Tag-arkiv: den danske sprog

Korte, danske romaner på blot seks ord

Hem­ingway opfandt den meget korte roman­form på blot 6 ord. Efter sigende var det på grund af et væd­de­mål, hvor han blev udfor­dret på netop det: At skrive en histo­rie på blot 6 ord. For nylig har Uffe Sten­strop taget skri­ve­sti­len op sit Twitter-feed og jeg har nydt at læse dan­ske, korte histo­rier. Skri­ve­sti­len pas­ser utro­ligt godt til vor tids mest hypede medie: mikrobloggen.

Der­for har jeg nu tænkt, at jeg her på blog­gen vil bidrage med en eller flere 6-ordsromaner. Ini­ti­a­ti­vet har alle­rede tid­li­gere været taget op (blandt andet hos Sten­strop), men en god ting kan aldrig over­dri­ves og i mine øjne så er leg med det dan­ske sprog en god ting.

En god histo­rie skal for­tælle noget og gerne inde­holde en udvik­ling. Men det er ikke altid nød­ven­digt at beskrive denne udvik­ling. Eksem­pel­vis histo­rien her fra Robert Piil:

Det kunne have været så godt.” –hen­tet fra før­nævnte side hos Stenstrop

Det står hen i det uvisse, hvad det er, der kunne have været bedre. Men det er helt sik­kert, at tin­gene ikke er opti­male. Langt de fle­ste nor­male men­ne­sker kan med meget stor sand­syn­lig­hed nikke gen­ken­dende til histo­rien uden præ­cist at vide, hvad den hand­ler om.

Som afrun­ding på dette ind­læg vil jeg gerne frem­vise en 6-ordsroman fra hen­holds­vis Malene og jeg:

Og sådan blev jeg konge her.” –Ulrik Høyer Kold

Honey, I’m home.” “Oh, shit” –Malene Høyer Kold

Har du nogle 6-ordsromaner, der er bedre, så læser vi dem gerne i kommentarerne.

Problemer hos Økonomistyrelsen med digital signatur

For et par dage siden for­søgte jeg at få de nye­ste oplys­nin­ger om mit stu­di­elån hos Øko­no­mi­sty­rel­sen via en hen­vis­ning fra borger.dk. Det gik ikke så godt, da der som var pro­ble­mer med at få adgang til oplysningerne:

Vær opmærk­som på, at der er tek­ni­ske pro­ble­mer med den digi­tale selv­be­tje­ning … vi bekla­ger ulej­lig­he­den og arbej­der på at løse problemet.

I dag skrev jeg så en email til Borger.dk, som hen­vi­ste til Øko­no­mi­sty­rel­sen. Øko­no­mi­sty­rel­sen kunne der­ef­ter sende mig et autosvar, hvori der iro­nisk nok står følgende:

Tak for din henvendelse.

Øko­no­mi­sty­rel­sens SU-lånsenhed går i gang med at behandle din sag hur­tigst muligt. Du får et svar fra os inden for de to først­kom­mende hverdage.

Hvis vi får brug for yder­li­gere oplys­nin­ger i for­bin­delse med vores behand­ling af din hen­ven­delse, tager vi kon­takt til dig.

Vid­ste du:

  • At du selv kan følge med i til­ba­ge­be­ta­lin­gen af dit stu­di­elån, ændre beta­lin­gen og udskrive opgø­rel­ser på  www.borger.dk/su-laan?
  • At du kan få flere infor­ma­tio­ner om stu­di­elån på www.borger.dk/su-laan?

Ven­lig hil­sen,
Studielånsenheden

Jeg er godt klar over, at det er et autosvar, jeg har mod­ta­get og at de blot vil lette min hver­dag. Men deres autosvar er da let­tere iro­nisk, ikke sandt?

Dagens avisudklip

Dagens udklip kom­mer fra Oh Dan­mark i en ældre udgave af Poli­ti­ken. Under redak­tio­nens over­skrift Hvor kært har Jyd­ske­Ve­st­ky­sten skre­vet følgende:

Poli­tiet vil puste tyvene i nak­ken hele sommeren.

Og indrøm­met, det lyder da dej­ligt sådan at blive holdt kølig i som­mer­var­men. Lige nu er der frost på bilerne her i Ring­kø­bing, så det varer nok et stykke tid inden nogen bli­ver pustet i nakken.

Sprogblomster fra avisen

Hver gang jeg når til bag­si­den af Poli­ti­ken og fin­der sek­tio­nen Oh Dan­mark, så glæ­der jeg mig til at få et godt grin. Fak­tisk er det en af de sek­tio­ner, jeg glæ­der mig mest til i avi­sen. Oftest er de leve­rings­dyg­tige i udklip fra mange af lan­dets større og min­dre medier og udklip­pene er altid flan­ke­ret af en over­skrift fra Oh Danmark-redaktøren.

Det kan eksem­pel­vis være føl­gende udklip fra Nyheds­a­vi­sen under Oh Danmark-overskriften “Bon­dam slår til igen”:

Nye skral­des­pande kan rumme op til 500 liter skrald, og det er otte gange mere end alm. skral­des­pande, og så er de nye skral­des­pande ikke engang sær­lig meget større end de gamle, selv om de kun er lidt større end de normale.

Sort snak? Tja, men det har åben­bart stået i Nyheds­a­vi­sen. I denne uge er det imid­ler­tid den lokale Vester­havsPo­sten, der leve­rer stof til dagens ind­læg her på Høyer Kold-bloggen under føl­gende overskrift.

Stor inter­esse for køre­kort til husdyr

Og så er det, at jeg undrer mig over hvor­dan man laver teo­re­tisk køre­prøve med en flok unglam?

Der­u­d­over må jeg lige hen­vise til en side med udklip fra Oh Dan­mark. God læse– og grinelyst!