Tag-arkiv: Eva

Julekalender — 10. december

image

image

image

Dagens jule­ka­len­der er ble­vet for­sin­ket med ca. 24 timer. Det er blot et tegn på, at julen er hjer­ter­nes fest og at pri­o­ri­te­terne der­for lader fami­lien komme i før­ste række. Jule­træet er ble­vet pyn­tet fær­dig og står flot midt i stuen.
Det holdt imid­ler­tid kun kort tid, da Eva har fun­det ud af, at det er let at pille pyn­ten af træet igen. Hjer­ter, nis­ser, rens­dyr og andet godt blev flået af træet og kastet på gul­vet eller bare kastet over skul­de­ren. Vi skal nok pynte træet hver dag frem til jul. Næste år er det for­hå­bent­lig ander­le­des :-)

Nissepigen Eva

Eva er nu ble­vet 3 måne­der gam­mel og netop i dag har vi hørt hen­des før­ste klu­k­lat­ter. Det var så utro­lig smit­tende, at vi bare måtte grine sam­men med hende. Det var en fan­ta­stisk for­nem­melse! Det må være hen­des jule­gave til os.

Eva i nissehuen
Eva i nissehuen

I løbet af den sid­ste måned er der sket mange ting i den lille fami­lie. Senest er hun ble­vet vac­ci­ne­ret og det gjorde ondt dybt ind i mode­rens hjerte at se sin dat­ter græde så tåre­væ­det. Hel­dig­vis blev den kede­lige ople­velse hur­tigt glemt igen.

Malene er med i en mødre­gruppe, som hun er glad for. Ulrik har haft Eva og Malene med til jule­frokost hos Ørskov Grup­pen. Og Eva har haft begge sine for­æl­dre med til sølv­bryl­lup, så hun kunne blive vist frem og beundret.

I mor­gen fejrer vi den før­ste jul som for­æl­dre med vores lille pige. Det bli­ver helt sik­kert magisk og sik­kert også helt ander­le­des end det ple­jer. Hun er den bed­ste jule­gave, vi kunne ønske os.

Glæ­de­lig jul til jer alle og tak for året, der gik.

Eva blev 1 måned gammel i går

Tiden går hur­tigt, når man morer sig — eller arbej­der hårdt. Og begge dele gør sig gæl­dende, nu hvor vi har fået Eva til at holde os med sel­skab her i Ringkøbing.

Hun hol­der os beskæf­ti­get det meste af dagen, spi­ser som hun skal, og ser i det hele taget ud til at nyde livet sam­men med sine forældre.

Nu er der alle­rede gået en hel måned sam­men med hende og der er sket utro­lige for­an­drin­ger. Vi nyder tiden og gri­ner af de små og store ople­vel­ser, hun giver os under­vejs. Eksem­pel­vis den sjove lyd, det giver, når hun lig­ger på maven og hikker.

Vi har døbt den “Hik­ke­fug­len”:

Nyforelsket!

Vi har ven­tet i 9 måne­der og for en uge siden blev spæn­din­gen udløst:

Vi er ble­vet for­æl­dre til en lille pige med grøn top­hue :-)

Eva 1½ time gammel
Eva 1½ time gammel

For præ­cis en uge siden havde vi været på hospi­ta­let i et kvar­ter og føds­len var i fuld gang. 3 kvar­ter senere var føds­len over­stået og Eva kom til verden.

Og vi elsker hende overalt på jorden!

Vi lærer hende bedre at kende hver dag og hun lærer os bedre at kende. Vi nyder hvert et øje­blik selv remou­lade– og tis­se­bleer :-)