Tag-arkiv: Hverdag

Lørdags-myreflittighed

Vi var så aktive i går og stolte af os selv. Nu kan vi sætte flu­e­ben ud for føl­gende (ikke nød­ven­dig­vis i kro­no­lo­gisk rækkefølge):

 • På gen­brugs­plad­sen med papir, avi­ser, pla­stem­bal­lage, pap, småt brænd­bart, meta­laf­fald, glas… (sam­let sam­men gen­nem de sid­ste par måne­der eller 3)
 • Støv­suge hele lej­lig­he­den grundigt
 • Rydde op i køk­ke­net og der­med få mere bord­plads (ja, efter at vi har fået et kæmpe køk­ken fyl­der vores ting også mere…)
 • Købt og skif­tet halo­gen­pæ­rer til badeværelsesspotlysene
 • Bagt blåbærroulade-småkager (opskrift kom­mer snart)
 • Købt en kost og en ramme til en plakat
 • Sætte pla­ka­ten i ram­men og hænge den op
 • Gøre bade­væ­relse rent
 • Set 2 afsnit af LOST (opgav 3. afsnit, da den nyud­pak­kede DVD ikke kunne læse den!!! Ulrik er ved at finde en læs­ning, så vi for­hå­bent­lig kan se sæson 2 afsnit 3!!)
 • I bio­gra­fen og se Lars von Tri­ers Anti­christ (sikke en film!! Men efter at have vendt og ana­ly­se­ret fil­men sam­men, er den fak­tisk rig­tig god)
 • Skifte sengetøj
 • Skifte vores konti fra Dan­ske Ekstra til Dan­ske 24/7 (her­un­der bestille en opsparingskonto)

Nu er klok­ken ved at være 10 og vi skal ud at løbe, for nu er klok­ken 8-smoothien, så småt opta­get i krop­pen. Solen skin­ner og det ser ud til at blive en dej­lig dag med flere små-projekter der skal ordnes.

God søn­dag!

Kære Dagbog…

Vi har jo valgt at skrive et blo­gind­læg om dagen, hvil­ket bety­der, at vi hver skal skrive et ind­læg hver anden dag.

I denne tid er jeg rime­ligt hængt op arbejds­mæs­sigt, så det kan være ret svært at sætte sig ned og tænke kre­a­tive tan­ker og lave inspi­re­rende ind­læg.  Sætningen:

Åh, det er min tur til at skrive blo­gind­læg i dag!”, efter­fulgt af et: “Hvad skal jeg dog skrive om?!”

…er røget ud af min mund nogle gange efter­hån­den. Jeg kunne da også bare skrive en masse ind­læg, som kunne ligge og vente. Men sådan er jeg ikke ind­ret­tet. Jeg vil gerne skrive dag­bogsind­læg. For­tælle hvad jeg har ople­vet eller lavet. Det er bare ikke altid, at ens hver­dag er det mest ophid­sende at for­tælle om. Og det er begræn­set, hvor per­son­lig jeg har lyst til at være her på blog­gen. Der­for kan det nemt blive overfladisk…

Lidt rodede tan­ker fra en pt. rodet hjerne…

Vesterhavet

I dag ville jeg ønske, at jeg havde haft et kamera med. Eller at jeg kunne have haft jer med!

Lige efter arbejde gik jeg nem­lig en tur langs Vester­ha­vet. Solen gik lige så stille ned. Bøl­gerne bru­sede ind mod kysten. Det var sim­pelt­hen bare wauw!

Jeg fandt glas­styk­ker og sten med hul i. Jeg løb gade­d­ren­ge­hop. Jeg vif­tede med armene og fik en masse måger til at flyve. Jeg luk­kede øjnene og lyt­tede til bøl­gerne. Jeg stod på en høj klit og spej­dede ud mod sol­ned­gan­gen. Jeg stors­mi­lede. Jeg fik tårer i øjnene. Jeg fik bob­ler i maven af glæde. Til sidst sad jeg på en bænk og bare nød sce­ne­riet, de vilde skyer og den pink­far­vede hori­sont. Jeg nød livet!

Sådan er det at bo ved Vesterhavet…

1 måned som ægtepar

For 1 måned siden var vej­ret fan­ta­stisk smukt og æblerne var klar til at blive spist lige fra træet. Det er i dag også en måned siden vi blev gift og der­med blev Ulrik og Malene Høyer Kold. Dagene er gået utro­ligt hur­tigt siden da — eksem­pel­vis prø­ver vi sta­dig at finde plads til alle vores gaver. Og mens jeg sid­der og skri­ver ind­læg, er Malene i gang med at skære papir til, så vi kan få sendt tak­ke­kort ud. Det er vel ikke for sent at vente en måneds tid med dem?

I øvrigt er du sta­dig vel­kom­men til at sende os dine bil­le­der fra bryl­lup­pet d. 18. august. Vi har netop mod­ta­get en hel masse fra Tho­mas Ledet. Dem bli­ver det mulig­vis også muligt at se mere til på 23.