Tag-arkiv: fjordnet

Udflugt til Bovbjerg Klint og Fyr

I wee­ken­den var Malene og jeg en tur ved Bovb­jerg Klint sam­men med Fjord­net for at høre om de spe­ci­elle geo­lo­gi­ske for­hold, der er på ste­det. Turen var arran­ge­ret af Jens Demant Ber­nth, der er for­e­nin­gens kas­se­rer og uddan­net geo­log. Det gav ham en god bag­grund for at for­tælle vi andre læg­mænd om isti­der, moræ­ne­ler, aflej­rin­ger, sedi­men­ter og meget andet.

Men hvor­for er Bovb­jerg Klint så så spæn­dende, at vi godt gad bruge en hel dag på at køre ud for at se på tæt­pak­ket grus? Læs resten

Årets Grænsebryder 2009

Ons­dag d. 27. januar 2010 deltog jeg i et spæn­dende og innova­tivt pro­jekt her i Ringkøbing-Skjern Kom­mune. Det var den årlige kåring af Årets Græn­se­bry­der, der blev afholdt af Jyske Bank, Dag­bla­det Ringkøbing/Skjern og Tvær­fag­ligt Net­værk.

Kårin­gen af Årets Græn­se­bry­der er en del af langstrakt pro­jekt, der skal ændre fokus fra “det mørke Jyl­land” til “det lyse Jyl­land”. Måske er vi ikke altid gode nok til at for­tælle de mange histo­rier, der vid­ner om driv­kraft, moti­va­tion, gå-på-mod, utra­di­tio­nelle valg, ube­t­rå­dte stier og suc­ces? Der­for iværk­satte Tvær­fag­ligt Net­værk i 2002 en kåring, der nu har udpe­get 54 vestjy­der i områ­det omkring Ring­kø­bing Fjord, der fortje­ner tit­len som Græn­se­bry­der.
Læs resten

Om at være tilflytter på P4 Midt & Vest

I mor­ges stod jeg op kl. 05:45 for at spise tid­lig mor­gen­mad, så jeg kunne stå på kajen i Ring­kø­bing og tale med Mari­anne Jonas­sen fra Dan­marks Radio P4 Midt & Vest om at være til­flyt­ter i Ringkøbing.

Jeg blev inter­viewet live i mor­gen­ra­dioen ca. kl. 06:43 hvor jeg talte om hvor­for jeg var flyt­tet til Ring­kø­bing, hvad jeg syn­tes om byen, hvor­dan vi har skabt os et net­værk her­ude og ikke mindst om hvor­dan Tvær­fag­ligt Net­værk, Ring­kø­bing Fjord­net kan være med til at give til­flyt­tere til byen en god start.

Ring­kø­bings til­flyt­ter­kon­su­lent, Mari­anne Møl­ler, var også invi­te­ret ned på hav­nen i mor­ges for at tale om, hvad der er til­flyt­nings­kon­su­len­ter­nes opgave. Jeg var desværre nødt til at cykle hjem, så jeg fik ikke lej­lig­hed til at høre Mari­anne tale om sit job og hvor vig­tigt det er at tage godt imod nye bor­gere i kom­mu­nen. I mine øjne laver til­flyt­nings­kon­su­len­terne præ­cis dét, som idræts­for­e­nin­gerne, brid­ge­klub­berne og for­æl­dre­rå­dene har gjort i mange år: ska­ber grund­la­get for et net­værk for folk.

Ved at melde sig ind i en for­e­ning får man jo kick­star­tet sit net­værk og det har vi selv benyt­tet os af. Vi har meldt os ind i den lokale bio­graf­for­e­ning, Malene har sun­get i kvin­de­kor i en hel sæson, og vi er begge meldt ind i Fjord­net. I Fjord­net får vi lej­lig­hed til at arran­gere virk­som­heds­be­søg, tage på udflugt i natu­ren, besøge udstil­lin­ger, samle svampe, høre lokale ildsjæle tale om deres pro­jek­ter, og meget mere. Det giver alt sam­men inspira­tion og mod på at blive i området.

Det kan desværre ikke lade sig gøre at høre mit mor­ge­nin­ter­view på net­tet — så du må nøjes med at tro på mig, når jeg siger, at jeg var der :-)

Det gode vejr forhindrer blogging

Når det er godt vejr, så er det svært at tage sig sam­men til at skrive et blogindlæg.

I dag er den før­ste aften i denne uge, hvor vi ikke har sid­det ude og gril­let sam­men med ven­ner eller naboer. Man­dag aften var vi i Røj­klit Havn for at grille med Fjord­net. Vi var godt for­blæ­ste, da vi kom hjem, så det var sjovere at lægge sig under dynen end at sidde og skrive blogindlæg.

Tirs­dag aften var det jo Sankt Hans aften og vi var sam­let med ven­ner i Søn­der­vig. Vi kom først hjem op mod kl. 23, da vi havde fået en kop kaffe/te og noget for­trin­lig tri­fli (sig det tre gange hur­tigt efter hin­an­den: “for­trin­lig trifli-fortrinlig trifli-fortrinlig tri­fli!”). Dynen trak mere end et blogindlæg.

Ons­dag aften var det vores egen grill, der blev tændt op og lagt til rette i går­den. Vi ban­kede på hos nabo­erne og fik sel­skab til solen var for­s­vun­det bag hus­ta­gene og skyg­gen blev lidt for kold.

Der­for er det først i aften, der bli­ver over­skud til at blogge. Gad vide om vi snart må erkende, at “et blo­gind­læg om dagen” snart er gået fløjten?

I mor­gen er det Male­nes fød­sels­dag (“hurra, hurra, hur­raaaaa!”) og der er som­mer­fest hos Ørskov Grup­pen, så da er vi hel­ler ikke hjemme.

God mid­som­mer, i øvrigt!

Grillaften i Røjklit Havn med Tværfagligt Netværk

I aften har vi været ude for at grille.

Hel­dig­vis var vej­ret godt, for vi havde beslut­tet os for at tage en tur til Røj­klit Havn for at grille sam­men med Tvær­fag­ligt Net­værk. Turen var lyn­hur­tigt arran­ge­ret (“Jeg tager kul med, så skal I andre bare huske det I kan spise og drikke og vil lave på en grill!”) og det blev en hyg­ge­lig aften selv om nor­den­vin­den sled godt i os.

Cykeltur i Nationalpark Skjern Å

Opda­te­ring: Turen er desværre ble­vet udskudt ind­til august, da Eva Kan­strup er ble­vet for­hin­dret. Nær­mere besked om dato kom­mer senere. Følg med på www.fjordnet.dk.

Kort over Nationalpark Skjern Å
Kort over Natio­nal­park Skjern Å

På næste man­dag arran­ge­rer Tvær­fag­ligt Net­værk (Fjord­net) en cykel­tur rundt i Natio­nal­park Skjern Å sam­men med Eva Kan­strup, der er kåret som Årets Græn­se­bry­der 2008 i områ­det omkring Ring­kø­bing Fjord.

Billede af Skjern Å
Bil­lede af Skjern Å

Eva Kan­strup er direk­tør for Miljø og Tek­nik i Her­ning Kom­mune og har haft en stor fin­ger med i spil­let om til­bli­vel­sen af Natio­nal­park Skjern Å. Turen er en gen­ta­gelse af den gui­dede cykel­tur, som i sin tid over­be­vi­ste Fol­ke­tin­gets Miljø– og Pla­n­ud­valg om at Skjern Å-dal skulle blive til Dan­marks næste nationalpark.

Vi tager med på cykel­tu­ren, der fin­der sted man­dag d. 22. juni kl. 18:30 — 20:30 fra Løn­borg­gård. Arran­ge­men­tet er gra­tis for med­lem­merne af Tvær­fag­ligt Net­værk, men for­me­delst DKK 300,- kan man blive med­lem af for­e­nin­gen og få lov til at del­tage i flere arran­ge­men­ter helt frem til april 2010, hvor der igen vil være generalforsamling.

Vi glæ­der os meget til at komme ud i natu­ren sam­men med andre nys­ger­rige og har alle­rede meldt os til, så nu er der kun 23 plad­ser til­bage — skynd dig at læse mere om turen, og meld dig til hos Karin Odgaard, hvis du også synes, det lyder spændende.

Vi ses derude!

Ting, der ikke passer sammen

  1. Jeg er ble­vet ny web­ma­ster på Fjordnet.dk efter den tid­li­gere for­mand, Per Elbæk Nielsen
  2. Et stykke af Danmark
  3. Mest rov­dyr eller mest hus­dyr? Mest doven.
  4. Sjov med grafer
  5. Sådan ser en drink ud før den bli­ver druk­ket.
  6. Mær­ke­lige lister med 5 punkter