Tag-arkiv: genbrug

Lørdags-myreflittighed

Vi var så aktive i går og stolte af os selv. Nu kan vi sætte flu­e­ben ud for føl­gende (ikke nød­ven­dig­vis i kro­no­lo­gisk rækkefølge):

 • På gen­brugs­plad­sen med papir, avi­ser, pla­stem­bal­lage, pap, småt brænd­bart, meta­laf­fald, glas… (sam­let sam­men gen­nem de sid­ste par måne­der eller 3)
 • Støv­suge hele lej­lig­he­den grundigt
 • Rydde op i køk­ke­net og der­med få mere bord­plads (ja, efter at vi har fået et kæmpe køk­ken fyl­der vores ting også mere…)
 • Købt og skif­tet halo­gen­pæ­rer til badeværelsesspotlysene
 • Bagt blåbærroulade-småkager (opskrift kom­mer snart)
 • Købt en kost og en ramme til en plakat
 • Sætte pla­ka­ten i ram­men og hænge den op
 • Gøre bade­væ­relse rent
 • Set 2 afsnit af LOST (opgav 3. afsnit, da den nyud­pak­kede DVD ikke kunne læse den!!! Ulrik er ved at finde en læs­ning, så vi for­hå­bent­lig kan se sæson 2 afsnit 3!!)
 • I bio­gra­fen og se Lars von Tri­ers Anti­christ (sikke en film!! Men efter at have vendt og ana­ly­se­ret fil­men sam­men, er den fak­tisk rig­tig god)
 • Skifte sengetøj
 • Skifte vores konti fra Dan­ske Ekstra til Dan­ske 24/7 (her­un­der bestille en opsparingskonto)

Nu er klok­ken ved at være 10 og vi skal ud at løbe, for nu er klok­ken 8-smoothien, så småt opta­get i krop­pen. Solen skin­ner og det ser ud til at blive en dej­lig dag med flere små-projekter der skal ordnes.

God søn­dag!

Frustrationer over en solcellerygsæk

Jeg har nu i et (kort) stykke tid været på udkig efter denne Vol­taic Back­pack Solar Bag ryg­sæk fra det ame­ri­kan­ske firma Vol­taic. Ryg­sæk­ken har ind­byg­gede sol­cel­ler og kan efter sigende levere 17 4 Watt (Opda­te­ring: Det er Vol­taic Gene­ra­tor skul­derta­ske, der kan levere 17 Watt). Den er oplagt til brug sam­men med mobil­te­le­fo­ner, MP3-afspillere og andet mobilt habengut, der jo skal bruge strøm. Der­u­d­over er tasken frem­stil­let af gen­brugte pla­sti­c­fla­sker. Smart. Sådan een vil jeg gerne have.

Voltaic Backpack Solar Bag
Vol­taic Back­pack Solar Bag

Ifølge Jyllands-Posten trykte dim­se­ma­ga­sin, Gismo, fin­des der en dansk for­hand­ler, der hed­der Curio. De sæl­ger imid­ler­tid kun B2B (Busi­ness to Busi­ness, altså ikke til pri­vate) og er der­med ikke inter­es­sante for en almin­de­lig, døde­lig for­bru­ger. Ama­zon i Eng­land har i skri­vende stund ikke flere, hver­ken af model­len Con­ver­ter eller Back­pack. Fran­ske Pix­ma­nia ken­der ikke noget mærke, der hed­der Vol­taic og dan­ske Pri­cer­un­ner er lige så blank.

I Norge fin­des der en webs­hop, der hed­der Enk­lere Liv. De har tasken til salg, men der koster den ~2500,- NOK, hvil­ket sva­rer til ~2250,- DKK. Det synes jeg er lige i over­kan­ten, når pres­se­med­del­el­sen fra Curio oply­ser pri­ser fra ~1300,- DKK. Til gen­gæld skri­ver Data­tid, at tasken kan erhver­ves til ~1600,- DKK. Hos Curio. Som ikke sæl­ger B2C (Busi­ness 2 Cust­o­mer, altså salg til pri­vate). Så er jeg jo lige vidt.

Og hvis jeg ellers kan regne den rig­tigt ud, så er de 1600,- DKK sik­kert uden moms, da det jo netop er B2B–salg. Så læg selv 25% oveni. Det er 2000,- DKK. Som helt sik­kert er bil­li­gere end 2250,- DKK i Norge. Hvor­fra der sik­kert også skal beta­les fragt. Med andre ord er det lidt en blind­g­yde, jeg er løbet ind i.

I mine øjne er der ingen tvivl om, at tasken har poten­ti­ale til at blive et hit og en let­telse for mil­jøet, men hvis ingen i Dan­mark vil sælge den til pri­vate, så ser det lidt sort ud lige nu.

Hvis du har fun­det en for­hand­ler af Vol­taic Back­pack Solar Bag, der vil sælge til pri­vate for en pris, der lig­ger omkring 2000, så er jeg inter­es­se­ret i at høre mere.

Og hvis Curio ved et til­fælde skulle komme forbi og læse denne blog, så vil jeg da gerne mod­tage et eksem­plar af tasken og skrive mere om den :-) Og i øvrigt spørge dem hvor­for de ikke sæl­ger videre til pri­vate. De har jo mange fine varer på hylden.

Gule lamper

På et tids­punkt får man nok af, kun at have inte­r­iør i neut­rale far­ver. Vi har f.eks. købt en orange blen­der, en lyse­blå køk­ken­ma­skine, en antra­cit­far­vet reol og nu er turen kom­met til lamperne.

I star­ten af året fandt jeg denne gule pen­del i Blå Kors Gen­brug i Had­sten — 30 kr!

Gul pendel

I sid­ste uge gjorde jeg endnu et gult lam­pe­køb denne gang i Shop­pit. Det var dog lidt dyrere — 200 kr…

Gul bordlampe

De lyser dej­ligt op og gør hver­da­gen lidt mere farverig.

Gør-det-selv juletræ

Så er der ble­vet pyn­tet lidt op til jul i det HøyerKold’ske hjem. I år er det ble­vet til et hjem­me­gjort jule­træ bestå­ende af: et bundt sort­ma­lede pil­e­grene fra IKEA, rød sisals­nor, røde per­ler, lidt guld jule­pynt og en lyskæde. Mere bli­ver det ikke til i år.

Hjemmegjort juletræ 2007

Næste år kunne det være sjovt med et jule­træ som det her­un­der fra Büro North. [via Baekdal.com]