Tag-arkiv: have

Økologisk høstmarked i Forundringens Have

I dag har vi været til øko­lo­gisk høst­mar­ked i Forun­drin­gens Have ved Vestjyl­lands Højskole lidt uden for Ring­kø­bing. Det var et hyg­ge­ligt arran­ge­ment med boder, der solgte kryd­derur­ter, friskpres­set æbleju­ice, hånd­skårne knive, Søbogaard-saft og meget mere. Og der­næst var det mulig­he­den for at gå en tur rundt i Forun­drin­gens Have, der rum­mer alskens mere eller min­dre alter­na­tive for­søg på at udnytte natu­rens kræf­ter bedre.

I haven fore­går der blandt andet eks­pe­ri­men­ter med jord­tage, der efter sigende kan redde vort pres­sede klo­ak­sy­stem. Der er afprøv­ning af for­skel­lige træ­sor­ters hold­bar­hed og ikke mindst udnytte en eller flere natur­lige meto­der til at for­længe holdbarheden.

Der­u­d­over er der en astro­no­misk have, hvor plan­terne bli­ver sået, plan­tet, ple­jet, van­det, nus­set og høstet efter Maria Thuns prin­cip­per. Nu bli­ver det mere alter­na­tivt: Maria Thun er bio­dy­na­mi­ker og plan­læg­ger sine såtids­punk­ter efter him­mel­le­ge­mer­nes pla­ce­ring. Hvert år udgi­ver hun en såka­len­der (der over­sæt­tes til 20 sprog for­u­den dansk!) såle­des at bio­dy­na­mi­kere ver­den over kan plante, høste, pleje og så på de rig­tige tids­punk­ter i for­hold til månen, solen og alle de andre stjer­ners placering.

På en lidt mere hånd­gri­be­lig skala, så giver det øko­lo­gi­ske høst­mar­ked mulig­hed for, at man kan tage sine æbler fra træet med og presse dem til juice.

Æbler presses til juice i Forundringens Have
Æbler pres­ses til juice i Forun­drin­gens Have

Og så præ­sen­te­res årets høst­kunst­værk, der frem­stil­les af års­ti­dens frugt og grønt.

Årets høstkunstværk
Årets høst­kunst­værk

Der var også mulig­hed for at bage sno­brød, smage urtesuppe og pan­de­ka­ger og klappe både hunde, kani­ner og katte. Og lad os så lige slutte igen i den alter­na­tive ende med et spørgs­mål: Hvor­for sæt­ter man 20 kal­keng­le­fi­gu­rer op på et hjørne af en bygning?

Kalkengle på en husgavl
Kal­kengle på en husgavl

Vi tager gla­de­ligt imod gode forklaringer.

Vi søger en bolig i Ringkøbing og omegn

OPDATERING: Vi har fun­det noget at bo i.

Nu har vi snart fået nok af at bo i ældrebolig.

Ikke fordi det er skidt at bo her, hvor der er sky­de­døre, dør­spio­ner i en højde af 132 cm, kon­ge­stol­stoilet, toile­trul­lea­ske­bæ­ger og ingen under­skabe. Næ, nej. Men for det før­ste, så opta­ger vi jo en lej­lig­hed, der sik­kert kunne bru­ges lige så godt (eller bedre!), hvis den var beboet af een, der havde behov for en spe­ci­al­til­pas­set lejlighed.

Og for det andet, så vil vi gerne ud et sted, hvor nabo­erne er lidt mere  — bare lidt mere — jæv­nal­drende. Og hvor vi igen kan have et stykke have, der er vores. Og et ekstra værelse til kon­tor. Bedre adgang til gril­len. Og mulig­he­den for at se en frem­tid — ikke bare en for­tid. Sandt at sige, så er vores nuvæ­rende hule mest at betragte som en mid­ler­ti­dig løs­ning og det bed­ste til­bud, vi kunne få på det tidspunkt.

Der­for var Malene en tur hos Ring­kø­bing Bolig­for­e­ning i går for at regi­strere os som søgende med­lem­mer igen. Så får vi se, om de kan komme med et godt bud på et lille ræk­ke­hus til os. Eller om vi inden da fal­der over et andet fint sted. Måske er Klo­ster på Holmsland også et sted, der er værd at lede? Det er så idyl­lisk der­ude med udsigt til Sta­dil Fjord.

Telt til haven

Vi sat­ser selv­føl­ge­lig på godt vejr på bryl­lups­da­gen, men men vi er jo i Dan­mark, hvor vej­ret er ret lune­fuldt. Der­for har vi sør­get for at leje et telt.

Vi skal jo holde recep­tion i fami­lien Kolds have, så måske er bryl­lup­ska­gen hel­ler ikke så glad for at stå lige i solen.

Efter­føl­gende skal vi holde fest for de nær­me­ste, så her vil det nok også være meget rart at være “inden­dørs” ud på de små timer.  Da vi ikke lig­ger inde med 120 champag­neg­las m.m. har vi også sør­get for at leje ser­vice det samme sted.

Så bare rolig kære for­æl­dre. Vi har styr på det :-)