Tag-arkiv: DR

Julekalender — 22. december

En ny epoke er star­tet. I dag har jeg for anden gang været til julestue pga. af Eva. Hen­des dag­ple­je­mor, Hanne, invi­te­rede for­æl­drene til hen­des dag­ple­jebørn til julestue hjemme hos hende selv.

Arran­ge­men­tet var i og for sig hyg­ge­ligt nok. Der blev druk­ket kaffe, te og saf­te­vand og så blev der (natur­lig­vis!) ser­ve­ret æbleski­ver med suk­ker og syl­te­tøj til samt mas­ser af småka­ger. Og så blev der ikke mindst udveks­let jule­ga­ver. Eva gav Hanne en jule­gave og fik selv en jule­gave til­bage. Hvad kan en dag­ple­je­mor så finde på at give sine dagplejebørn?

Et pus­le­spil fra Maki’s serie af lege­tøj fra Dan­marks Radio. For­nuf­tigt, lære­rigt og velvalgt. Eva har revet pla­stik­ken af pus­le­spil­let og spredt brik­kerne ud over hele gul­vet. Vi glæ­der os til hun får lært at rydde op og sætte brik­kerne på plads i pla­den :-)

(og nå, ja, jeg har jo sta­dig lovet dig et sne­digt … det kom­mer :-) )

Den Selvlysende Hund

Søn­dag aften ple­jer jeg at være gået i seng inden kl. 23. Der­for har jeg ikke haft mulig­hed for at høre Anders Lund Mad­sens nye søn­dags­un­der­hold­nings­pro­gram, som bli­ver sendt den sid­ste søn­dag i hver måned. Der­for er det godt, at man kan podca­ste udsen­del­ser som disse! Her til aften hørte vi nem­lig de to udsen­del­ser der har været sendt.

Udsen­del­serne kal­des Den Selvly­sende Hund fordi Anders i sin barn­dom så en uhyg­ge­lig film i smug, hvor der ind­gik en selvly­sende hund. Bag­ef­ter kunne han ikke sove! Pro­gram­met hand­ler altså om uhygge, spø­gel­ser, gen­gan­gere og hvad der ellers er af arte­fak­ter i den genre.

Jeg kunne ikke lade være med at grine af Gitte fra Esb­jerg. Hun rin­gede ind og ville have hjælp til at slippe af med et spø­gelse, som hen­des kære­ste havde slæbt med hjem fra arbejde. Og en-to-tre, så tunede den invi­te­rede clair­voy­ant ind på spø­gel­set og bad spø­gel­set for­lade denne verden.

Når det er Anders, der står bag, så kan man ikke lade være med at små­grine under pro­gram­met. Så det kan helt klart anbe­fa­les enten at holde sig vågen fra 23–01 eller som vi gjorde: down­lo­ade Den Selvly­sende Hund som podcast.

Lydbøger på iPod

Jeg er så glad for min iPod! Især efter at have fun­det ud af at down­lo­ade lydbøger.

Jeg skulle til Visit­Den­mark kon­fe­rence på Brøndby Sta­dion i tirs­dags — og med udsig­ten til at skulle til­bringe 5–6 timer i offent­lig trans­port hver vej, havde jeg fået lagt Liza Mar­klunds bog ‘En plads i solen’ på min iPod  (tids­be­græn­set down­load i decem­ber måned på dr.dk/kulturguiden). Spæn­dende bog! Jeg har ikke læst en ene­ste af Liza Mar­klunds bøger om jour­na­li­sten Annika, så der var dog en masse refe­ren­cer til tid­li­gere sager, som jeg ikke helt var med på.

Jeg nåede ikke at høre bogen fær­dig, så jeg er egent­lig ret glad for, at jeg nu bli­ver nødt til at køre med bus til og fra arbejde hver dag (Ulrik har ‘fået’ bilen til arbejde nu). Så har jeg lige en halv time, hvor jeg kan lukke øjnene og holde lar­men fra sko­lebørn ude. Især om mor­ge­nen er det rart lige at kunne tage en lytte-lur.

Jeg glæ­der mig alle­rede til i mor­gen tidlig.

Hvis det ikke var fordi, jeg alle­rede havde læst ‘Dren­gen i kuf­fer­ten’ af Kaa­ber­bøl & Friis, så ville jeg helt sik­kert også høre den i næste omgang. Den er nem­lig også til gra­tis down­load til og med 9/2. Den kan bestemt anbe­fa­les og er ret letlæst!

Dren­gen i kuf­fer­ten er nu hen­tet ned, så må jeg se, om jeg vil høre den igen :-)

Fanget i søndagsseriespindet

Det er ble­vet søn­dag aften. I mor­gen skal jeg på arbejde igen efter 16 dages jule­fe­rie og der­med også 16 dage sam­men med Ulrik. Det har været dej­ligt at have så mange dage sam­men, det har vi ikke haft siden som­mer­fe­rien!! Men om en måned er det slut med at være pend­leræg­te­par, men det kan Ulrik for­tælle om, når det bli­ver hans tur til at skrive :-)

Jeg har lige set anden del af DRs nye søn­dags­se­rie Livvag­terne og det er bestemt en serie, jeg vil følge med i de næste mange søn­dage. Jeg sad godt nok og småke­dede mig noget af tiden, da før­ste afsnit blev vist før­ste nytårs­dag, men det blev der ret­tet op på i afte­nens afsnit. Nu er per­son­gal­le­riet ble­vet fol­det ud og den irri­te­rende Rambo-type sor­te­ret fra. Det skal nok blive spæn­dende at følge ‘De Tre Muske­te­rer’. Tak til DR for endnu en spæn­dende drameserie!

Pink sky

I går aftes var dette syn udsig­ten fra vores hoved­dør. Ulrik blev beor­dret ud for at foto­gra­fere — han er jo lidt højere end mig :-) Det er et af hver­da­gens glæ­der — at se flotte sky­for­ma­tio­ner og fore­stille sig hvad de lig­ner. Jeg synes, det lig­ner to mus oven på hinanden.

I mor­gen skal vi bruge lidt af vores bryl­lups­gave — et gave­kort til Voxhall. Vi skal høre/se Je m’appelle Mads og Bounty Nil­ler — kendt fra TV. Det blog­ger vi nok om senere.

Up date: Vi fik ikke rig­tig skre­vet om kon­cer­ten, men vi købte denne CD.

Je m'appelle Mads & Bounty Niller - Greatest Hits