Tag-arkiv: Hvide Sande

Sandskulpturfestival i Søndervig

Søn­der­vig har i mange år (der er snart 10 års jubilæum) lagt loka­li­tet til Inter­na­tio­nal Sand­skul­p­tur­festi­val. Festi­va­len går ud på at skul­p­tø­rer (vi kan kalde dem kunst­nere) laver store skul­p­tu­rer i sand.

I år var festi­va­lens tema “Ægyp­tens myste­rier” og det ses hel­dig­vis tyde­ligt i de mange både store og små skul­p­tu­rer, der spandt vidt fra myter, reli­gi­øse moti­ver og mystik. Hvis du får tid, så burde du tage en time eller to ud af kalen­de­ren og køre til Søn­der­vig for at se de flotte skul­p­tu­rer. Her neden­for kan du se skul­p­tu­rerne på vores bil­le­der, men sørg nu for selv at komme ansigt til ansigt med skor­piong­u­din­der, vind­møl­ler, Nefer­titi, vind­tørre mumier, mave­dan­se­rin­der og meget mere…

Den gang man kunne cykle fra Ringkøbing til Hvide Sande

I dagens udgave af Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern skri­ver avi­sens udsendte om deres “polar­eks­pe­di­tion” over isen på cykel fra Borg­mester­hav­nen i Ring­kø­bing til Tysker­hav­nen (æ Tysker­havn) i Hvide Sande.

Vi har nem­lig gået og joket med, at vi engang om mange år ville kunne berette for vores bør­ne­børn, om “Den vin­ter, hvor det frøs så meget, at man kunne gå fra Ring­kø­bing til Hvide Sande…”

Det kunne være fedt at svæve over Ring­kø­bing Fjord og se, om hele fjor­den var fros­set. Nu er der så nogle nogle modige mænd, der har taget turen over fjor­den og rap­por­te­ret undervejs.

Læs mere om turen på Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern og nyd endnu et par smukke bil­le­der fra Ring­kø­bing (is)Fjord.

Eftermiddagssol over Ringkøbing Fjord
Efter­mid­dags­sol over Ring­kø­bing Fjord
Lange skygger på isen i Ringkøbing Lystbådehavn
Lange skyg­ger på isen i Ring­kø­bing Lystbådehavn

Sommerferiebilleder

Vi brin­ger her et lille udpluk af vores “feri­e­op­le­vel­ser”. Ferien har ind­til videre budt på bryl­lup, byrund­tur, kano­tur, venne– og fami­lie­be­søg, han­dywork og ren­gø­ring — alt dette på kun en uge!

Dagens før­ste feri­e­dag stod på bryllup/30-års fødselsdag/indflytterfest hos Astrid og Joakim. Til­lykke til brudeparret!

Astrid og Joakims bryllupskage

Jeg tog dog tid­ligt hjem, for dagen efter skulle jeg stå i info­telt til 9. omgang af North Sea Beach Marat­hon i Hvide Sande. Det blæ­ste og små­reg­nede de før­ste timer, hvil­ket kan ses på bil­le­det herunder.

North Sea Beach Marathon 2008

Senere blev det dog et fan­ta­stisk vejr! Strand­sto­lene her­un­der er ble­vet for­ladt, for North Sea Beach Marat­hon 2008 er over­stået og opryd­nin­gen i gang.

Strandstole på Hvide Sande Strand til North Sea Beach Marathon 2008

Jord­bær­snaps skal vi ikke sny­des for i år. Sidst vi fik det, var til vores bryl­lup. Så der er lagt i kruk­ken til endnu en omgang — mmm…

Jordbærsnaps

Vi har benyt­tet ferien til at lære mere om vores nye by, så vi har været på histo­risk rund­tur i Ring­kø­bing. Turen gik blandt andet forbi Ring­kø­bing Kirke, her står en moderne døbe­fond i glas. Solen skin­nede lige ind på sok­len og gav et flot lysspil.

Døbefonden i Ringkøbing Kirke

I wee­ken­den var der fami­lie­træf på den Kold’ske side. Ulriks faster og onkel bor lige op ad den nyan­lagte Djurslands-motorvej ved Lystrup. Vi ville lige smutte op og kigge på motor­vejen, men blev stop­pet efter et par meter med smat­tet mudder…

Mudder på skoene

I dag har vi ondt i arme og skul­dre, for dagen i går stod på 7 timers ren­gø­ring af lej­lig­he­den på Stavns­vej. 2 år og 4 måne­der blev det til i vores før­ste fæl­les hjem…

Rengøring på Stavnsvej

Det var en omtrent­lig opsum­me­ring af, hvad vi nåede i løbet af den før­ste halv­del af ferien. Den sid­ste uge er godt i gang og viser lig­nende, gode tak­ter. Vi glæ­der os og nyder også den sid­ste del af ferien.

1-års fødselsdag for vores blog

Lige præ­cis i dag er det et år siden vi skrev det før­ste ind­læg, “Høy­er­Kolds bryl­lups­blog er gået i luf­ten”, her på Høy­er­Kold Blog. Dette ind­læg er en opsum­me­ring af året, der er gået og et kig på de mange sjove søge­ord, der er ble­vet brugt for at finde frem til os.

De ti mest brugte søge­fra­ser, der er ble­vet brugt til at finde frem til vores blog er:

  1. cho­ko­la­de­kage
  2. dan­sesko
  3. fon­due
  4. bryl­lups­sal­mer
  5. stof og stil
  6. male­rier
  7. cho­ko­la­de­ka­ger
  8. jule­ga­veøn­sker
  9. bryl­lup­skage
  10. malene høyer

Intet bemær­kel­ses­vær­digt ved det — men lige uden for top ti fin­der vi blandt andet “vores bryl­lup”, “gulero­d­s­suppe” og “plan­ke­værk”. Vi har mere end en enkelt gang undret os over, hvor­for nogen bru­ger “vores bryl­lup” som søge­frase. Hvil­ken infor­ma­tion er det, man ønsker at finde, når man søger på “vores bryllup”?

Vores over­sigt over nøg­le­ord viser, at det sta­dig er bryl­lup, der er vores mest anvendte nøg­le­ord. Siden blog­gen star­tede har vi plan­lagt bryl­lup­pet i august, vi har skre­vet en masse om alle for­be­re­del­serne (afprøve cho­ko­la­de­ka­ger og gru­be­lam) og ikke mindst ble­vet gift.

Siden bryl­lup­pet har vi så til gen­gæld skre­vet en masse om vores fæl­les liden­skab mad. Vi har afprø­vet opskrif­ter, over­sat opskrif­ter og ikke mindst hen­vist til opskrif­ter. Som regel har opskrif­terne haft en sød vin­kel og været kry­dret med bil­le­der, der alle kan fin­des på 23HQ.dk/ulrikkold.

Malene har også fået arbejde i Hvide Sande og der­for er vores store, fæl­les pro­jekt lige for tiden at flytte. Malene er alle­rede flyt­tet ind i vores nye lej­lig­hed i hjer­tet af Ring­kø­bing. Vi har endnu ikke fast­sat en dato for flyt­ning af resten af vores habengut her fra Stavns­vej, men lej­lig­he­den her er alle­rede sagt op, så det kom­mer med garanti ikke til at tage mere end 2 måne­der, da vi skal være ude senest d. 15. juli.

Du kan der­for for­vente at se langt flere bil­le­der fra vest­ky­sten og køb­sta­den Ring­kø­bing her på siden i fremtiden.

Og hvad var det så med de dér sjove søge­fra­ser? Jo, i årets løb er der kom­met besø­gende her­til med søge­ord som “bag cho­ko­la­de­kage med cho­ko­lade og mange æg” og “ræk­ke­følge bryl­lups­sal­mer”. For ikke at tale om “anton bergs mar­keds­fø­ring”, “appelsin+citron+hverdag”, “bil­le­der af vores ter­rasse” og “feje­ko­ste til stomp”. For nylig blev vi fun­det med denne frase, som jeg per­son­ligt synes rum­mer en histo­rie, der mang­ler at blive for­talt: “pas er ble­vet vasket”. Hvis du sid­der der­ude og ved, at du har besøgt vores blog på grund af en søg­ning efter ordene “pas er ble­vet vasket”, så vil jeg meget gerne høre om det i kommentarerne.

Vi har tænkt os at blive ved med at for­søde jeres hver­dag med bil­le­der af både mad, kul­tur­liv, natur, hin­an­den og vores omgi­vel­ser i tiden der kom­mer. Jeg kan kun glæde mig til at følge endnu et år her på Høy­er­Kold Blog.

Billeder fra Hvide Sande

Jeg har haft min før­ste arbejds­uge og er hjemme i Århus og holde wee­kend. Det har været en blid opstart på arbejde. Ons­dag afslut­tede jeg min arbejds­dag med en foto­tur langs Vester­ha­vet. Jeg tror, at jeg bli­ver afhæn­gig af at fylde lun­gerne med frisk havluft efter endt arbejdsdag…

vesterhavet ved Hvide Sande

Jeg elsker at finde moti­ver af kulørt affald i natu­ren, især ved stran­den er der altid flotte og far­ve­rige moti­ver at finde. Her er noget sam­men­fil­tret blåt garn.

Blåt garn

Og her en orange gummihandske.

Orange gummihandske i sandet