Tag-arkiv: gaver

Julekalender — 16. december

image

I dag var der julestue hos Net Image. Det var et hyg­ge­ligt arran­ge­ment for hele fami­lien, så Eva og Malene var på besøg på fars arbejde i dag.
Under jule­træet lå der gaver til bør­nene og det var en dej­lig ople­velse at se dem åbne dem. Eva fik også årets før­ste jule­gave og gemt i den lå der en kasse Lego Duplo. Dej­ligt. Så er der noget til at fremme hen­des kre­a­tive sans — og øve hen­des opryd­nings– og ordens­sans :-)

Schwag fra 23 — klistermærker og t-shirt

I dag modtog Malene og jeg hver især en pakke, der inde­holdt en længe ven­tet gra­tis gave. En rek­la­me­gave fra det dan­ske firma 23. Sådanne rek­la­me­ga­ver kal­des på engelsk for Schwag.

I pak­ken var der en lille bunke kli­s­ter­mær­ker og en t-shirt. For et par dage siden blev det annon­ce­ret, at de var på vej — og de har været ven­tet siden star­ten af februar.

Nu kan vi sætte 23-klistermærker op overalt i det gan­ske dan­ske land — og bære rundt på et fint, grønt logo lige midt på maven.

T-shirt fra det danske firma 23.
T-shirt fra det dan­ske firma 23.

Det er 23, der pas­ser på vores bil­le­der på nettet.

Krus i Pantone-farver

I snart 4 uger har jeg arbej­det hos Ørskov Web. Det bety­der, at jeg til dag­lig omgås dyg­tige folk, der tæl­ler Pho­tos­hop og Illu­stra­tor (og resten af Adobe Cre­a­tive Suite) som deres vig­tig­ste værk­tø­jer. Som nye­ste mand i virk­som­he­den må jeg natur­lig­vis spille efter de reg­ler og bruge den jar­gon, der fin­des på ste­det. Design, lay­out, for­mer, far­ver, udtryk, indtryk.

Der­for ser jeg frem til at for­tælle mine kol­le­gaer om det far­ve­strå­lende tekrus, som Malene har givet mig som et pla­ster på såret, da min “rig­tige” fød­sels­dags­gave endnu ikke er kom­met med posten (noget med en for­hand­ler, der ikke har helt styr på sin kundekontakt).

Tekruset Pantone 549 C Pale Blue fra Whitbread Wilkinson.
Tekru­set Pan­tone 549 C Pale Blue fra Whit­bread Wilkinson.

Kru­set er fra engel­ske Whit­bread Wil­kin­son og for­hand­les i Europa af Het­land Nor­dic. Kru­set er i den lyse­blå tone, der i fags­pro­get ken­des som Pan­tone 549 C Pale Blue og er ellers fuld­stæn­dig almin­de­ligt. Det fan­ta­sti­ske ved at eje et krus i Pantone-farveskalaen er, at der her bli­ver lej­lig­hed til at sam­men­blande nør­de­ver­den og dag­lig­dag. Lige­som at tage en Fire­fox t-shirt på — eller kli­stre en geocaching-streamer op i bilens bagr­ude. Det sid­ste har vi ikke gjort endnu, men geo­ca­ching er een af de ting, jeg kunne tænke mig at prøve i 2009.

Der er mindst 9 andre far­ver krus at samle på — så jule– og fød­sels­dags­ga­verne er red­det de næste mange år :-)

Sidste dag i Danske Bank

I går var det min sid­ste dag i Dan­ske Bank (“i denne omgang” som nogen af mine kol­le­gaer bemær­kede). Og der­for var der natur­lig­vis sam­let ind i Moster Odas vind­tørre under­kæbe eller Mor Han­nes højre kon­disko (tak for hjæl­pen, Giro 413!) og det var ble­vet til en række gaver fra per­so­na­le­for­e­nin­gen på vegne af de kol­le­gaer, der nu måtte ønske at sige far­vel med manér.

Jeg kunne ind­kas­sere føl­gende gaver, og jeg sen­der en stor tak til alle gave­gi­vere (jeg scan­ner nok kor­tet ind, når jeg lige får tid):

  • Hen­rik Schur­manns bog om “Foto­gra­fe­ring med digi­tal spejl­re­fleks” som jeg glæ­der mig til at læse og lære af
  • Lulu Rou­ges meget roste CDBless You”, som jeg alle­rede har hørt med glæde — den sid­der næsten på repeat!
  • Foto­bo­gen “I, Tokyo” fra Jacob Aue Sobol — med flotte og nær­væ­rende bil­le­der af japa­nerne i Tokyo.
  • Det sid­ste nye num­mer af Wired — det er altid rart at kunne følge med i it-verdenen.
  • En t-shirt med gra­fisk equa­lizer — the “T-qualizer Clas­sic” — så jeg kan vise ver­den, hvor meget de lar­mer. Fuld­stæn­dig uundværlig!
  • Stille Nacht — en stærk (12%) juleøl fra det bel­gi­ske bryg­geri De Dolle Brouwers. Den skal vist nydes sam­men med en god, rød bøf.

Ikke en helt dår­lig høst for 3 års ansæt­telse. Tænk, hvad der kunne være sket, hvis jeg havde været ansat i 10 år?

Dagens gode råd: Skriv en kommentar på din bestilling

Hvis du bestil­ler en vare på inter­net­tet til leve­ring på en fir­maadresse samme dag, så husk at skrive en kom­men­tar om, at det er en virk­som­hed, hvor med­ar­bej­derne nok går hjem inden kl. 17:15!

I for­mid­dags bestilte jeg en buket til min kære kone hos Inter­fl­ora. Jeg ville gerne have den leve­ret til hen­des arbejds­plads i dag — men havde ikke lige for­ud­set, at Inter­fl­ora i Hvide Sande først ville levere buket­ten efter at langt de fle­ste var gået hjem. Nu står buket­ten jo og bli­ver kede­lig ind­til i morgen.

Dagens Gode Råd er der­for: Sørg for at skrive en kom­men­tar om, at det er en virk­som­heds­adresse og at du gerne vil have den leve­ret inden eks. kl. 14!

Jeg har lært af det. Suk.

Vores nye køkkenvidunder er nu indviet

I går hen­tede vi den mintblå Kit­che­nAid Artisan Mixer, som vi bestilte i dagene efter vores bryl­lup for 3 uger siden. I dag fandt den sin plads på køk­ken­bor­det og Male­nes før­ste udbrud, da den blev tændt, var: “Hold da op, den er da støjsvag!”.

Og nu har vi prø­ve­kørt den to gange i dag. Ind­til videre er den en klar suc­ces. Den kan både røre pizza­dej og almin­de­lige gær­brød. Og den lar­mer næsten ikke.  Næsten.

Årskortet til ARoS er indviet nu

I dag tog vi bybus­sen ind til Maga­sin og byt­tede den aller­sid­ste gave, der skulle byt­tes og gik der­ef­ter til ARoS for at veksle vores gave­kort til et års­kort. Det var nem­lig menin­gen, at vi ville se Bjørn Nør­gaards udstil­lede kar­to­ner til Dron­nin­gens gobe­li­ner.

Udstil­lin­gen stop­per d. 9. sep­tem­ber, så det var ved at være sid­ste chance for os, da vi har pla­ner for de næste par wee­ken­der. Det samme gør udstil­lin­gen af land­skabs­ma­ler Janus la Cours male­rier — og det endte der­for med, at vi brugte 2–3 timer der­inde i sel­skab med Nør­gaards skit­ser, nota­ter, teg­nin­ger, kal­ker og far­ve­prø­ver og la Cours utro­lige, næsten foto­re­a­li­sti­ske Djursland­ska­ber. En dej­lig måde at bruge en lør­dag efter­mid­dag på. Det års­kort skal nok tjene sig selv ind!

Nu er vi blevet hr. og fru Høyer Kold

… Og  vi er sta­dig ret trætte!

Vi var jo så kål­høgne at fra­vælge en gave­ko­or­di­na­tor og i lør­dags fik vi straf­fen :-) Men vi har kla­ret gave­byt­nin­gen med bra­vour. Inspira­tion og Imerco stod for stør­ste­delen af vores gave­byt­nings­b­jerg. I går fik Aalborg-afdelingerne såle­des en IKEA-pose hver med gaver, til gen­gæld fik vi til­go­de­be­vi­ser.  I dag blev Århus-afdelingerne så fre­kven­te­ret — tal­ler­ke­ner købt og Kit­che­nAid bestilt.

Ingen af os har væn­net os til at gå med ring endnu, men når vi læg­ger den om afte­nen, føles det alli­ge­vel under­ligt ikke at have den på.

Der blev taget mange bil­le­der på dagen. Da vores egen bryl­lups­fo­to­graf er på en uges ferie, må I lige vente med at se det offi­ci­elle resul­tat. Ind­til da hen­vi­ser vi til Rolfs smukke portræt af det forel­skede bru­de­par ;-)

Vi ven­der til­bage med flere min­der, histo­rier, memoi­rer og bil­le­der fra Den Store Dag, når vi får bedre over­skud. Rig­tig mange tak til alle jer, som var med til at gøre vores store dag til en fest og tak for gaverne!