoblog­gen her alle­rede. Her er vi begræn­set til eet ord. Et ord. Tag lige og brug plad­sen for­nuf­tigt. Det kan blive en utro­ligt langstrakt dis­kus­sion, hvis. Vi. Kun. Må. Skrive. Et. Ord. Af. Gan­gen. Erfa­rin­gen viser dog, at det oftest er enten til­lægs­ord eller nav­ne­ord, der bru­ges. De bærer trods alt også mest information.

Nu for­ud­ser jeg (og andre — @UffeStenstrop blandt andet) at næste skridt bli­ver en blog­form, hvor vi kan få lov at skrive et bog­stav. Lad os kalde den pikoblog­gen (eller picoblog alt efter sprog­valg). Med pikoblog­gen bli­ver det meget, meget cen­tralt at over­veje, hvad det er, man har lyst til at sige. Og det kan ikke ude­luk­kes at ind­til flere af os euro­pæ­ere vil begynde at lære kanji eller andre (fra vores syns­punkt og bred­degra­der) ekso­ti­ske alfa­be­ter for at kunne bruge skrift­tegn, der siger mere eller oven i købet lig­ner små teg­nin­ger og der­for kan bære mere betyd­ning. Et tegn er meget, meget lidt information.

Men stør­rel­ses­be­teg­nel­serne stop­per jo ikke ved piko. Vi har også en femto-forstavelse. Så hvor­for ikke lave en femtoblog? En blog­form, hvor vi har een bit per ind­læg. En bit. Et 0 eller et 1-tal. Tænk over det. Hvor­når duk­ker piko– og femtoblog­gen op? Går der mere end 3 måneder?

Jeg spår, at inden 2009 er omme, så har vi set eksemp­ler på begge dele.

Gad vide, om det er godt tids­punkt at regi­strere picoblogging.com og femtoblogging.com?

1-års fødselsdag for vores blog

Lige præ­cis i dag er det et år siden vi skrev det før­ste ind­læg, “Høy­er­Kolds bryl­lups­blog er gået i luf­ten”, her på Høy­er­Kold Blog. Dette ind­læg er en opsum­me­ring af året, der er gået og et kig på de mange sjove søge­ord, der er ble­vet brugt for at finde frem til os.

De ti mest brugte søge­fra­ser, der er ble­vet brugt til at finde frem til vores blog er:

  1. cho­ko­la­de­kage
  2. dan­sesko
  3. fon­due
  4. bryl­lups­sal­mer
  5. stof og stil
  6. male­rier
  7. cho­ko­la­de­ka­ger
  8. jule­ga­veøn­sker
  9. bryl­lup­skage
  10. malene høyer

Intet bemær­kel­ses­vær­digt ved det — men lige uden for top ti fin­der vi blandt andet “vores bryl­lup”, “gulero­d­s­suppe” og “plan­ke­værk”. Vi har mere end en enkelt gang undret os over, hvor­for nogen bru­ger “vores bryl­lup” som søge­frase. Hvil­ken infor­ma­tion er det, man ønsker at finde, når man søger på “vores bryllup”?

Vores over­sigt over nøg­le­ord viser, at det sta­dig er bryl­lup, der er vores mest anvendte nøg­le­ord. Siden blog­gen star­tede har vi plan­lagt bryl­lup­pet i august, vi har skre­vet en masse om alle for­be­re­del­serne (afprøve cho­ko­la­de­ka­ger og gru­be­lam) og ikke mindst ble­vet gift.

Siden bryl­lup­pet har vi så til gen­gæld skre­vet en masse om vores fæl­les liden­skab mad. Vi har afprø­vet opskrif­ter, over­sat opskrif­ter og ikke mindst hen­vist til opskrif­ter. Som regel har opskrif­terne haft en sød vin­kel og været kry­dret med bil­le­der, der alle kan fin­des på 23HQ.dk/ulrikkold.

Malene har også fået arbejde i Hvide Sande og der­for er vores store, fæl­les pro­jekt lige for tiden at flytte. Malene er alle­rede flyt­tet ind i vores nye lej­lig­hed i hjer­tet af Ring­kø­bing. Vi har endnu ikke fast­sat en dato for flyt­ning af resten af vores habengut her fra Stavns­vej, men lej­lig­he­den her er alle­rede sagt op, så det kom­mer med garanti ikke til at tage mere end 2 måne­der, da vi skal være ude senest d. 15. juli.

Du kan der­for for­vente at se langt flere bil­le­der fra vest­ky­sten og køb­sta­den Ring­kø­bing her på siden i fremtiden.

Og hvad var det så med de dér sjove søge­fra­ser? Jo, i årets løb er der kom­met besø­gende her­til med søge­ord som “bag cho­ko­la­de­kage med cho­ko­lade og mange æg” og “ræk­ke­følge bryl­lups­sal­mer”. For ikke at tale om “anton bergs mar­keds­fø­ring”, “appelsin+citron+hverdag”, “bil­le­der af vores ter­rasse” og “feje­ko­ste til stomp”. For nylig blev vi fun­det med denne frase, som jeg per­son­ligt synes rum­mer en histo­rie, der mang­ler at blive for­talt: “pas er ble­vet vasket”. Hvis du sid­der der­ude og ved, at du har besøgt vores blog på grund af en søg­ning efter ordene “pas er ble­vet vasket”, så vil jeg meget gerne høre om det i kommentarerne.

Vi har tænkt os at blive ved med at for­søde jeres hver­dag med bil­le­der af både mad, kul­tur­liv, natur, hin­an­den og vores omgi­vel­ser i tiden der kom­mer. Jeg kan kun glæde mig til at følge endnu et år her på Høy­er­Kold Blog.