Tag-arkiv: fest

Sidste blog fra kælderen

Som nogen vil vide, så har jeg siden medio juni 2008 boet i en kæl­der­lej­lig­hed i Tilst. Det er snart ovre. Fra man­dag d. 2/2–2009 star­ter jeg med at arbejde hos Ørskov Web i Skjern. Der­for flyt­ter jeg også alt mit habengut til Ring­kø­bing og siger far­vel og tak til Århus i denne omgang. Det bety­der, at dette er den sid­ste blog her fra kæl­de­ren. En epoke er ovre og en ny kan tage sin begyndelse.

Lige nu nyder jeg 5 feri­e­dage inden jeg skal starte på arbejde. I efter­mid­dag kom­mer Malene fra Ring­kø­bing med en stor stak kas­ser, poser, tasker og andet godt, så vi kan få frag­tet det hele vestpå. Men inden vi for­la­der Østjyl­land helt, så tager vi lige til udflyt­ter­fest hos Kas­per Duhn (til­lykke med det nye arbejde!) og Maria Faar­vang (til­lykke med din afslut­tende eksa­men!), som er i gang med at flytte til Køben­havn. Jeg glæ­der mig til at nyde en fre­dag aften i gode ven­ners lag.

Det bli­ver en omvælt­ning i hver­da­gen at flytte til Ring­kø­bing. På flere plan. Malene og jeg skal til at vænne os til at bo sam­men igen. Vi har talt om, hvor­vidt det har for­an­dret os og vores for­hold at bo adskilt i mere end 9 måne­der. Og det har det vel­sag­tens. For­hå­bent­lig, vil jeg endda sige. Hvis vi ikke skulle lære noget af at leve på den måde i så lang tid, så ville der da være noget galt?

Og på et andet plan i mit liv, så bli­ver det en omvælt­ning at skulle arbejde i en lille orga­ni­sa­tion. Gan­ske vist er der 25 (26!) ansatte i Ørskov A/S — men det er trods alt også kun 1% af dem, der arbej­der i SSC (udvik­lings­af­de­lin­gen) i Dan­ske Bank-koncernen. Og det er kun 1‰ af dem, der arbej­der i hele kon­cer­nen. Jeg for­ven­ter, at der nok kan blive noget at lære begge veje — der er jo for­dele og ulem­per ved begge størrelser.

Men udover stør­rel­sen, så er der natur­lig­vis også en helt ny kol­le­g­af­lok at for­holde sig til. Jeg skal opbygge et nyt net­værk. Lære nye men­ne­sker at kende. Nye arbejds­ru­ti­ner. Nye for­kor­tel­ser. Nye sær­he­der, styr­ker, svag­he­der og for­ret­nings­for­dele. Jeg glæ­der mig til at få udvi­det bekendtskabskredsen.

Jeg skal også finde ud af, hvad jeg nu skal bruge min hver­dag til i Ring­kø­bing. Synge i kor? Synge i band? Spille rol­le­spil? Sælge bio­graf­bil­let­ter? Løbe dag­ligt eller næsten dag­ligt? Sætte garn i fjor­den? Der er så mange mulig­he­der. Det hand­ler blot om at vælge.

Snip, snap, snude. Histo­rien om livet som pend­leræg­te­par er ude. Tip, tap, tønde. Snart kan en anden histo­rie begynde…

Sommerferiebilleder

Vi brin­ger her et lille udpluk af vores “feri­e­op­le­vel­ser”. Ferien har ind­til videre budt på bryl­lup, byrund­tur, kano­tur, venne– og fami­lie­be­søg, han­dywork og ren­gø­ring — alt dette på kun en uge!

Dagens før­ste feri­e­dag stod på bryllup/30-års fødselsdag/indflytterfest hos Astrid og Joakim. Til­lykke til brudeparret!

Astrid og Joakims bryllupskage

Jeg tog dog tid­ligt hjem, for dagen efter skulle jeg stå i info­telt til 9. omgang af North Sea Beach Marat­hon i Hvide Sande. Det blæ­ste og små­reg­nede de før­ste timer, hvil­ket kan ses på bil­le­det herunder.

North Sea Beach Marathon 2008

Senere blev det dog et fan­ta­stisk vejr! Strand­sto­lene her­un­der er ble­vet for­ladt, for North Sea Beach Marat­hon 2008 er over­stået og opryd­nin­gen i gang.

Strandstole på Hvide Sande Strand til North Sea Beach Marathon 2008

Jord­bær­snaps skal vi ikke sny­des for i år. Sidst vi fik det, var til vores bryl­lup. Så der er lagt i kruk­ken til endnu en omgang — mmm…

Jordbærsnaps

Vi har benyt­tet ferien til at lære mere om vores nye by, så vi har været på histo­risk rund­tur i Ring­kø­bing. Turen gik blandt andet forbi Ring­kø­bing Kirke, her står en moderne døbe­fond i glas. Solen skin­nede lige ind på sok­len og gav et flot lysspil.

Døbefonden i Ringkøbing Kirke

I wee­ken­den var der fami­lie­træf på den Kold’ske side. Ulriks faster og onkel bor lige op ad den nyan­lagte Djurslands-motorvej ved Lystrup. Vi ville lige smutte op og kigge på motor­vejen, men blev stop­pet efter et par meter med smat­tet mudder…

Mudder på skoene

I dag har vi ondt i arme og skul­dre, for dagen i går stod på 7 timers ren­gø­ring af lej­lig­he­den på Stavns­vej. 2 år og 4 måne­der blev det til i vores før­ste fæl­les hjem…

Rengøring på Stavnsvej

Det var en omtrent­lig opsum­me­ring af, hvad vi nåede i løbet af den før­ste halv­del af ferien. Den sid­ste uge er godt i gang og viser lig­nende, gode tak­ter. Vi glæ­der os og nyder også den sid­ste del af ferien.

Ryans polterabend

En af mine gamle ven­ner — Ryan Rohde Han­sen — skal gif­tes nu på lør­dag og i lør­dags var vi til pol­te­ra­bend. Jeg tog en masse bil­le­der, hvoraf de mest inter­es­sante kan ses i uddrag på 23.

UPDATE, 07.05.2008: Så er der bil­le­der. Se hele album­met her­un­der eller på adres­sen http://www.23hq.com/ulrikkold/album/3096022 — der er mas­ser af plads til kom­men­ta­rer både her og på 23. Keep ‘em coming!

I mor­gen vil jeg for­tælle en for­fær­de­lig histo­rie om denne polterabend.

Fondue, mojito og Zzzzz…

I fre­dags var vi til fød­sels­dag hos Lisa. Mange tak for en rig­tig hyg­ge­lig aften! Fon­duen fik en revi­val denne aften, så den fik ikke for lidt med diverse kød­tern, tiger­re­jer, cham­pig­non, peber­frugt m.m. Men man bli­ver godt nok træt af at spise så meget :-)

Det er ikke sår’n at være ble­vet kur’n :-)

Efterbryllup med hotdogs, Asti og bryllupskage

I fre­dags holdt vi en fest for en lille flok ven­ner og bekendte fra Århus for at få spist den ret anse­e­lige mængde pøl­ser, pøl­se­brød og bryl­lup­skage, der var til­bage efter vores bryl­lup for 14 dage siden.

Sta­tus efter festen er nu, at der ikke er mere bryl­lup­skage — udover den rest, der kan ses på bil­le­det nederst. Den er dog til vores 1-års bryl­lups­dag. Der er ikke mere jord­bær­snaps — men til gen­gæld er der sta­dig en del pøl­ser og mas­ser af pøl­se­brød. Og Mar­tini Asti. Og spi­ri­tus, der aldrig blev taget hul på. Hel­dig­vis kan det meste holde — så næste gang I kig­ger forbi, bli­ver der sik­kert budt på et glas mous­se­rende hvidvin.

Vi har også mod­ta­get bil­le­der og film fra ven­ner og fami­lie — det bety­der, at der snart kan laves et tak­ke­kort og et eller flere gal­le­rier, der vil blive publi­ce­ret på 23HQ. Vi vil dog sta­dig gerne høre fra gæster, der måtte have bil­le­der, som de mener, vi ikke kan leve uden at se.

Det skæve bru­de­par har vi gemt i vores bryl­lup­skasse, som vi også skal have put­tet mange andre ting i.