Tag-arkiv: fjord

Den gang man kunne cykle fra Ringkøbing til Hvide Sande

I dagens udgave af Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern skri­ver avi­sens udsendte om deres “polar­eks­pe­di­tion” over isen på cykel fra Borg­mester­hav­nen i Ring­kø­bing til Tysker­hav­nen (æ Tysker­havn) i Hvide Sande.

Vi har nem­lig gået og joket med, at vi engang om mange år ville kunne berette for vores bør­ne­børn, om “Den vin­ter, hvor det frøs så meget, at man kunne gå fra Ring­kø­bing til Hvide Sande…”

Det kunne være fedt at svæve over Ring­kø­bing Fjord og se, om hele fjor­den var fros­set. Nu er der så nogle nogle modige mænd, der har taget turen over fjor­den og rap­por­te­ret undervejs.

Læs mere om turen på Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern og nyd endnu et par smukke bil­le­der fra Ring­kø­bing (is)Fjord.

Eftermiddagssol over Ringkøbing Fjord
Efter­mid­dags­sol over Ring­kø­bing Fjord
Lange skygger på isen i Ringkøbing Lystbådehavn
Lange skyg­ger på isen i Ring­kø­bing Lystbådehavn

Grillaften i Røjklit Havn med Tværfagligt Netværk

I aften har vi været ude for at grille.

Hel­dig­vis var vej­ret godt, for vi havde beslut­tet os for at tage en tur til Røj­klit Havn for at grille sam­men med Tvær­fag­ligt Net­værk. Turen var lyn­hur­tigt arran­ge­ret (“Jeg tager kul med, så skal I andre bare huske det I kan spise og drikke og vil lave på en grill!”) og det blev en hyg­ge­lig aften selv om nor­den­vin­den sled godt i os.

Cykeltur i Nationalpark Skjern Å

Opda­te­ring: Turen er desværre ble­vet udskudt ind­til august, da Eva Kan­strup er ble­vet for­hin­dret. Nær­mere besked om dato kom­mer senere. Følg med på www.fjordnet.dk.

Kort over Nationalpark Skjern Å
Kort over Natio­nal­park Skjern Å

På næste man­dag arran­ge­rer Tvær­fag­ligt Net­værk (Fjord­net) en cykel­tur rundt i Natio­nal­park Skjern Å sam­men med Eva Kan­strup, der er kåret som Årets Græn­se­bry­der 2008 i områ­det omkring Ring­kø­bing Fjord.

Billede af Skjern Å
Bil­lede af Skjern Å

Eva Kan­strup er direk­tør for Miljø og Tek­nik i Her­ning Kom­mune og har haft en stor fin­ger med i spil­let om til­bli­vel­sen af Natio­nal­park Skjern Å. Turen er en gen­ta­gelse af den gui­dede cykel­tur, som i sin tid over­be­vi­ste Fol­ke­tin­gets Miljø– og Pla­n­ud­valg om at Skjern Å-dal skulle blive til Dan­marks næste nationalpark.

Vi tager med på cykel­tu­ren, der fin­der sted man­dag d. 22. juni kl. 18:30 — 20:30 fra Løn­borg­gård. Arran­ge­men­tet er gra­tis for med­lem­merne af Tvær­fag­ligt Net­værk, men for­me­delst DKK 300,- kan man blive med­lem af for­e­nin­gen og få lov til at del­tage i flere arran­ge­men­ter helt frem til april 2010, hvor der igen vil være generalforsamling.

Vi glæ­der os meget til at komme ud i natu­ren sam­men med andre nys­ger­rige og har alle­rede meldt os til, så nu er der kun 23 plad­ser til­bage — skynd dig at læse mere om turen, og meld dig til hos Karin Odgaard, hvis du også synes, det lyder spændende.

Vi ses derude!

Vi har sejlet på Ringkøbing Fjord

I dag har bragt en stor ople­velse til os. Vi har prø­vet at sejle på Ring­kø­bing Fjord.

I dag var der “tema­dag” i Ring­kø­bing og temaet var “Til lands, til vands og i luf­ten”. Med sådan et tema kan man jo til­lade sig hvad som helst, så det var lige præ­cis, hvad der gik for sig. På tor­vet star­tede Ring­kø­bing Big Band som­mer­sæ­so­nen med en flot kon­cert mens hjem­me­vær­net stolt viste deres halvau­to­ma­ti­ske rif­ler med kik­kert­sigte og andet grej frem.

Vi valgte nu at gå efter en ople­velse til vands og stil­lede os der­for op i kø til en sejl­tur. Efter en smule ven­te­tid fik vi en red­nings­vest på, og så gik turen ellers ud i fjor­den i en speedbåd.

Sådan ser det ud, når to kon­tor­mus får vind i håret.

Vi får vind i håret på spidsen af en speedbåd
Vi får vind i håret på spid­sen af en speedbåd
Malene med et smørret smil og vind i håret
Malene med et smør­ret smil og vind i håret

Og vi var ikke de ene­ste, der nød det fan­ta­sti­ske pin­se­vejr på Ring­kø­bing Fjord.

Masser af trafik på Ringkøbing Fjord.
Mas­ser af tra­fik på Ring­kø­bing Fjord.
Vi var ikke de eneste, der nød det gode vejr til søs.
Vi var ikke de ene­ste, der nød det gode vejr til søs.
Der var også sejlbåde på fjorden.
Der var også sejl­både på fjorden.

Bemærk i øvrigt, at det er byens trom­mende ung­dom, der også sej­ler. Her et bil­lede fra ‘Musik i byens gader 2009′.

Musiker og sejler - det er en sorgløs ungdom i Ringkøbing.
Musi­ker og sej­ler — det er en sorg­løs ung­dom i Ringkøbing.

Malene siger, at vi er nødt til at have en båd, når vi bor helt ude ved fjor­den. Så er det godt, at der lige er givet los for SP-opsparingerne. Hvor er mine spendérbukser?

Jeg løb hurtigt til Fjordløbet 2009

For et par måne­der siden skrev vi om vores pla­ner for Fjord­lø­bet 2009 ved Ring­kø­bing Fjord. Vi havde pla­ner om at løbe 10 km, men vir­ke­lig­he­den skulle vise sig at ind­hente os.

Det er før­ste gang, jeg har del­ta­get i et løbe­stævne og også før­ste gang vi del­ta­ger i Fjord­lø­bet. Der var ca. 800 del­ta­gere (men til­mel­din­gerne kom sta­dig ind, da vi efter­til­meldte os på sta­dion) og det var både unge og gamle, træ­nede og begyn­dere. Det er dej­ligt at se, at fami­lien Dan­mark har fun­det ud af, at bevæ­gelse er sundt for kroppen.

Vores tem­pe­ra­ment rakte dog ikke til at træne op til at løbe en 10km rute. Ind­til nu har vi løbet 5–8 kilo­me­ter lange ruter som humø­ret og ener­gi­ni­veauet nu lige har til­ladt det. Vi fik der­for aldrig lagt en plan for at løbe 10 km. Det bli­ver ander­le­des til næste år!

Det endte med, at vi meldte os til den næst­kor­te­ste rute på 5,8 km. Malene mente ikke, at hen­des tid var noget at prale af, så den vil jeg lade være en hem­me­lig­hed — men jeg løb de små 6 kilo­me­ter på en tid lige under 5 min./km, det vil sige 28 minut­ter og 47 sekun­der. Jeg er godt til­freds, men selv­føl­ge­lig kan det blive bedre. Det kræ­ver blot noget træ­ning :-)

Løbet blev arran­ge­ret af Ring­kø­bing Atle­tik & Motion (RAM) med hjælp fra en række sponso­rer. Dem kan du læse mere om på RAMs hjemmeside.

Ringkøbing Kirke bruger et af vores billeder

I går aftes rin­gede Merete Ørskov, sog­ne­præ­sten i Ring­kø­bing sogn for at høre, om hun ikke måtte bruge et eller flere bil­le­der, som hun havde fun­det af Ring­kø­bing Fjord med mit navn på. Hun var nem­lig i gang med at rek­la­mere for pil­grims­van­drin­gerne rundt om Ring­kø­bing Fjord på Ring­kø­bing sogns hjem­meside. Van­drin­gerne fin­der sted i for­bin­delse med temau­gen om van­dre­ture i Vestjyl­land. Bil­le­det kan ses på 23 og ser sådan ud:

En mystisk rute ud i det glå.
En mystisk rute ud i det grå.

Vores bil­le­der på 23 er alle­sam­men fri­gi­vet under Cre­a­tive Com­mons–licen­sen Attribution-NonCommercial-ShareAlike, der bety­der, at man(!) må bruge bil­le­derne, hvis bru­gen lever op til føl­gende krav:

  • Navn­gi­velse (Nav­net på foto­gra­fen skal fremgå)
  • Ikke-kommerciel brug (bil­le­det må ikke bru­ges til at tjene penge)
  • Del på samme vil­kår (hvis bil­le­det ændres eller anven­des i andre kre­a­tive vær­ker, så skal disse fri­gi­ves under samme vilkår)

Eller som der står hos CreativeCommons.dk:

Denne licens til­la­der, at andre bear­bej­der, her­un­der ændrer og til­pas­ser, dit værk med et ikke-kommercielt sigte på betin­gelse af, at de kre­di­te­rer dig og licen­se­rer det nye værk på til­sva­rende vil­kår. Andre kan down­lo­ade og sprede dit værk til offent­lig­he­den lige­som ved by-nc-nd licen­sen, men de må også over­sætte, ændre og for­fatte nye vær­ker base­ret på dit værk. Alle nye vær­ker base­ret på dit værk skal licen­se­res under en til­sva­rende licens, hvor­for enhver bear­bej­delse også vil for­blive ikke-kommerciel.” –http://www.creativecommons.dk/om/

Jeg glæ­der mig i mit stille sind over, at der er nogen, der har glæde af de bil­le­der vi går og tager.

Vestkysten kan være tåget

I wee­ken­den var vi ude at køre en tur i det våde vejr — en cykel­tur bragte os gen­nem sne, slud og regn­vejr. For­u­den natur­lig­vis forbi den lokale Kvickly.

Den mest inter­es­sante del af turen var udsig­ten ved Ring­kø­bing Fjord. Hori­son­ten var helt udvi­sket på grund af det fug­tige vejr — og lige­som øjnene, så havde kame­raet svært ved at foku­sere. Vi prø­vede alli­ge­vel at tage et par bil­le­der. Det her er det mest vellykkede.

Gråvejr over Ringkøbing Fjord
Gråvejr over Ring­kø­bing Fjord

Langs fjor­den løber fjord­s­tien, der bli­ver brugt flit­tigt af hund­e­luf­tere, motio­ni­ster og cyk­li­ster. Vi løber der gerne en 2–3 gange om ugen og har over­ve­jet at gøre vores tur langs fjor­den læn­gere. Den over­vej­else tager vi dog i os igen efter at have opda­get, at stien blot ender i det blå. Eller burde jeg sige det grå?

En mystisk rute ud i det grå.
En mystisk rute ud i det grå.
En mytisk rute ud i det blå.
En mytisk rute ud i det blå.

Det var næsten even­tyr­ag­tigt at stå dér og kigge ind i intet­he­den. Natu­ren er forunderlig.