Tag-arkiv: jul

Julekalender — 23. december

Sid­ste arbejds­dag før ferien. Dej­ligt. Så er der lidt mere end en uge til jeg skal på arbejde igen. Det bli­ver en skøn uge med Eva, Malene og resten af fami­lien i for­skel­lige dele af landet.

I løbet af måne­den har vi set TV 2’s jule­ka­len­der Lud­vig og jule­man­den. Det har været gan­ske under­hol­dende at se en jule­ka­len­der, der skal fore­stille at foregå i Nord­jyl­land. Jule­ka­len­de­ren fore­går på Børg­lum Klo­ster og hand­ler om, at biskop Stygge Krum­pen for­sø­ger at komme til­bage til livet efter 500 år som spøgelse.

Jule­ka­len­de­ren er præ­cis som den skal være: jule­hyg­gen er i fare, vores bør­ne­helte gør alt, hvad de kan for at redde den og det går natur­lig­vis som det skal (tør jeg godt spå alle­rede inden sid­ste afsnit er rul­let over skær­men) selv om det i skri­vende stund ser rig­tig, rig­tig sort ud for vore helte.

Der er både hyg­ge­lige stun­der, hvor fami­lien laver jule­pynt og udde­ler kram­mere. Der er sjove stun­der, hvor seri­ens klovne siger noget pin­ligt eller mor­somt, så vi kan få let­tet stem­nin­gen. Og så er der de dra­ma­ti­ske stun­der, hvor Stygge Krum­pen i Andreas Bos skik­kelse spre­der skræk og uhygge i hjer­terne hos vore helte.

Andreas Bo gør det rig­tig godt i rol­len som den beryg­tede biskop med stor­heds­v­an­vid og pla­ner om at ofre fami­lie­hyg­gen på det evige livs alter.

Der­i­mod er jeg ikke over­be­vist af dia­lo­gen og instruk­tio­nen i serien. Fra tid til anden skal sce­nerne bæres igen­nem af kro­p­s­sprog og usagte ting. Men det vir­ker bare ikke altid. Af og til fal­der det helt fra hin­an­den, når en sæt­ning slut­ter midt i luf­ten og ikke bli­ver gre­bet af medsku­e­spil­lere (eller instruk­tø­ren). Jeg synes, det sker for tit i serien og det ærg­rer mig.

En af de sku­e­spil­lere, der til gen­gæld bærer igen­nem hele vejen, er Hans Hol­te­gaard, der spil­ler den ind­fødte ven­delbo Hen­ning. Han byder de nytil­flyt­tede på Børg­lum vel­kom­men på sit bed­ste ven­del­bo­mål og for­sø­ger at hjælpe dem med at bestyre Børg­lum Klo­ster og leve op til alle traditionerne:

Nå, do ka’ ent’ hiel håel styer på dit vaske­tøw? Håer do ellers styer på jywl­fæ­sten, der ska hål­les på freja?

Det er dej­ligt at høre ven­del­bo­mål på lands­dæk­kende tv og Hans Hol­te­gaard er en tro­vær­dig repræ­sen­tant for den stovte og gæve ven­delbo. Hvis du ikke har set Lud­vig og jule­man­den endnu, så har du sta­dig chan­cen i mor­gen efter­mid­dag for at se, hvor­dan det hele ender. Og for­hå­bent­lig høre Hen­ning sætte et nord­jysk punk­tum for dette års julekalender.

Julekalender — 22. december

En ny epoke er star­tet. I dag har jeg for anden gang været til julestue pga. af Eva. Hen­des dag­ple­je­mor, Hanne, invi­te­rede for­æl­drene til hen­des dag­ple­jebørn til julestue hjemme hos hende selv.

Arran­ge­men­tet var i og for sig hyg­ge­ligt nok. Der blev druk­ket kaffe, te og saf­te­vand og så blev der (natur­lig­vis!) ser­ve­ret æbleski­ver med suk­ker og syl­te­tøj til samt mas­ser af småka­ger. Og så blev der ikke mindst udveks­let jule­ga­ver. Eva gav Hanne en jule­gave og fik selv en jule­gave til­bage. Hvad kan en dag­ple­je­mor så finde på at give sine dagplejebørn?

Et pus­le­spil fra Maki’s serie af lege­tøj fra Dan­marks Radio. For­nuf­tigt, lære­rigt og velvalgt. Eva har revet pla­stik­ken af pus­le­spil­let og spredt brik­kerne ud over hele gul­vet. Vi glæ­der os til hun får lært at rydde op og sætte brik­kerne på plads i pla­den :-)

(og nå, ja, jeg har jo sta­dig lovet dig et sne­digt … det kom­mer :-) )

Julekalender — 21. december

Jeg bryg­ger på et sne­digt sne­digt i anled­ning af års­ti­den og vej­r­li­get. Det komme til at inde­holde rim og rem­ser. Som optakt får du her sne­bil­le­der fra arkivet.

Ulrik står på toppen af en begravet bunker i Hvide Sande. Der er sne på bunkeren.
Jeg står på en bun­ker­top // og kig­ger på det sner…
Solnedgang ved Ringkøbing Fjord d. 2. januar 2009.
Sol­ned­gang ved Ring­kø­bing Fjord d. 2. januar 2009

Der er flere bil­le­der efter lin­ket… Læs resten

Julekalender — 20. december

Med min­dre end en uge til jule­af­ten, kan man efter­hån­den godt skyde en hvid pil efter den tredje hvide jule­af­ten på stribe:

Nu er vi så tæt på jul, at vi kan være ret sikre på, at de prog­no­ser der fore­lig­ger for jule­vej­ret er nogen­lunde påli­de­lige. Det ser ud til, at jeg må skuffe dem, der havde håbet på en hvid jul lige­som de fore­gå­ende to år, for chan­cen for den tre­die hvide jul i træk er stort set lig nul.

Her i Gudum­holm skulle vi dog lige have lov at finde snesko­v­len og kosten frem, da der i løbet af dagen faldt et par cm sne.

Sæsonens første snerydning
Sæso­nens før­ste snerydning

Det tog ikke mere end en halv times tid at skrabe og feje ind­kørs­len (inklu­siv lidt snak med gen­boen, der var ude for at lufte hunden), men det er gra­tis motion.

Lad os se, om vin­te­ren har mere sne i bag­hån­den. Glæ­de­lig halv­grøn jul!

Julekalender — 19. december

Snart er julen over os. Ane Cortzen og TV!TV!TV!-redaktionen har ønsket os god jul og tak­ket af for i år med en udsen­delse om jule­ka­len­dere på tv.

Nico­laj Sonne og So Ein Ding-redaktionen har også tak­ket af for i år ved at uddele de tre nyindstif­tede tech-priser:

  • Amanda for årets stør­ste tech-fadæse
  • Seer­pri­sen for årets sjove­ste Autospas.
  • Den Gyldne Ding for årets mest inter­es­sante og frem­sku­ende tech-opfindelse.
Jeg brin­ger her­med en blomst til vin­derne i de tre kate­go­rier og ønsker dem alle god vind i 2012:

Julekalender — 18. december

Nu er der min­dre end 14 dage til­bage til at over­holde dine nytårs­fort­sæt­ter fra sid­ste år — og even­tu­elt finde på nye til 2012. Jeg har aldrig brugt nytårs­fort­sæt­ter, så i ste­det for at tænke over hvad jeg skal holde i 2012, har jeg brugt søn­da­gen på lappe taget på skuret.

Taget blæ­ste af for 14 dage siden under årets før­ste vin­ter­storm. Min nabo rin­gede til mig man­dag mor­gen kl. 08:32 og kunne for­tælle at “dit tag er flø­jet af”. Han er glad for at dra­ma­ti­sere og cho­kere — så da jeg spurgte lidt ind til det, så viste det sig, at det hel­dig­vis kun var tra­pez­ta­get fra sku­ret, der var blæst væk.

Taget bestod af tre læg­ter, der var (nødtørf­tigt) søm­met fast til sku­rets træramme. Oven på de tre læg­ter var der der­ef­ter skruet tra­pez­tag­pla­der, som var behø­rigt skruet på.
 

Alle tre lægter er på plads
Alle tre læg­ter er på plads

Jeg skru­ede de øde­lagte tag­pla­der af læg­terne og gav mig til at save de nyind­købte tra­pez­pla­der til i en pas­sende længde. Under­vejs i save­pro­ces­sen lyk­ke­des det mig at knække den ene­ste neds­try­ger­klinge, jeg havde, så jeg måtte bruge de til­ba­ge­væ­rende klin­ge­stum­per på omkring 12cm længde. Det lyk­ke­des dog ende­lig at komme igen­nem pla­derne og her­ef­ter var det tid til at for­bore hul­ler til skruerne.

Nå, men kom­bi­na­tio­nen af en gen­nem­snit­lig akku-skruemaskine og en kold vin­ter­dag gjorde ikke opga­ven let­tere. Bat­te­ri­erne afla­dede så hur­tigt, at jeg nær­mest løb i pen­dul­fart mel­lem opla­der og trap­pe­stige for at blive fær­dig. Det lyk­ke­des ende­lig (over to wee­ken­der) at få skruet både læg­ter og tag­pla­der fast, så de med ret stor sand­syn­lig­hed bli­ver hvor de er.

Tagpladerne er skruet fast
Tag­pla­derne er skruet fast

Jeg er godt til­freds med decem­ber måneds gør-det-selv-projekt. Næste gang sør­ger jeg for at have en bedre bore­ma­skine og noget var­mere vejr.

Hvil­ket gør-det-selv-projekt har du afslut­tet her i december?

Julekalender — 17. december

I dag er det præ­cis et år siden, at Ber­tel Haar­der opførte sin berømte og beryg­tede “Risengrød”-sketch på YouTube. Her kan du se eller gense den. Grin eller krum tæer, som du har lyst til. Ber­tel, take it away:

Simon Tal­bot og Jakob Wil­son (kendt fra TV 2’s Bingo Banko) tog sket­chen op og skrev den en lille smule om så den pas­sede til Comedy Aid ’10 og ind­sam­lin­gen til Kræf­tens Bekæm­pelse:

Der­u­d­over blev Ber­tel natur­lig­vis også ramt af Inter­net­tets luner og der gik ikke mange halve døgn inden YouTube blev over­strøm­met af remix, omskriv­nin­ger og hen­vis­nin­ger til den ori­gi­nale video:

Selv det kendte klip fra Der Unter­gang, hvor Hit­ler skæl­der alle i gene­ralsta­ben hæder og ære fra, und­gik ikke at komme i Ber­tels kløer:

I går aftes hørte jeg så Flem­m­ing Jen­sen (kendt fra Nis­se­ban­den og meget andet) for­tælle, at han og Ber­tel Haar­der begge er dybt inkar­ne­rede risen­grøds­spi­sere. En hur­tig søg­ning fandt bil­lede #9 i denne bil­led­se­rie fra Metro­E­xpress:

Bertel Haarder og Flemming Jensen på PH Cafeen i København til Risengrødstopmøde. Billedet er taget af Camilla Stephan.
Ber­tel Haar­der og Flem­m­ing Jen­sen på PH Cafeen i Køben­havn til Risen­grød­stop­møde. Bil­le­det er taget af Camilla Stephan.

Så giver det på en eller anden måde meget bedre mening, at han opførte sig som han gjorde. Men det und­skyl­der sta­dig intet. Nå, lad nu Ber­tels risen­grød­strang og hid­sig­hed ligge. Glæ­de­lig jul til jer alle — nu er der kun en uge tilbage.

Julekalender — 16. december

image

I dag var der julestue hos Net Image. Det var et hyg­ge­ligt arran­ge­ment for hele fami­lien, så Eva og Malene var på besøg på fars arbejde i dag.
Under jule­træet lå der gaver til bør­nene og det var en dej­lig ople­velse at se dem åbne dem. Eva fik også årets før­ste jule­gave og gemt i den lå der en kasse Lego Duplo. Dej­ligt. Så er der noget til at fremme hen­des kre­a­tive sans — og øve hen­des opryd­nings– og ordens­sans :-)